SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 13. Petak, 27. svibnja 2005.
OPĆINA MATULJI
11

11.

Na temelju članka 19. stavka 3. i članka 6. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), te članka 46. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 28/03) Općinsko poglavarstvo Općine Matulji, na 128. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2005. donosi

ODLUKU
o iznosu za financiranja gradnje i otplatu Podzajma

I.

Ovom se Odlukom, utvrđuje da je Općine Matulji na svom području uvela obvezu plaćanja iznosa za financiranje gradnje infrastrukturnih objekata prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. listopada 2003. godine do završetka gradnje i otplatu Podzajma i to za izgradnju:

1. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda »Opatija« u Ičićima (učešće Općine Matulji u financiranju iznosi 7,76%),

2. Kolektori sanitarne kanalizacije na području CS Lipovica (učešće Općine Matulji u financiranju iznosi 7,76%),

3. Kolektori sanitarne kanalizacije na području CS Marušinac (učešće Općine Matulji u financiranju iznosi 7,76%),

4. Kolektori sanitarne kanalizacije na području naselja Gornji i Donji Rukavac,

5. Kolektori sanitarne kanalizacije na području naselja Matulji - Osojnaki - Trtni,

6. Kolektori sanitarne kanalizacije na području naselja Školarevo-Oprić-Konjsko,

7. Kolektori sanitarne kanalizacije na području naselja Krasa-Dobreć-Antići.

II.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma iznosi 4,00 kn/m3 prodane vode.

III.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu podzajma plaćaju korisnici sustava javne vodoopskrbe na području Općine Matulji.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma naplaćivat će se temeljem računa koje obveznicima ispostavlja komunalno trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Opatija.

IV.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma je prihod proračuna Općine Matulji.

Sredstva iz stavka 1. ove točke prenosit će se na poseban račun podprojekta (escrow račun).

Ovlašćuje se Komunalac d.o.o. Opatija da prikupljena sredstva od namjenskog povećanja cijene vode doznačuje na poseban račun podprojekta (escrow račun) sukladno asignacijskoj odredbi u Izravnom ugovoru koji će sklopiti Komunalac d.o.o., Općina Matulji, HV JP i Hrvatske vode.

Ovlašćuje se Komunalac d.o.o. Opatija da sredstva iz stavka 2. ove točke troši isključivo radi financiranja gradnje i povrata podzajma, temeljem odgovarajućeg ugovora o podzajmu, sklopljenog između komunalnog trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Opatija, kao zajmoprimca i Hrvatskih voda Jadranski projekt d.o.o., kao zajmodavca.

Podzajam iz prethodne točke dio je ugovornog aranžmana Zajma 7226 HR Međunarodne banke za obnovu i razvitak.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma počeo se naplaćivati od 1. listopada 2003. godine.

Klasa: 363-02/01-01/12

Ur. broj: 2156-04-05-37

Matulji, 29. ožujka 2005.

Predsjednik

Općinskog poglavarstva
Općine Matulji

Radivoj Marmilić, dipl. oec., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=126&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr