SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
OPĆINA LOPAR

25.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lopar od 2016. do 2020. godine i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 04. rujna 2017. godine donijelo je

O D L U K U
O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU
RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U
VLASNIŠTVU OPĆINE LOPAR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se postupanje tijela Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općina) nadležnih za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine ili nekretninama kojima Općina upravlja po posebnim propisima, izuzev postupka davanja u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine, i davanje na privremeno korištenje javnih površina u vlasništvu Općine, a koji postupci su uređeni posebnim Odlukama.

(2) Ova Odluka ne primjenjuje se na raspolaganje nekretninama kroz postupke dodjele koncesija ili uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a koji će se uređivati u skladu s posebnim zakonima.

Članak 2.

(1) Nekretnine u vlasništvu Općine nadležna tijela mogu otuđiti ili njima raspolagati samo temeljem javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u slučajevima kada je zakonom drugačije utvrđeno.

(2) Raspolaganje nekretninama podrazumijeva kupnju, prodaju, zamjenu, zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama, uspostavu prava građenja, razvrgnuće suvlasničke zajednice i darovanje nekretnina, te zakup ili najam nekretnine.

(3) Raspolaganjem nekretninama u smislu ove Odluke ne smatraju se postupci:

-kojima se osigurava zemljišnoknjižna provedba ranije zaključenih ugovora ili mijenjaju odredbe o načinu isplate kupoprodajne cijene (npr. kod obročne otplate), ili se ispravljaju ili mijenjaju nebitni sastojci ugovora,

-potpisivanja elaborata usklađenja i parcelacijskih elaborata kojima se oblik i veličina katastarskih čestica usklađuje sa stvarnim stanjem na terenu iskazanim u tim elaboratima (ili posebnoj geodetskoj podlozi), bez obzira da li se nakon tog usklađenja površina zemljišnih čestica u vlasništvu Općine smanjuje ili povećava, ako je stvarno stanje vidljivo iz zidova i drugih granica evidentiranih u katastarskoj izmjeri Općine ili se identifikacijom na terenu ili putem ovlaštenog geodeta ili vještaka građevinske struke i drugim dokazima može utvrditi da se radi o zidovima i granicama koje postoje na terenu preko 50 godina, te da Općina ne raspolaže saznanjima o sporovima i drugim postupcima vezanim uz njih (uzurpacija, pomicanje međe i sl.),

-potpisivanja planova posebnih dijelova zgrade i elaborata za ucrtavanje objekata i prometnica,

-zaključivanja međuvlasničkih ugovora,

-davanja suglasnosti vlasnicima objekata da na zemljištu Općine koje se nalazi uz njihovu građevnu česticu ili u njenoj blizini, a koje nije uključeno u programe komunalnog održavanja Općine mogu čistiti od korova, kositi, zasaditi na njemu cvijeće i ukrasno grmlje i drugo raslinje, uz uvjet da na istom ne stječu nikakva posjedovna, ni vlasnička, ni druga stvarna prava, a sve dotle dok to zemljište nije potrebno Općini za bilo koju drugu namjenu,

-ugovaranja poslova redovnog održavanja nekretnina u vlasništvu Općine, te donošenje odluka o održavanju zajedničkih dijelova građevina u kojima Općina ima u vlasništvu ili suvlasništvu posebni dio građevine, osim u slučaju dogradnje ili nadogradnje same građevine,

-davanja suglasnosti za izvođenje radova na zajedničkim dijelovima ili posebnim dijelovima građevine u kojoj je Općina suvlasnik ili vlasnik posebnog dijela, ukoliko se tim radovima ne mijenjaju gabariti građevine, ne narušavaju stabilnost i izgled građevine, te drugi bitni zahtjevi građevine, niti se umanjuje vrijednost dijela građevine ili smanjuje standard uvjeta života i rada u prostorima u vlasništvu Općine.

Članak 3.

(1) Općinski načelnik i Općinsko vijeće općine upravljaju nekretninama u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općine, za osiguranje društvenih i drugih interesa, te za probitak i socijalnu sigurnost stanovništva.

(2) Odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka(najviše do 70 000 kn) ostvarenih u godini koja prethodi godiniu kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina donosi Općinski načelnik.

(3) Odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka(više od 70 000 kn), ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina donosi Općinsko vijeće.

II. STJECANJE NEKRETNINA

Članak 4.

(1) Općina može stjecati nekretnine kada je to potrebno radi izgradnje i rekonstrukcije građevina, odnosno privođenja zemljišta namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom za obavljanje djelatnosti koja je Zakonom utvrđena kao djelatnost koju obavlja ili čije financiranje osigurava jedinica lokalne samouprave, radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture i u drugim opravdanim slučajevima.

(2) Općina može stjecati nekretnine kupnjom, zamjenom i darovanjem.

(3) Odluku o stjecanju nekretnine donosi nadležno tijelo iz članka 3.,nakon provedenog postupka Odbora za kupnju i prodaju nekretnina pri čemu je obvezno voditi računa o tržišnoj vrijednosti nekretnine.

(4) Odgovarajući ugovor o stjecanju nekretnine, kao osoba ovlaštena za zastupanje Općine, zaključuje Općinski načelnik.

III. PRODAJA I ZAMJENA NEKRETNINA

Članak 5.

Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine nadležno tijelo iz članka 3. donosi:

-radi privođenja određenog zemljišta i/ili postojećih objekata namjeni utvrđenoj prostorno planskom dokumentacijom, ukoliko iste Općina nije u mogućnosti samostalno privesti namjeni,

-radi pribavljanja sredstava za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, poslovnih i stambenih objekata, objekata javne i društvene namjene te drugih kapitalnih ulaganja,

-radi razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom,

-ako se radi o objektima čije je održavanje nesvrsishodno i neracionalno.

Članak 6.

(1) Odluka nadležnog tijela iz članka 3. o raspisivanju natječaja za prodaju/zamjenu nekretnina, koja predstavlja i odluku o otuđenju nekretnine, obvezno sadrži:

-oznaku i površinu nekretnine u vlasništvu Općine, koja se prodaje/zamjenjuje,

-početnu cijenu i/ili oznaku i površinu nekretnine za koju se zamjenjuje nekretnina u vlasništvu Općine,

-iznos i način plaćanja jamčevine,

-rok zaključenja ugovora,

-rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

-pravo nadležnog tijela ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja,

-obvezu najpovoljnijeg ponuditelja, pored kupoprodajne cijene, platiti i troškove procjene zemljišta i objave natječaja.

(2) Kupoprodajna cijena, u pravilu, plaća se jednokratno, u roku od 90 dana od dana javnobilježničke ovjere kupoprodajnog ugovora.

(3) Iznimno, nadležno tijelo prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja može utvrditi i mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene u obrocima, uz plaćanje kamata tijekom obročne otplate u visini eskontne stope HNB koja vrijedi na dan javnobilježničke ovjere kupoprodajnog ugovora.

(4) Obročna otplata ne može trajati duže od dvije (2) godine od dana javnobilježničke ovjere kupoprodajnog ugovora.

(5) Ukoliko, kod obročnog plaćanja, kupac zakasni s uplatom pojedinog obroka obračunava se zakonska zatezna kamata ,a preostali obroci dospijevaju na naplatu prvi naredni dan nakon isteka dana do kojeg je kupac bio dužan platiti isti obrok.

(6) U slučaju primitka dvije ili više ponuda s ponuđenom istom kupoprodajnom cijenom, prednost će imati ranije zaprimljena ponuda uz uvjet da je cjelovita i da odgovara svim uvjetima natječaja.

(7)Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.

Članak 7.

(1) Početna vrijednost nekretnine utvrđuje se kao tržišna cijena na osnovu procjene ovlaštenog sudskog vještaka.

(2) U slučaju da nakon provedenog postupka prodaje nekretnine po procijenjenoj vrijednosti iz prethodnog stavka ne bude zainteresiranih ponuditelja, Odbor za kupnju i prodaju nekretnina koji je pokrenuo postupak prodaje može u ponovljenom natječaju smanjiti početnu cijenu najviše do 25% vrijednosti procijenjene nekretnine.

Članak 8.

(1) Obavijest o oglašenom natječaju objavljuje se u dnevnom tisku, a tekst natječaja na web stranici Općine i općinskim oglasnim pločama.

(2) Natječajni postupak provodi Odbor za kupnju i prodaju nekretnina Općine.

Članak 9.

Natječaj obvezno sadrži:

-oznaku i površinu nekretnine u vlasništvu Općine, koja se prodaje/zamjenjuje, te možebitne terete na istoj,

-početnu cijenu i/ili oznaku i površinu nekretnine za koju se prodaje/ zamjenjuje nekretnina u vlasništvu Općine,

-dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,

-kod prodaje nekretnine, iznos i način plaćanja jamčevine, uz naznaku da se jamčevina ne vraća ponuditelju čija ponuda je odabrana kao najpovoljnija, a ponuditelj ne pristupi zaključenju ugovora u određenom roku ili ako se ugovor raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene u ugovorenom roku

-rok zaključenja ugovora,

-rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

-rok za podnošenje ponude,

-naznaku da će se tabularna isprava za upis vlasništva izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i u slučaju kada je predviđena obročna otplata),

-način stjecanja posjeda,

-pravo nadležnog tijela ne izabrati najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj u cijelosti, ili u dijelovima, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima natječaja,

-obvezu najpovoljnijeg ponuditelja, pored kupoprodajne cijene, platiti i troškove procjene zemljišta i objave natječaja.

Članak 10.

(1) Natječaj se provodi zaprimanjem pisanih ponuda dostavljenih poštom ili osobno u pisarnicu Općine, u zatvorenoj omotnici s naznakom »ne otvaraj«.

(2) Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Članak 11.

(1) Prilikom podnošenja ponude, plaća se jamčevina.

(2) Jamčevina iznosi 10% utvrđene početne cijene.

(3) Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.

(4) Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

(5) Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, ili ne pristupi zaključenju ugovora u utvrđenom roku, ili ne plati kupoprodajnu cijenu na način utvrđen ugovorom, gubi pravo na povrat jamčevine.

(6) Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena na natječaju, jamčevina se vraća u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude, bez prava na kamatu.

Članak 12.

(1) Postupak otvaranja i ocjene ponuda provodi Odbor za kupnju i prodaju nekretnina iz članka 8. stavak 2. ove Odluke.

(2) Odbor za kupnju i prodaju nekretnina sastavlja zapisnik o svom radu, koji sadržava i prijedlog rješenja natječaja.

(3) Zapisnik potpisuju predsjednik Odbora za kupnju i prodaju nekretnina i zapisničar.

(4) Odluku o najpovoljnijoj ponudi po natječaju raspisanom i provedenom u skladu s ovom Odlukom donosi Općinski načelnik.

(5) Odluku iz prethodnog stavka, koja sadrži i iznos kupoprodajne cijene iz prihvaćene ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja, dostavlja se svakom sudioniku natječaja na dokaziv način.

(6) Ugovore o prodaji/zamjeni nekretnina, kao osoba ovlaštena za zastupanje Općine, zaključuje Općinski načelnik.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel Općine dužan je voditi ažurno evidenciju o plaćanju kupoprodajne cijene i eventualnih kamata kod prodaje nekretnina, te naplate zakupnina i najamnina za nekretnine date u zakup, odnosno najam. Za stanove i poslovne prostore te druge nekretnine u vlasništvu Općine, Jedinstveni upravni odjel Općine dužan je voditi pojedinačni dosje s ugovorom ili drugom osnovom stjecanja vlasništva nekretnine, vlasničkim listom, preslikom katastarskog plana te ugovore, odluke, rješenja i druge akte koji su osnova stjecanja izrečenih prava drugih osoba na predmetnoj nekretnini

Sredstva dobivena otuđenjem nekretnina Općine moraju se, sukladno pozitivnim propisima, trošiti u kapitalna ulaganja.

IV. ZAKUP ILI NAJAM ZEMLJIŠTA

Članak 14.

(1) Zemljište u vlasništvu Općine može se, temeljem natječaja, dati u zakup ili najam (u daljnjem tekstu: zakup) fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom.

(2) Odluku o davanju zakup ili najam zemljišta, odnosno raspisivanju natječaja, donosi Općinski načelnik, a odluka obvezno sadrži:

-oznaku i površinu lokacije, te namjenu,

-početni iznos zakupnine i način plaćanja,

-odredbe o visini i načinu plaćanja jamčevine u visini
10 % početne visine zakupnine,

-vrijeme trajanja zakupa,

-način i rok podnošenja ponuda,

-način sastavljanja ponude i obvezni privici,

-način otvaranja ponuda,

-rok za zaključenje ugovora o zakupu,

-obvezu natjecatelja koji uspiju na natječaju nadoknaditi troškove objave natječaja,

-potvrdu da ne postoje nepodmirene obveze:

-prema RH (potvrda, odnosno rješenje o odgodi ili o obročnoj otplati plaćanja dospjelog duga izdani od Porezne uprave),

-prema Općini Lopar,

-prema komunalnom društvu u vlasništvu Općine Lopar ,

-odredbu da se zadržava pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili segmentima, bez ikakvih obveza prema ponuditeljima.

(3) Natječaj provodi Odbor za kupnju i prodaju nekretnina .

(4) Odluku o davanju u zakup zemljišta, na prijedlog Odbora za kupnju i prodaju nekretnina donosi Općinski načelnik, koji, kao osoba ovlaštena za zastupanje Općine, zaključuje s odabranim ponuditeljem odgovarajući ugovor.

(5) Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenja zelenih površina za poljoprivrednu obradu i slične namjene, uz prethodno ishođenu suglasnost Općinskog načelnika, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja.

(7) Uz zahtjev za davanje suglasnosti iz stavka 6. ovoga članka, zakupnik/najmoprimac (u daljnjem tekstu: zakupnik) dužan je priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (idejno rješenje, hortikulturno rješenje i sl).

(8) Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, uz zahtjev je potrebno dostaviti skicu izmjere (iskolčenje) po ovlaštenom geodetu.

Članak 15.

(1) Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na rok od 5 godina.

(2) Zakupnina se plaća mjesečno do zadnjeg dana u mjesecu za mjesec na koji se ista odnosi.

(3) Zakupnik se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan zaključenja ugovora, ukoliko ugovorom nije drugačije određeno.

(4) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se pravo Općine jednostrano raskinuti ugovor i prije isteka vremena trajanja zakupa ako zakupnik ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom.

(5) Danom isteka ili raskida ugovora sukladno stavcima 1. i 4. ovoga članka, zakupnik je dužan predati Općini u posjed zemljište slobodno od objekata, stvari i predmeta postavljenih tijekom trajanja zakupa, bez prava na bilo kakvo obeštećenje.

V.RAZVRGNUĆE ILI DIOBA SUVLASNIČKE
ZAJEDNICE

Članak 16.

(1) Razvrgnuće ili dioba suvlasničke zajednice provodi se putem natječaja ili sudskim putem.

(2) U slučaju da fizička dioba suvlasničke zajednice nije moguća, nadležno tijelo(Općinsko vijeće ili Općinski načelnik) može donijeti odluku o prodaji ili zamjeni suvlasničkog dijela.

(3) Općina može pokrenuti postupak razvrgnuća suvlasničkih zajednica fizičkom diobom nekretnine, na nekret nini na kojoj se planira gradnja ili rekonstrukcija javno- prometnih površina, gradnja ili rekonstrukcija javnih ili drugih objekata od značaja za Općinu, te snosi troškove izrade i provedbe potrebne dokumentacije (parcelacijski elaborat i sl.)

(4) Ako postupak fizičke diobe nekretnine pokreću drugi suvlasnici, oni snose i troškove izrade i provedbe potrebne dokumentacije (parcelacijski elaborat i sl.)

VI. SLUŽNOST

Članak 17.

Na nekretninama u vlasništvu Općine, ili nekretninama kojima Općina upravlja po posebnim propisima, mogu se ustanoviti, ukidati ili predlagati stvarne služnosti u svrhu postavljanja i održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže, uređaja za prijenos i razvod električne energije, DTK mreže, formiranja kolnih pristupa i druge komunalne infrastrukture.

Članak 18.

Za ustanovljenu služnost na nekretninama plaća se naknada koja ne može biti niža od razlike tržišne cijene neopterećene i opterećene nekretnine, osim za služnosti radi izgradnje objekata i uređaja javnih sustava opskrbe vodom i odvodnje oborinskih i otpadnih voda i objekata za zbrinjavanje otpada.

VII. ZALOŽNO PRAVO

Članak 19.

(1) Založno pravo (hipoteka) na nekretninama Općine mogu se ustanovljavati u skladu sa Zakonskim propisima ,za zaduživanja Općine, ili ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, kojim se financira izgradnja ili rekonstrukcija objekata i nabava opreme.

(2) Odluku o uspostavljanju hipoteke donosi nadležno tijelo iz članka 3., ovisno o visini hipoteke.

VIII.PRAVO GRAĐENJA I PRAVO DOGRADNJE I NADOGRADNJE

Članak 20.

(1) Pravo građenja na zemljištu može se ustanoviti trajno ili na određeno vrijeme.

(2) Nakon isteka roka na koji je ustanovljeno pravo građenja, izgrađeni objekt postaje vlasništvo Općine.

(3) Za ustupljeno pravo građenja plaća se naknada.

Članak 21.

(1) Općina, kao vlasnik ili suvlasnik posebnog dijela građevine, može dozvoliti dogradnju ili nadogradnju građevine, kojom se formira nova uporabna cjelina ili povećava posebni dio građevine u vlasništvu drugih osoba, te mijenjaju vlasnički odnosi na posebnim dijelovima građevine, nakon što isto pravo daju svi ostali suvlasnici građevine.

(2) Za dano pravo iz stavka 1. ovog članka, investitor plaća Općini naknadu proporcionalnu veličini suvlasničkog udjela Općine u cijeloj građevini.

(3) U slučaju da investitor u roku od 2 (dvije) godine od dana zaključenja ugovora ne ishodi pravomoćno odobrenje za dogradnju ili nadogradnju, ugovor se smatra raskinutim, a Općina će izvršiti povrat uplaćene naknade u roku od narednih 60 dana.

IX.ODREĐIVANJE ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU GRAĐEVINE

Članak 22.

(1) Zemljište koje služi redovnoj upotrebi građevine čini manipulativni prostor oko građevine (u načelu 3 m oko zidova građevine, vodeći računa o konfiguraciji terena i postojećih zidova, te da preostali dio parcele ima osiguran pristup na javno prometnu površinu), koridor pristupa na javno prometnu površinu i zemljište na kojem su izgrađeni pomoćni objekti.

(2) Zemljište koje služi redovnoj upotrebi građevine ne mogu činiti površine katastarskih čestica koje su u naravi javne površine (cesta, nogostup, stubište i sl.).

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:011-03/17-01/01

URBROJ:2169/02-01-17-12

U Loparu, 04. rujna 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec.v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1025&mjesto=51281&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr