SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
GRAD RIJEKA
31

24.

Na temelju članka 52. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 33/01) Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskoga vijeća Grada Rijeke, na sjednici održanoj 27. ožujka 2006. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke obuhvaća tekst Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Statutarnu odluku o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/02) te izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/02, 3/05 i 9/06), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/06-01/17

Ur. broj: 2170-01-10-06-6/1

Rijeka, 27. ožujka 2006.

Predsjednik
Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Gradskog vijeća Grada Rijeke
Lidija Flas, v.r.

STATUT GRADA RIJEKE
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuju obilježja, javna priznanja i ostale nagrade Grada Rijeke, samoupravni djelokrug Grada Rijeke, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju i izjašnjavanje građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Rijeke, način obavljanja poslova, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo i rad javnih službi te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Rijeke.

Članak 2.

Grad Rijeka je jedinica lokalne samouprave.

Naziv i područje Grada Rijeke utvrđeni su posebnim zakonom.

Granice Grada Rijeke u prirodi su obilježene na način utvrđen posebnim propisima.

Granice Grada Rijeke mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim posebnim zakonom.

Članak 3.

Grad Rijeka je pravna osoba.

Sjedište Grada Rijeke je u Rijeci, Korzo 16.

Članak 4.

Grad Rijeka ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.

Grbom, zastavom i svečanom pjesmom predstavlja se Grad Rijeka i izražava se pripadnost Gradu Rijeci.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Gradsko vijeće, Poglavarstvo može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada Rijeke.

Članak 5.

Potanji opis grba i zastave Grada Rijeke te način njihove uporabe i zaštite utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

Tekst i napjev svečane pjesme Grada Rijeke te način njezine uporabe uređeni su odlukom Gradskog vijeća.

Članak 7.

Naziv »Grad Rijeka« i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

O korištenju naziva »Grad Rijeka« i njegovih izvedenica odlučuje Poglavarstvo Grada Rijeke.

Članak 8.

Dan Grada Rijeke je 15. lipnja - Dan svetog Vida zaštitnika Grada.

U Gradu Rijeci svečano se obilježava 3. svibnja - Dan oslobođenja Rijeke od fašizma i 10. svibnja - Dan Svetišta Gospe Trsatske.

Članak 9.

Osobe koje pripadaju nacionalnim manjinama (u daljnjem tekstu: pripadnici nacionalnih manjina) imaju pravo na slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodu služenja svojim jezikom i pismom u privatnom i javnom životu te odgoja i obrazovanja na svojem jeziku i pismu, a sve sukladno Ustavu, zakonima te općim aktima Grada Rijeke.

Radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta, pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Rijeci mogu osnivati udruge, zaklade i fondacije te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, kulturne, izdavačke (nakladničke), muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti.

Grad Rijeka sukladno svojim mogućnostima financira djelovanje institucija iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 10.

Nacionalne manjine imaju pravo na slobodnu uporabu znamenja i simbola nacionalnih manjina i obilježavanje praznika nacionalnih manjina.

Nacionalne manjine mogu, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina koje utvrdi koordinacija vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina osnovana za područje Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: koordinacija za područje Republike Hrvatske).

Članak 11.

Zastavu nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske ističe vijeće nacionalne manjine odnosno predstavnik nacionalne manjine, na poslovnim zgradama u kojima ima sjedište:

- u svečanim i drugim prigodama važnim za nacionalnu manjinu,

- u dane žalosti u državi naroda s kojim pripadnici nacionalne manjine dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, kada se ona vije na pola koplja.

Vijeće nacionalne manjine i predstavnik nacionalne manjine, u svečanim i drugim prigodama važnim za Grad Rijeku i nacionalnu manjinu, uz zastavu nacionalne manjine može isticati i zastavu Grada Rijeke.

Članak 12.

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine koje utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske i to:

- u sastavu svojih pečata i žigova,

- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama,

- u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 13.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine obavezno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 14.

Priznavajući i poštujući vlastita kulturna i povijesna priznanja i naslijeđa, Grad Rijeka osigurava autohtonoj talijanskoj nacionalnoj manjini uporabu vlastitog jezika i pisma u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke.

Grad Rijeka, u skladu s vlastitim mogućnostima, osigurava te podržava odgojnu i kulturnu djelatnost pripadnika autohtone talijanske manjine i njenih ustanova.

Članak 15.

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Rijeke, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Rijeka dodjeljuje javna priznanja.

Članak 16.

Javna priznanja Grada Rijeke su:

- Nagrada Grada Rijeke za životno djelo,

- Godišnja nagrada Grada Rijeke,

- Proglašenje počasnim građaninom Grada Rijeke,

- Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke«.

Članak 17.

Nagrada Grada Rijeke za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke.

Članak 18.

Godišnja nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos koji su od osobitog značenja za Grad Rijeku.

Članak 19.

Počasnim građaninom Grada Rijeke može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Rijeke, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obaveze i ona se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 20.

Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke« je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke u svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada Rijeke.

Članak 21.

Gradsko vijeće odlukom uređuje uvjete, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja.

Članak 22.

Pored javnih priznanja iz članka 16. ovoga Statuta, Grad Rijeka dodjeljuje i sljedeće nagrade:

- književnu nagradu »Drago Gervais«, za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva,

- likovnu nagradu »Ivo Kalina«, za posebna ostvarenja na području suvremene umjetnosti,

- nagrade prosvjetnim radnicima i ustanovama odgoja i obrazovanja za iznimna postignuća na području odgoja i obrazovanja te prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama,

- nagrade sportašima, sportskim radnicima i klubovima, za osvojene medalje na olimpijskim igrama te svjetskim i europskim prvenstvima, kao i za posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Uvjeti, postupak, način dodjeljivanja i iznosi nagrada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se odlukom Gradskog vijeća.

Članak 23.

Grad Rijeka surađuje s općinama i gradovima na području Primorsko-goranske županije i s Primorsko-goranskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Grad Rijeka, radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među gradovima u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima odgovarajuću udrugu.

Grad Rijeka surađuje s drugim gradovima, općinama i županijama u Republici Hrvatskoj u pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 24.

Radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Rijeka surađuje s odgovarajućim jedinicama lokalne samouprave drugih država u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Rijeke s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Sporazum o suradnji Grada Rijeke i jedinice lokalne i regionalne samouprave druge države objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 25.

Grad Rijeka samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 26.

Grad Rijeka u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- održavanje javnih cesta,

- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja, te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Radi učinkovitijeg obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesni odbor na području Grada Rijeke.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

Članak 27.

Obavljanje pojedinih poslova iz članka 26. ovoga Statuta Grad Rijeka može organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka može se osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili služba, zajedničko trgovačko društvo ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati zajednički u skladu s posebnim zakonima.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se na temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 28.

Pored poslova iz članka 26. ovoga Statuta, Grad Rijeka može na svom području obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka Grad Rijeka može obavljati u skladu sa svojim mogućnostima osiguravanja dovoljnih prihoda za njihovo obavljanje, na temelju odluke koju donosi Skupština Primorsko-goranske županije uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 29.

U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu te u okviru poslova od područnog (regionalnog) značaja koje može obavljati, Grad Rijeka:

- poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Grada Rijeke i poduzetničkih aktivnosti u Gradu Rijeci,

- promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštovanja prirodnih i prostornih mogućnosti te poboljšava uvjete života i privređivanja,

- osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture,

- raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Grada Rijeke,

- osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebama i interesima građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, zdravstva, kulture, tjelesne i tehničke kulture i sporta,

- potiče i primjenjuje te uređuje mjere radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba te obavlja poslove socijalne skrbi,

- osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

- osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,

- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te komunalne infrastrukture,

- osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja te izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju,

- promiče očuvanje prirodne baštine te povijesnoga, kulturnoga i graditeljskoga nasljeđa,

- razvija grad u skladu s njegovom visoko školskom orijentacijom,

- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

- potiče razvoj udruga građana,

- njeguje tradicionalne posebnosti, razvija ih i unapređuje, a među njima posebice one vezane uz pomorsku orijentaciju,

- osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

- osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

- obavlja sve druge poslove koji su od neposrednog interesa za gospodarski, društveni, kulturni i socijalni napredak Grada.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga tijela Grada Rijeke, odlukama Gradskog vijeća i Poglavarstva.

Članak 30.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke obavljaju tijela Grada Rijeke i upravna tijela Grada Rijeke.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke koji su im povjereni odlukom obavljaju i tijela mjesne samouprave.

Poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju i ustanove i trgovačka društva, osnovana radi obavljanja javnih službi u Gradu Rijeci, u skladu s posebnim zakonima.

Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga može se povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu s posebnim zakonom.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA

Članak 31.

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 32.

Lokalni referendum može se raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Lokalni referendum temeljem odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati 1/3 članova Gradskog vijeća, Poglavarstvo, polovina mjesnih odbora na području Grada Rijeke i 20% birača upisanih u birački popis Grada Rijeke.

Članak 33.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- područje za koje se raspisuje referendum,

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

- dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 34.

Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Grada Rijeke.

Članak 35.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće ne može donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.

Članak 36.

Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja sazivaju se mjesni zborovi građana.

Mjesne zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora.

Mjesne zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće kada traži mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada Rijeke, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (stambeni blok i slično).

Odlukom o sazivanju mjesnog zbora građana određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje i područje za koje se saziva mjesni zbor građana.

Mjesni zbor građana saziva se najmanje osam dana prije održavanja putem sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na plakatima, oglasnim pločama mjesnih odbora i slično.

Članak 37.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće mjesnog odbora.

Članak 38.

Odluke na mjesnom zboru građana donose se javnim glasovanjem, osim ako se većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom glasovanju.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Gradsko vijeće.

Pravilima mjesnog odbora podrobnije se uređuje način rada mjesnog zbora građana.

Članak 39.

Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Rijeke.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 40.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Rijeke kao i na rad njegovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Rijeke, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Članak 41.

Građani imaju pravo izjašnjavati se o pitanjima iz djelokruga Grada Rijeke koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad i putem iznošenja pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga koje mogu uputiti čelnicima tijela i upravnih tijela Grada Rijeke.

Poglavarstvo određuje mjesto na kojem će građani ulagati pismena iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 42.

Jednom godišnje organizira se sastanak građana s Poglavarstvom posredstvom mjesnih odbora, radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

Sastanak saziva gradonačelnik.

IV. TIJELA GRADA RIJEKE

Članak 43.

Tijela Grada Rijeke su:

1. Gradsko vijeće,

2. Gradonačelnik,

3. Poglavarstvo.

Članak 44.

Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke podijeljene su između predstavničkog tijela Gradskog vijeća i izvršnih tijela Gradonačelnika i Poglavarstva.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su izvršnih tijela.

Ako se po prirodi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Gradsko vijeće.

Ako se radi o izvršnim poslovima, a nije određeno koje izvršno tijelo je nadležno za njihovo obavljanje, nadležnost je pridržana Poglavarstvu ili tijelu koje ono ovlasti.

1. Gradsko vijeće

Članak 45.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Rijeke i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Rijeke te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće ima 33 člana.

Zastupljenost autohtone talijanske manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem jednog člana Gradskog vijeća iz reda autohtone talijanske manjine.

Zastupljenost srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem jednog člana Gradskog vijeća iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Članak 46.

Gradsko vijeće:

1. donosi Statut Grada Rijeke,

2. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz djelokruga Grada Rijeke,

3. donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna i godišnji obračun proračuna,

4. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Rijeke,

5. donosi smjernice Poglavarstva,

6. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Rijeku

7. donosi dokumente prostornog uređenja Grada Rijeke,

8. donosi Poslovnik Gradskog vijeća,

9. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

10. bira i razrješava gradonačelnika i njegove zamjenike te članove Poglavarstva,

11. odlučuje o pitanju povjerenja gradonačelniku i njegovim zamjenicima, pojedinim članovima Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini,

12. osniva radna tijela Gradskog vijeća,

13. bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

14. imenuje, bira i razrješava osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

15. osniva i ukida upravna tijela Grada Rijeke te uređuje njihovo ustrojstvo i djelokrug rada,

16. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Rijeku te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

17. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

18. određuje predstavnike Grada Rijeke u skupštinama trgovačkih društava kojih je Grad Rijeka osnivač,

19. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima kojih je Grad Rijeka osnivač, ako zakonom, ovim Statutom, odnosno posebnom odlukom Gradskog vijeća odlučivanje nije povjereno drugom tijelu,

20. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad svote od 10.000.000,00 kuna,

21. dodjeljuje javna priznanja Grada Rijeke,

22. odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Grada Rijeke udruzi gradova te uspostavljanju suradnje Grada Rijeke s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,

23. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,

24. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Rijeke,

25. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom,

26. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost.

Članak 47.

Način rada Gradskog vijeća uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 48.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom.

Jedan od potpredsjednika Gradskog vijeća bira se iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća može podnijeti Odbor za izbor i imenovanja, kao i najmanje sedam članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća može podnijeti najmanje sedam članova Gradskog vijeća.

Članak 49.

Predsjednik Gradskog vijeća:

- zastupa Gradsko vijeće,

- saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća,

- brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Gradskog vijeća,

- koordinira rad odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća,

- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata i prestanku mirovanja mandata članova Gradskog vijeća, o prestanku mandata članova Gradskog vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o zamjenicima članova Gradskog vijeća,

- brine o javnosti rada Gradskog vijeća,

- brine o poštovanju Poslovnika Gradskog vijeća,

- obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom Gradskog vijeća.

U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika Gradskog vijeća zamjenjuje jedan od potpredsjednika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 50.

Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 51.

Gradsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Statut Grada Rijeke, proračun i godišnji obračun proračuna, odluku o izboru i razrješenju gradonačelnika, njegovih

zamjenika i članova Poglavarstva, odluku o iskazivanju nepovjerenja tim tijelima, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća te Poslovnik Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 52.

Član Gradskog vijeća ima pravo osobito:

- predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,

- podnositi amandmane na prijedloge općih akata,

- izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća,

- biti biran u odbore i druga radna tijela Gradskog vijeća,

- postavljati pitanja gradonačelniku, Poglavarstvu i pročelnicima upravnih tijela o njihovom radu i obavljanju poslova iz njihovog djelokruga,

- tražiti i dobivati podatke od tijela Grada Rijeke i upravnih tijela Grada Rijeke te koristiti njihove stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje dužnosti člana Gradskog vijeća u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća.

Prava i dužnosti članova Gradskog vijeća i način njihova ostvarivanja uređuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 53.

Član Gradskog vijeća svoju dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća u skladu s odlukom Gradskog vijeća, a u upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Grad Rijeka osnivač u skladu s aktima tih pravnih osoba.

Članak 54.

Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća.

Članak 55.

Stalni odbori Gradskog vijeća su:

1. Odbor za Statut, Poslovnik i propise,

2. Odbor za izbor i imenovanja,

3. Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo,

4. Odbor za promet,

5. Odbor za komunalno gospodarstvo,

6. Odbor za mjesnu samoupravu,

7. Odbor za kulturu, sport i tehničku kulturu,

8. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb,

9. Odbor za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade,

10. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju,

11. Odbor za nacionalne manjine,

12. Odbor za proračun i financije,

13. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje,

14. Odbor za ravnopravnost spolova.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se sastav, djelokrug i način rada radnog tijela.

2. Gradonačelnik

Članak 56.

Gradonačelnik zastupa Grad Rijeku.

Gradonačelnik ima dva zamjenika.

Članak 57.

Gradonačelnika i njegove zamjenike bira Gradsko vijeće iz reda svojih članova većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, na način i po postupku utvrđenim Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Prijedlog za izbor gradonačelnika može podnijeti Odbor za izbor i imenovanja, kao i najmanje sedam članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za izbor zamjenika gradonačelnika podnosi gradonačelnik.

Prijedlog kandidata za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika podnosi se za svaku od dužnosti pojedinačno.

Članak 58.

Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika svoju dužnost obavljaju profesionalno i za to vrijeme ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće kao i druga prava iz rada sukladno posebnim zakonima.

Članak 59.

Gradonačelnik:

- ima pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

- odgovoran je za izvršavanje proračuna,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada Rijeke i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- daje punomoći za zastupanje Grada Rijeke,

- osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća i u tom smislu daje upute za rad upravnim tijelima Grada Rijeke,

- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Rijeke,

- odgovara za zakonitost rada Poglavarstva i upravnih tijela Grada Rijeke,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Članak 60.

Gradonačelnik može obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga povjeriti svojem zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik gradonačelnika je dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova iz svoga djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Članak 61.

Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika odgovorni su Gradskom vijeću.

3. Poglavarstvo

Članak 62.

Poglavarstvo je izvršno tijelo Grada Rijeke.

Poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Članak 63.

Poglavarstvo ima devet članova, uključujući predsjednika i njegove zamjenike.

Gradonačelnik je predsjednik Poglavarstva.

Zamjenici gradonačelnika po položaju su zamjenici predsjednika Poglavarstva i članovi Poglavarstva Grada Rijeke.

Ostale članove Poglavarstva bira Gradsko vijeće na prijedlog predsjednika Poglavarstva, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Članak 64.

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću prijedlog kandidata za članove Poglavarstva u roku od 30 dana od dana njegovog izbora.

Ako prijedlog gradonačelnika za izbor članova Poglavarstva ne dobije potrebnu većinu glasova, gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću novi prijedlog najkasnije u roku od idućih 15 dana.

Članak 65.

Članovi Poglavarstva zaduženi su za jedno ili više područja iz djelokruga Grada Rijeke.

Članak 66.

Članovi Poglavarstva iz članka 63. stavka 4. ovoga Statuta svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Članovi Poglavarstva iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Članak 67.

Poglavarstvo:

- utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka do svote od 10.000.000,00 kuna,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Rijeke u obavljanju poslova iz njihovoga djelokruga rada te nadzire njihov rad,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Rijeke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Rijeke,

- upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Grada Rijeke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Rijeke,

- podnosi izvješća Gradskom vijeću o radu upravnih tijela Grada Rijeke i o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke i predlaže način njihovog rješavanja,

- obavlja izbor i imenovanja, opoziv i razrješenja pročelnika upravnih tijela Grada Rijeke i predstavnika Poglavarstva određenih zakonom, općim aktima Gradskog vijeća i Poglavarstva,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 68.

Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Rijeke, kao i njegovim prihodima i rashodima, Poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Poglavarstva podrobnije se uređuje njegovim Poslovnikom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 69.

Gradsko vijeće može gradonačelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.

Članak 70.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova Gradskog vijeća.

Kada Gradsko vijeće izglasa nepovjerenje gradonačelniku ili Poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog gradonačelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja gradonačelniku i Poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, gradonačelnik i Poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost izborom novoga gradonačelnika.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja gradonačelniku i članu Poglavarstva ne prestaje dužnost člana Gradskog vijeća.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Poglavarstva, Gradsko vijeće donosi odluku o danu s kojim ga se razrješuje dužnosti.

Ako Gradsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, članovi Gradskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od šest mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 71.

Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Gradsko vijeće povodom prijedloga gradonačelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

Članak 72.

Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika i ostali članovi Poglavarstva mogu podnijeti ostavku na svoju dužnost.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika odnosno članu Poglavarstva dužnost prestaje danom kada ga Gradsko vijeće razriješi dužnosti povodom podnijete ostavke.

Članak 73.

Odnos Gradskog vijeća i Poglavarstva utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

V. UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE GRADA RIJEKE

1. Upravna tijela Grada Rijeke

Članak 74.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Rijeku ustrojavaju se upravna tijela Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravna tijela osnivaju se i ukidaju odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad.

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

Članak 75.

Upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Rijeke, pripremaju prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršavaju opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća, gradonačelnika i Poglavarstva, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, nadziru provođenje općih akata Gradskog vijeća, poduzimaju mjere za koje su ovlaštena općim aktima Gradskog vijeća te obavljaju i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka upravna su tijela dužna raditi po smjernicama i preporukama tijela Grada Rijeke.

Članak 76.

Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 77.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.

Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 78.

Za obavljanje poslova iz djelokruga upravnog tijela kojim upravljaju, pročelnici upravnih tijela odgovorni su gradonačelniku i Poglavarstvu.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnici upravnih tijela dužni su pridržavati se uputa za rad gradonačelnika i Poglavarstva.

2. Javne službe Grada Rijeke

Članak 79.

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Rijeka osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti te drugih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Članak 80.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Grad Rijeka te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 81.

Grad Rijeka može osnivati trgovačka društva za obavljanje gospodarskih djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

Članak 82.

Grad Rijeka osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Grad Rijeka može povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 83.

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Rijeka osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih društvenih djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti, Grad Rijeka osniva ustanove (u daljnjem tekstu: ustanove).

Članak 84.

Ustanove kojih je osnivač Grad Rijeka samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti.

Članak 85.

Predstavnici Grada Rijeke u skupštinama trgovačkih društava te upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova, dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti odgovarajuće izvješće Poglavarstvu koje ga razmatra i upućuje Gradskom vijeću.

Članak 86.

Zbog obavljanja komunalnih djelatnosti Grad Rijeka može osnivati vlastite pogone koji nemaju svojstvo pravne osobe.

Vlastite pogone osniva Gradsko vijeće posebnom odlukom na način i u postupku propisanom zakonom i na zakonu utemeljenim propisima.

Članak 87.

U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.

VI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 88.

Na području Grada Rijeke osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbori uvažavat će interes Grada Rijeke u cjelini.

Članak 89.

Mjesni odbor osniva se za dio grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 90.

Na području Grada Rijeke mjesni odbori su: Luka, Školjić, Orehovica, Svilno, Pašac, Draga, Sv. Kuzam, Drenova, Mlaka, Potok, Banderovo, Brašćine-Pulac, Pehlin, Podvežica, Pećine, Srdoči, Grbci, Centar-Sušak, Bulevard, Krimeja, Turnić, Škurinje, Trsat, Vojak, Kantrida, Zamet, Sv. Nikola, Podmurvice, Škurinjska Draga, Kozala, Belveder, Brajda-Dolac i Gornja Vežica.

Članak 91.

Područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih mjesnih odbora utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pribavit će se mišljenje građana s toga područja.

Članak 92.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

- 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,

- organizacije i udruge građana,

- radna tijela Gradskog vijeća i

- Poglavarstvo.

Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- nazivu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora,

- potrebi osnivanja mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora te o spajanju mjesnih odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

Gradsko vijeće, na osnovi mišljenja Poglavarstva, utvrđuje jesu li inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, Statuta i općih akata Grada Rijeke.

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka, Gradsko vijeće odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 93.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 94.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika na području mjesnog odbora i to tako da vijeće:

- mjesnog odbora koji ima do 7.500 stanovnika ima pet članova,

- mjesnog odbora koji ima od 7.501 do 11.000 stanovnika ima sedam članova,

- mjesnog odbora koji ima više od 11.000 stanovnika ima devet članova.

Provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora kao i druga pitanja u svezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 95.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine.

Članak 96.

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi poslovnik o svom radu,

- bira i razrješava predsjednika vijeća,

- saziva mjesne zborove građana,

- odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Rijeke za pojedine namjene sukladno općim aktima Gradskog vijeća,

- surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Rijeke,

- osniva radna tijela vijeća te bira i razrješava njihove članove,

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima Gradskog vijeća.

Pod malim komunalnim akcijama podrazumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti).

Vijeće mjesnog odbora:

- predlaže program razvoja svoga područja sukladno planovima Grada Rijeke,

- daje mišljenje u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada Rijeke,

- prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže program razvoja komunalne infrastrukture,

- predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređenje okoliša te za poboljšanje uvjeta života na području mjesnog odbora,

- predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,

- predlaže mjere i aktivnosti na poboljšanju uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba te zadovoljavanju zdravstvenih, kulturnih, sportskih i drugih potreba na svom području,

- predlaže promjenu područja mjesnog odbora,

- daje inicijative za izmjene akata koje donose tijela Grada Rijeke, a koji su od neposrednog interesa za građane s tog područja,

- dodjeljuje plakete, zahvalnice i priznanja pravnim i fizičkim osobama za pomoć i doprinos u razvoju mjesnog odbora.

Članak 97.

Pravila mjesnog odbora, vijeće mjesnog odbora donosi na temelju osnova sadržanih u člancima 92.-96. te člancima 98. i 99. ovoga Statuta.

Članak 98.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor,

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- vodi mjesne zborove građana,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- brine o javnosti rada mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 99.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

- prisustvovati sjednicama vijeća,

- predlagati vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 100.

Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 101.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavljaju upravna tijela na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela.

Članak 102.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Poglavarstvo.

Poglavarstvo može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši zakon, Statut i druge opće akte Grada Rijeke, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VII. PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Članak 103.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Rijeci imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeća i predstavnici nacionalnih manjina).

Članak 104.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Rijeci imaju pravo:

- predlagati tijelima Grada Rijeke mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Gradu Rijeci, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Rijeke,

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,

- davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uredit će se općima aktima tijela Grada Rijeke.

Članak 105.

Poglavarstvo je dužno u pripremi prijedloga općih akata od vijeća i predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Rijeke zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uredit će se Poslovnikom Poglavarstva.

Članak 106.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ako je osnovana, da u njihovo ime poduzima pojedine radnje iz članka 104. ovoga Statuta.

Članak 107.

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

U proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz Proračuna Grada Rijeke mogu se koristiti isključivo za namjene određene Proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje Proračuna.

Način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 108.

Statuti vijeća nacionalnih manjina te financijski planovi i završni računi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA RIJEKE

Članak 109.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Rijeci čine imovinu Grada Rijeke.

Grad Rijeka mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Članak 110.

Grad Rijeka ima prihode kojima u okviru svoga djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Rijeke moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju tijela Grada Rijeke u skladu sa zakonom.

Članak 111.

Prihodi Grada Rijeke su:

1. gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari u vlasništvu Grada Rijeke i imovinskih prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Rijeke odnosno u kojima Grad Rijeka ima udjele ili dionice,

4. prihodi od naknade za koncesije koje daje Gradsko vijeće,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad Rijeka propiše u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

7. sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđene u državnom proračunu,

8. drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Članak 112.

Vrste gradskih poreza, visina stope gradskog prireza porezu na dohodak, visina gradskih poreza, obračun i način plaćanja gradskih poreza te oslobođenja i olakšice od plaćanja gradskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 113.

Svi prihodi i primici proračuna Grada Rijeke raspoređeni su u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primitcima.

Članak 114.

Grad Rijeka sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 115.

Sredstva koja upravna tijela ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti unose se u proračun.

Sredstva koja vlastitom djelatnošću ostvare proračunski korisnici kojih je osnivač Grad Rijeka prihod su proračuna, osim ako odlukom Gradskog vijeća nije drukčije određeno.

Članak 116.

Ako se tijekom računske godine smanje prihodi i primitci ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

Članak 117.

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 118.

Grad Rijeka se može zaduživati uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno zakonu.

Grad Rijeka može izdati obveznice i druge vrijednosne papire sukladno zakonu.

Članak 119.

Grad Rijeka može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke te ustanovama čiji je osnivač, sukladno zakonu, ovom Statutu i općim aktima Grada Rijeke.

Članak 120.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Rijeke nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Grada Rijeke nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

IX. AKTI GRADA RIJEKE

Članak 121.

Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke i druge opće akte, gradski proračun, obračun proračuna i zaključke te daje vjerodostojna tumačenja općih akata Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 122.

Poglavarstvo donosi pravilnike, poslovnik, preporuke, rješenja, zaključke, upute i naputke i opće akte kada je na to ovlašteno zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 123.

Prije nego što stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 124.

Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihod Grada Rijeke donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obavezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Rijeka osnivač.

Na donošenje akata iz ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne samouprave.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Članak 125.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 126.

Potanje odredbe o aktima Grada Rijeke, postupku donošenja i objavi akata te vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

X. JAVNOST RADA

Članak 127.

Djelovanje tijela Grada Rijeke je javno.

Gradonačelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 128.

Sjednice Gradskog vijeća i Poglavarstva su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktima kojima je uređen rad Gradskog vijeća i Poglavarstva.

Ostvarivanje javnosti rada Gradskog vijeća i Poglavarstva podrobnije se uređuje poslovnicima o radu tih tijela.

Članak 129.

Grad Rijeka organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 130.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnim tijelima utvrđuje Poglavarstvo.

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela.

Članak 131.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Rijeke mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Rijeke.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 132.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti Poglavarstvo ili najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

O promjeni Statuta odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Članak 133.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti Grada Rijeke u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 134.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta Odbor za izbor i imenovanja nastavlja s radom pod istim nazivom.

Odbor za statutarno-pravna pitanja nastavlja s radom pod nazivom Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Mandatno-imunitetna komisija prestaje s radom.

Članak 135.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Grada Rijeke (»Službene novine« Županije Primorsko-goranske broj 11/93, 7/94, 16/94, 10/97, 19/97, 22/97 - pročišćeni tekst i 6/01) i Statutarna odluka o broju članova Gradskog vijeća i broju članova Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/01).

Članak 136.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=172&mjesto=51000&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr