SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

59.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 102/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama i divljim životinjama

I.OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama na području Općine Omišalj.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1.divlje životinje su sve životinje, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih životinja i radnih životinja

2.izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži

3.kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje

4.napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao

5.opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku

6.posjednik životinje (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje

7.prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište

8.prirodno stanište divljih životinja je stanište u slobodnoj prirodi u kojem obitavaju divlje životinje

9.radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova, kopitari i druge životinje kojima se čovjek služi za obavljanje drugih poslova osim proizvodnje

10.sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć

11službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela

II.UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

1.Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

Posjednik je dužan:

1.osigurati kućnim ljubimcima uvjete držanja u skladu s njihovim potrebama, a minimalno sukladno propisanim uvjetima Zakonom o zaštiti životinja i ovom odlukom te Prilogom 1. čini njen sastavni dio

2.na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima

3.pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja

4.osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi

5.redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci

6.omogućiti komunalnom redaru nadzor nad provođenjem ove odluke, dati mu zatražene osobne isprave, podatke i dokumentaciju, omogućiti mu ulazak i pregled prostora i prostorija kao i ostale informacije o predmetnom nadzoru, omogućiti komunalnom redaru očitavanje mikročipa psa, odnosno na njegov zahtjev posjednik je dužan samostalno očitati čip na psu za kojega komunalni redar ocjeni da bi mogao biti opasan, a prema uputama komunalnog redara.

Posjednik ne smije:

1.zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu

2.ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Zabranjeno je:

1.bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje

2.trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu

3.držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora, osim privremeno u iznimnim situacijama. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara.

4.trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor

5.posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

Koordinacijska radna skupina područne (regionalne) samouprave iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.

Komunalni redari Općine Omišalj ovlašteni su kontrolirati obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjeravati jesu li svi psi označeni mikročipom.

2.Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca u zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 5.

Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim zgradama dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbe predstavniku stanara.

Predstavnik stanara u stambenoj zgradi dužan je jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog redarstva sakupiti i javiti broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu komunalnom redarstvu.

Predstavnik stanara dužan je navedene podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Članak 6.

Posjednici kućnih ljubimaca u obiteljskim kućama dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbe Općini Omišalj.

Posjednik je dužan u roku od 10 dana od udomljenja ili kupnje psa ili mačke isto prijaviti.

Ukoliko sustanari ili sugrađani smatraju da nije izvršena obaveza iz stavka 1. dužni su svoju sumnju prijaviti.

Odsjek za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje Upravnog odjela Općine Omišalj ovlašten je nadzirati prikupljanje navedenih podataka.

3.Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 7.

Pse se smije izvoditi na javne površine samo ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Članak 8.

Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, na sljedećim javnim površinama:

-na plažama označenim za kupanje pasa

-izvan granica građevinskog područja.

Psi koji se kreću bez povodca ne smiju ometati druge osobe ili proganjati druge domaće životinje.

Članak 9.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Članak 10.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, travnjacima, uređenim parkovnim površinama, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

Zabranjeno je u razdoblju od 1.6. do 30.9. kupanje pasa u moru na svim uređenim i neuređenim plažama osim na onima koje su označene kao plaže za kupanje pasa.

Članak 11.

Iz sigurnosnih razloga prometa, zaštite sugrađana i životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 12.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 13.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

4.Postupanje s opasnim psima

Članak 14.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 15.

Vlasnik opasnog psa mora osigurati njegovo označavanje mikročipom bez obzira na njegovu starost, u skladu s posebnim propisima.

Vlasnik opasnog psa mora osigurati njegovu kastraciju u roku od 14 dana nakon proglašavanja psa opasnim, o čemu vlasnik životinje kao dokaz nadležnom veterinarskom inspektoru dostavlja presliku računa za obavljenu uslugu.

Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine, iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.

Opasan pas mora postići zadovoljavajuću ocjenu na testu provjere stupnja socijalizacije iz članka 7. stavka 1. Pravilnika o opasnim psima, nakon školovanja iz članka 7. stavka 2. Pravilnika o opasnim psima, kojima u roku od 30 dana nakon provedenog postupka iz članka 4. stavka 1. Pravilnika, pristupa zajedno s vlasnikom.

Članak 16.

Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju radi daljnjeg postupanja.

5.Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 17.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Članak 18.

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje.

Članak 19.

Na području Općine Omišalj propisuje se trajna sterilizacija napuštenih pasa i mačaka kao obvezan način kontrole razmnožavanja.

III.NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 20.

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.

Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 21.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

Kontakt informacije skloništa s kojim Općina Omišalj ima potpisan ugovor objavljuje se na službenim internetskim stranicama Općine Omišalj.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

Sve troškove skloništa za primljenu životinju financira jedinica lokalne samouprave.

Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

IV.NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Zaštita divljih životinja pronađenih izvan prirodnog staništa

Članak 22.

Divlja životinja pronađena izvan prirodnog staništa vraća se u prirodno stanište odmah po pronalasku ako je to moguće, ako to nije moguće, smješta se u sklonište koje osigurava njezino vraćanje u prirodno stanište kada to bude moguće.

Ako nije moguće vraćanje divlje životinje u prirodno stanište, životinja se prvo nudi najbližem lovoovlašteniku u skladu s posebnim propisima o lovstvu, a ako je najbliži lovoovlaštenik ne može prihvatiti nudi se zoološkom vrtu koji je opremljen za njezino primanje.

Ako se divlja životinja ne može smjestiti u sklonište, a lovoovlaštenik ili zoološki vrt nisu životinju u mogućnosti primiti, životinja se može usmrtiti.

V.ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Članak 23.

Općina Omišalj će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 24.

Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama mora organizirati i financirati Općina Omišalj.

Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 25.

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak 26.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju zakonom propisane uvjete za prodaju kućnih ljubimaca.

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste

Članak 27.

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove odluke evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke prijavi radi evidentiranja upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

VI. NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 28.

Nadzor nad ovom odlukom provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno ovo odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

1.pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru

2.ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci

3.uzimati izjave stranaka i drugih osoba

4.zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju

5.prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način

6.očitati mikročip

7.podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima

8.donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s ovom odlukom pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne

9.naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom odlukom

10.upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe

11.narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja

12.obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

O postupanju koje je protivno odredbama ove odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.

U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom odlukom komunalni redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

1.u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom

2.posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca)

3.posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije

4.posjednik drži više od 9 pasa ili mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 pasa ili mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima

5.posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa.

6.posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca.

7.uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva.

8.posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca.

9.utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad

10.posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog veterinarskog inspektora.

Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 29.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

VII. NOVČANE KAZNE

Članak 30.

Sredstva naplaćena u skladu sa općinskom odlukom za predviđene prekršaje prihod su Općine Omišalj i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj odluci. U tu svrhu, komunalni redar može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.

Za postupanje protivno odredbama ove odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 500,00 do 2.000,00 kuna kada:

1.je počinio prekršaj protivno odredbama članka 3. stavka 1. točke 1.-5. ove Odluke

2.posjednik koji kućnog ljubimca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (članak 4. stavak 1.)

3.posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice te ga ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti. (članak 4. stavak 2.)

4.posjednik u stambenoj zgradi koji ne prijavi predstavniku stanara broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbi (članak 5. stavak 1.)

5.predstavnik stanara koji ne javi broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu komunalnom redarstvu (članak 5. stavak 2.)

6.posjednik u obiteljskoj kući koji ne prijavi broj i spol mačaka o kojima skrbi Općini Omišalj (članak 6. stavak 1.)

7.posjednik koji ne prijavi udomljenje ili kupnju psa ili mačke u roku od 10 dana (članak 6. stavak 2.)

8.posjednik koji psa izvodi na javne površine na kojima to ovom odlukom nije dopušteno (članak 8.)

9.posjednik koji uvodi psa u prostore i prostorije javne namjene bez dopuštenja vlasnika odnosno korisnika prostora (članak 9.)

10.posjednik čiji se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.(članak 10. stavak 1.)

11.posjednik koji kupa psa u razdoblju i na mjestu gdje to nije dopušteno (članak 10. stavak 2.)

12.posjednik koji pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očisti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (članak 12.)

13.vlasnik opasnog psa koji ga ne drži u odgovarajućem prostoru/objektu i/ili koji na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuo upozorenje: »OPASAN PAS« (članak 15. stavak 3.)

14.posjednik koji ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanje. (članak 18.)

15.postupi protivno odredbama članka 20. ove odluke.

16.koristi životinje za sakupljanje donacija, prošnju te ih izlaže na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave (članak 25.)

17.prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima protivno odredbi članka 26. ove odluke.

Za postupanje protivno odredbama ove odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kada:

1.onemogući ili ometa komunalnog redara u obavljanju nadzora nad provedbom ove odluke, odbije dati osobnu ispravu, dokumentaciju ili informacije, odbije ili onemogući očitavanje mikročipa na psu ili na drugi način povrijedi odredbe propisane člankom 3. stavkom 1. točke 6. ove Odluke.

2.postupi protivno odredbama članka 3. stavka 2. i 3. ove Odluke

3.izvede psa ili na drugi način omogući psu izlazak na javnu površinu kada pas nije označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (članak 7.)

4.postupi protivno odredbama članka 14. ove odluke

5.postupi protivno odredbama članka 15. stavaka 1., 2. i 4. ove odluke

6.postupi protivno odredbama članka 16. ove odluke.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 52/11).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-22

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

PRILOG 1.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr