SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

51.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/ 13),članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/ 18),članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09),članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/ 10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/ 18),članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16),članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14 i 70/ 17), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst, 137/15 i 123/17) ičlanka 21. i 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. studenoga 2018., donijelo je

Programjavnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2019. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2019. godinu obuhvaćeni su programi javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, promicanju kulture, informiranju, razvoju civilnog društva i razvoju sporta i rekreacijeod značaja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom utvrđuju semjere, aktivnosti, poslovi i djelatnosti s ciljem stvaranjapreduvjetaza zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

. predškolskom odgoju,

. osnovnom školstvu,

. srednjem i visokom obrazovanju,

. kulturi,

. informiranju,

. slobodnom udruživanju građana - civilnom društvu,

. sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi.

Članak 2.

Ovim Programima utvrđuju se prioriteti onih programa i kategorija korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, s ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, razvoju civilnog društva, sportu i tehničkoj kulturi.

Članak 3.

U 2019. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave otoka Krka.

2. Programe Osnovne škole »Omišalj« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ.

3. Programe Srednje škole »Hrvatski Kralj Zvonimir« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u srednjem školstvu PGŽ.

4. Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5. Programe informiranja stanovništva općine Omišalj, kao i programe širenja informacija o općini Omišalj.

6. Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva u općini Omišalj.

7. Programe sportskih i rekreativnih aktivnosti, te aktivnosti tehničke kulture od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2019. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel Općine Omišalj sukladno Planu raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu(u daljnjem tekstu: Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 6.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskoj načelnici.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-14

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2019. godinu

PREDŠKOLSKI ODGOJ

1. Sufinanciranje troškova boravka djece
u dječjem vrtiću 3,277.400,00

2. Eko programi i izleti 20.000,00

3. Održavanje vrtića 30.000,00

UKUPNO: 3,327.400,00

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

1. OŠ Omišalj - financiranje aktivnosti 390.000,00

2. OŠ Omišalj - nabava udžbenika i
školskog pribora 130.000,00

3. Ostali izvanredni programi 98.000,00

4. Glazbeno obrazovanje 4.000,00

5. Sigurnost djece u prometu 3.000,00

6. OŠ Omišalj - sufinanciranje opremanja učionice 10.000,00

UKUPNO:                             635.000,00

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

1. Stipendije za učenike 40.000,00

2. Sufinanciranje nabave udžbenika i
školskog pribora 16.000,00

3. Vanškolski programi 10.000,00

4. Sufinanciranje prijevoza učenika 110.000,00

UKUPNO:                             176.000,00

VISOKO OBRAZOVANJE

1. Sufinanciranje prijevoza studenata 100.000,00

2. Stipendije za studente 200.000,00

3. Stipendija solidarnosti - Vukovar 7.000,00

4. Stipendije za poslijediplomski studij 50.000,00

UKUPNO:                             357.000,00

PROMICANJE KULTURE

1. Duhovski utorek 45.000,00

2. Festival pučkog teatra Omišalj-Čavle 75.000,00

3. Izložbe 70.000,00

4. Klasika na Mirinama 45.000,00

5. Festival »Omišljanska rozeta« 66.000,00

6. Stomorina 60.000,00

7. Solo positivo film festival 40.000,00

8. Mala Gospoja 45.000,00

9. Koncerti za mlade 110.000,00

10. Ostali programi u kulturi 60.000,00

11. Festival folklora otoka Krka 8.500,00

12. Arheološki i konzervatorski radovi na
lokaciji Mirine-Fulfinum 310.000,00

13. Izdavačka djelatnost 35.000,00

14. Informiranje RADIO OTOK KRK 38.875,00

15. Općinsko glasilo »GLASNIK« 175.000,00

16. Informiranje »KRČKI VAL« 7.200,00

17. Bežični internet 52.000,00

18. Očuvanje folklorne tradicije 133.000,00

19. Njegovanje običaja 132.000,00

20. Dramska umjetnost i klapsko pjevanje 14.000,00

21. Komunalne usluge i zaštita - manifestacije 115.000,00

22. Znanstveni skup »Kvarnerski otoci u DR« 10.000,00

UKUPNO:                             1,646.575,00

KNJIŽNICA »VID OMIŠLJANIN«

1. Redovna knjižnična djelatnost 289.500,00

UKUPNO:                             289.500,00

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

1. Braniteljske udruge 50.000,00

2. Obitelj, djeca, mladi 160.000,00

3. Zaštita životinja 46.000,00

4. Multimedija, međunarodna suradnja,
umirovljenici i dr. 57.500,00

UKUPNO:                             313.500,00

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

1. Boćarski turnir parova »Valentinovo« 3.000,00

2. Atletsko natjecanje 35.000,00

3. Kvarnerska rivijera 115.000,00

4. Boćarski turnir parova »Duhovski utorek« 3.000,00

5. Boćarski turnir parova »Stomorina« 4.000,00

6. Sportaš otoka Krka 5.000,00

7. Sportska dvorana 115.000,00

8. Održavanje sportskih objekata 35.000,00

9. Pomoći i pokroviteljstva u sportu 15.000,00

10. Potpora ekipnim sportovma 702.000,00

11. Potpora individualnim sportovima 131.000,00

12. Tehnička kultura i rekreacija 57.000,00

UKUPNO:                 1,220.000,00

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr