SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
OPĆINA MATULJI
3

2.

Na temelju odredaba članaka 27. i 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04), članaka 29. i 48. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Prostornom planu Općine Opatija unutar granica Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/99) i članka 3. alineja 7. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/ 03), a u skladu sa člankom 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 27. siječnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R-6

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja dijela radne zone R-6 (u nastavku teksta: Plan).

Članak 2.

Granica i površina obuhvata plana određene su u odnosu na druge namjene prema grafičkom prilogu 9.5. Granice građevinskih područja 1:2880, k.o. Jušići, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prostornom planu Općine Opatija unutar granica Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/99), a prema drugom dijelu radne zone dijelom trase prometnice Jušići - Rukavac (Ž - 5052), koja prolazi kroz područje radne zone.

Površina obuhvata plana iznosi 2,19 Ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

A TEKSTUALNI DIO

I. Uvod

II. Obrazloženje plana

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Prometna i ulična mreža

2.3.2. Telekomunikacijska mreža

2.3.3. Komunalna infrastrukturna mreža

2.3.4. Elektroopskrba

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

III. Odredbe za provođenje

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

6. MJERE PROVEDBE PLANA

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

B GRAFIČKI DIO

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA m. 1:1000

2.A1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA -

IDEJNO RJEŠENJE PROMETNICA

GRAĐEVINSKO I PROMETNO

RJEŠENJE

POPREČNI PROFILI PROMETNICA m. 1:1000

2.A2 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA -

IDEJNO RJEŠENJE PROMETNICA

UZDUŽNI PROFILI

PROMETNICA m. 1:1000/100

2.A3 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA -

IDEJNO RJEŠENJE PROMETNICA

UZDUŽNI PROFILI PROMETNICA m. 1:1000/100

2.B KOMUNALNA INFRASTRUKTURA -

VODOOPSKRBA I ODVODNJA

OTPADNIH VODA

ELEKTROOPSKRBA

TELEKOMUNIKACIJE m. 1:1000

3. UVJETI GRADNJE m. 1:1000

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

Namjena površina plana određena je na kartografskom prikazu broj 1. grafičkog dijela Plana.

GOSPODARSKA PROIZVODNA NAMJENA

- pretežito zanatska (I2) 1,398 Ha (63,84%)

GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA

- uslužno-trgovačka (K1) 0,244 Ha (11,14%)

MJEŠOVITA NAMJENA

- pretežito stambena (M1) 0,069 Ha (3,15%)

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE 0,049 Ha (2,24%)

PROMETNE POVRŠINE

- županijska prometnica (P1) 0,341 Ha (15,57%)

- pristupne prometnica (P2) 0,089 Ha (4,06%)


Sveukupno: 2,190 Ha (100,00%)

Površine namijenjene gradnji prometno-infrastrukturne mreže ne mogu se mijenjati, osim eventualno, manjih proširenja radi izvedbe povoljnijih tehničkih elemenata zahvata.

Pojedine jedinice namjene površina mogu, djelomično ili u cijelosti, mijenjati namjenu, ali samo u okviru navedenih mogućnosti korištenja ove Odluke, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 5.

Uvjeti gradnje određeni su kartografskim prikazom broj 3. grafičkog dijela Plana.

Na području obuhvata plana smješteno je deset građevnih čestica, pet za gradnju novih ili rekonstrukciju postojećih građevina, jedna je namijenjena zaštitnom zelenilu i četiri čestice, koje predstavljaju dijelove prometnih pravaca.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su u kartografskom prikazu broj 3. - »Uvjeti gradnje«.

Površine građevnih čestica za gradnju građevina, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti određeni su kako slijedi:


broj površina koeficijent koeficijent

građevne građevne izgrađenosti iskorištenosti

čestice čestice m2(kig) (%) (kis)


A-1 2436,3 48 0,959

A-2 4132,5 42 0,945

B-1 7643,3 42 0,497

B-2 2203,0 14 0,142

B-3 687,4 18 0,524


Gustoća izgrađenosti Gig (odnos zbroja izgrađene površine građevnih čestica i površina građevnih čestica) na području unutar granica obuhvata detaljnog plana uređenja iznosi 0,38.

Ukupni koeficijent iskorištenosti Kis (odnos zbroja ukupne izgrađene površine građevnih čestica i površina građevnih čestica) na području obuhvata plana iznosi 0,63.

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 6.

Veličina i površina građevina, ukupna brutto izgrađena površina i katnost određuju se kako slijedi:


broj površina maksimalna maksimalna maksimalna dozvoljena

građevne građevne tlocrtna tlocrtna brutto katnost

čestice čestice izgrađenost izgrađenost izgrađena

(m2) (m2) (%) površina

(m2)


A-1 2436,3 1168,4 48 2336,8 postojeća -

S+P, P+1

postojeća-

A-2 4132,5 1722,5 42 3907,6 S+P, S+P+1, Pvis

nova - P+1

B-1 7643,3 3211,0 42 3800,0 nova - Pvis, P+1

B-2 2203,0 314,0 14 314,0 nova - Pvis

B-3 687,4 126,3 18 360,3 postojeća - P+2


ukupno: 17102,5 6542,2 10718,7


Na građevnoj čestici A-1 smješten je jedan postojeći građevni blok sastavljen od tri spojene građevine (dvije manje, pomoćne građevine su predviđene za uklanjanje zbog rekonstrukcije glavne prometnice, ali i zbog loše kvalitete i teškoća u uporabi). Ukupna brutto izgrađena površina građevine iznosi oko 2.336,8 m2. Sve građevine su građene na dvije etaže. Nije predviđena promjena ni u tlocrtnom ni u visinskom gabaritu, osim eventualnih minimalnih zahvata prilikom vlasničkih razgraničenja ili prilagodbe novim namjenama.

Parcela A-2 sadrži četiri građevine, od kojih se tri postojeće (»a«, »b« i »c«) zadržavaju u postojećim gabaritima i vi

sinama, a novogradnja »d« je okvirnih dimenzija 12,0 x 20,0 m i visine radnog prostora 6,0 do 8,0 metara, katnosti P+1. Osam građevina, loše postave, improvizirane gradnje i lošeg građevnog stanja, uklanjaju i osiguravaju povoljniju internu komunikaciju i organizaciju.

Na najvećoj građevnoj čestici B-1 planira se gradnja jedinstvenog objekta, koji u svom sastavu, odnosno gradivom dijelu, a prema idejnom rješenju, sadrži dvije tvorničke hale i upravnu zgradu. Hale su dimenzija 25,0 x 50,0 m, tloctno postavljene u obliku slova T; svijetla visina hala iznosi 7,0 m, i visina vanjskog nadozida (atike) 1,5 m - ukupna visina hala iznosi 8,5 m, katnosti Pvis (visoko prizemlje). Zapadni dio hale predviđene za prvu fazu gradnje širine 10,0 m određen je za upravni dio s dvije etaže visine od 8,5 metara, katnosti P+1.

U okviru gradivog dijela čestice B-2 određena je gradnja građevine gospodarsko-proizvodne namjene, okvirnih dimenzija 15,0 x 20,0 i svijetle visine od 8,0 metara, katnosti Pvis (visoko prizemlje).

Postojeća obiteljska slobodnostojeća zgrada na čestici oznake B-3, dimenzija cca 12,0 x 8,0 m s tri etaže i postojećom visinom od oko 10,0 m zadržava se u postojećim gabaritima. Rekonstrukcija i dogradnja građevine ne dozvoljava se, jer postojeći koeficijent iskorištenosti čestice (kis) premašuje dozvoljeni koeficijent u važećem prostornom planu općine (Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Opatije unutar granica Općine Matulji, S. N. 2/99).

2.3. Namjena građevina

Članak 7.

Osnovna namjena građevina određena je kartografskim prikazom broj 1 - »Detaljna namjena površina«.

Namjena građevina je primarno radnog gospodarsko-poslovnog karaktera - proizvodno-uslužno-komunalnog korištenja, a u manjoj, nužno dopunskoj, mjeri upravno-pomoćnog.

Namjena građevina temelji se na osnovnoj namjeni površina određenoj planovima višeg reda i iskazanim prijedlozima zainteresiranih subjekata. Razrađena je prema gospodarskom korištenju i namjeni (I2 i K1), pretežito zanatskog (I2) i uslužnog (K1), te u manjoj mjeri mješovitog (M1), pretežito stambenog karaktera.

Na čestici B-3 moguće je izvršiti prenamjenu u svrhu zasnivanja neke od poslovnih djelatnosti, prikladne namjeni zone.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 8.

Uvjeti i način gradnje određeni su grafičkim prilogom broj 3.

Građevine se smiju graditi unutar gradivog dijela građevne čestice.

Smještaj građevina na građevnoj čestici je definiran obveznim građevnim pravcima, položajem regulacijskih pravaca i niveletom radnih platoa, a djelomice i zatečenim stanjem.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 9.

Oblikovanje građevina bitno ovisi o korištenju i namjeni, te o položaju u užem i širem prostoru. Radni prostori unose u okruženje veće dimenzije i povećano mjerilo. Gradnja se obavlja montažnim ili polumontažnim elementima. Bitan je odnos punih ploha i otvora, koji pretežu kod radnih prostora, ali ne bi trebalo na pretjerano dugim potezima.

Krovne površine, zbog uvećanih dimenzija, bi trebalo izvoditi s minimalnim nagibima ili ravnim krovištima i obodnim nadzicima.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 10.

Uređenje građevnih čestica, zbog internih razloga (osiguranje minimalnih koristivih površina za interni transport, parkiranje, požarne putove, skladištenje i sl.), treba u potpunosti izvesti uporabom potpornih i ogradnih zidova, ozelenjavanjem pokosa dr., a i zbog ukupnog izgleda urediti postojeće i dodati novo zelenilo, sadeći drvorede gdje je god to moguće.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 11.

Uvjeti gradnje novih i rekonstrukcija postojećih cesta, kao i opremanja cestovne mreže prikazani su na grafičkom prilogu 2.A1 (situacija 1.1000) odnosno uzdužnim profilima 1:100/1000. na prilozima 2.A2 i 2.A3.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže određeni su za tri prometnice: za dio županijske ceste i dvije pristupne ceste, koje bi, također, daljnjim uređenjem i gradnjom radne zone i okolnih područja trebale postati dijelovi prometnica sekundarne mreže.

Građevna čestica dijela županijske ceste Ž-5052 (javna cesta L 58016) planirana je cjelokupnim prometnim profilom s elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupima i opremom:

b= 2 x 3.25 + 2 x 0.25 + 1.5 + 0.5 m

Izuzetno, između postojećih objekata tvornice »Javor« izostaje pločnik i zamjenjuje ga zaštitna pasica 1.0 m, samo s jedne strane kolnika.

b= 2 x 3.25 + 2 x 0.25 + 1 x 1.0

Građevne čestice pristupnih prometnica planirane su kako slijedi:

»krak 1«

b= 2 x 3.0 + 2 x 0.5

»krak 2«

- do ulaza na plato »Alpron«

b = 2 x 3.5 + 2 x 0.5 m

- nastavak »kraka 2«

b = 1 x 2.75 + 2 x 0.5 m

Svaka građevna čestica mora imati neposredan priključak na javnu prometnu površinu.

Kolni promet je organiziran kao dvosmjerni, a površine za parkiranje rješavaju se unutar pojedinih građevnih čestica, prema normativima u odnosu na broj zaposlenika i posjetitelja.

Idejno rješenje i karakteristični profili prometnica prikazani su grafičkim prilogom 2.A1.

Kolne su površine od pješačkih razdvojene rubnjakom standardnih dimenzija.

Pješački promet je omogućen nogostupom b=1,5 m samo s istočne strane glavne (županijske) ceste. Na krakovima 1 i 2 nije predviđen pločnik već samo zaštitne pasice b=0,5 m.

Habajući sloj prometnice je asfalt d=4,0 cm.

Sve ceste moraju imati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

Uzdužni projektirani profil prometnica prikazan je grafičkim prilogom 2.A2 i 2.A3.

Nivelete prometnice su istovremeno i nivelete kolnih i pješačkih pristupa pojedinim građevnim česticama.

Padovi nivelete glavne ceste i krakova 1 i 2 s maksimalnim nagibom od 9.9 0 9.880dnosno 17,00% (na potezu od svega 45 m) su prihvatljivi za očekivani obim i vrstu prometnog opterećenja.

U trupu prometnice se smještaju trase instalacija komunalne infrastrukture (telekomunikacije, elektroopskrba, vodoopskrba).

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 12.

Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže određeni su u grafičkom prilogu 2.B.

Gradnja distribucijske telekomunikacijske kanalizacije treba biti usklađena s uvjetima definiranim u točki 2.3.2. tekstualnog dijela Plana.

Prilikom paralelnog vođenja i križanja DTK s ostalim instalacijama treba se pridržavati propisanih minimalnih udaljenosti.

Kod izgradnje objekata na pojedinoj građevinskoj parceli obaveza investitora građevine je da položi dvije cijevi 1 40 mm od priključnog zdenca na granici parcele do ormarića koncentracije telekomunikacijskih instalacija unutar objekta. Taj ormarić veže se na temeljni uzemljivač zgrade propisanim zemljovodom.

Elektroprojekt razrade tk kabela u zoni izradit će zainteresirani davatelj telekomunikacijskih usluga na osnovi zahtjeva korisnika, a planirana distribucijska telekomunikacijska kanalizacija osigurava za to dovoljnu fleksibilnost.

Razradom telekomunikacijske infrastrukture DPU-a dijela radne zone R-6 sagledan je i definiran njezin spoj s ostalim dijelovima radne zone koji nisu u zoni obuhvata ovog DPU-a.

Projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih prometnica u zoni trebaju sadržavati mjere zaštite postojećih podzemnih i zračnih telekomunikacijskih kapaciteta.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 13.

Vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno tehničkim uvjetima određenim u točki 2.3.3. tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazom broj 2.B.

Sanitarna pitka voda, po zahtjevima potrošača, se priključuje na komunalni vodovod na predviđenim mjestima preko reducir stanice.

U trupu prometnice Jušići - Rukavac položene su cijevi komunalnog vodovoda koji se opskrbljuje iz vodospreme Mučići. Vodosprema se nalazi na koti +373 m. Vodovodne cijevi su lijevano-željezne, profila No 125, odnosno pri nedavnoj rekonstrukciji položene, i alkaten PHT profila No 110. Raspoloživi tlak u mreži na poziciji planom obuhvaćenog prostora iznosi 8 bara.

Interna hidrantska mreža - vanjski i unutarnji vodovod - se priključuje na komunalni vodovod na dva, a po potrebi, na tri mjesta.

Hidrantsku mrežu priključiti na komunalni vodovod pokraj priključka sanitarne potrošne vode bez redukcije tlaka.

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 14.

Kada se stvore uvjeti, potrebno je izraditi i realizirati projekt za sustavnu odvodnju otpadnih voda s dijela radne zone R-6.

Priključak predvidjeti udaljen oko 600 m na projektiranom kolektoru komunalne kanalizacije, koji je smješten u trupu prometnice Jušići - Mihelići, na visinskoj koti cca 285 m.

Do izrade projekata, odnosno realizacije komunalne infrastrukture, na lokaciji se predviđa izvesti više privremenih internih kanalizacijskih sustava.

Interni sustavi odvodnje sanitarno-otpadnih voda se sastoje od nepropusnih cijevi kanalizacije s građevinama okana, nepropusnih septičkih jama i upojnih bunara.

Postojeći interni kanalizacijski sustav pogona ex »Javor« se zadržava, te u budućnosti dopunjuje s elementima prema opisu.

Tehnološke otpadne vode koje se mogu pojaviti u proizvodnji, prema vrsti i stupnju onečišćenja potrebno je adekvatno pročistiti prije ispuštanja u interni sustav odvoda sanitarno otpadnih voda.

Kišnica s krovnih ploha i uređenih platoa ispušta se u tlo preko upojnih bunara.

Kišnica s parkirališta i prometnih površina odvode se i ispuštaju u upojne bunare uz prethodno odmašćivanje.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 15.

Elektroopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno tehničkim uvjetima određenim u točki 2.3.4. tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazom broj 2.B.

Prije izrade projekata električnih instalacija novih objekata, predviđenih ovim planom, investitor je dužan od nadležnog distributera električne energije zatražiti uvjete priključenja na distributivnu mrežu. Kroz iste, ovisno o traženom vršnom opterećenju građevina odredit će se broj i smještaj priključno-mjernih ormara, sastav mjernih mjesta i odabir zaštite od previsokog napona dodira.

Napajanje objekata unutar zone zahvata DPU-a osigurat će se isključivo podzemnim niskonaponskim kabelima iz novopredviđene TS 20/0,4 kV JAVOR 2, koja se nalazi izvan granica obuhvata ovog detaljnog plana (tj. na samoj granici obuhvata). Uvjeti gradnje utvrđuju se na osnovi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Opatije unutar granica Općine Matulji (S. N. 2/99).

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

Članak 16.

Na području obuhvata plana nalazi se površina oznake B- 4, koja se može smatrati javnom zelenom površinom, iako zbog terenskih karakteristika više predstavlja površinu zaštitnog zelenila. Uvjeti uređenja i opreme te manje javne zelene površine su stabilizacija strmijih dijelova, zadržavanje postojećeg zelenila i unošenje novih vrsta površinskog i nižeg zelenila.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 17.

Planovi višeg reda ili drugi zakonski ili podzakonski akti nisu registrirali na području obuhvata plana posebno vrijedne i/ili osjetljive cjeline i građevine, pa se uvjeti uređenja odnose na karakteristični prirodni krajolik pomiješan s površinama napuštene poljoprivredne djelatnosti. Takav odnos u

promijenjenim okolnostima treba zadržati pretvaranjem šumskih u zelene površine, a pljoprivredne u radne površine.

Uvjeti i način gradnje građevina na razini detaljnog plana definirani su kartografskim prikazom 3. i odredbama u tekstualnom dijelu II. Obrazloženje - 2. Plan prostornog uređenja - 2.4.1. Uvjeti i način gradnje.

Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih i građevnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti nisu potrebne, jer navedenih cjelina, građevina i ambijenata nema u planiranom području.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 18.

Mjere provedbe plana se odnose u prvom redu na daljnju izradu projektno-tehničke dokumentacije sa svim potrebnim suglasnostima i odobrenjima nadležnih tijela državne uprave, a na temelju odredaba odgovarajućih zakonskih i podzakonskih akata, posebice iz područja izvedbe i uređenja prometno-komunalne infrastrukturne mreže i zaštite okoliša, što se osobito odnosi na rekonstrukcije glavne prometnice, ako ne u cijelosti, onda na dijelu u obuhvatu plana. Uređenje dvaju pristupnih prometnica će se izvesti u aranžmanu vlasnika pripadajućih čestica, a ponajprije će se izvesti telekomunikacijske, elektro- i vodoopskrbne instalacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 19.

Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš su primijenjene samim izborom mogućih djelatnosti u području plana, odnosno, njihovih tehnoloških procesa, a prema odredbama propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoliša.

Članak 20.

Onečišćenje zraka, bilo emisijom štetnih plinova bilo prekomjernom bukom, već na samom izvorištu ne smije prelaziti dopuštene granice, a i sama zona je razdvojena prema ostalim područjima stambene namjene zaštitnim zelenim pojasom širine od najmanje 50 metara.

Otpadne sanitarne i tehnološke vode se, u ovoj fazi uređenja radne zone, prikupljaju i pročišćuju u okviru vlastitih građevnih čestica, te evakuiraju na propisani način.

Skupljanje i odvoz otpadnih materijala provodi se prema sukladno odlukama lokalne uprave.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 21.

Elaborat plana je u četiri (4) izvornika potvrđen pečatom Općine Matulji i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji.

Dva (2) izvornika plana čuvaju se u pismohrani Općine Matulji, te dva (2) u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, ispostava Opatija.

Članak 22.

Ova Odluka počinje vrijediti osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/04-01/5

Ur. broj: 2156-04/05-01/19

Matulji, 27. siječnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=51211&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr