SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 14. Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.
OPĆINA LOPAR

22.

Na temelju članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 102/ 17.) i članka 19. Statuta Općine Lopar »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/18), Općinsko vijeće općine Lopar, na sjednici održanoj dana 07. svibnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

I.OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Lopar.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1.izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži

2.kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje

3.napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao

4.opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku

5.posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje

6.prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište

7.radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova

8.sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć

9.slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika

10.službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela.

II.UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

Posjednik je dužan:

1.osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom

2.psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje

3.psima osigurati pseću kućicu ili drugu odgovarajuću nastambu

4.označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu

5.onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora

6.na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa, te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima

7.pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja

8.osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi

9.redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.

Posjednik ne smije:

1.zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu

2.ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Zabranjeno je:

1.bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje

2.trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu

3.držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora

4.vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede

5.trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor

6.držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste.

Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.

Općina Lopar, putem komunalnog redara kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.

Općina Lopar na čitavom svojem području ovom Odlukom propisuje trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja, sukladno članku 62., stavak 6. Zakona o zaštiti životinja.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama te uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 4.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 5.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Članak 6.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa, u protivnom u okviru svojih ovlasti, slučaj po prijavi preuzimaju nadležni policijski službenici ili komunalni redar.

Članak 7.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 8.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

Članak 9.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 10.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 11.

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga prijevoza samo uz uvjete utvrđene posebnom odlukom prijevoznika.

Članak 12.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima

Članak 13.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti sve mjere koje su propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 14.

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata prostora u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Članak 15.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.

Članak 16.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.

Članak 17.

Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 18.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Članak 19.

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje.

Članak 20.

Kontrola razmnožavanja pasa i mačaka provodi se trajnom sterilizacijom koja je obavezna na području Općine Lopar, osim u slučajevima ako je posjednik kućnog ljubimca uzgajivač kućnih ljubimaca koji ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela.

Slobodnoživuće mačke

Članak 21.

Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).

Hranilišta se postavljaju na javnim površinama temeljem podnesenog zahtjeva za korištenje javne površine od strane udruga za zaštitu životinja Općini Lopar, Jedinstvenom upravnom odjelu. Postavljanje hranilišta odobrava Općina Lopar, Jedinstveni upravni odjel.

U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge.

III.NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 22.

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.

Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 23.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene životinje osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

Kontakt informacije skloništa s kojim Općina Lopar ima potpisan ugovor biti će objavljen na službenim internetskim stranicama Općine Lopar.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

Troškove skloništa za primljenu životinju na području Općine Lopar financira Općina Lopar temeljem sklopljenog ugovora.

Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

IV.ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 24.

Općina Lopar će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 25.

Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama zatečenim na području Općine Lopar mora organizirati i financirati Općina Lopar temeljem sklopljenog Ugovora.

Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 26.

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 27.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.

V. NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 28.

Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

1.pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru

2.ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci

3.uzimati izjave stranaka i drugih osoba

4.zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju

5.prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način

6.očitati mikročip

7.podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima

8.donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s odlukom Općine Lopar pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne

9.naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom

10.upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe

11.narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja

12.obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.

U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

1.u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom, te ako životinju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima

2.posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca)

3.posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije

4.posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima

5.posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa

6.posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca

7.uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva

8.posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca

9.utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad

10.posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe, bez suglasnosti Grada Raba, Upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 29.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

VI. NOVČANE KAZNE

Članak 30.

Sredstva naplaćena u skladu sa ovom Odlukom za predviđene prekršaje prihod su Općine Lopar.

Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.

Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 300,00 kuna do 2.000,00 kuna (temeljem čl. 239. st. 1. Prekršajnog zakona NN RH 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17) ako:

1.nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njegovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom Općine Lopar (čl. 3. st. 1. toč. 1.)

2.psu nije osigurao prostor koji odgovara njegovoj veličini te ga nije zaštito od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl. 3. st. 1. toč. 2.)

3.psu nije osigurao pseću kućicu ili drugu odgovarajuću nastambu (čl. 3. st. 1. toč. 3.)

4.nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl. 3. st. 1. toč. 5.)

5.nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa, te ne posjeduje ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (čl. 3. st. 1. toč. 6.)

6.nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj vodi (čl. 3. st. 1. toč. 8.)

7.redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (čl. 3. st. 1. toč. 9.)

8.istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (čl. 3. st. 3. toč. 2.)

9.drži psa trajno vezanim ili ga trajno drži u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora (čl. 3. st. 3. toč. 3.)

10.veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži propisanih pravila o vezanju psa (čl. 3. st. 3. toč. 4.)

11.trajno drži kućne ljubimce na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevni nadzor (čl. 3. st. 3. toč. 5.)

12.drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste (čl. 3. st. 3. toč. 6.)

13.posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu (čl. 3. st. 4.)

14.posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (čl. 4. st. 1.)

15.posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti (čl. 4. st. 2.)

16.psa izvodi na javne površine gdje je to ovom odlukom nije dopušeno te ukoliko pas nije označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (čl. 5.)

17.nije osigurao držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici na način na koji se poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina (čl. 6. st. 1.)

18.nije spriječio uznemiravanje građana od psa koji učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir na način da istog ukloni odnosno poduzme odgovarajuće mjere (čl. 6. st. 2.)

19.dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora. (čl. 8.)

20.omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora (čl. 9.)

21.pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl. 10.)

22.vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata prostora u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (čl. 14.)

23.na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«. (čl. 15.)

24.izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i povodca. (čl. 16.)

25.ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanje. (čl. 19.)

26.ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke po naredbi komunalnog redara (čl. 20.)

27.postavlja hranilište za mačke na javnu površinu bez odobrenja Općine Lopar, Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar (čl. 21. st. 2.)

28.ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište za mačke, odnosno ako ne skrbi o mačkama (čl. 21. st. 4.)

29.koristi životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlaganje na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Općine Lopar, Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar. (čl. 26.)

30.prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima. (čl. 27.).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:011-03/18-01/01

URBROJ:2169/02-18-01-09

Lopar, 07. svibnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1056&mjesto=51281&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr