SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD DELNICE
61

56.

Na temelju članka 35. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 18. listopada 2005 godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje ustrojstvo, naziv i djelokrug rada jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica kao upravnog tijela (u daljnjem tekstu: odjel Grada).

Članak 2.

Odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada te povjerene mu poslove državne uprave (u daljnjem tekstu: poslovi), sukladno zakonu, Statutu i općim aktima Grada te ostalim propisima.

Članak 3.

Odjel Grada prilikom obavljanja poslova iz prethodnog članka ove Odluke, obavlja upravne i stručne poslove, izvršava zakone i druge propise, opće i druge akte Grada, prati stanje u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, provodi nadzor, poduzima mjere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašten, priprema opće i druge akte te obavlja druge poslove.

Članak 4.

Odjel Grada smješten je u zgradi u Delnicama u kojoj se nalazi sjedište Gradskog vijeća, Poglavarstva i Gradonačelnika Grada Delnica, na adresi Ante Starčevića 4.

Na zgradi u kojoj je odjel smješten mora biti istaknuta ploča koje sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Delnice, te naziv Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica.

Članak 5.

U obavljanju poslova iz prethodnog članka, odjel Grada rabi pečate koji sadrže grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Delnice, te naziv odjela.

Zaglavlje akta odjela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Delnice, naziv odjela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te mjesto i datum izrade akta.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ODJELA GRADA

Članak 6.

Odjel Grada ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja njegovim radom i odgovornosti u radu.

Unutarnje ustrojstvo odjela uređuje se ovisno o njihovom djelokrugu i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Grada, te drugim propisima i aktima Grada.

Članak 7.

Odjel Grada u svom djelokrugu izrađuje nacrte odluka i drugih akata, analize, izvješća, programe, planove i druge radne materijale za Gradsko vijeće, predsjednika Gradskog vijeća, Poglavarstvo i gradonačelnika.

Odjel Grada na temelju odobrenja predsjednika Gradskog vijeća ili gradonačelnika, a na zahtjev predsjednika radnih tijela Grada, izrađuje akte iz stavka 1. ovog članka za radna tijela Grada u obavljanju njihovih dužnosti.

Članak 8.

Odjel Grada u svom djelokrugu neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja druge poslove u sklopu svoje nadležnosti

Odjel Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 9.

Poglavarstvo usmjerava djelovanje odjela obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i povjerene poslove državne uprave koji se obavljaju u Gradu te nadzire njegov rad.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Gradu određuju se zakonom.

Članak 10.

U odjelu se, polazeći od njegova djelokruga i nadležnosti, organizira i planira obavljanje poslova.

Plan rada sadrži opći prikaz poslova koje će odjel Grada obaviti u sukladno svom djelokrugu i nadležnosti u planiranom razdoblju te prema planovima Gradskog poglavarstva i gradonačelnika.

Plan rada donosi pročelnik odjela.

Članak 11.

Radno vrijeme i uredovni dani odjela uređuju se posebnim aktom Poglavarstva.

Članak 12.

Sredstva za rad odjela osiguravaju se u proračunu Grada te iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 13.

Klasifikaciju radnih mjesta, koja predstavlja osnovu za uređivanje sustava plaća, posebnom odlukom određuje Gradsko vijeće Grada Delnica.

Članak 14.

Osnovicu za izračun plaće svojom odlukom određuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 15.

Poslovi se u odjelu mogu obavljati u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci.

Odsjek se ustrojava, u pravilu, za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova te općih, tehničkih i pomoćnih poslova obavljanje kojih zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga odjela.

Članak 16.

U Gradu Delnicama ustrojava se kolegij kao stručno i savjetodavno radno tijelo Gradskog poglavarstva, gradonačelnika te odjela Grada koje, u pravilu čine gradonačelnik, pročelnik odjela Grada te voditelji Odsjeka.

O sastavu kolegija, pitanjima koja će se na njemu razmatrati, te vremenu i mjestu njegova održavanja odlučuje gradonačelnik samoinicijativno ili na traženje Gradskog poglavarstva ili pročelnika odjela.

Članak 17.

Način rada i odlučivanja, nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju, te druga pitanja od značaja za rad i upravljanje poslovima odjela, uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik o unutarnjem redu odjela s popisom i opisom radnih mjesta te brojem potrebnih službenika donosi, na prijedlog pročelnika odjela, Gradsko poglavarstvo.

III. DJELOKRUG ODJELA GRADA

Članak 18.

Odjel u svom djelokrugu obavlja upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonima i drugim propisima.

Članak 19.

Odjel u svom djelokrugu, između ostaloga obavlja poslove u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđivanje komunalnih prihoda, komunalno redarstvo, voda i vodnog gospodarstva, poslovi u svezi proračunskog planiranja, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstvenih poslova, naplate ostalih gradskih prihoda, poslovi osiguranja imovine, nadzora i unutarnje kontrole zakonitosti, svrsishodnosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava koja koriste gradska odjel te tijela mjesne samouprave na području Grada, uređenje gradskog prometa, korištenje javnih površina, davanje koncesija, poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta, poslovni i stambeni prostor, promicanje djelatnosti zaštite okoliša, poslove u svezi djelokruga rada gradonačelnika, Poglavarstva, Gradskog vijeća i njihovih tijela, poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u područjima brige o djeci, obrazovanju i odgoju, poslove u svezi zaštite i unapređenja kvalitete življenja te unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada, poslove kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području kulture, športa, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti, poslove javne nabave, gospodarskog razvoja, turizma, zaštite potrošača, elementarnih nepogoda, civilne zaštite, razvoja i unapređivanje informatičke djelatnosti te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 20.

Ustrojstvene jedinice u Odjelu jesu:

1. Odsjek za komunalni sustav, strategijsko planiranje, razvoj i izgradnju, promet, ekologiju i gospodarenje imovinom Grada.

2. Odsjek za financije i unutarnju kontrolu te

3. Stručna služba gradonačelnika, Gradskog vijeća i poglavarstva.

Članak 21.

Odsjek za komunalni sustav, strategijsko planiranje, razvoj, izgradnju promet, ekologiju i gospodarenje imovinom Grada obavlja prije svega poslove u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđivanje komunalnih prihoda, davanje koncesija, komunalno redarstvo, vode i vodnog gospodarstva, poslove u svezi uređenja gradskog prometa, korištenja javnih površina, poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta, poslovni i stambeni prostor, promicanje djelatnosti zaštite okoliša te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 22.

Odsjek za financije i unutarnju kontrolu obavlja poslove u svezi proračunskog planiranja, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstvenih poslova, naplate ostalih gradskih prihoda, poslove osiguranja imovine grada, poslove nadzora i unutarnje kontrole zakonitosti, svrsishodnosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava koja koriste gradski odjeli te tijela mjesne samouprave na području Grada te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 23.

U Stručnoj službi gradonačelnika, Gradskog vijeća i poglavarstva obavljaju se poslovi u svezi djelokruga rada gradonačelnika, Poglavarstva, Gradskog vijeća i njihovih tijela, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u područjima brige o djeci, obrazovanju i odgoju, poslovi u svezi zaštite i unapređenja kvalitete življenja te unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada, poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području kulture, športa, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti, poslovi javne nabave, gospodarskog razvoja, turizma, zaštite potrošača, elementarnih nepogoda, civilne zaštite, razvoja i unapređivanja informatičke djelatnosti te drugi poslovi koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 24.

Upravne, stručne i ostale poslove u Odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 25.

Prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa te sva ostala pitanja od značaja za rad službenika i namještenika odjela, reguliraju se Zakonom, aktima Gradskog vijeća i Poglavarstva te Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike Grada.

Članak 26.

Radom odjela rukovodi i upravlja pročelnik.

Pročelnik odjela mora imati VSS spremu pravnog, ekonomskog ili građevinskog usmjerenja, položen državni stručni ispit te najmanje 5 godina radnog staža na poslovima iz lokalne samouprave ili poslovima u državnoj službi.

Unutarnjim ustrojstvenim jedinicama odjela rukovodi i upravlja voditelj.

Voditelj unutarnjih ustrojstvenih jedinica mora imati najmanje SSS spremu, položen državni stručni ispit te najmanje 5 godina radnog staža na poslovima iz lokalne samouprave ili poslovima u državnoj službi.

Članak 27.

Pročelnika odjela imenuje Poglavarstvo Grada sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01).

Uvjete natječaja, u skladu sa zakonom, ovom Odlukom te ostalim propisima i aktima Grada određuje Poglavarstvo.

Pročelnik odjela imenuje se na neodređeno vrijeme.

Voditelje odsjeka određuje, na prijedlog Pročelnika odjela, Gradsko Poglavarstvo na neodređeno vrijeme.

Članak 28.

Ostali službenici i namještenici primaju se na rad u odjel Grada sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01).

Uvjete natječaja, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradu te ostalim propisima i aktima Grada određuje Poglavarstvo.

Članak 29.

Pročelnik je odgovoran za zakonito, pravodobno i uredno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti odjela.

Sukladno prethodnom stavku ovog članka, pročelnik može nadzirati rad službenika i namještenika te primjenjuje stegovna ovlaštenja predviđena zakonom i drugim aktima.

Voditelj Odsjeka odgovoran je za zakonito, pravodobno i uredno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti svog Odsjeka.

Članak 30.

Gradsko vijeće donijet će najkasnije u roku 60 dana od stupanja na snagu ove odluke, odluku o klasifikaciji radnih mjesta iz članka 13. ove Odluke.

Gradsko poglavarstvo grada Delnica donijet će najkasnije u roku 90 dana od stupanja na snagu ove odluke, odluku o osnovici za izračune plaće iz članka 14. ove odluke.

Gradsko poglavarstvo raspisat će natječaj za pročelnika odjela najkasnije u roku 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Pročelnik odjela donijet će najkasnije u roku 180 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, pravilnik o unutarnjem redu iz članka 17. ove Odluke.

Članak 31.

Službenici i namještenici dužni su čuvati propisima utvrđenu tajnu.

U obavljanju poslova i zadataka službenici i namještenici dužni su međusobno surađivati.

Na pitanja rada, zapošljavanja, ocjenjivanja, nagrađivanja, odnosno na sva ostala pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom neposredno će se primjenjivati važeći propisi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Službenici i namještenici zatečeni u dosadašnjem Odjelu na dan stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja kojima se raspoređuju na odgovarajuća radna mjesta odnosno do donošenja rješenja kojima im se određuje plaća, a sve prema aktima koje su obvezni donijeti Gradsko vijeće, Poglavarstvo i pročelnik odjela.

Članak 33.

Službenici i namještenici koji nemaju položen državni stručni ispit, dužni su isti položiti najkasnije u roku 6 mjeseci od rasporeda na odgovarajuće radno mjesto.

Vježbenici koji se u odjelu zapošljavaju obvezni su polagati državni stručni ispit sukladno odredbama važećih zakonskih propisima, aktima Grada te Kolektivnog ugovora.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica (»Službene novine« broj 30/01) te svi ostali akti kojima se regulira ustrojstvo i djelokrug stručnih službi, sada Grada odnosno ranije Općine Delnice, osim odredbi važećeg Kolektivnog ugovora.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/05-01/02

Ur. broj: 2112-01-05-03

Delnice, 18. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=141&mjesto=51300&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr