SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA LOPAR

38.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zašititi potrošača (»Narodne novine«, broj 41114 i 110/15) i (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. broj 8/18 i 35/18), Načelnik Općine Lopar dana 19. studenog 2018. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga
Općine Lopar

Članak l.

Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača javnih usluga Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Savjet), kao savjetodavno radno tijelo Načelnika.

Članak 2.

Jarme usluge u djelokrugu Savjeta jesu:

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

- prijevoz putnika u javnom prometu,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada,

- održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Savjet:

-prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Lopar,

-predlaže Načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga,

-razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te o tome daje prethodno mišljenje Načelniku,

-prati stanje i daje mišljenje Načelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način,

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Općinskog vijeća i o prijedlozima akata iz nadležnosti Načelnika, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

-obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi s zaštitom potrošača s ciljem otklanjanja uočenih negativnosti.

Prethodno mišljenje Savjeta prilaže se uz akt kojim Načelnika daje suglasnost na promjenu cijane javne usluge.

Članak 4.

Savjet čine predsjednik i dva člana.

Načelnik rješenjem imenuje predsjednika i članove Savjeta, od kojih je najmanje jedan član iz reda predstavnika udruga potrošača.

Članak 5.

Mandat članu Savjeta traje četiri godine.

Članu savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

-danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ako u ostavci nije naveden drugi dan prestanka

- danom razrješenja od strane načelnika,

- ako prestane biti članom Udruge za zaštitu potrošača

- smrću

Umjesto člana Savjeta kojemu je članstvo prestalo, novi se član imenuje u roku od 30 dana.

Članak 6.

Savjet po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke.

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja i daju suglasnosti iz djelokruga Savjeta. Preporukom se ukazuje na određene probleme iz djelokruga Savjeta te upučuje na način njihova rješavanja.

Članak 7.

Savjet radi na sjednicama koje predsjednik Savjeta saziva, predlaže dnevni red, te im predsjedava i potpisuje akte što ih donosi Savjet.

Na sjednici Savjeta vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, iznijete prijedloge te donijete akte po točkama dnevnog reda. Zapisnik sa sjednice nakon usvajanja potpisuju predsjednik Savjeta i zapisničar.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna večina članova Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, na sjednicu pozvati i druge osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednica se saziva prema potrebi, a predsjednik ju je dužan sazvati u roku od pet dana ako to zatraži većina članova Savjeta.

Članak 8.

Poziv na sjednicu dostavlja se članovima Savjeta pisanim putem, u pravilu, pet dana prije predviđenog termina održavanja sjednice. lznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Uz poziv se, u pravilu, prilažu materijali nužni za raspravu po predloženim točkama dnevnog

Članak 9.

Na sjednici se o svakom predmetu iz utvrđenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje. Za svaku točku dnevnog reda, u pravilu, daje se uvodno izlaganje.

Članovi Savjeta mogu učestvovati u raspravi, nakon što zatraže i dobiju riječ od predsjednika Savjeta. Tijekom raspravljanja o odredenoj točki dnevnog reda sudionik može raspravljati samo o temi koja je predmet rasprave prema utvrđenom dnevnom redu.

Odlučivanje o pojedinim pitanjima provodi se izjašnjavanjem o točki dnevnog reda putem javnog glasovanja, dizanjem ruku »za«, »protiv« odnosno da li se netko suzdržava od glasovanja.

Ako po pojedinoj točki dnevnog reda postoje dva ili više prijedloga, za svaki se glasuje posebno.

Usvojen je prijedlog za kojega je glasala većina prisutnih članova Savjeta.

Članak 10.

Red na sjednici Savjeta osigurava predsjednik Savjeta.

Članak 11.

Administrativne i stručne poslove za potrebe Savjeta obavljat će upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Općine Lopar, Klasa: 023-03109-02101, Urbroj: 2169102-02109-01 .

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/18-01/21

URBROJ: 2169/02-02-18-01

Lopar, 19. studenog 2018. godine

Načelnik
Josip Borić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2082&mjesto=51281&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr