SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
OPĆINA LOPAR

27.

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 94/13) Uredbe o registru državne imovine (»Narodne novine« br. 55/11),Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lopar od 2016.-2020., i članka 19. Statuta Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar na svojoj sjednici održanoj dana 04. rujna 2017. godine, donosi

O D L U K U
o uspostavi Registra imovine Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođena Registra imovine Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Registar imovine vodi Jedinstveni upravni odjel Općine (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Registar imovine se javno objavljuje na internetskim stranicama Općine.

Iznimno od odredbe stavka 1 ovog članka podaci iz Registra za imovinu koja se koristi za potrebe očuvanja suverenosti, neovisnosti te obrane teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske neće se javno objavljivati.

Članak 4.

Registar je centralizirani popis imovine u obliku dionica, poslovnih udjela i nekretnina čiji je imatelj, odnosno vlasnik Općina. Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak.

II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA

Članak 5.

Registar se vodi u tiskanom i elektroničkom obliku

Članak 6.

Registar se sastoji od:

1. Popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima,

2. Popisa nekretnina

III.POPIS VLASNIČKIH UDJELA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 7.

Popis vlasničkih udjela u trgovačkom društvu sastoji se od popisa:

-dionica

-poslovnih udjela

Članak 8.

U popisu dionica upisuju se dionice trgovačkih društava čiji je imatelj Općina.

Članak 9.

Popis dionica sadržavat će podatke o dionicama trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, a osobito:

-naziv i sjedište trgovačkog društva

-oznaka vrijednosnog papira

-OIB dioničarskog društva

-temeljni kapital dioničkog društva

-izdana količina dionica

-nominalna vrijednost dionice

-broj dionica čiji je imatelj Općina

-udio dionica čiji je imatelj Općina u temeljnom kapitalu dioničkog društva

-podaci o teretima na dionicama

-podatke o sudskim sporovima koji se vode za te dionice

-druge podatke Popis poslovnih udjela

Članak 10.

U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je vlasnik Općina.

Članak 11.

Popis poslovnih udjela sadrži podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je vlasnik Općina, a osobito:

-naziv i sjedište trgovačkog društva

-OIB trgovačkog društva

-temeljni kapital trgovačkog društva

-broj poslovnih udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva

-nominalna vrijednost poslovnih udjela - broj poslovnih udjela čiji je vlasnik Općina

-podaci o teretima na poslovnim udjelima

-podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za poslovne udjele

-druge podatke

IV. POPIS NEKRETNINA

Članak 12.

Popis nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Općine sastoji se od popisa:

-popis građevinskog zemljišta

-popis građevina

-popis vodne infrastrukture

-popis stambenih objekata i stanova

-popis poslovnih prostora

-popis športskih objekata i terena

-popis groblja i spomen obilježja

-popis nerazvrstanih cesta

-popis javne rasvjete

-popis poduzetničkih zona

-popis ostalih nekretnina

Članak 13.

Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik ili suvlasnik Općina, a osobito:

-broj katastarske čestice nekretnine

-broj z.k. uloška u koji je nekretnina upisana

-naziv katastarske općine gdje se katastarska čestica nalazi

-broj posjedovnog lista

-katastarski plan čestice

-površinu katastarske čestice

-kulturu katastarske čestice

-vrstu vlasništva na nekretnini (isključivo vlasništvo, udio suvlasništva)

-podatke o teretima na nekretnini

-podatke o sudskim sporovima

-prostorno-plansku namjenu nekretnine

-korisnika nekretnine

-vrijednost nekretnine

-druge podatke

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar za uspostavu Registra nekretnina iz članka 6. ove Odluke.

KLASA:011-03/17-01/01

URBROJ:2169/02-01-17-11

Lopar, 04. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1025&mjesto=51281&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr