SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 33. Ponedjeljak, 13. studenog 2017.
OPĆINA LOPAR

30.

Temeljem čl. 17. st. 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15), a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općinu Lopar, KLASA:011-03/16-01/01, URBROJ:2169/ 02-01-16-11 od svibnja 2016. godine, čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/13 i 36/13), te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, KLASA:810-03/17-01/01 URBROJ:543-12-01-17-4 od 18. rujna 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Lopar na 3. sjednici održanoj dana 11. studenog 2017. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Lopar s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Lopar su:

1. Lopar Vrutak d.o.o. za komunalne djelatnosti

2. Loparko d.o.o. za vodne djelatnosti

Članak 3.

Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području Općine Lopar su:

1. Lovačko društvo »Kuna« Lopar

2. Društvo športske rekreacije Lopar

3. Planinarsko društvo »Kamenjak« Rab

Članak 4.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Lopar su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Lopar.

Članak 5.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Lopar.

Članak 6.

Pravnim osobama iz članka 3. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i spašavanja te civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 7.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Lopar u svojim operativnim planovima planirati će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Lopar, KLASA: 080-01/12-02/01, URBROJ:2169/02-02/12-03; donijeta od Općinskog načelnika dana 15. studenog 2012. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 46/12).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:011-03/17-01/01

URBROJ:2169/02-01-17-16

U Loparu, 11. studeni 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1033&mjesto=51281&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr