SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

43.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 81/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 26. listopada 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju na privremeno ili povremeno
korištenje poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na privremeno i povremeno korištenje poslovnog i drugog prostora (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) u objektima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina), a koji se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti.

Članak 2.

Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke su:

1.školska sportska dvorana,

2.društveni domovi,

3.prostori koji se prvenstveno koriste za rad izvršnog i predstavničkog tijela Općine i njihovih radnih tijela, te mjesnih odbora,

4.ostali prostori u vlasništvu Općine, koji se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti.

Poslovnim prostorima iz stavka 1. ovoga članka neposredno upravlja Općinski načelnik.

Članak 3.

Privremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se kontinuirano korištenje prostora kroz određeno razdoblje, ne duže od 12 mjeseci.

Povremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se korištenje za koje se potreba pojavljuje od vremena do vremena i traje neprekidno najduže 7 dana: za redovne aktivnosti političkih stranaka i udruga građana, održavanje sastanaka, predavanja, tribina, sajmova, izložbi, proslava, kulturno-zabavnih i sportskih priredbi i manifestacija i sl.

Članak 4.

Poslovni prostor daje se na privremeno i povremeno korištenje uz naknadu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka plaćanja naknade oslobađa se povremeno korištenje poslovnog prostora za:

-redovne aktivnosti udruga građana osnovanih na području Općine (sastanci, godišnje skupštine i sl.)

-događaji čiji su organizator ustanove ili udruge s područja Općine ili koja djeluju na području Općine, uz uvjet da se ne naplaćuju ulaznice i ne obavlja gospodarska aktivnost,

-aktivnosti od značaja za život i napredak stanovništva (predavanja, savjetovanja, izložbe i slično za koja se ne naplaćuju ulaznice ili neki drugi oblik naknade).

Općinski načelnik može na temelju pisanog zahtjeva odobriti oslobođenje od plaćanja naknade za povremeno korištenje poslovnih prostora i za druge aktivnosti za koje utvrdi da su od interesa za Općinu ili njeno stanovništvo.

U slučaju oslobađanja korisnika prostora od obveze plaćanja naknade opisanog u ovom članku potrebni iznos namirit će se iz sredstava proračuna Općine Malinska- Dubašnica.

Članak 5.

Poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži:

-podatke o podnositelju,

-podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

-naznaku aktivnosti, odnosno namjenu za koju se želi koristiti poslovni prostor,

-vremensko razdoblje, donosno dužinu trajanja privremenog odnosno povremenog korištenja poslovnog prostora.

Članak 6.

Privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora neće se odobriti korisniku koji:

-ima nepodmirene obveze prema Općini po bilo kojoj osnovi,

-ne ispunjava ili nije ispunio ranije obveze iz ugovora o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora.

Članak 7.

Na temelju podnesenog zahtjeva za privremeno korištenje Općina i korisnik sklapaju ugovor o korištenju poslovnog prostora.

Ugovor u ime Općine sklapa Općinski načelnik.

Članak 8.

Ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora obvezno sadrži:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke o poslovnom prostoru koji se daje na korištenje,

-podatke o namjeni korištenja poslovnog prostora,

-vremensko razdoblje, odnosno dužinu trajanja korištenja poslovnog prostora,

-iznos i način plaćanja naknade za korištenje poslovnog prostora,

-odredbu o obvezi korisnika podmiriti/nadoknaditi troškove režija (električna energija, voda.....),

-prava i obveze korisnika u svezi s korištenjem poslovnog prostora.

Općinski načelnik može posebnom odlukom raskinuti ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora, ako se:

-prostor koristi protivno odredbama ugovora,

-načinom korištenja oštećuje prostor,

-naknada za korištenje ili podmirenje/nadoknada režijskih troškova ne plaća uredno,

-ako je prostor potreban vlasniku.

Članak 9.

Poslovni prostor se daje na povremeno korištenje posebnom Odlukom Općinskog načelnika, koja sadrži:

-podatke o korisniku,

-podatke o poslovnom prostoru,

-namjenu za koju se koristi poslovni prostor,

-vrijeme (trajanje) korištenja prostora,

-iznos naknade ili odredbu da se za korištenje ne plaća naknada,

Članak 10.

Visina naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora iz članka 2. utvrđuje se kako slijedi:

1.školska sportska dvorana (korištenje u terminima izvan školskog programa) - 200,00 kn/sat

2.ostali poslovni prostori u trajanju do 3 dana 100 kn dnevno

3.ostali poslovni prostori u trajanju dužem od 3 dana 1,00 kn/m2 korisne površine prostora dnevno.

Kod zbrajanja broja dana za izračun naknade, kao prvi dan, ubraja se dan kada je započeto korištenje, a, kao posljednji dan, dan kada je prostor vraćen na raspolaganje Općini.

Za korištenje ostalih poslovnih prostora kraćem od 24:00 sata naplaćuje se naknada određena za jednodnevno korištenje.

Iznos naknade utvrđen na način opisan u ovom članku uvećava se za pripadajući PDV.

Članak 11.

U poslovni prostor, u pravilu, nije dopušteno unošenje namještaja, opreme i predmeta.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, Općinski načelnik može korisniku odobriti privremeno unošenje opreme i predmeta koji služe za provođenje aktivnosti vezanih uz namjenu korištenja poslovnog prostora.

Članak 12.

Dosadašnji načini korištenja poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica moraju se uskladiti s ovom Odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja iste na snagu.

Članak 13.

Stručne i administrativne poslove u svezi s ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Poslovi vođenja rasporeda korištenja školske sportske dvorane povjeravaju se Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-02/1

URBROJ: 2142/05-01-17-16

Malinska, 26. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=51511&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr