SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

61.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/ 12, 94/13 i 153/13- Zakon o gradnji) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:

I. NERAZVRSTANE CESTE (izvor: ODRŽAVANJE)

-Zimska služba (R0190) 60.000,00

-Održavanje nerazvrstanih cesta (tekuće i investicijsko održavanje prometnih
površina, sanacija udarnih rupa i sl.) (R0191) 300.000,00

-Održavanje prometne signalizacije (R0390) 150.000,00

UKUPNO: 510.000,00

II. JAVNA RASVJETA (izvor: OPĆI, ODRŽAVANJE, OSIGURANJE)

-Utrošak električne energije javne rasvjete (R0193) 700.000,00

-Održavanje javne rasvjete (R0194, R0194-1) 290.000,00

-Konzalting, projektiranje i nadzor u elektrotehnici (R0295) 100.000,00

-Izmicanje opreme javne rasvjete iz trafostanica (R0366) 146.500,00

-Sustav upravljanja javnom rasvjetom (R0384) 57.875,00

UKUPNO: 1.294.375,00

III. NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA (izvor: ODRŽAVANJE)

-Novogodišnja dekoracija (R0196) 60.000,00

UKUPNO: 60.000,00

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (izvor: OPĆI, ODRŽAVANJE)

-Održavanje zelenih površina (R0197, R0197-1)
(Poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.) 426.500,00

UKUPNO: 426.500,00

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA (izvor: OPĆI , ODRŽAVANJE, BORAVIŠNA)

-Uređenje javnih površina (R0214) (neugovoreno) 390.000,00

-Održavanje komunalne opreme (R0377) (neugovoreno) 60.000,00

-Navodnjavanje zelenih površina (R0200-1) 100.000,00

-Održavanje javnih površina (R0202-1, R0202-2) 936.500,00

(održavanje javnih zelenih površina, čišćenje divljih deponija, pješačkih staza, pješačkih
zona, plaža, odvodnih kanala, trgova, parkova prema ugovoru o povjeravanju komunalnih
poslova Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. i troškovniku)

-Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka (R0204) 28.000,00

-Naknada za korištenje otočkog deponija Treskavac za zbrinjavanje otpada
(prema ugovoru sa Općinom Vrbnik) (R0212) 130.000,00

-Održavanje javnih površina (R0213) 230.000,00

(obuhvaća poslove svakodnevnog pražnjenja košića za smeće, te poslovi redovnog
čišćenja javnih površina i ručnog pometanja u skladu sa Ugovorom o povjeravanju
komunalne djelatnosti s tvrtkom G.P.P. Mikić d.o.o.)

-Zakup zemljišta (R0206) (zakupi zemljišta za javne potrebe) 90.000,00

-Nabava sitnog inventara (R0198) 80.000,00

-Održavanje komunalne opreme (R0199-1) (poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.) 217.500,00

-Održavanje dječjih igrališta (R0209) 80.000,00

-Ostale komunalne usluge (R0201) 48.000,00

-Dezinsekcija i deratizacija (R0203) 64.000,00

-Nadzor nad provođenjem mjera DDD mjera (R0205) 13.000,00

-Održavanje meteorološke stanice Malinska (R0311) 7.000,00

UKUPNO: 2.474.000,00

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA (izvor: ODRŽAVANJE)

-Tekuće održavanje mjesnih groblja (R0215) (poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.) 40.000,00

-Održavanje groblja (R0379) (poslovi izvan ugovora sa KD Dubašnica d.o.o.) 10.000,00

UKUPNO: 50.000,00

VII. ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA (izvor: ODRŽAVANJE)

-Održavanje parkovnih površina (R0307)(poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.) 690.800,00

UKUPNO: 690.800,00

VIII. ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI (izvor: ODRŽAVANJE)

-Usluge tekućeg održavanja zgrade Markat (R0231) 61.000,00

-Usluge tekućeg održavanja Sportske dvorane (R0233) 285.000,00

-Održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova (R0308) 148.500,00

UKUPNO: 494.500,00

IX. NABAVKA STROJA ZA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (izvor: OPĆI)

-Kapitalna pomoć KD Dubašnica d.o.o. za nabavku stroja za čišćenje (R0383) 750.000,00

UKUPNO: 750.000,00

X. ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH I PJEŠAČKIH STAZA (izvor: BORAVIŠNA PRISTOJBA)

-Održavanje biciklističkih i pješačkih staza (R0310-1) 60.000,00

UKUPNO: 60.000,00

XI. SNIMANJE PODZEMNIH I NADZEMNIH INSTALACIJA JAVNE RASVJETE
(izvor: OPĆI)

-Snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija javne rasvjete (R0344) 157.000,00

UKUPNO: 157.000,00

Članak 4.

Ovaj Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-08/17-01/1

URBROJ: 2142/05-01-17-16

Malinska, 21. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51511&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr