SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

27.

Na temelju članka 35.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96, 68/98,137/99-USRH, 22/00- USRH, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06 , 146/08 , 38/ 09 , 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst) , članka 21. i članka 80.stavak 2. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 12.sjednici održanoj dana 08.05.2018.godine donijelo je

O D L U K U
o dopunama Odluke
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U članku 4.Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski (Službene novine primorsko-goranske županije br.28/11, 37/11 i 28/16) u članku 4.iza alineje 4.dodaje se alineja 5.koja glasi:

»-raspolaže poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Grada«.

Dosadašnje alineje 5, 6, 7, 8 i 9 postaju alineje
6, 7, 8, 9 i 10.

Članak 2.

Iza članka 20.dodaje se članak 20.a, 20.b i 20.c koji glase:

»Članak 20 a

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada je zemljište koje se nalazi izvan građevinskog područja, a na dan 24.07.1991.godine nalazilo se je u građevinskom području.

Odluku o raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada donosi Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski ili gradonačelnik ovisno o vrijednosti zemljišta koje je predmet raspolaganja.

Kod raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (način raspolaganja, određivanja početne cijene, potrebne dokumentacije kod raspolaganja, prava prvenstva, odredbi o zaključenju ugovora) primjenjuju se odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N.20/18) .

Članak 20.b

Postupak natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem provodi Komisija imenovana na način propisan člankom 14.ove Odluke.

Članak 20.c

Poslove oko raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje.«

Članak 3.

Odluka o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:940-02/18-20/12

URBROJ:2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski,08.05.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=51250&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr