SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
20

17.

Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), te članka 26. i 41. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 22. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, djelokrug rada i upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) te druga pitanja od značenja za njegov rad.

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu Malinska-Dubašnica, u skladu sa zakonom i drugim propisima, ustrojava Jedinstveni upravni odjel.

Upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova prema srodnosti, ustrojstvenoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova, te učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.

Članak 3.

Na zgradi u kojoj se nalazi sjedište Upravnog odjela mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Općina Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel.

II. DJELOKRUG RADA

Članak 4.

Upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Vijeće).

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel može u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 5.

Upravni odjel u izvršavanju općih akata Vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 6.

Općinsko poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) usmjerava djelovanje Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga, te nadzire rad Upravnog odjela.

Članak 7.

Upravni odjel svoje poslove obavlja u okviru radnog vremena, čiji početak i završetak, te raspored u tjednu utvrđuje Poglavarstvo posebnom odlukom.

Članak 8.

Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 9.

Radom Upravnog odjela upravlja pročelnik.

Pročelnika Upravnog odjela imenuje Poglavarstvo na temelju javnog natječaja, sukladno Zakonu.

Članak 10.

Pročelnik Upravnog odjela odgovoran je Općinskom načelniku i Poglavarstvu za zakonit i pravodoban rad Upravnog odjela kojim upravlja.

Članak 11.

Pročelnik Upravnog odjela dužan je jednom godišnje izvješćivati Načelnika, Poglavarstvo i Vijeće o radu Upravnog odjela.

Pored obveze iz stavka 1. ovog članka pročelnik Upravnog odjela dužan je izvješćivati Načelnika, Poglavarstvo i Vijeće o radu Upravnog odjela na njihov zahtjev ili po osobnom nahođenju ukoliko to smatra potrebnim.

Članak 12.

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnji ustroj Upravnog odjela, radna mjesta, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno Zakonu i ovoj Odluci.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela donosi Poglavarstvo na prijedlog pročelnika Upravnog odjela.

Članak 13.

Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika uređuju se zakonom, na temelju zakona donijetim propisima i općim aktom Upravnog odjela.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Poglavarstvo će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela iz članka 12. ove Odluke u roku od 30 dana od njenog stupanja na snagu.

Članak 15.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno na radu u Upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na dosadašnjim radnim mjestima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu donijetim sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu općinske uprave Općine Malinska (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/94).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/0402/1

Ur. broj: 2142/05-04-6

Malinska, 22. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=108&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr