SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

34.

Na osnovi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 28. studenoga 2018. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

OPĆI (izvor: 1.1)                                           2.406.300,00

Nenamjenska sredstva proračuna Općine

Malinska-Dubašnica                                      2.406.300,00

ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE (izvor: 3.1)                3.610.000,00

P0033 - Komunalna naknada                        3.550.000,00

P0034 - Grobna naknada                               60.000,00

IZGRADNJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE (izvor: 3.2)                433.800,00

P0037 - Komunalni doprinos                        433.800,00

BORAVIŠNA PRISTOJBA - dio (izvor: 3.7) 417.000,00

P0032 - Boravišna pristojba - dio                  417.000,00

UKUPNO:                                                     6.867.100,00

Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:

I.NERAZVRSTANE CESTE

-R0190 - Zimska služba (izvor: 3.1)                                     60.000,00

-R0191 - Održavanje nerazvrstanih cesta (tekuće i investicijsko održavanje prometnih površina,
sanacija udarnih rupa i sl.) (izvor: 3.1)                                300.000,00

-R0390 - Održavanje prometne signalizacije (izvor: 3.1)     200.000,00

UKUPNO:                                                                             560.000,00

II. JAVNA RASVJETA

-R0193 - Utrošak električne energije javne rasvjete (izvor: 3.1) 700.000,00

-R0194 - Održavanje javne rasvjete (izvor: 3.2)                   270.000,00

-R0295 - Konzalting, projektiranje i nadzor u elektrotehnici (izvor: 1.1) 100.000,00

-R0366 - Izmicanje opreme javne rasvjete iz trafostanica (izvor: 3.2) 163.800,00

-R0384 - Sustav upravljanja javnom rasvjetom (izvor: 1.1) 75.300,00

UKUPNO:                                                                             1.309.100,00

III. NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA

-R0426 - Novogodišnja dekoracija (izvor: 1.1)                    20.000,00

-R0196 - Novogodišnja dekoracija (izvor: 3.1)                    60.000,00

UKUPNO:                                                                             80.000,00

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

-R0197 - Održavanje zelenih površina (izvor: 3.1)

(Poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.)                             487.000,00

UKUPNO:                                                                             487.000,00

V.ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

-R0214 - Uređenje javnih površina (izvor: 1.1)                    400.000,00

-R0344 - Uređenje lokaliteta Marina lokva (izvor: 1.1)       40.000,00

-R0377 - Održavanje komunalne opreme (izvor: 1.1)          60.000,00

-R0200-1 - Navodnjavanje zelenih površina (izvor: 1.1)     100.000,00

-R0202-1 - Održavanje javnih površina (izvor: 1.1)             1.083.000,00

-R0204 - Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka (izvor: 1.1) 28.000,00

-R0212 - Naknada za korištenje otočkog deponija Treskavac za zbrinjavanje otpada (izvor: 1.1)                                                                                               130.000,00

-R0213 - Održavanje čistoće javnih površina - pometanje (izvor: 1.1)
(obuhvaća poslove svakodnevnog pražnjenja košića za smeće, te poslovi redovnog čišćenja javnih površina i ručnog pometanja u skladu s Ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti s tvrtkom G.P.P. Mikić d.o.o.)                         280.000,00

-R0206 - Zakup zemljišta (izvor: 1.1)                                   90.000,00

-R0198 - Nabava sitnog inventara (izvor: 3.1)                     80.000,00

-R0199-1 - Održavanje komunalne opreme (povjereno KD Dubašnica d.o.o.)

(izvor: 3.1)                                                                             217.500,00

-R0209 - Održavanje dječjih igrališta (izvor: 3.1)                80.000,00

-R0201 - Ostale komunalne usluge (izvor: 3.1)                    48.000,00

-R0203 - Dezinsekcija i deratizacija (izvor: 3.1)                  75.000,00

-R0205 - Nadzor nad provođenjem mjera DDD mjera (izvor: 3.1) 13.000,00

-R0311 - Održavanje meteorološke stanice Malinska (izvor: 3.7)   7.000,00

-R0202-2 - Održavanje javnih površina (izvor: 3.7)
(održavanje javnih zelenih površina, čišćenje divljih deponija, pješačkih staza, pješačkih zona, plaža, odvodnih kanala, trgova, parkova prema ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. i troškovniku)         350.000,00

UKUPNO: 3.081.500,00

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

-R0215 - Tekuće održavanje mjesnih groblja (poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.) (izvor: 3.1)                                                                                           40.000,00

-R0379 - Održavanje groblja (poslovi izvan ugovora sa KD Dubašnica d.o.o.)

 (izvor: 3.1)                                                                            10.000,00

UKUPNO:                                                                             50.000,00

VII. ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA

-R0307 - Održavanje parkovnih površina

(poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.) (izvor: 3.1)          743.000,00

UKUPNO: 743.000,00

VIII. ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI

-R0231 - Usluge tekućeg održavanja zgrade Markat (izvor: 3.1)      63.000,00

-R0233 - Usluge tekućeg održavanja Sportske dvorane (izvor: 3.1) 285.000,00

-R0308 - Održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova (izvor: 3.1) 148.500,00

UKUPNO:                                                                             496.500,00

IX. ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH I PJEŠAČKIH STAZA

-R0310-1 - Održavanje biciklističkih i pješačkih staza (izvor: 3.7)   60.000,00

UKUPNO:                                                                             60.000,00

Članak 4.

Ovaj Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-18-10

Malinska, 28. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51511&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr