SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

4.

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 4/16 i 7/16), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj dana 15. veljače 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Malinska - Dubašnica

I. UVODNE ODREDBE

Glava I.

Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06, 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst), u nastavku teksta: Plan, što ga je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Općinom Malinska - Dubašnica.

Glava II.

Plan, sadržan u elaboratu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica sastoje se od:

I. TEKSTUALNOG DIJELA - Odredbe za provođenje

II. GRAFIČKOG DIJELA - kartografski prikazi u mjerilu 1:25000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

3.1.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja posebnih uvjeta korištenja

3.2.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.3.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - sjever

4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - jug

III. PRILOGA

1. OBRAZLOŽENJE PLANA

2. SAŽETAK ZA JAVNOST

3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Elaborat Plana iz glave II. ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica, sastavni je dio ove odluke.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U članku 18. Odluke o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije »broj 13/04, 14/ 06, 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst) u nastavku teksta: Odluke, stavku 1. ispred točke 1. dodaje se točka 1a. koja glasi:

»1a./ Pomorske građevine s pripadajućim građevinama i uređajima za prihvat, čuvanje i ukrcaj brodova:

- luka otvorena za javni promet Malinska«.

U članku 18. Odluke stavku 1. dosadašnja točka 1. postaje točka 1b.

Članak 2.

U članku 46. Odluke stavku 2. iza prve rečenice dodaje se novi tekst: »Iznimno, unutar obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) moguća je rekonstrukcija postojećeg hotela »Borovik« planiranog kapaciteta do 120 kreveta.»

U članku 46. Odluke stavku 6. iza prve rečenice dodaje se novi tekst: »Iznimno, unutar obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) kod rekonstrukcije postojećeg hotela »Borovik« ne uvjetuje se minimalni postotak zelenila, već je u što većoj mjeri potrebno očuvati postojeće stablašice.

Članak 3.

U članku 54. Odluke stavku 1. alineji 2. podalineja 4. mijenja se i glasi:

»- građevine ugostiteljsko - turističke namjene (slobodnostojeće):

- koeficijenti: kig=0,5 i kis=2,0

- najveća dopuštena visina: 13m,

- najveći dopušteni broj nadzemnih etaža: 4 etaže,

- dopuštena je izgradnja najviše jedne podzemne etaže,

- ukopani ulazi u garaže maksimalne širine 5,5m i stepeništa ulaza u podrum se izuzimaju kod mjerenja najniže točke terena. Odstupanja u visini i broju etaža pri posrednoj provedbi plana su moguća kada proizlaze iz tehnoloških zahtjeva namjene,

- iznimno, unutar obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) moguća je rekonstrukcija postojećeg hotela »Borovik« na način da je najveći dopušteni kig=0,8, najveći dopušeni kis=2,5, uz mogućnost realizacije 5 nadzemnih i jedne podzemne etaže.«

Članak 4.

U članku 88. Odluke ispred stavka 1. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Na području Općine Malinska - Dubašnica nalazi se luka otvorena za javni promet županijskog značaja Malinksa L-1.«

U članku 88. Odluke dosadašnji stavci od 1. do 7. postaju stavci od 2. do 8.

U članku 88. Odluke u dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. prva alineja »Malinska (L-1)« briše se.

U članku 88. Odluke u dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »U svim lukama,« dodaju se riječi: »s iznimkom luke otvorene za javni promet županijskog značaja Malinska L-1,«.

U članku 88. Odluke u dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. ispred riječi: »U sklopu luke Malinska potrebno je osigurati dio za privez lokalnog stanovništva /komunalni dio luke/ kapaciteta do 350 vezova.« dodaju se riječi: »Razgraničenje luke otvorene za javni promet županijskog značaja Malinska L-1 za svaku namjenu, odnosno djelatnost luke te uređenje i smještaj pratećih sadržaja odredit će se u skladu s korisnicima prostora, zakonskom regulativom i posebnim propisima, planom užeg područja - UPU 1 Malinska, Radići (GP-1). Unutar površine luke moguće je proširenje postojećeg lukobrana, unutar površine koja je kartografskim prikazom 4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - sjever, definirana kao najveća dopuštena površina za proširenje lukobrana. Na dijelu navedenog lukobrana moguća je gradnja zgrade u funkciji luke sa pratećim sadržajima (ugostiteljskim, trgovačkim i poslovnim). Najveći dopušteni broj etaža je jedna (prizemna) etaža, a najveća dopuštena ukupna tlocrtna površina iznosi 10% ukupne površine nadmorskog dijela lukobrana.«.

Članak 5.

U članak 117. Odluke mijenja se i glasi:

»Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/2015) na području Općine nalaze se sljedeća područja ekološke mreže:

-područja značajna za vrste i stanišne tipove:
HR 2001357 - Otok Krk
HR3000472 - Podmorje oko rta Čuf na Krku

-područje značajno za ptice:
HR1000033 - Kvarnerski otoci.

Uvjeti zaštite prirode su:

- voditi računa da uređenje i izgradnja građevinskih područja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti,

- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

- prilikom ozelenjavanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,

- spriječiti nasipavanje i betoniranje obale,

- očuvati povoljnu građu i strukturu morskog dna, obale i priobalnog područja u što prirodnijem obliku,

- ograničiti granju objekata i lučica na muljevitim i pjeskovitim morskim obalama,

- očuvati u najvećoj mogućoj mjeri postojeće krajobrazne vrijednosti,

- osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda.«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava III.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.

Elaborat izvornika čuva se u pismohrani:

- Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica,

Elaborat izvornika dostavlja se:

- nadležnom upravnom tijelu za provođenje Plana,

- JU Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,

- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Uvid u Plan osiguran je u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22.

Glava IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/16-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-16-72

Malinska, 15. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1005&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr