SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

17.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15.) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst) Općinsko Vijeće Vinodolske općine, na 29. sjednici održanoj dana 5. travnja 2017. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE ZA 2017. GODINU

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Vinodolske općine za 2016. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Vinodolske općine od 1. siječnja 2017. godinu do 31. prosinca 2020. godinu, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2017. godinu:

Općinsko vijeće donosi:

a.Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu,

b.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu,

c.Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite za 2017. godinu,

d.Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite.

Općinski načelnik donosi:

a.Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine,

b.Plan vježbi civilne zaštite i Plan djelovanja civilne zaštite,

c.Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Vinodolske općine.

Stožer civilne zaštite

a.Održava sastanke tijekom 2017. godine, planirano za mjesec svibanj tekuće godine a vezano za provedbu zadaća predviđenih Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017.godini te u tom pravcu daje primjedbe i prijedloge

b.Određuje koordinatora na lokaciji,

c.Vrši edukaciju Stožera.

Operativne snage vatrogastva - Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir

a.Kontinuirano tijekom cijele godine provoditi vatrogasne vježbe svojih članova, naročito mladeži, te provodi aktivnosti na povećanju članstva društva,

b.Voditi brigu o ispravnosti vozila, opreme i tehnike,

c.Prisustvovati seminarima, savjetovanjima i tečajevima, sudjelovati na natjecanjima, naročito za mladež,

d.Sudjelovati u vatrogasnim intervencijama u suradnji s JVP Crikvenica u slučajevima predviđenim Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,

e.Redovito sudjelovati u provedbi sezonske vatrogasne službe.

Operativne snage Hrvatskog crvenog križa

a.Djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, opremanje ekipa prve pomoći),

b.Djeluju sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju programskih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Novi Vinodolski za 2017. godinu.

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS)

a.Djeluju sukladno svom programu rada,

b.Djeluju sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Rijeka u 2017. godini.

Postrojba civilne zaštite

a.Opremanje zapovjedništva i postrojbi radnom opremom (radni kombinezoni, rukavice, prsluci i sl.),

b.Održavanje vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite,

c.Provest će se analiza članova postrojbe te izvršiti popuna novim članovima za one članove koji iz raznih razloga ne mogu aktivno sudjelovati u radu, pri čemu će se težiti da se popuna izvrši iz volonterima i dobrovoljcima.

Povjerenici civilne zaštite

a.Povjerenici se opremaju opremom (majicama, radnim kombinezonima, rukavicama, kapama, prslucima),

b.Povjerenici prolaze isti program uvježbavanja kao i članovi Postrojbe.

Udruge

a.potrebno je regulirati međusobne odnose sporazumima kojima se utvrđuje zadaća udruga u sustavu civilne zaštite, uvjete pod kojima se iste uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva.

Do donošenja ostalih provedbenih akata ostaju na snazi:

1.Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite na području Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.15/13.),

2.Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br.24/15.),

3.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.24/15.),

4.Odluka o određivanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 2/12.) i Plan zaštite i spašavanja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.15/13.).

FINANCIRANJE

Financiranje sustava civilne zaštite po Proračunu Vinodolske općine za 2017. godinu po pozicijama prikazano je u Tablici1. ovog Plana.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

2.OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ.2107-03/17-01-04-285

Bribir, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1014&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr