SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
GRAD KRK
99

13.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00, 18/00, 27/03 i 17/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 06/03 i 19/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/ 01), te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/06-04/110; Ur. broj: 531-06-06-2 od 19. srpnja 2006. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja »Zona 26«
u gradu Krku

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja »Zona 26« u gradu Krku (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 2,85 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOZENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Gradske ulice

3.1.2. Površine za javni prijevoz

3.1.1. Javna parkirališta

3.1.2. Pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

3.3.4. Plinoopskrba

3.3.5. Zbrinjavanje komunalnog otpada

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina Mj 1:1000

2.1.Prometna infrastrukturna mreža Mj 1:1000

2.2.Prometna infrastrukturna mreža
- profili Mj 1:1000/100

2.3.Komunalna infrastrukturna mreža
-vodoopskrba i odvodnja Mj 1:1000

2.4.Komunalna infrastrukturna mreža
- elektroopskrbna i telekomunikacijska
mreža Mj 1:1000

3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
površina Mj 1:1000

4.Uvjeti gradnje Mj 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Stambena namjena - (S)

2) Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)

3) Javna i društvena namjena - predškolska namjena (D3)

4) Javne zelene površine - javni park (Z1)

5) Površine infrastrukturnih sustava (IS)

6) Kolne površine

7) Kolno-pješačke površine

8) Pješačke površine

Članak 5.

Stambena namjena je namijenjena gradnji isključivo stambenih građevina i ne dozvoljava se njena prenamjena stambenog u poslovni prostor.

Članak 6.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« dozvoljava se gradnja stambene građevine s poslovnim sadržajima (uredi, obrti, manji ugostiteljski prostori i trgovine, videoteke, agencije, ordinacije i sl.).

Članak 7.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - upravna namjena« dozvoljava se gradnja dječjeg vrtića i jaslica.

Članak 8.

Javne zelene površine - javni park namijenjene su za igru, šetnju i odmor svih stanovnika naselja, odnosno obogaćivanje same stambene sredine.

Članak 9.

Površine infrastrukturnih sustava namijenjene su za izgradnju potrebnih infrastrukturnih građevina, odnosno za izgradnju trafostanice.

Članak 10.

Kolne površine namijenjene su prometnoj infrastrukturi u smislu redovnog odvijanja cestovnog prometa, te komunalnoj infrastrukturi u smislu postavljanja određenih infrastrukturnih vodova (elektrovod, vodovod i sl.) i setova za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Članak 11.

Kolno-pješačke površine namijenjene su prometnoj infrastrukturi u smislu nesmetanog kretanja vozila i pješaka te komunalnoj infrastrukturi u smislu postavljanja određenih infrastrukturnih vodova (elektrovod, vodovod i sl.) i setova za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Članak 12.

Pješačke površine namijenjene su isključivo za kretanje pješaka, te postavu urbane opreme (košarice za otpatke, ulična rasvjeta i sl.) i setova za zbrinjavanje komunalnog otpada.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 13.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3.

Članak 14.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarske planove Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostava Krk, odnosno građevine koje su izgrađene na temelju pravovaljane građevinske dozvole ili prije 15. veljače 1968. godine te imaju uporabnu dozvolu.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 15.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Za točne i precizne kvadrature građevinskih čestica nadležna je Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, nakon parcelacije prema ovom Planu, a sukladno grafičkom dijelu Plana. Stoga su sljedeće veličine građevnih čestica za ovaj Plan orijentacione, te iznose:

PLANSKA
OZNAKA PARCELE

PLANSKA POVRŠINA PARCELE Pp (m2)

1

712,5

2

2211,7

3

1094,5

4

769,8

5

558,5

6

888,5

7

4899,1

8

1133,2

9

813,3

10

739,5

11

944,8

12

559,7

13

748,2

14

500,2

15

707,5

 

16

570,2

17

627,6

18

746,5

19

713,8

20

583

21

684,6

22

797

23

708,7

24

557,7

JP1A

1564,1

JP1B

994,0

JP2

439

JP3

223,6

JP4

165,3

JP5

166,4

JP6

355,6

JP7

238,3

JZP1

925,2

IS

30,2

ukupno:

28371,8

Članak 16.

Neovisno o obliku i veličini građevne čestice određene Planom, dozvoljava se rekonstrukcija postojećih građevina u postojećim gabaritima sukladno uvjetima propisanim ovim Planom.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 17.

Gradnja osnovne građevine dozvoljava se unutar granice gradivog dijela čestice sukladno kartografskom prikazu br. 4., ali površinom i veličinom građevine ne većom od maksimalno iskazanih vrijednosti u sljedećoj tablici.

Za točne i precizne kvadrature građevinskih čestica nadležna je Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, nakon parcelacije prema ovom Planu, a sukladno grafičkom dijelu Plana. Stoga su slijedeće veličine građevnih čestica, koeficijent iskorištenosti i koeficijent izgrađenosti kao i maksimalne izgrađene površine parcele i maksimalne brutto površine građevine za ovaj Plan orijentacione te iznose:

Članak 18.

Katnost građevina određen je kartografskim prikazom broj 4., odnosno tablicom članka 17.

Najveća dozvoljena visina i broj etaža novih građevina na području obuhvata Plana određuje se prema katnosti građevine kako slijedi:

- za građevinu katnosti S+P+1 najveća dozvoljena visina iznosi 8,5 metara,

- za građevinu katnosti P+2 najveća dozvoljena visina iznosi 8,5 metara.

Članak 19.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana podrazumijeva se visina mjerena od najniže kote zaravnatog okolnog terena do donjeg ruba krovnog vijenca građevine.

Članak 20.

U dozvoljeni broj katova ne ubraja se podrumska etaža ukoliko je razlika između stropa podruma i najniže kote okolnog terena neposredno uz rub građevine manja od 1 m.

Članak 21.

Nivelacijska kota novih građevina određena je kartografskim prikazom broj 4. Nivelacijska kota je kota poda prizemlja građevine. Nivelacijska kota može biti maksimalno 1 m iznad najniže kote terena, mjereno uz rub građevine.

Iznimno od stavka 1. ovog članka dozvoljavaju se odstupanja od definirane nivelacijske kote određene na kartografskom prikazu br. 4, u slučaju velikih kosina terena, ali da se pritom pridržavaju ostalih Odredbi ovog Plana.

Kod kaskadno organiziranih građevina na kosom terenu, nivelacijska kota određuje se za svaki kaskadni dio građevine zasebno.

Za građevine sa suterenskom etažom kota suterena računa se kao nivelaciona kota građevine.

Članak 22.

Nivelacijska kota iz prethodnog članka mora se uskladiti sa nivelacijskim kotama postojećih susjednih građevina i javnih površina.

Odstupanje od nivelacione kote može iznositi +/-20%.

Članak 23.

Najmanja tlocrtna površina građevine mora iznositi barem 60 m2, a najmanja projektirana katnost barem 1 etažu.

2.3. Namjena građevina

Članak 24.

Na području namjene »Stambena namjena« dozvoljava se rekonstrukcija i gradnja građevine stambene namjene. Unutar građevine na području namjene »Stambena namjena« ne dozvoljava se prenamjena stambenog u poslovni prostor.

Planiranim rješenjem postojeće se građevine zadržavaju u osnovnoj namjeni i trenutnim gabaritima koje je moguće rekonstruirati sukladno normativima u tabličnom prikazu članka 17. ovih Odredbi.

Članak 25.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« dozvoljava se gradnja stambene građevine s poslovnim sadržajima (uredi, obrti, manji ugostiteljski prostori i trgovine, videoteke, agencije, ordinacije i sl.).

Članak 26.

Na području namjene »Mješovita namjena« dozvoljava se rekonstrukcija, (dogradnja i nadogradnja) i gradnja građevine s pretežno stambenom namjenom i namjenom koja je kompatibilna stanovanju (uredi, obrti, manji ugostiteljski prostori i trgovine, videoteke, agencije, ordinacije i sl.), ukoliko je na parceli moguće smjestiti sve potrebne sadržaje vezane uz poslovnu (odnosno trgovačku, ugostiteljsku ili uslužnu) djelatnost i to unutar dozvoljenih parametara utvrđenih ovim Planom.

Za sve predviđene dodatne sadržaje potrebno je omogućiti parkirališni prostor kao i površine za skladištenje i manipulaciju dostavnih vozila.

Članak 27.

Poslovni sadržaji kao nadgradnja osnovne namjene stanovanja na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« mogu se planirati ne više od etaže prizemlja. Nisu dozvoljene namjene koje imaju negativan utjecaj na okoliš putem nuspojava poput buke, otpadnih tvari ili zagađenja.

Članak 28.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - upravna namjena« dozvoljava se gradnja dječjeg vrtića i jaslica.

Članak 29.

Javne zelene površine - javni park namijenjene su za igru, šetnju i odmor svih stanovnika naselja, odnosno obogaćivanje same stambene sredine. U istu se svrhu dozvoljava postava paviljona, sjenica, sprava za dječje igralište te ostalih elemenata urbane opreme (klupe, košarice za otpadke, ulična rasvjeta i sl.).

Članak 30.

Površine infrastrukturnih sustava namijenjene su za izgradnju potrebnih infrastrukturnih građevina, odnosno za izgradnju trafostanice.

Članak 31.

Kolne površine namijenjene su prometnoj infrastrukturi u smislu redovnog odvijanja cestovnog prometa, te komunalnoj infrastrukturi u smislu postavljanja određenih infrastrukturnih vodova (elektrovodovi, vodovod i sl.) i setova za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Članak 32.

Kolno-pješačke površine namijenjene su prometnoj infrastrukturi u smislu nesmetanog kretanja vozila i pješaka te komunalnoj infrastrukturi u smislu postavljanja određenih infrastrukturnih vodova (elektrovodov, vodovod i sl.) i setova za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Članak 33.

Pješačke površine namijenjene su isključivo za kretanje pješaka, te postavu urbane opreme (košarice za otpatke, ulična rasvjeta i sl.) i setova za zbrinjavanje komunalnog otpada.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 34.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom, prizemne, suterenske ili podzemne građevine u funkciji osnovne građevine ili u funkciji uređenja građevne čestice.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja 1 osnovne i 1 pomoćne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Članak 35.

Iznimno od prethodnog članka dozvoljava se na građevinskoj čestici br. 2 gradnja do 3 građevine osnovne namjene i do 3 pomoćne građevine. Međusobna udaljenost dviju građevina osnovne namjene iznosi najmanje 6 m. Omogućuje se povezivanje osnovnih građevina suhim i toplim vezama u prizemnoj i podrumskoj etaži te se stoga na toj etaži dozvoljava veća maksimalna izgrađenost od one definirane tablicom članka 17., ali se za sve katove iznad potrebno pridržavati definiranih veličina maksimalne izgrađenosti, ukupne dozvoljene bruto izgrađenosti za sve građevine osnovne namjene kao i svih ostalih Odredbi.

Članak 36.

Pomoćne građevine se dozvoljavaju izričito u sklopu građevine osnovne namjene unutar područja za gradnju i ne mogu se graditi kao slobodnostojeće. Grade se kao prizemne građevine maksimalne površine do 40 m2 namijenjene za garaže, ostave i držanje alata.

Članak 37.

Iznimno od članka 36. može se graditi pomoćne građevine, bazeni i garaže, kao slobodnostojeće i najviše do visine jedne etaže, ukoliko je zbog konfiguracije terena (prevelike visinske razlike) nije moguće izgraditi u sklopu u građevine osnovne namjene. Tada se iznimno pomoćne građevine, bazeni i garaže mogu izgraditi i izvan površine za razvijanje tlocrta, odnosno u pojasu od regulacione do građevinske linije ukoliko je kota nivelete ulice iznad kote terena, a građevina svojom visinom ne prelazi kotu nivelete ulice.

Članak 38.

Iznimno od članka 36., pomoćne građevine, bazeni i garaže mogu se graditi u pojasu od regulacione do građevinske linije kao poluukopane suterenske jednoetažne građevine na deniveliranim razinama, ali udaljenost od regulacione linije ne smije biti manja od visine vidljivog dijela građevine iznad razine pločnika, pješačke prometnice ili prometnice.

Pomoćne građevine ne mogu se prenamijeniti u stambeni i poslovni prostor.

Članak 39.

Spremnici za gorivo, cisterne za vodu i slično, ne ulaze u ukupnu površinu izgrađenosti ukoliko su ukopani u teren.

Članak 40.

Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj česici definira se obaveznim udaljenostima od rubova građevne čestice granicom gradivog dijela čestice i obaveznim građevnim pravcem, a sukladno kartografskom prikazu br. 4. Uvjeti gradnje.

Obavezne minimalne udaljenosti su:

- od ruba građevne čestice 4 m, 6 m ili pola visine građevine, ako je građevina viša od 8 m,

- od sabirne i kolno-pješačke pristupne prometnice 5 m,

- od glavnih obodnih prometnica 6 m.

Iznimno, građevine infrastrukturnih sustava (trafostanice) mogu se graditi i na manjoj udaljenosti od ovdje propisanih.

Članak 41.

Obvezni građevni pravac je određen kartografskim prikazom br. 4. Uvjeti gradnje.

Građevina se s najmanje 2/3 svoje dužine mora graditi na obaveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od ovih Odredbi, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga (jako strmi teren i sl.) dozvoljava se odstupanje od obaveznog građevinskog pravca za najviše +/- 1,5 m.

Članak 42.

Izvan gradivog dijela građevne čestice, a ispred obveznog građevnog pravca, dozvoljava se gradnja ulazne nadstrešnice, balkona i postava konstrukcija za tendu, pergolu, reklamni pano, montažni, svjetleći i drugi element, pod uvjetom da su udaljeni najmanje 2,5 m od otvora na pročelju susjedne građevine te da se gradnjom odnosno postavom ne ometa pješački ili kolni promet.

Članak 43.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- gradnja vanjskih stepenica,

- gradnja potpornog zida čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,5 m,

- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine, čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,0 m,

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture i

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, visina potpornog dijela koja se gradi izvan gradivog dijela građevne čestice može biti i veća od 1,5 m ukoliko je to potrebno radi svladavanja visinske razlike kota postojećeg terena, ali ne veća od 3,5 m.

Potporni zidovi trebaju se izvesti kao kameni zidovi.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 44.

Oblikovanje građevine potrebno je uskladiti s morfološkim osobinama i vrstom građevine.

Kod oblikovanja pročelja građevine zbroj ostakljenih površina ne smije biti veći od površine pune plohe zida, izuzev kod pročelja građevine javne i društvene namjene, a sukladno Uputama za programiranje, planiranje i projektiranje dječjih jaslica i vrtića Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 2003.) te drugih normativa i pravilnika koji su služili za kreiranje istog.

Za oblaganje pročelja građevine ne dozvoljava se uporaba keramičkih i kamenih pločica.

Članak 45.

Na uličnom pročelju građevine ne dozvoljava se konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, ventilaciju, kao i postavljanje satelitskih antena, već je iste potrebno postaviti sa dvorišne strane ili na manje istaknutom mjestu.

Članak 46.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23o.

Umjesto krovnih ploha moguća je gradnja krovnih terasa do maksimalno 30% krovne površine.

Izuzev od stavka 2. ovog članka krovne terase sa više od 30% krovne površine dozvoljavaju se kod gradnje građevine javne i društvene namjene - dječjeg vrtića i jaslica gdje se krov može urediti kao krovna terasa.

Na krovu građevine dozvoljava se ugradba sunčanih kolektora pod uvjetom da se uklopi u nagib krovnih ploha.

Članak 47.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kupa kanalica, mediteran crijepa i drugog suvremenog pokrova, sukladno obliku građevine.

Za pokrov kosog krova ne dozvoljava se uporaba ravnog crijepa, drvenog pokrova i pokrova od bitumenske šindre.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 48.

Način uređenja i korištenje građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu površinu, pješačku površinu ili ulicu, dvorište i okućnicu. Prilikom uređenja okućnica najmanje 40% parcele potrebno je hortikulturno urediti, a posebnu pažnju potrebno je obraditi na hortikulturnu obradu površine između građevine i javne prometne površine.

Hortikulturnu obradu parcela indvidualnog stanovanja, kao i parcela parkovnog zelenila potrebno je zasnivati na autohtonim vrstama.

U obračun zelenih površina obračunavaju se sve zelene površine uključujući i sve staze maksimalne širine 1,5 m.

Članak 49.

Postojeće visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti autohtonim parkovnim raslinjem, uz preporuku sadnje crnogorice na lokacijama gdje je potrebna cjelogodišnji zaštitni ili dekorativni pojas te ostalog autohtonog zelenila (maslina i sl.).

Članak 50.

Na javnim zelenim površinama dozvoljava se postava paviljona, sjenica, kolonada i slično. Javne zelene površine i pješačke površine je potrebno opremiti elementima urbane opreme (klupe, košarice za otpadke, ulična rasvjeta i sl.).

Članak 51.

Ograde, potporne i obložne zidove (podzide), terase i stepeništa potreno je izvesti tako da ne naruše izgled parcele, okoliš građevine, odnosno naselja kao cjeline.

Građevne čestice stambene i mješovite namjene mogu se ograđivati ogradom visine do 1,10 m. Ograda na terenu denivelacije +/- 0,5 m ne smije biti veća od 1,1 m od više kote. Iznimno, na terenu većih denivelacija ograda smije biti maksimalno 1,0 m od više kote terena, ali maksmalno 2,0 m od najniže kote terena. U slučaju većih denivelacija potrebno je ogradu riješiti kaskadno.

Osnovni materijal za izgradnju ograde je kamen i zelenilo (živica).

Članak 52.

Iznimno, građevina javne i društvene namjene - dječji vrtić i jaslice mogu imati i ogradu visine veće od 1,10 m, a sukladno Uputama za programiranje, planiranje i projektiranje dječjih jaslica i vrtića Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 2003.) te drugih normativa i pravilnika koji su služili za kreiranje istog.

Članak 53.

Kod gradnje građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje arhitektonsko-urbanističkih barijera (»NN« br. 47/82 i istim naknadno donesenim).

Članak 54.

Na građevinskoj čestici je potrebno osigurati površine za parkiranje, a broj parkirnih mjesta definira se sukladno namjeni prema sljedećem:

namjena građevine

broj potrebnih
parkirnih mjesta

- 1 stan do 50 m2

1 PM

- 1 stan preko 50 m2

2 PM

-poslovni prostori (uredi, agencije, ordinacije i sl.) na parcelama mješovite namjene

1 PM/20 m2 btto površine
i još 1 PM/
2 zaposlena

-trgovački /uslužni/ugostiteljski prostori na parcelama mješovite namjene

1 PM/20 m2 radne površine - 1PM/20 m2 btto površine
- 1 PM/5 sjedala i za sve još 1 PM/2 zaposlena

-javna i društvena namjena (dječji vrtić)

1 PM/1 jedinici i 1 PM/3 zaposlena

Članak 55.

Broj parkirališnih mjesta iz prethodnog stavka uvećava se za jedno parkirališno mjesto za invalidne osobe, a u sklopu poslovnih i drugih trgovačkih i uslužnih prostora na parcelama mješovite namjene.

Odstupanje od normativa stavka 1. ovog članka može iznositi +/- 10% površine prostora ili odgovarajućim brojem parkirališnih ili garažnih mjesta.

Članak 56.

Na parceli javne kolne površine JP-1A predviđeno je 15 javnih parkirališnih mjesta koja su namijenjena za potrebe dječjeg vrtića i jaslica, dok je unutar građevinske parcele dječjeg vrtića potrebno osigurati dodatan broj parkirališnih mjesta sukladno potrebnom broju iz članka 54. te površinu za dostavu i manevriranje vozila.

Dio građevinske čestice predviđen za parkirališne površine potrebno je popločiti betonskim kockama, zatravniti ili obraditi u nekom drugom materijalu ili boji kako bi se ove površine diferencirale u odnosu na ostale kolne površine.

U istom smislu diferencijacije potrebno je popločiti i parcele kolno-pješačkih površina. Stoga ih je potrebno obraditi drugačijom bojom ili materijalom u odnosu na ostale kolne površine.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 57.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1. i 2.2.

Članak 58.

Uvjeti gradnje građevinske čestice JP-1A i JP-1B javne prometne površine sa svim visinskim elementima trasa, te uzdužnim i poprečnim profilima sa svim tehničkim elementima određeni su kartografskim prikazima broj 2.1. i 2.2.

Članak 59.

Priključivanje građevne čestice na javnu prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.1.

3.1.1. Gradske ulice

Članak 60.

Rubno uz područje obuhvata Plana gradske ulice su:

1) Slavka Nikolića,

2) Vinogradska,

3) Vršanska.

3.1.2. Površine za javni prijevoz

Članak 61.

Stajalište javnog prijevoza predviđeno je unutar granica obuhvata plana uz Vinogradsku ulicu, nasuprot Doma zdravlja, u blizini srednje škole i dječjeg vrtića i jaslica. Definirano je građevinskom česticom JP7. Na datoj je površini moguća izgradnja čekališta za autobuse, odnosno izgradnja nadstrešnice ili pergole.

3.1.3. Javna parkirališta

Članak 62.

Javno parkiralište nalazi se na parceli javne prometne površine uz građevinsku parcelu javne i društvene namjene - dječji vrtić i jaslice, te je namijenjena za korisnike iste, javne i društvene namjene.

3.1.3. Pješačke površine

Članak 63.

Gradnju i uređenje parcela pješačkih površina potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.1. i 2.2.

Članak 64.

Parcele pješačkih površina potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, granitnom kockom, betonskim prefabriciranim elementom ili sličnim materijalom te opremiti urbanom i likovnom opremom (ulična rasvjeta, koševi za otpatke i sl.).

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 65.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4.

Telekomunikacijski kabeli će se postavljati podzemno, na parceli glavne sabirne ulice (JP-1A i JP-1B) te na parceli sporednih pristupnih kolno-pješačkih površina (JP-2 - JP-6).

Nova distribucijska kabelska kanalizacija sa cijevima postavljat će se s jedne strane ceste odnosno parcele.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 66.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.1., 2.3. i 2.4.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Članak 67.

Mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javno-prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.1.

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 68.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

Unutar zone obuhvata položen je cjevovod javnog vodovoda SN DN 250. Navedeni cjevovod presjeca građevinske parcele te će se izvršiti prelaganje istog u parcelu javne prometne površine prije početka gradnje građevina na parcelama koje cjevovod presjeca. Prelaganje će se izvršiti po trasi koja će se izvoditi na parceli nove planirane prometnice do Vinogradske ulice, te dalje Vinogradskom ulicom do spoja na križanju ul. Slavka Nikolića i Vinogradske ulice.

Članak 69.

U svrhu vodoopskrbe područja obuhvata ovog Plana i spajanja na ´visoku zonú grada Krka izgradit će se novi cjevovod javnog vodovoda na parceli nove planirane ceste javne prometne površine(JP-1A i JP-1B). Prvi kraj prstena budućeg cjevovoda spojit će se na postojeći PVC DN 110 u trupu ul. Slavka Nikolića. Drugi kraj budućeg cjevovoda spojit će se na postojeći cjevovod visoke zone na križanju ul. Slavka Nikolića i Vinogradske ulice. U tu će se svrhu izvršiti rekonstrukcija postojećeg cjevovoda PVC DN 160 u trupu Vinogradske ulice.

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 70.

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

Odvodnja fekalnih voda riješit će se upuštanjem u javnu kanalizaciju, odnosno spajanjem na postojeće okno javne kanalizacije koja se nalazi u trupu Vinogradske ulice, tj. uz južnu granicu van područja obuhvata Plana.

Javna kanalizacija je razdjelnog tipa te se u istu zabranjuje upuštanje oborinske vode sa krovova, dvorišta i javnih površina. Odvodnja oborinskih voda vršit će se posebnim cijevima na parcelama javnih prometnih površina.

Članak 71.

Sve zauljene otpadne vode potrebno je separirati prije upuštanja u javnu kanalizaciju te se stoga na istoj lokaciji, a sukladno kartografskom prikazu broj 2.3., planira postavljanje separatora masti i ulja.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 72.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4.

Postojeći elektroenergetski kabel snage 20 kV KB koji prolazi jugoistočnim dijelom obuhvata Plana i presijeca niz građevinskih parcela, će se premijestiti. Nova trasa kabela prolazit će novim planiranim prometnicama, odnosno parcelama javnih površina.

Svi se vodovi elektroopskrbe izvode podzemno.

Članak 73.

Nova trafostanica će se nalaziti na parceli rezerviranoj za trafostanicu - na površini infrastrukturnih sustava koja se nalazi u južnijem dijelu područja obuhvata. Veličina trafostranice iznosi 4,14x2,10m, dok je minimalna veličina parcele namijenjena za postavu iste dimenzija 6,0x5,0 m i dužom stranom okrenuta prema javnoj površini, odnosno prometnici.

Članak 74.

Javne površine, odnosno parcele kolnih i pješačkih površina te javne zelene površine na području obuhvata Plana opremit će se javnom rasvjetom.

3.3.4. Plinoopskrba

Članak 75.

Ukoliko se prema primjerenoj studiji ili temeljem nekog stručnog elaborata prihvati plinifikacija na području grada Krka, tada je distributivnu plinsku mrežu potrebno izvesti unutar parcela javnih prometnih površina.

3.3.5. Zbrinjavanje komunalnog otpada

Članak 76.

Za zbrinjavanje komunalnog otpada na području obuhvata Plana potrebno je postaviti ukupno 6 setova kontejnera, odnosno eko-otoka za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Setovi kontejnera postavljaju se na javnim površinama, odnosno u koridoru javnih prometnica na posebno uređenim i izdvojenim površinama (nišama) namijenjenih za isto.

Od ukupno 6 setova za kontejnere, 5 će se postaviti na za to predviđene lokacije, sukladno kartografskom prikazu broj 1. Detaljna namjena korištenja; dok se 1 set postavlja na građevinsku parcelu javne i društvene namjene, na poziciji koja se uklapa u ostalo programsko rješenje vrtića i ujedno omogućuje nesmetano pražnjenje kontejnera.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 77.

Na području namjene »Javne i zelene površine - javni park« dozvoljena je gradnja i uređenje parkovnih površina, pješačkih staza, dječjih igrališta te postava elementa urbane opreme (klupe, košarice za otpatke) i javne rasvjete.

Na javnim zelenim površinama dozvoljava se postava paviljona, sjenica, kolonada i slično, ali i interpoliranje elemenata za opremanje dječjih igrališta.

Članak 78.

Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće zelenilo (visoko raslinje) te ga dopunjavati autohtonim raslinjem (maslina i sl.). U smislu njegova uređenja potrebno je osigurati njegovo stalno održavanje.

Za uređenje parcele javne zelene površine obvezno je uraditi hortikulturno uređenje.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 79.

Uvjeti gradnje prikazani su u kartografskom prikazu broj 4.

Članak 80.

Planiranim rješenjem postojeće se građevine zadržavaju u osnovnoj namjeni i trenutnim gabaritima sukladno članku 14., dok je rekonstrukcija moguća sukladno normativima u tabličnom prikazu članka 17.

6. Mjere provedbe plana

Članak 81.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

Članak 82.

Postava privremenih građevina unutar područja obuhvata nije dozvoljena.

Iznimno od stavka 1. ovog članka dozvoljava se postava privremenih građevina u svrhu gradnje samih građevina osnovne namjene.

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 83.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04).

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 85.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka i Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Krk.

Članak 86.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 87.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-03/06-01/8

Ur. broj: 2142/01-01-06-24

Krk, 27. srpnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=187&mjesto=51500&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr