SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD KRK

7.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 70/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/ 14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Krka, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Krka.

Članak 2.

Na području Grada Krka obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1.održavanje čistoće javnih površina, izuzev u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

2. prijevoz putnika u javnom prometu,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. tržnice na malo,

6. održavanje groblja,

7. obavljanje dimnjačarskih poslova,

8. održavanje javne rasvjete.

Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.

Komunalne djelatnosti od gradskog značaja su:

-održavanje i naplata parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkirnih i ostavljenih vozila,

-usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka,

-poslovi upravljanja i održavanja kabelsko-distribucijskog sustava (KDS),

-poslovi upravljanja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u vlasništvu Grada Krka (EKI),

-održavanje društvenih domova i prostorija mjesnih odbora,

-održavanje gradskih zidina i trgova,

-usluge dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije i higijeničarsko veterinarske zaštite,

-dekorativna rasvjeta.

II.NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Grada Krka obavljaju:

1.trgovačka društva u suvlasništvu i vlasništvu Grada Krka,

2.pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

3.pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 4.

Komunalno trgovačko društvo »Vecla« d.o.o. Krk obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

-održavanje i naplata parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkirnih i ostavljenih vozila,

-održavanje čistoće (javnih površina, plaža, obalnih puteva, luke, igrališta, fontana, parkova, i dr...),

-održavanje javnih zelenih površina (održavanje uređenih i neuređenih zelenih površina, parkova i raslinja, sustava navodnjavanja na zelenim površinama, izmjena sadnica, zalijevanje, održavanje krošnji, sadnica u vazama, uklanjanje suvišnog raslinja te sakupljanje sitnog otpada i lišća sa zelenih površina, uređivanje obalnog puta i pristupnih stubišta, pomorskog dobra, igrališta, uključujući i odvodnju atmosferskih voda, čekaonice na autobusnim stajalištima, fontane i kipovi),

-tržnice na malo,

-održavanje nerazvrstanih cesta - raslinje uz komunikacije,

-usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka, te upravljanje oglasnim prostorima,

-poslovi upravljanja i održavanja kabelsko-distribucijskog sustava (KDS),

-održavanje groblja na području Grada Krka,

-dekorativna rasvjeta (postavljanje i skidanje dekorativnih elemenata prigodom blagdana i drugih manifestacija),

-poslovi upravljanja i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije.

Ponikve eko otok Krk d.o.o. povjerava se obavljanje komunalne djelatnosti:

-održavanje javne rasvjete,

-poslovi upravljanja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u vlasništvu Grada Krka (EKI).

Komunalno trgovačko društvo Vecla d.o.o. Krk i Trgovačko društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. obavljaju komunalne djelatnosti iz ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje Gradonačelnik Grada Krka.

Grad Krk i trgovačka društva iz prednjeg stavka će Ugovorima o obavljanju pojedinih komunalnih djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka detaljno propisati međusobna prava i obveze, standarde obavljanja komunalnih djelatnosti i odnose prema trećim stranama vezane uz obavljanje komunalnih djelatnosti koje su predmet ugovora.

III.NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 5.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Grada Krka sljedeće komunalne djelatnosti:

-obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija se može dodijeliti na vrijeme do 10 (deset) godina.

Članak 6.

Postupak dodjele koncesije provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjela koncesija.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Gradonačelnik Grada Krka.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše 4 člana, a imenuje ga Gradonačelnik.

Članak 7.

Obavijest o namjeri davanja koncesije, objavljuje se u »Narodnim novinama«, a može se nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, objaviti i u dnevnom tisku, te na web stranici Grada Krka s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

Obavijest/Oglas za prikupljanje ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

-djelatnost za koju se daje koncesija,

-vrijeme za koje se daje koncesija,

-vrstu i opseg poslova,

-način određivanja cijene za obavljanje poslova,

-najniži iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,

-jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora.

-način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

-isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

-mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

-uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

-ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

Članak 8.

Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti slijedeće isprave:

-dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti,

-(obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

-dokaz o bonitetu,

-potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave oglasa,

-reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi).

Članak 9.

Odluku o davanju koncesije donosi Gradsko vijeće.

Kriteriji i mjerila na temelju kojih se donosi odluka određuju se javnim natječajem, a mogu biti sljedeći:

1.sposobnosti za ostvarivanje koncesije (bolja oprema, poslovni prostor, broj zaposlenih),

2.poslovni ugled podnositelja ponude (broj zaključenih ugovora za djelatnost za koju se daje koncesija),

3.povoljnosti ponude (najviša naknada za koncesiju, najniža cijena za pruženu uslugu),

4.povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Kriterije te rok trajanja koncesije za odabir najpovoljnije ponude za davanje koncesije za svaku pojedinu djelatnost utvrđuje Gradonačelnik Grada Krka u zaključku o raspisivanju natječaja u skladu sa stavkom 2. ovog članka i specifičnostima za pojedinu djelatnost za koju se daje koncesija.

Članak 10.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. obveze koncesionara,

6.drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.

Članak 11.

Na temelju Odluke o davanju koncesije Gradonačelnik Grada Krka s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza ugovora,

9. ugovorne kazne.

Članak 12.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 5. podstavka 1. i 2. ove Odluke dužne su prije svake promjene cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika i zatražiti prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Krka.

Prijava cjenika iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

-vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

-strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

-predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

-postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,

-dan primjene nove cijene.

Članak 13.

Gradonačelnik Grada Krka dužan je dati suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane Gradonačelnika, isti se ne može primjenjivati.

Članak 14.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Grada Krka, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV.NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 15.

Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Grada Krka sljedeće komunalne djelatnosti - poslove:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina;

3.održavanje društvenih domova i prostorija mjesnih odbora;

4. održavanje gradskih zidina i trgova;

5.usluge dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije i higijeničarsko veterinarske zaštite.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, dijelova cesta koje prolaze kroz naselje, spomenika, javnih plaža i sunčališta i sl.

Pod održavanjem društvenih domova i prostorija mjesnih odbora podrazumijeva se održavanje krovova, održavanje stolarije (prozora i vrata), vodovodnih i električnih instalacija, klima uređaja, ličenje i farbanje zidova, održavanje podova (parketa, pločica i dr.).

Pod održavanjem gradskih zidina i trgova podrazumijeva se radovi na zaštiti arheoloških nalaza, konzervatorski radovi i sanacija spomenika (zidina), obnova trgova i sl.

Pod usluge dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije, higijeničarsko veterinarske zaštite i zaštitu bilja podrazumijeva se skup mjera uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca i glodavaca, odnosno kombinacija preventivnih i kurativnih mjera s ciljem zaustavljanja rasta, razmnožavanja i potpunog uklanjanja mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca; održavanje skloništa za životinje, hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, neškodljivo uklanjanje lešina životinjskog podrijetla sa javnih površina te zaštitu crnika i čempresa u cilju smanjenja štetnika na biološki minimum.

Članak 16.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Gradonačelnik Grada Krka.

Za vrijednost poslova do 70.00,00 kn bez PDV-a godišnje, povjeravanje obavljanja komunalnih poslova provodi se direktno ugovaranje.

Prikupljanje ponuda provodi se u slučaju kada ukupna vrijednost troškova održavanja godišnje iznosi više od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna bez PDV-a, a potrebno je zatražiti najmanje tri ponude.

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova provest će se kad vrijednost poslova u godišnjem iznosu prelazi iznos od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Članak 17.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) iz članka 15. stavka 1. ove Odluke može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 godine.

Opis i opseg komunalnih poslova održavanja po djelatnostima odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava Gradonačelnik Grada Krka.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 18.

Postupak odabira ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti - poslova iz članka 15. ove Odluke provodi se javnim natječajem ili prikupljanjem ponuda, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.

Članak 19.

Gradonačelnik Grada Krka razmotriti će prijedlog za odabir ponude te isti uputiti Gradskom vijeću na donošenje Odluke, osim za ugovaranje poslova prema stavku 2. i 3. članka 16. ove Odluke.

Članak 20.

Na temelju odluke iz članka 19. Gradonačelnik Grada Krka sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

-djelatnost za koju se sklapa ugovor,

-vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-vrstu i opseg poslova,

-način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

-jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz komunalnih djelatnosti ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/ 10, 44/10, 6/11, 15/13, 20/14 i 23/15).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije

Klasa: 011-01/17-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-17-5

Krk, 16. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr