SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
GRAD DELNICE
37

36.

Temeljem članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« broj 10/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 14. rujna 2004. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja
- klizalište u Delnicama

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja - klizalište Delnice (u nastavku teksta: Plan).

Članak 2.

Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.5. Sprečavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevne čestice i građevine

2.1. Veličina i oblik građevinskih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1 : 1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža 1 : 1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1 : 1000

4. Uvjeti gradnje 1 : 1000

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 3.

Namjena područja obuhvata Plana određuje se za potrebe izgradnje višenamjenskog objekta - klizališta te izgradnju pripadajuće komunalne infrastrukture i telekomunikacija.

Članak 4.

Namjena površina u obuhvatu Plana određena je kartografskim prikazom broj 1. »Detaljna namjena površina«.

Članak 5.

U obuhvatu Plana definiraju se sljedeće namjene:

- Površina za gradnju

Na građevnoj čestici izgradit će se višenamjenski sportski objekt - klizalište.

Pored osnovne namjene objekt će se koristiti kao igralište za hokej, rukomet, mali nogomet i tenis. U pomoćnim prostorijama predviđeni su svi sadržaji potrebni za višenamjensko korištenje, kao što su: strojarnica - rashladna centrala, spremište za strojeve za održavanje leda, kotlovnica centralnog grijanja i ventilacije, klima komore, svlačionice s garderobama i sanitarnim čvorovima, prateći sportski prostori, razna spremišta, uredi za upravu i prostor za ugostiteljstvo.

- Ostale površine

Unutar građevne parcele na dijelu površina predviđeni su:

- kolni prilazi strojarnicama, kotlovnici i spremištima,

- pješački prilaz s trgom od javno-prometne površine do glavnog ulaza i

- parkiralište za 5 službenih osobnih vozila.

Uz postojeću prometnicu koja ide rubom parcele izvest će se proširenja za operativni rad vatrogasnih vozila.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNE ČESTICE I GRAĐEVINA

Članak 6.

Odredbama ovog Plana daju se uvjeti za gradnju višenamjenske građevine klizališta.

2.1. Veličina i površina građevine

Članak 7.

Veličina i oblik građevne čestice određeni su u kartografskom prikazu br. 4 »Uvjeti gradnje - parcelacija«. Površina građevine čestice određena je u članku 10.

2.2. Veličina i površina građevine

Članak 8.

Za planirane građevine najveće dopuštenje izgrađenosti i koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice) kig

te najveće dopuštene iskorištenosti i koeficijenti iskorištenosti (odnos bruto izgrađene površine građevine i površine građevne čestice) kis, određeni su u članku 10.

Članak 9.

Broj etaža građevine i najveća dopuštena visina građevine, mjereno od nivoa konačno uređenog terena na strani uz javnu prometnu površinu do podrožnice krova, obrađeni su u članku 10.

Članak 10.

Broj građ. čestice

Površina građ. čest. m2

Planirani

kig

Tlocrtna izgrađ. (m2)

Planirani

kis

Bruto izgrađ. pov. (m2)

Planirani
broj
etaža

Dopuštena
visina
(m)

1

4.672

0,71

3.315

0,71

3.315

P + 1

9,0

2.3. Namjena građevine

Članak 11.

Osnovna namjena građevine mora biti u skladu s uvjetima određivanja namjene površina i kartografskim prikazima br. 1. »Detaljna namjena površina« i br. 4. »Uvjeti gradnje«.

Uz osnovne namjene, u sklopu građevine mogu se organizirati pomoćni - prateći sadržaji.

Planirana građevina će imati sljedeće kapacitete sadržaja:

Broj građ.
čestice

Kapaciteti

1

prizemlje - klizalište s pomoćnim prostorijama (strojarnica, kotlovnica, svlačionica,
sanitarni čvorovi, garderobe, uredi, prostorije za ugostiteljstvo)
kat - klima komore

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 12.

Cjelokupni tlocrt građevine mora biti smješten unutar granice gradivnog dijela čestice s osnovnim i pomoćnim namjenama određene u kartografskom prikazu br. 4 »Uvjeti gradnje«.

Članak 13.

Građevni pravac i regulacijski pravac, kao i udaljenosti od ostalih granica građevne čestice određeni su u kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«.

2.5. Oblikovanje građevine

Članak 14.

Arhitektonsko oblikovanje građevine u obuhvatu plana, horizontalni i vertikalni gabariti objekta, oblikovanje pročelja i krovišta usklađuju se s okolnim građevinama, naseljem kao cjelinom i funkcionalnim karakteristikama namjene.

Dozvoljene su sve tehnologije izgradnje, uz zadržavanje funkcionalnih i oblikovnih arhitektonskih kvaliteta.

Članak 15.

Krov je kosi, dvostrešni, nagiba do 10o.

Članak 16.

Pročelja građevine se izvode sa završnom obradom u kvalitetnom materijalu: žbuka u pastelnim tonovima, kamen, fasadna opeka i drvo. Dozvoljena je kombinacija dva navedena materijala na istom pročelju.

U razini prizemlja je dozvoljena izvedba većih ostakljenih stijena.

2.6. Uređenje građevne čestice

Članak 17.

Neizgrađeni dijelovi građevne čestice namjenjuju se uređenju zelenih površina.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 18.

U projektiranju i realizaciji instalacija, objekata i uređaja komunalne, prometne i telekomunikacijske infrastrukture dozvoljavaju se manje korekcije ukoliko ne narušavaju uvjete korištenja građevne čestice.

Članak 19.

Način i uvjeti priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu i javnu prometnu površinu definirani su idejnim rješenjem koje je sastavni dio Plana i u kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 20.

Planirane javne površine u obuhvatu Plana (kolni i pješački prilaz) namijenjene su pješačkom prometu i kolnom pristupu do građevine, opskrbi i parkiranju.

Uređenje tih površina potrebno je izvesti prema kartografskom prikazu br. 3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevine« i 4. »Uvjeti gradnje«.

Članak 21.

Prometne površine (pješačke i kolne) izvode se u jednoj razini, bez arhitektonskih barijera, usklađene obrade površina (popločenje betonskim elementima i kamenom, betonom i sl.), uzdužnih i poprečnih nagiba koji omogućavaju planiranu odvodnju oborinskih voda.

Pješačke površine uređuju se manjim zelenim površinama, pojedinačnim stablima te elementima urbane opreme (klupe, koševi za otpatke, reklamni panoi i sl.).

Članak 22.

Kolni priključak osigurava se jednim kolno-pješačkim pristupom vezanim na Starčevićevu ulicu. Slobodni profil pristupa je širine 3,50 m.

Članak 23.

Parkiralište se izvodi na sjeveroistočnoj strani građevne čestice. Ukupno je u obuhvatu plana osigurano 5 parkirnih mjesta za službena vozila.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 24.

U kartografskom prikazu br. 2. »Telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža« prikazana je postojeća TK mreža i planirana TK kanalizacija područja koja predstavlja infrastrukturnu podlogu buduće TK mreže.

Temeljem članka 6. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« broj 76/99) prilikom gradnje planirane građevine investitor mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za telekomunikacijske vodove, kao i za vodove za kabelsku televiziju, potrebne samo za tu građevinu, a što se prikazuje u projektu instalacija - projekt slabe struje (potrebna suglasnost HT-a) koji je sastavni dio glavnog projekta.

Članak 25.

Unutar zone DPU-klizališta, u okviru javnih prometnih površina izgraditi TK kanalizaciju kapaciteta 2 kom PEHD ili FC cijevi d = 50 mm, sa standardiziranim montažnim zdencima oznake i unutarnjih dimenzija D1 (90/60/70 cm) i D2 (90/100/70 cm).

Točna trasa TK kanalizacije odredit će se prilikom izrade projektne dokumentacije građevine koju je potrebno dostaviti HT-u na suglasnost.

Kabelski izvodni TK ormarići (priključne kutije) smještaju se na mjestu koncentracije kućne TK instalacije i vanjske kabelske TK mreže, odgovarajućeg kapaciteta - broja parica, u pravilu na ulazu objekta (građevine) na pristupačnom mjestu radi lakšeg održavanja. Točna pozicija pojedinog priključka građevine odredit će se u postupku izrade glavnog projekta građevine.

Dimenzije rova su u prosjeku 0,30 x 0,60 (0,80) m, osim na prekopima prometnica, gdje je dubina rova 1,00 m.

Planirana trasa TK kanalizacije pretpostavlja izgrađenost ostalih objekata prometne i komunalne infrastrukture. Ukoliko u trenutku potrebe za izgradnjom dijela TK kanalizacije planirani objekt ne bude izgrađen, dozvoljava se investitoru da u dogovoru s nadležnim službama odredi alternativne trase, bilo kao privremeno ili trajno rješenje, ukoliko ova promjena ne remeti koncepciju Plana.

Troškove eventualne zaštite - premještanja postojećih podzemnih odnosno zračnih kabela ili TK izvoda, prema članku 68. Zakona o telekomunikacijama, snosi investitor, kao i troškove popravka TK kabela u slučaju oštećenja istih.

Pri projektiranju i izvođenju TK kanalizacije obavezno se pridržavati važećih propisa, kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Za ishođenje građevne dozvole potrebno je izraditi glavni projekt TK kanalizacije i raspleta TK kabela tipa TK 59-50 do planiranih sadržaja u građevini, tj. korisnika s točnim pozicijama TK ormarića i dostaviti iste na suglasnost HT-u.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 26.

Vodoopskrba korisnika - planiranih sadržaja unutar obuhvata Plana predviđena je iz postojećeg vodoopskrbnog sustava, ogranka cjevovoda DN 140 mm.

Priključak građevine s vodomjerom za obračunavanje utroška vode izvodi se na javnoj površini ili površini s javnim pristupom. Točna lokacija priključka odredit će se prilikom izrade projektne dokumentacije građevine.

Članak 27.

Za protupožarnu zaštitu predviđeni su nadzemni hidranti na propisanom međusobnom razmaku.

Članak 28.

Komunalne otpadne vode zbrinjavat će se priključkom na odvodni cjevovod O 300 u Amerikanskoj ulici, te na uređaj za pročišćavanje, odnosno na buduću kanalizaciju fekalnih otpadnih voda u Školskoj ulici. Točna lokacija priključka odredit će se prilikom izrade projektne dokumentacije građevine.

Osigurati minimalni vertikalni razmak od 30 cm i minimalni horizontalni razmak od 100 cm između vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda.

Članak 29.

Oborinske vode s krova i one koje se kontrolirano prikupljaju rigolima ili kraćim kanalskim sustavima sa slivnicima s prometnih površina (kolnih i pješačkih) i parkirališta, kao i s površina unutar građevne čestice koja s javnim površinama čini jedinstvenu cjelinu (kolne i pješačke površine s javnim pristupom), upuštat će se planiranim glavnim cjevovodom u kolektor oborinske kanalizacije u Školskoj ulici.

Članak 30.

Profil glavnog cjevovoda iznosi 1 250 mm i izračunat je na bazi površine, mjerodavnog intenziteta oborina i koeficijenta otjecanja, a profili sekundarnih cjevovoda iznose 1 250 mm.

Kanalska mreža se predviđa od PVC cijevi i PVC revizionih okana s lijevano-željeznim poklopcima.

Članak 31.

Napajanje električnom energijom budućih potrošača, unutar granica obuhvata Plana, osigurat će se podzemnim niskonaponskim kabelima iz postojeće trafostanice 20/0,4 kV, lokacije koja je izvan granica Plana. Buduća niskonaponska mreža izvodit će se isključivo podzemnim kabelima.

Članak 32.

Prije izrade projekta električnih instalacija građevine predviđene ovim Planom, investitor je dužan zatražiti uvjete priključenja na distribucijsku mrežu od nadležne distribucije, kroz koje će se, ovisno o traženom vršnom opterećenju građevine odrediti smještaj priključno-mjernog ormarića, sastav mjernog mjesta i odabir zaštite od previsokog dodirnog napona.

Članak 33.

Javna rasvjeta prometnih i pješačkih površina bit će izvedena prema za to izvedenim zasebnim projektima, kojima će se definirati njeno napajanje i upravljanje, te odabrati tip stupova i armatura i raspored stupova u prostoru.

4. UVJETI I UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 34.

Zelene površine određene su u kartografskom prikazu br. 3. »Uvjeti korištenja, građenja i zaštite površina i građevina« kao dijelovi površina građevne čestice javne namjene.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH GRAĐEVINA

Članak 35.

Na području obuhvata Plana ne postoje bilo kakve građevine ili cjeline koje bi podlijegale posebnim uvjetima uređenja ili zaštite.

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 36.

Uvjeti i način gradnje definirani su u tekstualnom dijelu Plana, kartografskim prikazima br. 4. »Uvjeti gradnje« i 3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« i ostalim odredbama.

7. MJERE ZAŠTITE AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 37.

Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti su ugrađene u odredbe oblikovanja i uređaja građevine i površina u obuhvatu Plana sa ciljem uklapanja u cjelinu područja i odnosa prema gradskom parku.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 38.

Provedba plana, gradnja i uređenje površina vršit će se sukladno ovim odredbama, tekstualnom i kartografskom dijelu Plana i zakonskim odredbama.

Nadležno tijelo Gradske uprave pratit će provođenje plana te je nadležno za njegovo tumačenje. Gradsko vijeće će po potrebi plan mijenjati i dopunjavati.

Članak 39.

Izradu projektne dokumentacije planiranih zahvata u prostoru nužno je realizirati uz suglasnost i u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kad je to određeno posebnim propisima, a obzirom na detaljni program izgradnje i uređenja građevne čestice.

Članak 40.

Uređenje građevinskog zemljišta, priprema zemljišta za izgradnju, izvođenje komunalne infrastrukture i telekomunikacija mora se međusobno uskladiti u dinamici projektiranja i realizacije.

9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 41.

U cijelom prostoru obuhvata Plana ne dopušta se mogućnost organizacije djelatnosti koje mogu biti izvor zagađenja zraka, tla ili voda i buke veće od propisanih vrijednosti.

Članak 42.

U suglasju s Pravilnikom o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 37/ 90), najviše dopuštene razine buke za dan iznose 55 dBA, a za noć 45 dBA.

Članak 43.

Zaštita tla i voda provodi se izvedbom mreže za odvodnju komunalnih i oborinskih otpadnih voda prema uvjetima u točki 3.3. »Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukture« ovih odredbi.

Članak 44.

Zaštita od požara provodi se:

- izvedbom planirane vodoopskrbne mreže i postavom protupožarnih hidranata,

- postojećom prometnicom koja je ujedno požarni pristup građevini.

Korisnik građevne čestice obavezan je osigurati zaštitu od požara prema važećim propisima.

Članak 45.

Za sve sadržaje o obuhvatu Plana mora biti organizirano odlaganje i odvoženje komunalnog otpada.

Članak 46.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/03-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-15

Delnice, 14. rujna 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=100&mjesto=51300&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr