SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA MATULJI

56.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 pročišćeni tekst, 137/15 ispravak), i članka 23., stavak 2. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15) te članka 32., Statuta Općine Matulji (»Službene novine« 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 4/15 pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU
o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada »Osojnica«

Članak 1.

Odlagalište neopasnog otpada u Općina Matulji »Osojnica« zatvara se za odlaganje neopasnog otpada koji Komunalac d.o.o., Jurdani 50b sakuplja u naseljima na području Općine Matulji, Grada Opatije, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga sa danom 1. siječanj 2018. godine.

Članak 2.

»Sakupljeni neopasni otpad s područja navedenog u članku 1. trgovačko društvo »Komunalac d.o.o.« započevši od dana 2. siječnja 2018. godine odvoziti će na županijski centar za gospodarenje otpadom »Marišćina« na temelju Ugovora o odlaganju neopasnog otpada kojeg će isto po ishođenoj suglasnosti Skupštine imenovanog Društva sklopiti sa trgovačkim društvom EKOPLUS d.o.o., Ciottina 17b, Rijeka, ovlaštenim upravljačem ŽCGO »Marišćina«.

Članak 3.

Općina Matulji u dogovoru s ostalim jedinicama lokalne samouprave iz članka 1. priprema projektni prijedlog za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada »Osojnica« za prijavu na Poziv za dostavu projektnih prijedloga- Sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (Referentni broj: KK.06.3.1.04) Ministarstva zaštite okoliša i energetike za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Članak 4.

Nadzor nad provođenjem zabrane odlaganja neopasnog otpada na odlagalištu »Osojnica« kao i eventualnih drugih vrsta otpada vršiti će »Komunalac d.o.o. Jurdani 50b« i komunalno redarstvo Općine Matulji.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 350-01/17-01/0009

Ur. broj: 2156/04-01-3-06-17-0042

Matulji, 13. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51211&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr