SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
OPĆINA LOPAR

41.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 18. prosinca.2017. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE LOPAR
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA
ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu, sastoji se od:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcijama proračuna za 2019. i 2020. godinu, prihodi i rashodi, te primici i izdaci, utvrđeni su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Posebni dio proračuna za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu, sastoji se od plana rashoda i izdataka koji su iskazani po vrstama i raspoređeni u programe, koje čine aktivnosti i projekti.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Proračun Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu biti će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na službenim internetskim stranicama Općine Lopar www.opcina- lopar.hr, a stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-03/17-01/01

Ur.broj: 2169/02-01-17-29

Lopar, 18. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51281&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr