SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

128.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 17. stavka 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine, donijela

O D L U K U
o produženju roka trajanja koncesije za dizanje
i spuštanje plovila na pomorskom dobru,
Grad Crikvenica

Članak 1.

Produžuje se rok trajanja koncesije na pomorskom dobru dodijeljene Damiru i Robertu Gašparoviću suvlasnicima obrta Brodomehanika za servis i održavanje plovila, Frankopanska 26, Crikvenica, temeljem Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/08 i 5/18) i Ugovora o koncesiji sklopljenog dana 1. veljače 2008. godine (KLASA: 342-01/06-02/30 i URBROJ: 2170/1-11/9-08-18).

Članak 2.

Koncesija se produžuje do 01. veljače 2023. godine, odnosno do dana zaključenja ugovora o koncesiji s oda branim ponuditeljem za luku nautičkog turizma, marinu Crikvenica, državnog značaja, za koju je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

U razdoblju od 2018. godine do 1. svibnja 2019. godine obvezuje se Ovlaštenik koncesije sanirati dio obalnog zida koncesijskog područja, učiniti generalni remont dizalice, zamjeniti privezice-brage za dizanje i spuštanje plovila, postaviti odbojnike na cijelom obalnom zidu, postaviti video nadzor na cijelom području koncesije i poravnati i betonirati dio operativnog platoa dizalice.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Ovlašteniku koncesije u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru - dalje u tekstu Dodatak Ugovoru.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Damir Gašparović i Robert Gašparović, suvlasnici obrta Brodomehanika, ovlaštenici su koncesije na temelju Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 2/08 i __/18) i Ugovora o koncesiji na rok od 10 godina.

Dana 25. siječnja 2018. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je dostavilo informaciju u kojoj navode kako je moguće produžiti postojeću koncesiju ili dodijeliti novu s rokom važenja do maksimalno 5 godina, uz uvjet raskida ugovora o koncesiji na dan zaključivanja ugovora o koncesiji s odabranim ponuditeljem u postupku koje će provoditi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za luku posebne namijene, marinu Crikvenica, od značaja za Republiku Hrvatsku.

Dana 30. siječnja 2018. godine ovlaštenici koncesije dostavili su Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji Zamolbu za produženje roka trajanja koncesije u kojoj navode da se njihova Zamolba temelji na potrebi pružanja usluga dizanja i spuštanja plovila radi daljnjeg razvoja turizma u Crikvenici, te da su suglasni da se koncesija sporazumno raskine u slučaju davanja koncesije za luku nautičkog turizma, marinu u Crikvenici koja je u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske.

Zahtjev je osnovan i temelji se na odredbama iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i Zakona o koncesijama (»Narodne novine« br. 69/17).

Sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) predmetna Odluka bitiće dostavljena putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na suglasnost Vladi Republika Hrvatske. Po dobivanju suglasnosti Odluka će stupiti na snagu, te će se provesti postupak u svezi sklapanja dodatka Ugovoru o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke, a nakon dobivanja suglasnost Vlade Republike Hrvatske iz članka 5. ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-58

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1061&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr