SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD KASTAV

31.

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U
o groblju Kastav

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se:

-uvjeti upravljanja grobljem,

-mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta te o načinu ukopa nepoznatih osoba,

-uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje,

-održavanje groblja i uklanjanje otpada.

Članak 2.

Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine.

Pratećim građevinama u smislu ove Odluke smatraju se mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih, prostorija za smještaj alata, sanitarni čvor i sl.

Prateće građevine se grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje, odnosno izvan toga prostora ako je to planirano Prostornim planom Grada Kastva.

Članak 3.

Grobna mjesta u smislu ove Odluke su grobovi, grobnice, grobne niše i grobnice za urne, namijenjene za ukop umrlih osoba.

Korisnici grobnih mjesta u smislu ove Odluke su osobe kojima je grobno mjesto dodijeljeno rješenjem, odnosno osobe koje su do stupanja na snagu ove Odluke imale zaključen Ugovor o korištenju grobnog mjesta.

Osoba koja na dan stupanja na snagu ove Odluke ima sklopljen Ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka u obvezi je podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o korištenju grobnog mjesta na neodređeno vrijeme najkasnije 30 dana prije isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

O obvezi iz stavka 2. ovoga članka Uprava groblja obavještava korisnika pisanim putem.

Osoba ne može steći na korištenje dva ili više grobnih mjesta na groblju na području grada Kastva, osim na temelju posebnih propisa.

Članak 4.

Na području Grada Kastva postoji »Gradsko groblje Kastav«.

Groblje na području Grada Kastva u vlasništvu je Grada Kastva.

Članak 5.

Na groblju iz članka 4. ove Odluke ukapaju se u pravilu umrli koji su imali prebivalište na području Grada Kastva.

U skladu s mjesnim običajima na području Grada Kastva, umrle osobe ukapaju se isključivo na groblju.

Članak 6.

Gradsko vijeće Grada Kastva dužno je svojom odlukom utvrditi potrebu izgradnje groblja, radi ukopa umrlih sa svoga područja, ako ukop nije osiguran na području druge jedinice lokalne samouprave.

Gradsko vijeće Grada Kastva donosi odluku o:

-zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

-stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta.

Odluke iz stavka 2. ovog članka objavljuju se u službenom glasilu i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 7.

Grobljem na području Grada Kastva upravlja Grad Kastav putem nadležnog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Članak 8.

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Upravljanje grobljem treba obavljati na način kojim se iskazuje poštivanje prema umrlim osobama koje u njemu počivaju.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su se brinuti korisnici.

Članak 9.

Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta sukladno potrebama, a ako to nije moguće zbog nedostatka prostora na groblju, da pravovremeno poduzima odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije ili izgradnje novog groblja.

Članak 10.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Grada Kastva koji sadrži podatke o:

-grobnicama i grobnicama za urne,

-grobovima i grobovima za urne,

-korisnicima grobova i grobnica, te groba i grobnicama za urne,

-osobama koje imaju pravo ukopa,

-svim promjenama,

-uzroku smrti.

Sastavni dio grobnog očevidnika iz stavka 1. ovog članka je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Uprava groblja dužna je voditi i registar umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu oca te jedinstvenom matičnom broju građana i osobnom identifikacijskom broju umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.

Akti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju se pohraniti i trajno čuvati.

Članak 11.

Uprava groblja dužna je donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju i isti izložiti na vidljivom mjestu a osobito na svakom ulazu u groblje.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE, VREMENSKIM RAZMACIMA UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA TE O NAČINU UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 12.

Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava groblja osobi koja ima prebivalište na području Grada Kastva.

Korisniku grobnog mjesta može se dodijeliti na korištenje samo jedno grobno mjesto.

Iznimno od prethodnog stavka, grobno mjesto može se dodijeliti osobi koja već ima na Gradskom groblju Kastav pravo ukopa u grobno mjesto ukoliko je to grobno mjesto popunjeno.

Grobna mjesta dodjeljuju se prema planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja, a s obzirom na raspoloživa mjesta, te na način da se nastoji udovoljiti želji korisnika.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora sadržavati: plan groblja, plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima i njihovim površinama, te po potrebi i druge podatke vezane za raspored i korištenje grobnih mjesta.

Članak 13.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Nadležnom upravnom odjelu Grada Kastva.

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada (naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje) koja se utvrđuje rješenjem iz stavka 1. ovog članka.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu (godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta) koja se utvrđuje rješenjem iz stavka 1.

Članak 14.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Članak 15.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama o čemu je dužan pisanim putem obavijestiti Upravu groblja.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama. Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom.

Uprava groblja se obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenju grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.

Članak 16.

Uprava groblja odredit će opće polje u koje će se ukopati umrle osobe koje su imale prebivalište na području Grada Kastva, a koje nisu bile korisnici grobnog mjesta u smislu ove Odluke niti su bile upisne u grobni očevidnik kao osobe koje imaju pravo ukopa u grobno mjesto, te nemaju obitelj ili srodnike koji bi bili dužni osigurati mjesto za ukop pokojnika.

Umrle osobe iz prethodnog stavka ovog članka pokopat će se i grobno mjesto prikladno označiti o trošku Grada Kastva.

Eventualni nasljednici osoba iz stavka 1. ovog članka ne stječu pravo korištenja grobnog mjesta u koje su ove osobe ukopane.

Članak 17.

Popunjeno grobno mjesto na općem polju može se prekopati nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u isto, a ostatke preminulih osoba premjestit će se u zajedničku kosturnicu o trošku Grada Kastva.

Prije prekopa Uprava groblja dužna je sva obilježja i druge predmete ukloniti s grobnih mjesta.

Prekop grobnih mjesta na općem polju i ukop umrlih odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) obavlja Uprava groblja u skladu s pozitivnim propisima.

Popunjenim grobom odnosno grobnim mjestom na općem polju, smatra se ono u koje je ukopana najmanje jedna osoba.

Članak 18.

Nepoznate osobe ukapaju se u grobno mjesto na općem polju koje odredi Uprava groblja, a na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti).

Trošak pogreba nepoznate osobe snosi Grad Kastav.

IV.UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE
NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG
MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE

Članak 19.

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada koja se utvrđuje rješenjem iz članka 13. stavka 1. ove Odluke.

Članak 20.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje određuje se ovisno o:

-pripadajućoj površini koja obuhvaća grobno mjesto i

-troškovima opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom odnosno sadržajima.

Troškovi opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom utvrđuju se na temelju stvarnih troškova uređenja groblja i izgradnje novih grobnih mjesta.

Članak 21.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik je u obvezi plaćati godišnju grobnu naknadu.

Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na način da se ukupni troškovi, umanjeni za iznos koji Grad Kastav u svom proračunu izdvaja za tu namjenu, dijele na sve korisnike grobnih mjesta razmjerno površini odnosno vrsti svakog pojedinog grobnog mjesta.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka plaća korisnik grobnog mjesta po uplatnici koju ispostavlja Uprava groblja najkasnije do konca mjeseca lipnja za tekuću godinu.

U slučaju sukorisništva grobnog mjesta, uplatnica se dostavlja svakom od korisnika sukladno udjelu u pravu korištenja grobnog mjesta, osim ako se korisnici na temelju sporazuma s ovjerenim potpisima ne dogovore drugačije te isti dostave Upravi groblja.

Članak 22.

Visinu naknada iz članka 20. i 21. utvrđuje Uprava groblja u skladu s uvjetima i mjerilima propisanim ovom Odlukom.

V.ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 23.

Održavanje groblja na području Grada Kastva obavlja Uprava groblja.

Pod održavanjem groblja, u smislu ove Odluke, razumijeva se uređenje i čišćenje zajedničkih dijelova groblja, zemljišta, staza i puteva na groblju od otpada, održavanje pratećih građevina sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, sadnja i održavanje zelenila te građevinske i instalaterske sanacije objekata.

Pod pojmom otpada, u smislu ove Odluke, smatraju se svi materijali koji su na bilo koji način naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Održavanje groblja obavlja se u skladu s tehničkim i sanitarnim propisima, pravilima o zaštiti okoliša te krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu unutar groblja osigurati prostor za odlaganje otpadaka, te isti održavati čistim i urednim.

Članak 24.

Uprava groblja poslove iz članka 23. ove Odluke obavlja kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti , ispravni i funkcionalni, a sve na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Članak 25.

Uprava groblja ne odgovara za štetu koja je nastala na grobnom mjestu, a prouzročile su je treće osobe.

Članak 26.

Korisnici grobnog mjesta dužni su brinuti o uređenju i održavanju grobnih mjesta, na istima održavati red i čistoću na način da se ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Članak 27.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta. Uprava groblja daje suglasnost za podizanje nadgrobnog spomenika na pisani zahtjev korisnika. Zahtjevu je potrebno priložiti idejnu skicu nadgrobnog spomenika sa vidljivim dimenzijama te podatke o izvođaču radova.

Ako nadgrobni spomenik bude izgrađen protivno izdanoj suglasnosti ili izgrađen bez suglasnosti, a istu nije moguće naknadno dobiti, korisnik grobnog mjesta dužan je nadgrobni spomenik ukloniti najkasnije 15 dana od zaprimljenog naloga Uprave groblja. U protivnom Uprava groblja uklonit će nadgrobni spomenik na teret korisnika grobnog mjesta.

Članak 28.

Svako grobno mjesto mora biti označeno prikladnim nadgrobnim znakom.

Osnovni materijal od kojeg se izrađuju nadgrobni spomenici mora biti trajan materijala (kamen, beton i sl.), a po obliku i načinu izvedbe mora biti u skladu s okolinom i sa mjesnim običajima, o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

Nadgrobni spomenik od osobite umjetničke i povijesne vrijednosti i grobovi zaslužnih pokojnika, pod posebnom su zaštitom.

Preinaka grobnih mjesta, odstranjenje spomenika i slično, može se nakon ukopa prvog korisnika izvršiti u opravdanim slučajevima, samo uz suglasnost Uprave groblja.

Natpisi na grobovima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske i moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. Takve natpise uklonit će Uprava groblja na trošak korisnika grobnog mjesta.

Članak 29.

Groblja koja su po svojim parkovnim obilježjima i značajkama proglašena spomenicima parkovne arhitekture treba održavati i obnavljati sukladno posebnim propisima.

Grobovi i grobnice koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenim već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba, ne mogu se smatrati napuštenim, već je o njima dužna brinuti Uprava groblja. O značenju osobe mišljenje daju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za povijest.

Gradsko vijeće Grada Kastva može utvrditi osobe od značaja za Grad Kastav čija se grobna mjesta ne mogu smatrati napuštenima, već o njima brine i održava ih Uprava groblja na teret Grada Kastva.

Natpisi na grobovima i grobnicama osoba koje su zadužile hrvatski narod trebaju biti nanovo ispisani tekstom koji točno i dolično objašnjava njihovu ulogu u životu hrvatskoga naroda, ako postojeći natpisi, ispisivani u vrijeme represivnih režima, nisu u tom smislu cjeloviti.

Članak 30.

Osobe koje namjeravaju izvoditi bilo kakve radove na groblju, osim ako to čine po nalogu Uprave groblja, dužne su Upravi groblja prijaviti obavljanje bilo kakvih radova i dobiti dozvolu za te radove, a iste obavljati kako slijedi:

-radove izvoditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri očuva mir na groblju,

-radove izvoditi u radne dane, a samo iznimno, uz suglasnost Uprave groblja i u neradne dane,

-građevni materijal, alati i oruđe mogu se zadržati na groblju samo dok se izvode radovi,

-gradilište i ostale prostore na groblju koji se koriste za izvođenje radova odmah po završetku radova treba urediti i očistiti odnosno dovesti u prijašnje stanje,

-građevni materijal može se odlagati na mjestima koje odredi Uprava groblja,

-građevni materijal može se prevoziti samo putevima i stazama koje odredi Uprava groblja.

Osobe iz prethodnog stavka ovog članka dužne su se pridržavati odredbi akta o pravilima ponašanja na groblju, koje donosi Uprava groblja i ističe ih na vidljivom mjestu na groblju.

Članak 31.

Sve troškove i štetu koja je nastala na groblju u svezi radova na grobnom mjestu dužan je podmiriti korisnik grobnog mjesta na kojem se izvode radovi.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kuna do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

-prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne pribavi suglasnost iz članka 27. ove Odluke,

-izvodi radove na groblju protivno članku 30. ove Odluke,

-se ne pridržava pravila ponašanja na groblju sukladno aktu o pravilima ponašanja na groblju iz članka 11. ove Odluke.

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja:

-izvodi radove bez pribavljene suglasnosti iz članka 27. ove Odluke,

-izvodi radove na groblju protivno članku 30. ove Odluke,

-se ne pridržava pravila ponašanja na groblju sukladno aktu o pravilima ponašanja na groblju iz članka 11. ove Odluke.

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

-izvodi radove bez pribavljene suglasnosti iz članka 27. ove Odluke,

-izvodi radove na groblju protivno članku 30. ove Odluke,

-se ne pridržava pravila ponašanja na groblju sukladno aktu o pravilima ponašanja na groblju iz članka 11. ove Odluke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o groblju Kastav (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/06, 23/09 i 35/12).

Članak 36.

Opći akti doneseni na temelju Odluke o groblju Kastav (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/06 i 35/12) uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-18-9

Kastav, 25. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=51215&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr