SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

12.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04 , 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 4. svibnja 2018. godine, donijelo je

I. izmjenu i dopunu
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/17) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. kako slijedi:

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 3. Programa mijenjaju se točke IV. i V. kako slijedi:

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (izvor: OPĆI, ODRŽAVANJE,
BORAVIŠNA)

-Održavanje zelenih površina (R0197, R0197-1, R0197-2) 426.500,00
(Poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.)

UKUPNO: 426.500,00

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA (izvor: OPĆI , ODRŽAVANJE,
BORAVIŠNA)

-Uređenje javnih površina (R0214) (neugovoreno) 390.000,00

-Održavanje komunalne opreme (R0377) (neugovoreno) 60.000,00

-Navodnjavanje zelenih površina (R0200-1) 100.000,00

-Održavanje javnih površina (R0202-1, R0202-2) 936.500,00
(održavanje javnih zelenih površina, čišćenje divljih deponija, pješačkih staza,
pješačkih zona, plaža, odvodnih kanala, trgova, parkova prema ugovoru o povjeravanju
komunalnih poslova Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. i troškovniku)

-Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka (R0204) 28.000,00

-Naknada za korištenje otočkog deponija Treskavac za zbrinjavanje otpada (prema
ugovoru sa Općinom Vrbnik) (R0212) 130.000,00

-Održavanje javnih površina (R0213) 280.000,00
(obuhvaća poslove svakodnevnog pražnjenja košića za smeće, te poslovi redovnog
čišćenja javnih površina i ručnog pometanja u skladu sa Ugovorom o povjeravanju
komunalne djelatnosti s tvrtkom G.P.P. Mikić d.o.o.)

-Zakup zemljišta (R0206) (zakupi zemljišta za javne potrebe) 90.000,00

-Nabava sitnog inventara (R0198) 80.000,00

-Održavanje komunalne opreme (R0199-1) (poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.) 217.500,00

-Održavanje dječjih igrališta (R0209) 80.000,00

-Ostale komunalne usluge (R0201) 48.000,00

-Dezinsekcija i deratizacija (R0203) 64.000,00

-Nadzor nad provođenjem mjera DDD mjera (R0205) 13.000,00

-Održavanje meteorološke stanice Malinska (R0311) 9.750,00

UKUPNO: 2.526.750,00

Članak 3.

Ova I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-01/1

URBROJ: 2142/05-01-18-22

Malinska, 4. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1055&mjesto=51511&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr