SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
GRAD DELNICE
3

1.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na temelju članka 4. Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 35/04) i članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica (»Službene novine« broj 30/01), na svojoj sjednici održanoj 27. siječnja 2005. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi.

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi obuhvaća Odluku o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 30/ 01), Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 12/02), Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 24/02), Odluku o trećim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 24/02) i Odluku o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 35/04), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 363-03/01-01/25

Ur. broj: 2112-01-04-09

Delnice, 27. siječnja 2005.

Predsjednik
Odbora za Statut,
Poslovnik i propise
Dušan Stanković, v.r.

ODLUKA
o
komunalnoj naknadi

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Odlukom o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se naselja u kojima se obavljaju komunalne djelatnosti i to najmanje: održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete te održavanje groblja, a u kojima postoji obveza fizičkih i pravnih obveza za plaćanje komunalne naknade. Također se utvrđuju obveznici plaćanja komunalne naknade, način utvrđivanja visine komunalne naknade, način izvršavanja obveze plaćanja komunalne naknade i komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 3. stavka 1. ove Odluke koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja, kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 10. stavka 1. alineje 2., 3. i 4. ove Odluke i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture Grada Delnica.

Naselja iz stavka 1. ovog članka su sva naselja u Gradu Delnicama osim sljedećih: Biljevina, Donja Krašićevica, Gornja Krašićevica, Gornji Okrug, Razloški Okrug, Srednja Krašićevica, Zelin Crnoluški, Razloge, Zagolik, Kočičin.

Članak 3.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:

- stambenog prostora

- kuće za odmor

- garažnog prostora

- poslovnog prostora

- građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

- neizgrađenog građevinskog zemljišta

Građevinskim zemljištem u smislu ove Odluke smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja, a na kojemu se, u skladu s Prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, športske ili druge namjene.

Neizgrađenim građevinim zemljištem u smislu ove Odluke smatra se zemljište iz stavka 2. ovog članka na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana mjeseca što slijedi mjesecu u kojem je obveznik postao vlasnik ili korisnik prostora i zemljišta iz stavka 1. ovog članka.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ove Odluke (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo u Gradu Delnicama.

Članak 4.

Ovom Odlukom se, osim naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada, utvrđuju i:

- područja zona u Gradu

- koeficijent zona (Kz) za pojedine zone

- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

- rokovi plaćanja komunalne naknade

- nekretnine važne za Grad Delnice koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju plaćanja komunalne naknade

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima potpuno ili djelomično oslobađa od plaćanja komunalne naknade

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 5.

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine od posebnog interesa za Grad Delnice i to:

- sakralni objekti,

- povijesni i spomenički objekti,

- Sportska dvorana,

- Objekti športskih klubova, neprofitnih, kulturnih i ostalih udruga i pravnih osoba s pripadajućim zemljištem

- Objekti javnih ustanova čiji je osnivač Grad Delnice s pripadajućim zemljištem, te

- Ostali objekti, prostori i zemljišta u vlasništvu Grada Delnica.

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine iz prethodnog stavka, na pismeno obrazloženje i dokumentirani zahtjev obveznika plaćanja.

Obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi obveznici plaćanja za nekretnine iz stavka 1. ovog članka, ako te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti (100 %) mogu se osloboditi na vrijeme od 12 mjeseci, ili pak djelomično (do 50 %) na vrijeme do 24 mjeseca i ostali objekti, koje posebnim (pojedinačnim) aktom oslobodi Poglavarstvo Grada Delnica, na pismeno obrazloženi i dokumentirani zahtjev obveznika plaćanja.

Prilikom donošenja akata iz prethodnog stavka ovog članka, Poglavarstvo će naročito voditi računa da se radi o:

a) poslovnom prostoru koji koriste obrtnici kao obveznici plaćanja komunalne naknade sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Delnica i koji su započeli s obavljanjem registrirane gospodarske djelatnosti na području Grada Delnica i pri tome zaposlili najmanje 3 radnika s prebivalištem na području Grada Delnica

b) poslovnom prostoru u kojem su obveznici plaćanja komunalne naknade sa sjedištem na području Grada Delnica pokrenuli nove ili osposobili stare proizvodne linije i pri tome zaposlili najmanje 50 radnika na neodređeno vrijeme, od kojih je većina s prebivalištem na području Grada Delnica

c) poslovnom prostoru koji obveznici plaćanja komunalne naknade sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Delnica preuređuju na temelju odgovarajuće dokumentacije, a sve za buduće obavljanje gospodarske djelatnosti

d) stambenom ili poslovnom prostoru koji se ne može koristiti uslijed oštećenja uzrokovanih požarom, poplavom ili drugim elementarnim nepogodama, te

e) stambenom prostoru koji koriste udovica ili maloljetna djeca poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca nakon što akt o oslobađanju bude pravomoćan.

Obveznicima plaćanja komunalne naknade koji su u zahtjevu za oslobađanjem od njezina plaćanja dostavili krive, lažne ili netočne podatke, ili su na bilo koji drugi način obmanuli i prevarili Poglavarstvo Grada Delnica, ili koji pak nisu ispunili svoje obveze navedene zahtjevu glede zapošljavanja radnika, pokretanja proizvodnje ili pak preuređenja poslovnog prostora, a zbog kojih ih je Poglavarstvo Grada Delnica oslobodilo plaćanja komunalne naknade, nadležno tijelo, prisilnim će putem naplatiti ukupni iznos komunalne naknade za koji su oslobođeni zajedno s pripadajućom zateznom kamatom počevši od prvog dana oslobođenja.

Iznos sredstava za koji obveznici plaćanja komunalne naknade budu potpuno ili djelomično oslobođeni plaćanja komunalne naknade osigurat će se u Proračunu Grada Delnica.

Članak 6.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se obveznik plaćanja, vrsta prostora ili zemljišta za koji se plaća, lokacija odnosno zona u kojoj se prostor ili zemljište nalazi, visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina, mjesečni i tromjesečni iznos te rok plaćanja komunalne naknade.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel) i to najkasnije do 31. ožujka za tekuću godinu ukoliko se mijenja vrijednost boda u odnosu na prethodnu godinu.

Na temelju akta Poglavarstva Grada Delnica rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju donosi Odjel.

Komunalna naknada obračunava se mjesečno, a plaća se tromjesečno s dospijećem plaćanja i to:

- za prvo tromjesečje do 31. ožujka

- za drugo tromjesečje do 30. lipnja

- za treće tromjesečje do 30. rujna

- za četvrto tromjesečje do 31. prosinca.

Obveznici plaćanja komunalnu naknadu plaćaju putem uplatnica na kojima je, osim podataka o obvezniku plaćanja i Grada Delnica, naznačena i visina te rok dospijeća plaćanja komunalne naknade.

Uplatnice iz prethodnog stavka ovog članka Odjel dostavlja obveznicima plaćanja najmanje 2 puta godišnje.

Od obveznika plaćanja komunalne naknade, koji dospjelu komunalnu naknadu nije platio u propisanom roku, komunalna naknada se prisilno naplaćuje na osnovi rješenja o određivanju prisilne naplate.

Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava Odjel u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit.

Protiv rješenja Odjela iz ovog članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko-goranske županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

Članak 7.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina

- vrsti nekretnine iz članka 3. stavka 1. ove Odluke

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine 40/97), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

- vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2

- koeficijenta zone (Kz)

- koeficijenta namjene (Kn).

Članak 8.

Vrijednost boda (B) utvrđuje se do kraja studenog tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu Odlukom Gradskog vijeća, a nakon donošenja Odluke o komunalnoj naknadi.

Ukoliko Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda iz prethodnog stavka najkasnije do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u I. zoni Grada.

Članak 9.

Utvrđuju se koeficijenti zona na području Grada Delnica na način:

I. zona - zona centra Delnica (Supilova ulica do Kina, Lujzinska ulica, Ulica Ante Starčevića, Amerikanska ulica, Ulica Tina Ujevića, Ulica S. S. Kranjčevića, Ulica Augusta Šenoe i Ulica A. G. Matoša - Kz = 1

II. zona - sve ostale ulice u Delnicama - Kz = 0,90

III. zona - Lučice, Brod na Kupi, Crni Lug - Kz = 0,70

IV. zona - sva ostala naselja na području Grada Delnica, osim naselja iz članka 2. stavka 2. - Kz = 0,60

Članak 10.

Utvrđuju se koeficijenti namjene (Kn) u ovisnosti o vrsti nekretnine iz članka 3. stavka 1. ove Odluke:

- stambeni prostor, kuće za odmor, garažni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije

Kn = 1

- poslovni prostor koji se koristi za obavljanje proizvodnih djelatnosti (tvorničke hale, skladišta, radionice) - Kn = 5

- poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti (uslužne djelatnosti, trgovačke, ugostiteljske, banke, agencije, uredske prostorije poduzeća, čekaonice i sl.) - Kn = 10

- građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti (otvorena skladišta, manipulativni prostori, parkiralište, energetski objekti i sl.) - Kn = 0,5

- građevno zemljište koje služi u svrhu ostalih djelatnosti (uslužne djelatnosti, trgovačke, ugostiteljske, parkirališta i sl) - Kn = 1

- neizgrađeno građevno zemljište u skladu s člankom 3. stavkom 2. i 3. ove Odluke - Kn = 0,05

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, se koeficjent namjene (Kn) umanjuje za 50 %, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.

Za hotele i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5 0kupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima i kampovima koji se nalaze na području Grada Delnica.

Članak 11.

Komunalna naknada je prihod Proračuna Grada Delnica. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, uređenje i održavanje parkova, zelenih površina, dječjih igrališta

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta, trgova i javnih parkirališta

- održavanje groblja

- održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Članak 12.

Nakon donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Gradsko vijeće Grada Delnica donosi Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 11. ove Odluke za svaku kalendarsku godinu.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Delnica upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Programom iz stavka 1. ovog članka obvezno se utvrđuje:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja

Poglavarstvo Grada Delnica dužno je do kraja ožujka svake godine Gradskom vijeću Grada Delnica podnijeti Izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 13.

(1) Ukoliko se u naseljima koja su izuzeta od plaćanja komunalne naknade nakon stupanja na snagu ove Odluke ispune uvjeti iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, tada se i u tim naseljima plaća komunalna naknada od dana kad su se ispunili navedeni uvjeti.

Odluku o ispunjavanju navedenih uvjeta donosi Poglavarstvo Grada Delnica.

Članak 14.

Fizička ili pravna osoba koja ne postupi sukladno odredbi članka 3. stavka 5. ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

Novčane kazne naplaćene prema ovoj Odluci prihod su proračuna Grada Delnica.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=119&mjesto=51300&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr