SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

30.

Temeljem odredbe članka 95., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/ 18) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica nasjednici 28. studenoga 2018. donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina), i to:

-područja zona u Općiniu u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

-koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u Općiniu kojima se naplaćuje komunalna naknada,

-koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,

-rok plaćanja komunalne naknade,

-obveznik plaćanja komunalne naknade,

-obračun i utvrđivanje iznosa komunalne naknade,

-nekretnine važne za Općinikoje se u potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalnenaknade,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpunooslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalneinfrastrukture.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine koji se koristi zafinanciranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (u daljenjm tekstu: Općinsko vijeće) koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekatapredškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske ikulturne namjene te za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine, akose time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA

Članak 3.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:

1.stambenog prostora,

2.poslovnog prostora,

3.garažnog prostora,

4.građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

5.neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:

-ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,

-ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili

-ako se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade akoje obveza plaćanje te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

Članak 4.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

1.danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole

2.danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

3.danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine

4.danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Članak 5.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, iste prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknadesmatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Članak 6.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje se nalaze unutar građevinskog područjanaselja kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja na području na kojemse najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javnerasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnomenergijom niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te činisastavni dio infrastrukture Općine Malinska- Dubašnica.

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljištekoje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovnadjelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutargranica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostornouređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nijeizgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebnagrađevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemuse nalazi ruševina zgrade.

III. PODRUČJA ZONA U OPĆINI

Članak 7.

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine.

Članak 8.

Na području Općine utvrđuje se četiri zone za određivanje komunalne naknade, s obzirom na uređenost i opremljenost komunalnom infrastrukturom, kako slijedi:

-I zona

Obuhvaća područje naselja Bogovići, Malinska, Milčetići, Radići, Zidarići i područje poslovnih zona u Općini

-II zona

Obuhvaća područje naselja Porat i Vantačići

-III zona

Obuhvaća područje naselja Kremenići, Sabljići, Sveti Vid-Miholjice, Turčići i Žgombići

-IV zona

Obuhvaća područje ostalih naselja u Općini

IV. KOEFICIJENT ZONE (Kz)

Članak 9.

Koeficijent zone (Kz) za stambeni prostor, garažni prostor, te za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi:

-za I zonu - 1,00

-za II zonu - 0,85

-za III zonu - 0,69

-za IV zonu - 0,50

V.KOEFICIJENT NAMJENE (Kn)

Članak 10.

Koeficijenti namjene (Kn) iznosi:

1.za stambeni prostor 1,00

2.za stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00

3.za garažni prostor 1,00

4.za neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05

Članak 11.

Koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, iznosi:

A) za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti - 2,00

B) poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne

1.kampovi i autokampovi - 2,00

2.sportski tereni - 2,00

3.hoteli, moteli, pansioni, odmarališta - 4,00

4.ugostiteljski objekti: restorani, gostionice, konobe i sl. - 6,00

5.ugostiteljski objekti: barovi, pivnice, slastičarnice, objekti brze prehrane, diskoteke, noćni klubovi - 10,00

6.obrtničke radnje - 2,00

7.servisi - 4,00

8.trgovačka djelatnost - 5,00

9.benzinske postaje - 10,00

10. financijske usluge i osiguranja - 6,00

11. uredski prostori - 4,00

12. prekrcaj tereta i skladištenje - 2,00

13. suhe marine, zimovnici za plovila - 5,00

14. pošta i telekomunikacije - 6,00

Koeficijent namjene (Kn) za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti iznosi 10% od koeficijenta namjene koji je određenog za poslovni prostor za istu poslovnu djelatnost.

Članak 12.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovnedjelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskojgodini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjeneza stambeni prostor odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obveznik komunalne naknade može podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, uz koji je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije obavljao više od šest mjeseci u kalendarskoj godini.

Članak 13.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obveznik komunalne naknade može podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, uz koji je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

VI. VRIJEDNOST BODA (B)

Članak 14.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metrum2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Malinska-Dubašnica.

Polazište za određivanje vrijednost boda komunalne naknade (B) je procjena troškovaodržavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uzuzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalneinfrastrukture.

Općinsko vijeće do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određujevrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

VII. NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 15.

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru m2 površine nekretnine zakoju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za:

1.stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje nanačin propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« broj40/97)

2.građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađenograđevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornome metru m2 površine nekretnine utvrđuje semnoženjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalnenaknade (B).

VIII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 17.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel u skladu s odlukom o komunalnojnaknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom poslužbenoj dužnosti.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom Općinskog vijeća mijenjavrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu naprethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanjakomunalne naknade.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

1.iznos komunalne naknade po četvornome metru m2 nekretnine

2.obračunska površina nekretnine

3.godišnji iznos komunalne naknade

4.iznos obroka komunalne naknade

5.rok za plaćanje iznosa obroka komunalne naknade

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za kojuse utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornomemetru m2 površine nekretnine.

Članak 18.

Prilikom prikupljanja podataka za utvrđivanje svih mjerila za obračun komunalnenaknade, službena osoba Općine koristi službene evidencije koje se vode u Općini i komunalnim društvima, podatke iz izdanih akata za građenje, izvatke iz zemljišnih knjiga i posjedovnelistove, podatke iz službenih registara, podatke koje dostave obveznici te vrši kontrolu površine i namjene očevidom nanekretnini obveznika.

IX. ROKOVI PLAĆANJA

Članak 19.

Komunalna naknada se utvrđuje u godišnjem iznosu.

Komunalna naknada plaća se u tri jednaka četveromjesečna obroka i to:

-prvi obrok,za period od siječnja do travnja, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine,

-drugi obrok, za period od svibnja do kolovoza, najkasnije do 31. srpnja tekuće godine,

-treći obrok, za period od rujna do prosinca,najkasnije do 30. studenog tekuće godine.

Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik plaća zateznu kamatu po stopi određenoj pozitivnim propisima.

Članak 20.

Rok plaćanja komunalne naknade, za vremensko razdoblje od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je rješenje o komunalnoj naknadi postalo izvršno, utvrdit će se rješenjem o komunalnoj naknadi.

X.OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA

Članak 21.

Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine kojima je OpćinaMalinska-Dubašnica osnivač ivlasnik u cijelosti:

1.koje se upotrebljavaju za djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja,

2.koje se upotrebljavaju za djelatnosti kulture, muzeja i arhiva,

3.koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

4.koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje vjerske i obrazovne djelatnosti,

5.kojima upravljaju neprofitne udruge građana,

6.koje koriste javne ustanove i službe i

7.ostale nekretnine u slučajevima u kojima bi Općina kao vlasnik ili korisnik istih bioneposredan obveznik plaćanja komunalne naknade.

Iznimno, komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovog članka ukoliko seiste daju u zakup, podzakup ili na privremeno korištenje za obavljanje druge djelatnosti.

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju poslovni, garažni i stambeni prostori u vlasništvu ili na upravljanju Općine koji su prazni od osoba i stvari, a namijenjeni su za davanje u zakup odnosno u najam, do dana njihova davanja u zakup odnosno u najam.

Članak 22.

Jedinstveni upravni odjel donijet će rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz članka 20. ove Odluke, osim u slučaju kada navedeno pravo ostvaruje Općina.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 54/10, 29/11 i 14/16).

Članak 24.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 021-05/18-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-18-19

Malinska, 28. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51511&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr