SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

24.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj 30. 3. 2018. godine donosi

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Omišalj za 2017. godinu

1.Analiza i ocjena stanja gospodarenja otpadom na području Općine Omišalj u 2017. godini

1.1.Informacija o Planu gospodarenja otpadom Općine Omišalj

Plan gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje od 2013. do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Plan) prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Omišalj održanoj 10. travnja 2013. godine. Plan je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 25 od 12. srpnja 2013. godine. U međuvremenu je izrađen nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. - 2022. godine te je u tijeku javna rasprava. Uz Prostorni plan uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 52/07, 14/10, 19/13 i 17/15), Plan gospodarenja otpadom za Općinu Omišalj jedan je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na području Općine, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom. Osim navedenih dokumenata, provedbeni postupci gospodarenja otpadom na cijelom području otoka Krka definirani su studijom »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otok Krk«.

1.2.Proizvedene količine otpada u 2017. godini na području otoka Krka

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

1.3. Sakupljanje otpada

o Sakupljeni otpad

-Prikazane količine su u tonama, dok procjenjena količina za Općinu Omišalj iznosi 16% od ukupnog prikupljenog otpada na otoku Krku (Prilog 1.).

o oprema za odvojeno sakupljanje otpada

U 2017. godini koristila se sljedeća oprema za skupljanje otpada: posude za bio otpad u sustavu »od vrata do vrata« 1858 kom zapremnine 23 l, posude za miješani komunalni otpad u sustavu »od vrata do vrata« 1839 kom zapremnine 35 l, te javni setovi kontejnera (plava žuta, siva,smeđa i zelena) približno 50 setova. Koristi se 7 kamiona za odvoz i pranje kontejnera i to: 3 kamiona u sustavu »od vrata do vrata« (kamion od 5 m3 i 2 kamiona od 7 m3), po 1 kamion za odvoz papira i plastike, bio otpada te 1 za pranje kontejnera od 15 m3 i 2 kamiona od 20 m3 za pretovarne stanice.

o učestalost odvoza otpada

Odvoz otpada vrši se svakodnavno sukladno kalendaru odvoza otpada (Prilog 2.) dok se odvoz otpada sa zelenih otoka te iz hotela i kampova vrši po potrebi, ovisno o sezoni.

o Pilot projekti odvojenog sakupljanja otpada

U 2017.g. kompletirali smo sustav prikupljanja otpada »Od vrata Do vrata« u naselju Omišalj, a u veljači 2018. započeli smo kompletiranje sustava i u naselju Njivice. To znači da sva domaćinstva u Omišlju (izuzev stare gradske jezgre) sada imaju svih 5 kanti za odvojeno prikupljanje otpada. Ta domaćinstva u primarnoj selekciji odvajaju bio otpad u smeđu kantu, papir, karton i tetrapak u plavu kantu, plastiku i metal u žutu kantu, staklo u sivu i miješani komunalni otpad u zelenu kantu.

U naselju Omišalj sa ulica smo uklonili sve javne zajedničke spremnike za otpad, a na najfrekventnijim pozicijama i ispred reciklažnog dvorišta ostavili smo »zelene otoke«. Na zelenim otocima nalazi se svih 5 spremnika za otpad (smeđi, plavi, žuti, sivi i zeleni) i oni su korisnicima dostupni svakoga dana od 00.00-24.00 sata što je izuzetno važno za potrebe povremenih stanovnika koji sa otoka odlaze van rasporeda odvoza otpada.

U Njivicama je u tijeku podjela plavih, žutih i sivih spremika, a kompletiranje sustava očekujemo tijekom svibnja- lipnja 2018. godine.

Kompletan sustav prikupljanja otpada sastoji se od kanti za odvajanje otpada u domaćinstvu, zelenih otoka i reciklažnog dvorišta. Otpad se odvaja u 5 kanti kod kuće, na poslu, u školi, vrtiću...

Za sada smo postigli 53% odvojeno prikupljenog otpada.

opokrivenost kućanstava i broja stanovnika sakupljanjem otpada

Prema podacima iz GIS sustava na području Omišlja i Njivica nalazi se cca 2150 objekata i Ponikve eko otok Krk d.o.o. imaju 3250 prijavljenih korisnika na tom području. Svi objekti i svi korisnici obuhvaćeni su sustavom odvojenog prikupljanja otpada »Od vrata Do vrata« (izuzev stanovnika u staroj gradskoj jezgri koja je zbog nepristupačnosti kamionima zadržala sustav odvjenog prikupljanja otpada u javnim spremnicima na ulici).

oinformacija o uvođenju sustava naplate po količini predanog otpada

Nije još uveden sustav naplate po količini predanog otpada. Sukladno Zakonu obveza primjene sustava naplate po količini predanog otpada odgođena je za 1. studeni 2018. godine.

1.4.Odložena količina otpada / predana ŽCGO Marišćina

Izgradnja pretovarne stanice je u tijeku, početak rada i uključenje u sustav predaje otpada u ŽCGO Mariščina očekuje se u drugoj polovici 2018. godine.

1.5. Količina otpada upućenog oporabiteljima

Ukupna količina odvojeno prikupljenog otpada na otoku Krku u 2017. godini iznosi 11.272 tona, od toga na općinu Omišalj otpada 16% odnosno 1.803,52 tone. Od ukupne količine otpada na otoku Krku oporabiteljima je predano 4.988 tona, dok je ostalo obrađeno na Treskavcu.

1.6. Proizvodni otpad

Nemamo podatak o količini proizvodnog otpada.

1.7. Građevni otpad

Nemamo podatak o količini građevnog otpada.

2.Informacija o postojećim i planiranim građevinama za gospodarenje otpadom i lokacijama odbačenog otpada

2.1. Podaci o postojećim odlagalištima otpada

Na području Općine Omišalj ne postoji odlagalište otpada.

2.2. Podaci o reciklažnim dvorištima

Na području Općine Omišalj planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Lokacija za uspostavu reciklažnog dvorišta za građevni otpad planira se na k.č 70/3 k.o. Omišalj-Njivice.

Trenutno je izrađen idejni projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada na temelju kojeg je ishođena lokacijska dozvola (KLASA: UP/I-350-05/16-03/7, URBROJ: 2170/1-03-04/2-16-6, od 31. svibnja 2016. godine) izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije. U narednom periodu potrebno je pripremiti preostalu projektnu dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad te ishoditi potrebne dozvole za gradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada.

2.3. Podaci o pretovarnim stanicama

Potkraj 2017. godine započela je izgradnja pretovarne stanice uz prostor reciklažnog dvorišta i odlagališta otpada Treskavac. Dovršetak izgradnje očekuje se u drugoj polovici 2018. godine kada će se sav miješani komunalni otpad, koji se trenutno odlaže na odlagališnu plohu, putem pretovarne stanice odvoziti na obradu i zbrinjavanje u regionalni centar Marišćina.

2.4.Podaci i informacije o lokacijama s odbačenim otpadom i o njihovom uklanjanju

Na području Općine Omišalj imamo 4 manja odlagališta otpada koja su problematična iz razloga što se na istim kontinuirano odlaže uglavnom građevinski otpad. Treba napomenuti kako se većina lokacija onećišćenih otpadom odbačenim u okoliš saniraju odvozom otpada na službena odlagališta.

Lokacije su sljedeće:

-k.č. 9495, k.o. Omišalj-Njivice, u blizini azila za pse;

-k.č. 1718, k.o. Omišalj-Njivice, na SRC Pušća;

-k.č. 1728/1, k.o. Omišalj-Njivice, u blizini SUZ Pušća;

-k.č. 1719/1, k.o. Omišalj-Njivice, na području SUZ-a Pušća.

3. Provedene izobrazno-informativne aktivnosti

Ponikve eko otok Krk d.o.o. su tijekom 2017.g. provele edukaciju djece u školi u Omišlju, te su također sudjelovale u eko aktivnostima škole vezanim uz odvojeno prikupljanje otpada. Osim djece u vrtićima i školama djelatnici Eko patrole rade isključivo na edukativno-savjetodavnim aktivnostima s lokalnim stanovništvom. Eko patrola je svakodnevno na terenu i u komunikaciji s građanima.

4.Pregled i analiza poduzetih mjera u 2017. godini u gospodarenju otpadom na području općine Omišalj

Općina Omišalj poduzela je sljedeće mjere u svrhu sprečavanje odlaganja otpada u okoliš:

-postavljene su kamere za redovno praćenje terena od strane komunalnog redara u svrhu kontrole i kažnjavanje prekršitelja, kako bi se na vrijeme uočila eventualna nova odlagališta,

-označavanje zabrane odlaganja otpada na saniranim područjima,

-uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta na području općine a iz sredstava Proračuna,

-učestala edukacija pravnih i fizičkih osoba o ciljevima pravilnog gospodarenja otpadom, prednostima recikliranja i ponovne uporabe,

-redovito informiranje o lokacijama za odlaganje pojedinih vrsta otpada.

5.Druge informacije važne za provedbu ciljeva na lokalnoj razini iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada, popularno nazvan projekt »EKO otok Krk«. Projekt se uspješno provodio i u 2017. godini uz svjesno sudjelovanje otočana o dugoročnoj i kratkoročnoj koristi od odvojenog skupljanja otpada.

Provodi se edukacija javnosti po pitanju provedenih unaprijeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ova se mjera provodi kontinuirano i vrlo kvalitetno. Mjeru provode Ponikve eko otok Krk d.o.o., a Općina Omišalj se uključuje na način da sve dostupne materijale objavljuje na svojoj web-stranici te oglasnim pločama. U edukaciju se uključuju Dječji vrtić Katarina Frankopan (područni vrtići Omišalj i Njivice) te Osnovna škola Omišalj.

6.Pregled planiranih projekta u gospodarenju otpadom s visinom i izvorima financiranja

-Osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., FZOEU i EU Fondovi, trenutno nije moguče predvidjeti visinu sredstava koju mora izdvojiti Općina Omišalj.

-Uspostava II. faze sustava »od vrata do vrata«, izvori financiranja: sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., FZOEU i EU Fondovi u ukupnoj visini od 700.000,00 kuna.

-Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., MZOE i FZOEU u ukupnoj visini od 2.000.000,00 kuna.

-Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., FZOEU i EU Fondovi u ukupnoj visini od 300.000,00 kuna.

-Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., MZOE i FZOEU, trenutno nije moguće predvidjeti visinu sredstava koju mora izdvojiti Općina Omišalj.

-Izrada projektne dokumentacije i izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o. i privatna ulaganja u ukupnoj visini od 200.000,00 kuna.

-Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš, financirano iz Proračuna Općine Omišalj, trenutno nije moguće predvidjeti visinu sredstava koju mora izdvojiti Općina Omišalj.

-Provedba izobrazno - informativnih aktivnosti, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., FZOEU, MZOE, HAOP i EU Fondovi u ukupnoj visini od 40.000,00 kuna.

-Provedba akcija prikupljanja otpada, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva od Ponikve eko otok Krk d.o.o. u ukupnoj visini od 40.000,00 kuna.

-Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o. i MZOE, trenutno nije moguće predvidjeti visinu sredstava koju mora izdvojiti Općina Omišalj.

-Ugradnja polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz stare gradske jezgre, izvori financiranja: Proračun Općine Omišalj, FZOEU i EU Fondovi u ukupnoj visini od 500.000,00 kuna.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj za 2017. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-02/17-01/13

URBROJ: 2142-06-18-01-14

Općinska načelnica
mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1055&mjesto=51513&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr