SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA MATULJI

40.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 36/15) i članka 29. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 29. rujna 2017. godine, donijelo je:

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se da će se iz Proračuna Općine Matulji financirati troškovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).

Članak 2.

Općine Matulji snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Matulji,

-da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Matulji ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

-da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Matulji,

-da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

Članak 3.

(1) Općina Matulji zaključit će ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem temeljem provedenog natječaja za obavljanje tih poslova.

(2) Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi gradonačelnik.

(3) Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje gradonačelnik.

(4) Natječaj se objavljuje na web stranici Općine Matulji i na oglasnoj ploči Općine Matulji.

(5) Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta popisanih člankom 4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Članak 4.

(1) Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

-da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

-da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom rješenja,

-da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila

-da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

-da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,

-da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Matulji, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana,

-da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

(2) Pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona obavljale pogrebničku djelatnost, na natječaj raspisan do isteka roka za usklađenje djelatnosti nisu dužne priložiti i rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Članak 5.

(1) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 godine.

(2) Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.

(3) U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina Matulji će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka na kojeg je isti zaključen.

(4) Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.

(5) Istovremeno s raskidom ugovora, gradonačelnik je dužan pokrenuti i postupak natječaja za odabir novog pogrebnika koji će obavljati poslove.

Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/17-01/0015

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0003

Matulji, 29. rujan 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51211&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr