SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
64

38.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 29. studenoga 2006 godine donijelo je

ODLUKU
o najmu stanova u vlasništvu Grada Delnica

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju uvjeti, postupak i mjerila za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Delnica.

II. PRAVO NA DODJELU STANA U NAJAM

Članak 2.

Pravo na dodjelu stana u najam, prema odredbama ove odluke prije svih imaju državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na natječaj prebivaju na području Grada Delnica neprekidno najmanje deset (10) godina i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta,

- da se radi o osobama koje nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje, a niti postoji mogućnost da ga u dogledno vrijeme riješe na adekvatan način,

- da se radi o zaštićenom najmoprimcu u stambenom objektu koji je vlasništvo Grada Delnica, a za koji je izdano rješenje kojim se nalaže uklanjanje objekta radi derutnosti i ugrožene stabilnosti,

- da se radi o zaštićenom najmoprimcu u gradskom stanu površina kojega premašuje ili ne zadovoljava potrebe obiteljskog domaćinstva.

Članak 3.

Osobom koja nema adekvatno riješeno stambeno pitanje, a niti postoji mogućnost da ga u dogledno vrijeme riješi na adekvatan način smatra se:

- osoba koja na području Republike Hrvatske nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan, kao ni članovi njegova obiteljskog domaćinstva,

- osoba koja kao zaštićeni najmoprimac ne koristi odgovarajući stan,

- osoba koja kao zaštićeni najmoprimac koristi stan koji ne zadovoljava minimalne higijensko-tehničke uvjete stanovanja ili stanuje u objektu za koji je izdano rješenje o uklanjanju radi derutnosti i ugrožene stabilnosti.

Članak 4.

Pravo na dodjelu stana u najam ne ostvaruje osoba koja se dovela u nepovoljni stambeni status prodajom ili darovanjem obiteljske kuće ili stana.

Članak 5.

Članom obiteljskog domaćinstva u smislu prethodnog članka smatra se bračni drug, djeca, pastorčad i usvojenici, usvojitelj te ostrale osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti sa bračnom zajednicom.

Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u vanparničnom postupku.

Članak 6.

Ukoliko se javi potreba, a Grad Delnice raspolaže adekvatnim brojem stanova, znanstvenim, kulturnim i javnim djelatnicima, te drugim osobama od interesa za Grad Delnice, a koji nemaju riješeno stambeno pitanje stan se može dati u najam na određeno vrijeme, najduže na tri godine.

Isto tako, ukoliko se javi potreba, Grad Delnice raspolaže adekvatnim brojem stanova, pravo na dodjelu stana u najam imaju i osobe što su ih izabrali ili imenovali Gradska vijeće Grada Delnica ili Gradsko poglavarstvo, te službenici i namještenici u upravnim tijelima Grada Delnica, javnim ustanovama i trgvačkim društvima čiji je osnivač Grad Delnica.

Stan iz prethodnog stavka ovog članka, tzv. stan za službene potrebe daje se u najam na određeno vrijeme i to,

- osobama koje su na dužnost izabrane ili imenovane za vrijeme dok obavljaju dužnost, a

- službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Delnica, javnim ustanovama i trgvačkim društvima čiji je osnivač Grad Delnice za vrijeme trajanja radnog odnosa u Gradu Delnicama odnosno javnim ustanovama i trgovačkim društvima.

III. POSTUPAK DAVANJA STANA U NAJAM

Članak 7.

Gradski stanovi daju se u najam:

a) osobama iz članka 2. ove odluke na temelju konačne liste reda prvenstva što je, nakon provedenog natječaja, utvrđuje Gradsko poglavarstvo;

b) osobama iz članka 6. ove odluke stan se daje u najam izvan liste reda prvenstva odlukom Poglavarstva, a na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva za davanje stanova u najam;

c) Osobama koje nemaju riješeno stambeno pitanje, niti mogućnost da ga riješe na drugi način, a nalaze se u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju, na vrijeme od jedne do tri godine na temelju obrazloženog mišljenja JUO- Odsjeka nadležnog za komunalne poslove i prijedloga Povjerenstva za davanje stanova u najam, odlukom dodijeljuje Poglavarstvo kao nužni smještaj.

Osobama koje se nalaze u iznimno teškom socijalno- zdravstvenom položaju smatraju se:

- osobe kojima je rješenjem Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje utvrđeno tjelesno oštećenje organizma u visini od 100% ili opća nesposobnost za rad ili nalazom i mišljenjem tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi utvrđeno teže tjelesno ili mentalno oštećenje i psihička bolest i potpuna ovisnost o tuđoj njezi i brizi, a korisnici su prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, i to: korisnici pomoći za uzdržavanje, korisnici pomoći za tuđu njegu i pomoć, te korisnici osobne invalidnine.

1. Natječaj

Članak 8.

Postupak za davanje stana u najam osobama iz članka 2. pokreće se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica - Odsjeku nadležnom za komunalne poslove (u daljnjem tekstu: Odjel) na temelju oglašenog natječaja.

Natječaj za davanje stanova u najam Gradsko poglavarstvo oglašava prema potrebi, tj. u skladu s potrebama za stanove te stanovima slobodnim za davanje u najam.

Natječaj se oglašava u sredstvima javnog priopćavanja i na oglasnoj ploči Grada Delnica, a po potrebi i na oglasnim pločama MO na području Grada Delnica.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana, računajući od dana objave natječaja u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 9.

Natječaj obvezatno sadrži:

- vrijeme trajanja natječaja;

- naziv i adresu ureda kojem se zahtjev podnosi;

- uvjete za dodjelu stana u najam, te mjerila na temelju kojih će se utvrditi lista reda prvenstva;

- dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stana u najam;

- mjesto oglašavanja liste reda prvenstva.

Članak 10.

Ispunjavanje uvjeta za davanje stana u najam podnositelj zahtjeva dokazuje javnim ispravama, ako ovom odlukom nije određeno drugačije.

Nepotpuni zahtjevi iz članka 8 stavka 1. ove Odluke mogu se dopuniti u roku od 15 dana od dana primitka poziva za dopunu dokumentacije.

Članak 11.

Zahtjeve podnesene izvan roka utvrđenoga u natječaju odnosno za nepotpunu dokumentaciju izvan roka iz članka 10. stavka 2. ove Odluke kao i one uz koje nisu priloženi svi dokazi, Odjel će zaključkom odbaciti kao nepravodobne, odnosno nepotpune.

Zahtjeve osoba koje ne ispunjavaju uvjete iz članaka 3. i 4. ovog pravilnika Odjel će odbiti kao neosnovane.

Na zaključak o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva za dodjelu stana u najam Gradskom se poglavarstvu može uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave.

2. Mjerila za utvrđivanje liste reda prvenstva

Članak 12.

Mjerila za utvrđivanje liste reda prvenstva su:

- stambeni status,

- socijalno-zdravstveni status,

- vrijeme prebivanja na području Grada Delnica,

- sudjelovanje u Domovinskom ratu.

Mjerila iz stavka 1. ovoga članka vrednuju se i izražavaju u bodovima.

a) Stambeni status

Članak 13.

Prema stambenom statusu podnositelja zahtjeva utvrđuju se bodovi:

1. osobi koja stanuje s roditeljima ili sa supružnikovim roditeljima, a stan ne odgovara potrebama obiteljskog domaćinstva, te zaštićenom najmoprimcu u stanu koji ne zadovoljava minimalne higijensko-tehničke uvjete stanovanja ili stanuje u objektu za koji je izdano rješenje o uklanjanju objekta radi derutnosti i ugrožene stabilnosti - 45

2. zaštićenom najmoprimcu u stanu koji ne odgovara potrebama obiteljskog domaćinstva s obzirom na broj članova obiteljskog domaćinstva - 35

3. za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod fizičke ili pravne osobe - 15

4. osobi iz točke 1. ovoga članka u stanu koji odgovara potrebama obiteljskog domaćinstva i osobi koja stanuje u odgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja - 5.

Stambeni status dokazuje se:

- osobe iz stavka 1. točke 1. i točke 4. ovoga članka - ugovorom ili ovjerenom izjavom sa dva svjedoka o statusu stanovanja kod roditelja ili supružnikovih roditelja i ugovorom o kupoprodaji stana ili kuće, odnosno drugom ispravom kojom se dokazuje vlasništvo i površina stana ili kuće; ugovorom o najmu stana i mišljenjem građevinske inspekcije o higijensko-tehničkim uvjetima stanovanja ili pravomoćnim rješenjem o uklanjanju objekta, te drugim potrebnim ispravama;

- osobe iz stavka 1. točke 3. ovoga članka - ugovorom o najmu stana zaključenim s fizičkom ili pravnom osobom, ovjeren kod javnog bilježnika, potvrdom pravne osobe o smještaju ili ovjerenom izjavom podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka, te drugim potrebnim ispravama;

- osobe iz stavka 1.točke 3. ovoga članka - ugovorom o najmu stana te drugim potrebnim ispravama.

b) Socijalno-zdravstveni status

Članak 14.

Socijalno zdravstveni status podnositelja zahtjeva utvrđuje se prema visini primanja, broju članova obiteljskog domaćinstva, nesposobnosti za rad, te mentalnom ili tjelesnom oštećenju malodobnoga člana obiteljskog domaćinstva.

Članak 15.

Prema ukupnim prosječnim mjesečnim primanjima po članu obiteljskog domaćinstva, ostvarenim u prethodnoj godini, podnositelju zahtjeva utvrđuju se bodovi:

a) do 25% prosječno mjesečno isplaćene plaće u

prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj 16

b) od 26 do 45 % mjesečno isplaćene plaće u

prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj 8

c) od 46 do 60% mjesečno isplaćene plaće u

prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj 4

Ukupnim primanjima obiteljskog domaćinstva smatra se ukupan prihod domaćinstva ostvaren u godini koja prethodi oglašavanju natječaja (sve vrste prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva).

Članak 16.

Za svakog člana obiteljskog domaćinstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, utvrđuju se po tri (3) boda.

Za svakog maloljetnog člana obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada još po pet (5) bodova.

Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatraju se: supružnik, djeca, roditelji, usvojenici, pastorci, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, te izvanbračni supružnik. Izvanbračna zajednica u kojoj nema zajedničke djece dokazuje se ovjerenom izjavom dvaju svjedoka o životnoj zajednici u zajedničkom domaćinstvu, najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva na natječaj.

Članak 17.

Na osnovi nesposobnosti za rad podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, tj. invalidnosti od 100%, a koja je utvrđena pravomoćnim rješenjem Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, podnositelju zahtjeva pripada deset (10) bodova.

Na osnovi mentalnog ili tjelesnog oštećenja malodobnoga člana obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva, utvrđenog nalazom i mišljenjem prvostupanjskog tijela vještačenja, podnositelju zahtjeva pripada deset (10) bodova.

Na osnovi nesposobnosti za rad podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, tj. invalidnosti od 50 do 100%, a koja je utvrđena pravomoćnim rješenjem Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, podnositelju zahtjeva pripada pet (5) bodova.

c) Vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Delnica

Članak 18.

Za svaku godinu neprekidnog prebivanja na području Grada Delnica podnositelju zahtjeva pripada po jedan bod.

d) Sudjelovanje u Domovinskom ratu

Članak 19.

Podnositelju zahtjeva ili članu obiteljskog domaćinstva koji je u statusu hrvatskog branitelja sudjelovao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za svaki mjesec proveden u obrani suvereniteta RH pripada 0,5 bodova, s time da se broj bodova utvrđuje najviše do 30 bodova.

Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata dokazuje se ispravama prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

3. Utvrđivanje liste reda prvenstva

Članak 20.

Za bodovanje prema mjerilima iz ovog pravilnika uzet će se u obzir okolnosti i činjenice koje postoje onog dana koji je u natječaju određen kao zadnji dan za podnošenje zahtjeva.

Članak 21.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva i rješavanja prigovora iz članka 11. ove odluke Povjerenstvo ili Odjel, na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja sukladno mjerilima iz ove odluke, utvrditi će broj bodova prema svakom pojedinom mjerilu, te ukupan broj bodova.

Članak 22.

Na temelju ukupnog broja bodova, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste reda prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednaki broj bodova, prednost na listi reda prvenstva ima onaj podnositelj zahtjeva koji ima najviše bodova prema sljedećim mjerilima:

a) uvjeti stanovanja;

b) vrijeme prebivanja na području Grada Delnica;

c) vrijeme provedeno u obrani suvereniteta RH.

Članak 23.

Lista reda prvenstva sadrži:

1. redni broj;

2. ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva;

3. broj bodova prema svakoj pojedinoj osnovi i mjerilu, te ukupan broj bodova;

4. datum utvrđivanja liste;

5. datum objavljivanja liste;

6. uputu o pravu na prigovor.

Članak 24.

Prijedlog liste reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Delnica,a prema potrebi i na oglasnim pločama MO na području Grada Delnica.

Članak 25.

Na listu reda prvenstva svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti pismeni prigovor u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči.

Prigovor se podnosi Gradskom poglavarstvu, pismeno, preko Odjela.

Članak 26.

Konačnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Konačna lista reda prvenstva važi do utvrđivanja nove konačne liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Članak 27.

Prije odlučivanja o davanju stana u najam na temelju konačne liste reda prvenstva obavit će se očevid, odnosno dodatna provjera dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih pravilnikom.

Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete, odnosno da je u međuvremenu došlo do promjene stambenog statusa u smislu članka 3. ove odluke ili se utvrdi da nije dao istinite podatke, a koji su utjecali na ostvarivanje prava na dodjelu stana u najam, taj će podnositelj biti brisan s liste reda prvenstva.

S liste reda prvenstva brisat će se podnositelj zahtjeva koji odbije ponuđeni odgovarajući stan.

Članak 28.

Odgovarajućim stanom, s obzirom na broj članova obiteljskog domaćinstva, smatra se:

- za obiteljsko domaćinstvo do 3 člana - stan površine do 45 m2;

- za obiteljsko domaćinstvo do 5 članova - stan površine do 65 m2;

- za obiteljsko domaćinstvo do 8 članova - stan površine do 80 m2, a za svakog daljnjeg člana po 5 m2.

Prilikom dodjele stanova u najam moguća su odstupanja do 10 m2 u površini stana.

Ako raspoloživi stan nije odgovarajući za osobu iz članka 7. točke A ovog pravilnika koja je na redu za dodjelu, stan

se može dodijeliti prvoj sljedećoj osobi na listi za koju je odgovarajući prema stavcima 1. i 2. ovoga članka.

4. Povjerenstvo za davanje stanova u najam

Članak 29.

Davanje stanova u najam izvan liste reda prvenstva osobama iz članka 7. točaka B i C predlaže Povjerenstvo za davanje stanova u najam koje osniva Gradsko poglavarstvo (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

Članak 30.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri članova.

Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Gradsko poglavarstvo.

Povjerenstvo razmatra zahtjeve za dodjelu stana u najam osobama iz članaka 6. i 7.c. ove odluke, uz prethodno mišljenje Odjela, te predlaže davanje stanova u najam Gradskom poglavarstvu.

Članak 31.

Na rad Povjerenstva primjenjuju se odredbe Poslovnika Gradskog poglavarstva koje se odnose na radna tijela.

5. Akt o davanju stana u najam

Članak 32.

O davanju gradskog stana u najam Gradsko poglavarstvo odlučuje odlukom.

U odluci se određuje vrijeme na koje se stan daje u najam, pazeći pri tome na odredbu članka 6. ove Odluke.

Na odluku se, radi njenog preispitivanja, može uložiti prigovor Gradskom poglavarstvu u roku od 8 dana od dana dostave.

U povodu preispitivanja odluke Gradsko ju poglavarstvo može izmijeniti, potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan.

6. Ugovor o najmu stana

Članak 33.

Na temelju odluke Gradskog poglavarstva iz članka 32. ove odluke sklapa se ugovor o najmu stana.

Ugovor sadrži sve potrebne elemente iz ove Odluke te sve ostalo što je potrebno za kvalitetno reguliranje međusobnih odnosa između Grada Delnica i najmoprimca stana, a što je sadržano u odredbama zakona i ostalih propisa kojima se reguluira navedena problematika, tu se prije svega misli na odredbe zakona kojim se uređuju prava i obveze u svezi s najmom i korištenjem stana te odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Ugovor o najmu stana u ime Grada Delnica potpisuje Gradonačelnik Grada Delnica ili neka druga osoba koju na to ovlasti Gradonačelnik ili je pak u posebnim situacijama ovlaštena posebnim propisima.

Članak 34.

Ugovor o najmu stana sklopljen, na određeno vrijeme, može se produžiti odlukom Poglavarstva ukoliko najmoprimac, 30 dana prije isteka ugovorenog vremena, podnese zahtjev za produženje ugovora o najmu stana, dokazujući da ispunjava uvjete propisane ovom odlukom i Zakonom o najmu stanova.

Ugovor o najmu stana, sklopljen na određeno vrijeme, najmodavac će otkazati prije isteka ugovorenog vremena iz razloga navedenih u članku 19. Zakona o najmu stanova te ako najmoprimac prestane ispunjavati uvjete propisane člankom 3. i 4. ovog pravilnika, uz otkazni rok od tri (3) mjeseca.

Najmoprimac može otkazati ugovor o najmu stana, što je sklopljen na određeno vrijeme, prije isteka ugovorenog vremena, ali je o tome dužan izvijestiti najmodavca najmanje 30 dana prije nego namjerava iseliti iz stana.

7. Zaštićena najamnina

Članak 35.

Zaštićenu najamninu plaćaju osobe iz članka 2. i 7.c. ove odluke.

Visina zaštićene najamnine određena je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine.

8. Slobodno ugovorena najamnina

Članak 36.

Visinu slobodno ugovorene najamnine koju za najam stana plaćaju osobe iz članka 6. ove odluke, te najmoprimci u slučajevima propisanim Zakonom o najmu stanova, utvrđuje u skladu s Odlukom o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, s tim da slobodna najamnina ne može biti manja od dvostrukog mjesečnog iznosa zaštićene najamnine.

Slobodno ugovorena najamnina iz ugovora o najmu stana sklopljenog na neodređeno vrijeme ne može se mijenjati prije isteka roka od jedne godine. Nakon toga roka, svaka ugovorna strana može u pisanom obliku predložiti izmjenu visine najamnine.

Pri izmjeni najamnine nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, može se ugovoriti ugovoriti viša najamnina za daljnje razdoblje, ali najviše do iznosa koji odgovara iznosu do 20% većem od prosječne slobodno ugovorene najamnine u Gradu Delnicama za stan koji se po površini, opremljenosti i položaju može usporediti sa stanom koji se daje u najam.

Neprihvaćanjem uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka, ugovor o najmu stana se raskida uz zakonom propisani rok.

Odredba prethodnog stavka odnosi se na sve ugovor, buduće, ali i sadašnje važeće.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Znanstvenim, kulturnim i javnim djelatnicima, stručnim djelatnicima te drugim osobama od interesa za Grad Delnice, kao i sobama koje su na dužnost izabrane ili imenovane za vrijeme dok obavljaju dužnost odnosno službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Delnica, javnim ustanovama i trgovačkim društvima čiji je osnivač Grad Delnice stan se daje u najam s obvezom plaćanja slobodno ugovorene najamnine.

Članak 38.

Svi dosadašnji ugovori o najmu stanova ostaju na snazi do njihova isteka.

Članak 39.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o reguliranju stambenih odnosa i davanju stanova u najam (»Službene novine« broj 09/06).

Članak 40.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 370-02/06-01/01

Ur. broj: 2112-01-06-02

Delnice, 29. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=202&mjesto=51300&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr