SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

64.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici29. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi dijela Urbanističkog plana uređenja
UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom o izradi Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana utvrđena je odredbama članaka 76., 79. i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i člancima259. i 268.Prostornog plana uređenja OpćineOmišalj(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11- ispravak Odluke, 15/12- pročišćeni tekst, 19/ 13, 43/14 - pročišćeni tekst, 17/15, 09/17, u daljnjem tekstu PPUO Omišalj).

Plan se izrađuje sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).

Članak 4.

Nositelj izradePlana je Upravni odjel Općine Omišalj.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 5.

Razlozi donošenja Plana su:

-potreba detaljnijeg utvrđivanja uvjeta gradnje i uređenja područja u obuhvatu Plana u odnosu na važeći UPU 2 Njivice (NA1) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/10, 36/10- ispravak odluke, 16/11- ispravak odluke i 10/16, u daljnjem tekstu UPU 2 Njivice),

-otvaranje mogućnosti razvoja djelatnosti i sadržaja planiranih unutar područja obuhvata.

OBUHVAT PLANA

Članak 6.

Planom se obuhvaćadiopodručja unutar obuhvata UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1)određenogPPUO Omišalj. Područje obuhvata je neizgrađeno građevinsko područje naselja.

Obuhvat Plana označen je i iskazan na grafičkom prikazu koji je sastavni je dio ove Odluke.

Članak 7.

Sukladno članku 268. PPUO Omišalj, donošenjem ove Odluke prestaju važiti odredbe UPU-a 2 Njiviceza područje obuhvata određeno člankom 6. ove Odluke

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 8.

Područje obuhvata nalazi se u sjevernom dijelu naselja Njivice.Važećim UPU 2 Njivice namijenjeno je mješovitoj pretežito poslovnoj namjeni M2, javnoj i društvenoj namjeni - škola, vrtić D4 i javnoj i društvenoj namjeni - ambulanta D1 te drugim javnim i centralnim sadržajima naselja.

Područje je većim dijelom neizgrađeno, pokriveno vegetacijom, odnosno koristi se kao javno parkiralište.U kontaktnom području nalaze se područja izgrađena uglavnom individualnom stambenom izgradnjom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 9.

U izradi Plana određuju se sljedeći ciljevi:

-odrediti organizaciju prostora irazgraničenje planiranih namjenau okviru granice obuhvata Plana,

-odrediti uvjete korištenja i gradnje, kako bi se pristupilo realizaciji planiranih mješovitih, poslovnih i javnih funkcija u naselju,

-planirati druge uvjete za unapređenje stanja u prostoru i razvoja centralnih sadržaja naselja na području obuhvata.

Članak 10.

Programska polazišta za izradu Plana obuhvaćaju realizaciju mješovitih; stambenih, poslovnih - trgovačkih sadržaja, sadržaja javne i društvene namjene i drugih kompatibilnih sadržaja.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Plan seizrađuje na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:2000.

Za potrebe izrade Plana, koristit će se raspoložive stručne podloge za izradu projektne dokumentacije, smjernice, podaci i raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja Plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 12.

Stručno rješenje Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 13.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana:

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka

-Ponikve voda d.o.o.

-Ponikve eko otok Krk d.o.o.

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb

-Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije

-Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

-Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za gospodarstvo

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

-Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 14.

Rok za izradu Plana po pojedinim fazama:

-rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana - u trajanju od 30 dana,

-izrada Nacrta prijedloga Plana - 80 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

-javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog Plana - 30 dana

-priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-24

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr