SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
GRAD RAB
75

51.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2005. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Raba za 2006. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Raba za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima,prava i obveze korisnika Proračuna kao i upravljanje gradskom imovinom i dugovima.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi za funkcioniranje javnih potreba na razini Grada Raba temeljem zakonskih i drugih propisa.

Na Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka za proračunske korisnike raspoređene u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije.

Članak 3.

Predsjednik Poglavarstva odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 4.

U Proračunu se osigurava proračunska zaliha.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ista pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje predsjednik Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva obvezan je mjesečno izvješćivati Poglavarstvo o korištenju sredstava proračunske zalihe za protekli mjesec.

Poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 5.

Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Prihodi koje ostvaruju odjeli i službe gradske uprave primici su Proračuna Grada Raba.

Članak 6.

Proračunska sredstva doznačuju se proračunskim korisnicima u skladu s dinamikom ostvarivanja proračunskih prihoda.

Proračunski korisnici smiju doznačena sredstva koristiti isključivo u skladu s namjenama i u visini utvrđenoj Proračunom, te u skladu s godišnjim financijskim planovima, prema dinamici utvrđenoj mjesečnim planovima.

Članak 7.

Izvješće o utrošku sredstava, proračunski korisnici dužni su dostaviti Upravnom odjelu za proračun i financije najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Istovremeno sa izvješćem proračunski korisnici dostavljaju i potrebe za financijskim sredstvima za tekući mjesec, a u skladu s mjesečnim planovima iz članka 6. ove Odluke.

Neutrošena sredstva iz tekućeg mjeseca, proračunski korisnici mogu zadržati na računu, ali ih moraju upotrijebiti za to predviđene namjene, te o tome u narednom mjesecu izvijestiti Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe i Upravni odjel za proračun i financije, kao i o razlozima zbog kojih je došlo do viška sredstava.

Članak 8.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Vlastiti prihodi koje ostvare korisnici Proračuna ne uplaćuju se u Proračun, uz obvezu da o ostvarenim vlastitim prihodima i utrošenim vlastitim prihodima mjesečno izvještavaju Upravni odjel za proračun i financije.

Članak 9.

Postupak nabave roba, radova i usluga može se obavljati isključivo u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05) i Uredbom o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02).

Godišnji plan nabave Grada Raba donosi Poglavarstvo na prijedlog upravnih odjela najkasnije do 31. siječnja 2006. godine.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave roba, radova i usluga kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti donosi Poglavarstvo.

Proračunski su korisnici dužni provoditi postupak nabave roba, radova i usluga koje sami nabavljaju u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Uredbom o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.

Članak 10.

Namjenska sredstva dobivena iz proračuna drugih razina uprave, utrošit će se u skladu sa ugovorenom namjenom u odobrenom iznosu.

Članak 11.

Proračun se izvršava u skladu s mjesečnim planovima za njegovo izvršavanje, a u skladu s dinamikom ostvarivanja njegovih prihoda i primitaka.

O dinamici doznačavanja proračunskih sredstava proračunskim korisnicima odlučuje zakonski predstavnik Proračuna.

Članak 12.

Ako tijekom proračunske godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 13.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je gradonačelnik.

Upravni odjel za proračun i financije izvršava Proračun i o tome izvještava Poglavarstvo.

Pročelnici upravnih odjela, te čelnici pravnih osoba koji su korisnici Proračuna, nalogodavci su za izvršavanje dijela Proračuna za koje su nadležni i odgovorni su za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenih sredstava iz Proračuna.

Članak 14.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Gradsko vijeće Grada Raba prilikom donošenja godišnjeg obračuna Proračuna za 2005. godinu.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-42

Rab, 21. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=154&mjesto=51280&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr