SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

32.

Na temelju članka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 28. studenoga 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o lokalnim porezima

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste lokalnih poreza koji predstavljaju prihod Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina), stope i visine poreza, porezni obveznik, porezna osnovica i drugi elementi za njihovo utvrđivanje i naplatu u skladu sa Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općina uvodi sljedeće poreze sukladno Zakonu:

1.porez na potrošnju,

2.porez na kuće za odmor i

3.porez na korištenje javnih površina.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju jest svaka pravna i fizička osoba koja pružaugostiteljske usluge na području Općine.

Članak 5.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu utvrđenu člankom 5. ove Odluke.

Članak 7.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka porezni obveznik iskazuje na zakonom propisanom obrascu i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a dužan ju je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 9.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosnosuvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima (ugovorom, odlukom suda, nasljeđivanjem i sl.).

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim idealnim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan, koji se koristi povremenoili sezonski, odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ilisezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija i daposjeduje sanitarni čvor.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke, ne smatraju se gospodarske zgrade koje služeza smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se po četvornom metru korisne površine.

Visina poreza na kuće za odmor iznosi godišnje:

1.15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće koja se nalazi unutar područja naselja Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Zidarići, Turčići, Vantačići, Porat i Sveti Vid-Miholjice.

2.10,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće koje se nalazeu ostalim područjima Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristitizbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor dok su u njimasmješteni izbjeglice i prognanici.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne ipodručne (regionalne) samouprave koja služi za smještaj djece do 15 godina starosti.

Za kuću za odmor koja je u izgradnji (nedovršena kuća ili stan), porez se plaća samona korisnu površinu dijela kuće koja se može koristiti.

Članak 12.

U postupku utvrđivanja statusa kuće za odmor, u smislu njenog povremenog ili sezonskog korištenja, osim osobnom iskaznicom prema prijavljenom prebivalištu vlasnika, status kuće za odmor dokazivat će se i drugim raspoloživim dokumentima i podacima kao štosu putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, pretplate na TV, potvrde o zasnovanom radnom odnosu i mogućnosti odlaska na posao i s posla, mjestopodnošenja porezne prijave, ugovor o najmu, rješenje o kategorizaciji objekta zaiznajmljivanje, porezno rješenje o utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i najma, izjave oizabranom liječniku, izjave svjedoka, kao i druge dokaze podobne za ocjenu i utvrđivanjevremena korištenja kuće ili stana.

Članak 13.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom općinskom upravnom tijeludostaviti istinite podatke o kućama za odmor potrebne za razrez ovog poreza, koji se odnosena mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju seutvrđuje porez na kuće za odmor.

U slučaju da vlasnik kuće za odmor ne dostavi podatke o kući za odmor, površinukuće koja podliježe porezu, Jedinstveni upravni odjel ovlašten je utvrditi činjenice i razrezati porez na kuće za odmor, temeljem raspoloživih službenih podataka ili temeljem izvida na terenu.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezutog poreza.

V.POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve pravne i fizičke osobe kojima je nadležno općinsko tijelo odobrilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenja ili ugovora kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 15.

Javnom površinom u smislu članka 16. ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica odnosno površine kojima upravlja Općina Malinska- Dubašnica na kojima nadležni organ dozvoli obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez odobrenja.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po četvornom metru korisne površine, s time da najmanja površina za obračun iznosi 1 četvorni metar.

Članak 17.

Visina poreza zavisi o namjeni i vremenu korištenja javne površine i iznosi:

a) dnevne tarife

1.za prodaju na štandovima 40,00 kn

2.za uskladištenje materijala i roba ispred zgrada 10,00 kn/m2

3.za uskladištenje materijala i roba na ostalim slobodnim površinama 10,00 kn/m2

4.za obavljanje djelatnosti prometovanja turističkim vlakićem 100,00 kn

5.za ostale namjene 10,00 kn/m2

b) mjesečne tarife

1.za postavljanje kioska (prodaja štampe, lutrije i sl.) 500,00 kn/m2

2.za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (hoteli) 30,00 kn/m2

3.za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (restorani) 80,00 kn/m2

4.za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (ostali ugostiteljski objekti) 120,00 kn/m2

5.za postavljanje privremenih naprava ispred trgovina 30,00 kn/m2

c) godišnje tarife

1.za kioske (štampa, lutrija i sl.) 1.800,00 kn/m2

2.za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (hoteli) 100,00 kn/m2

3.za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (restorani) 240,00 kn/m2

4.za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (ostali ugostiteljski objekti)360,00 kn/m2

5.za postavljanje putokaza i reklama osim prometne i turističke signalizacije 400,00 kn/m2

6.za postavljanje privremenih naprava ispred trgovina 50,00 kn/m2

7.za ostale namjene 400,00 kn/m2

Korisnici javne površine za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata koji su u prethodnoj godini poslovali više od 9 mjeseci u kalendarskoj godini ostvaruju popust od 50% iznosa utvrđenog godišnjom tarifom iz stavka 1. ovog članka.

Popust iz stavka 2. ovog članka ostvaruje se na zahtjev korisnika uz dostavu dokaza nadležnog tijela kojim se potvrđuje da ugostitelj u objektu poslovao duže od 9 mjeseci.

Rok ...

Članak 18.

Odobrenje za korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine utvrđuje Općinski načelnik izdavanjem Odobrenja o zakupu javne površine prije početka korištenja dodijeljene površine.

Temeljim Odobrenja o zakupu javne površine Jedinstveni upravni odjel razrezuje porez na javne površine izdavanjem rješenja.

U slučaju neovlaštenog korištenja javne površine porez se razrezuje naknadno bez Odobrenja o zakupu javne površine po službenoj dužnosti.

Članak 19.

Porez na korištenje javne površine plaća se:

-u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza za iznose manje od 10.000,00 kuna i

-u jednaka 2 mjesečna obroka za iznose poreza jednake ili više od 10.000,00 kuna s time da prva rata dospijeva 15 dana od dana dostave rješenja i druga rata dospijeva 30 dana od roka za naplatu prve rate.

Iznimno, zbog izvanrednih okolnosti, Općinski načelnik može odobriti i drukčiji otplatni plan od navedenog u stavku 1. ovog članka, temeljem zahtjeva poreznog obveznika.

Članak 20.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se na korištenje javne površine za potrebe Općine Malinska-Dubašnica, za korištenje javne površine za čije se korištenje plaća drugo javno davanje ili za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina Općine Malinska-Dubašnica ili druga naknada temeljem posebnog ugovora.

Od plaćanja poreza na korištenje javne površine oslobođene su neprofitne udruge, obrazovne ustanove, sportski klubovi, ustanove, kada javnu površinu koriste za potrebe djelatnosti za koje su osnovane.

Poreza na korištenje javnih površina oslobođeno je korištenje javne površine u humanitarne svrhe kao i radi organizacije manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica prema odluci Općinskog načelnika.

Zbog objektivnih okolnosti koje su nastale u tijeku korištenja javne površine Općinski načelnik može odobriti smanjenje do 50% ukupnog zaduženja poreza.

VI. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 21.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju u Općini Malinska-Dubašnica prenose se na Ministarstvo financija, Poreznu upravu sukladno Suglasnosti Ministra financija (»Narodne novine« broj 01/17).

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava će Općini do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 22.

Za utvrđivanje, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i za sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti:

-Odluka o porezu na potrošnju alkoholnih pića i bezakloholnih pića (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01 i 6/02),

-Odluka o porezu na kuće za odmor (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 6/02, 43/13, 3/14 i 14/14) i

-Odluka o porezu na korištenje javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/ 13, 10/14, 21/14, 27/14, 36/15 i 8/17),

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih poreza započetih do danastupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama važećih odluka.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 021-05/18-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-18-21

Malinska, 28. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51511&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr