SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 13. Četvrtak, 20. travnja 2017.
OPĆINA LOPAR

13.

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 18. travnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o porezima Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Lopar.

II. VRSTE POREZA OPĆINE LOPAR

Članak 2.

Porezi Općine Lopar su:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina

4. porez na nekretnine.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Lopar.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Lopar.

Članak 5.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se piće proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 7.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka porezni obveznik iskazuje na zakonom propisanom obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a iznos utvrđenog poreza na potrošnju dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje senalaze na području Općine Lopar.

Vlasnikom kuće za odmor smatra se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatra se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda ili druge nadležne vlasti, nasljedstvom i na temelju zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima.

Članak 10.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, potrošnja električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine Lopar.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor koji donosi Jedinstvenui upravni odjel Općine Lopar.

Članak 12.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, i to najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 13.

Ovom se odlukom utvrđuje porezni obveznik, porezna osnovica i visina poreza na korištenje javne površine, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve pravne i fizičke osobe kojima je nadležno općinsko tijelo odobrilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenja ili ugovora kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 15.

Javnom površinom u smislu članka 2. ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Lopar odnosno površine kojima upravlja Općina Lopar na kojima nadležno tijelo dozvoli obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez odobrenja.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po četvornom metru prostora koji se koristi, s time da najmanja površina za obračun iznosi 1m2.

Članak 17.

Visina poreza zavisi o namjeni, vremenu i lokaciji korištenja javne površine i iznosi temeljem procjene Općine Lopar:

-3% na procjenu zemljišta (okućnice, vrtova, parkirališta) po metru kvadratnom

-korištenje javnih površina u poslovne svrhe razvrstava se u 5 zona koje obuhvaćaju:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odbor za javne površine može predložiti povećanje početne cijene od 3,5% za svaku godinu korištenja javne površine a isti iznos će se razrezati do 15. srpnja tekuće godine.

Odbor za javne površine predloženo povećanje utvrditi će temeljem podataka o inflaciji, turističkom prometu, kretanju BDP-a RH, procjene gospodarske aktivnosti na podrućju Općine Lopar, te održavanju javnih površina.

Članak 18.

Odbor za javne površine može predložiti smanjenje početne cijene i do 30% u cilju poticaja novih djelatnosti, u cilju promoviranja autohtonih proizvoda, otočnog proizvoda, hrvatskog proizvoda, deficitarne ponude za određeno područje ili zbog izvanrednih okolnosti ako se za određeno područje procijeni smanjenje gospodarske aktivnosti.

Članak 19.

Odbor za javne površine za kioske, montažne objekte koji se postavljaju na javnim površinama za razdoblje duže od tri godine može kao početnu cijenu predložiti cijenu manju do 50% za prve tri godine.

Javne površine daju se u korištenje na određeno vrijeme, fizičkim i pravnim osobama, u trajanju najmanje jedne, a najduže pet godina s time da se ovisno o iznosu ulaganja zakupoprimca može produžiti do maksimalno još 3 godine.

Članak 20.

Odobrenje za korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine utvrđuje Općinski načelnik izdavanjem Odobrenja o korištenju javne površine prije početka korištenja dodijeljene površine.

Temeljim Odobrenja o zakupu javne površine Jedinstveni upravni odjel razrezuje porez na javne površine izdavanjem rješenja. U slučaju neovlaštenog korištenja javne površine porez se razrezuje naknadno bez Odobrenja o korištenju javne površine po službenoj dužnosti.

Članak 21.

Porez na korištenje javne površine plaća u dvije rate s time da prva rata dospijeva 15 dana od dana dostave rješenja, a druga rata dospijeva do 15. srpnja tekuće godine.

Članak 22.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se na korištenje javne površine za potrebe Općine Lopar, za korištenje javne površine za čije se korištenje plaća drugo javno davanje ili za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina Općine Lopar ili druga naknada temeljem posebnog ugovora.

Od plaćanja poreza na korištenje javne površine oslobođene su neprofitne udruge, obrazovne ustanove, sportski klubovi, ustanove, kada javnu površinu koriste za potrebe djelatnosti za koje su osnovane kao i političke stranke, nezavisne liste i pojedinačni kandidati na izborima za vrijeme trajanja izborne promidžbe. Poreza na korištenje javnih površina oslobođeno je korištenje javne površine u humanitarne svrhe kao i radi organizacije manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Lopar prema odluci Općinskog naćelnika.

4. Porez na nekretnine

Članak 23.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Lopar, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 24.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar obavljat će poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina.

Članak 25.

Porezni obveznik dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za poreze iz članka 2. ove Odluke u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Članak 26.

Za utvrđivanje, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i za sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Sukladno članku 68. Zakona o lokalnim porezima, porez na kuće za odmor odnosno članak 2. stavak 1. točka 2. i članci 8., 9., 10., 11. i 12. ove Odluke prestaju važiti 01. siječnja 2018. godine. Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima i ovojOdluci, a koji nisu dovršeni do 01. siječnja 2018. godine, dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i ovoj Odluci.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 3. stavak 1. točka 1. Odluke o utvrđivanju općih akata koji su preuzeti od Grada Raba i koji se privremeno primjenjuju na području Općine Lopar kao opći akti Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/07) i Odluka o porezu na korištenje javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/14).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/17-01/01

URBROJ: 2169/02-01-17-08

Lopar, 18. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1013&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr