SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
20

18.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/2002), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 22. studenog 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi
za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne skrbi te osiguranje potpora socijalnim i humanitarnim udrugama u 2004. godini kroz Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2004. godinu.

Članak 2.

Radi ostvarenja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:


1 Sufinanciranje zdravstvene zaštite 100.000,00 kn


1.1 Sufinanciranje hitne medicinske

pomoći 36.000,00 kn

1.2 Sufinanciranje primarne zdravstvene

zaštite 24.000,00 kn

1.3 Sufinanciranje nabavke aparata za

dezintometriju 15.000,00 kn

1.4 Specijalistički pregledi 25.000,00 kn


2 Socijalni program 300.000,00 kn


2.1 Stalna novčana pomoć 70.000,00 kn

2.2 Jednokratna novčana pomoć 50.000,00 kn

2.3 Sufinanciranje prijevoza učenika 10.000,00 kn

2.4 Sufinanciranje marende učenicima 10.000,00 kn

2.5 Kućna njega 10.000,00 kn

2.6 Naknade članovima Socijalnog vijeća i

bruto plaća socijalnog radnika 60.000,00 kn

2.7 Smještaj korisnika 42.000,00 kn

2.8 Ostale pomoći 48.000,00 kn


3 Pomoć socijalnim i humanitarnim

udrugama 61.000,00 kn


3.1 Udruga invalida rada 1.000,00 kn

3.2 Udruga invalida kvarnerskih otoka 2.000,00 kn

3.3 Udruga civilnih invalida rata 1.000,00 kn

3.4 Udruga multiple skleroze 1.000,00 kn

3.5 Udruga distrofičara 2.000,00 kn

3.6 Udruga slijepih 2.000,00 kn

3.7 Udruga gluhih i nagluhih 2.000,00 kn

3.8 Crveni križ 50.000,00 kn

Članak 3.

O trošenju sredstava socijalne skrbi iz točke 2. prethodnog članka odlučuje Socijalno vijeće Općine Malinska-Dubašnica temeljem Socijalnog programa Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1a/02, 32/03 i 35/04).

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izviješće Jedinstvenom upravnom odjelu najmanje jednom godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izviješće i češće, ukoliko se to od njega zahtijeva.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-9

U Malinskoj, 22. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=108&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr