SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 17. Srijeda, 8. lipnja 2022.
OPĆINA PUNAT

24.

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat za izbor najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta koje su pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, KLASA: 021-05/21-01/7, URBROJ: 2142-02-01-21-16, objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Punat dana 8. listopada 2021. godine, kako slijedi:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Poljoprivredno zemljište iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na rok od 25 godina (slovima: dvadesetpet) godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Zakupnina za zakup plaća se godišnje.

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Članak 3.

Ova Odluka dostaviti će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija) i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljenom nacrtu ugovora o zakupu na koji je državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, općinski načelnik Općine Punat u ime Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj iz članka 1. ove Odluke, sklapaju ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog bilježnika.

Članak 4.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga, mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, KLASA: 024-05/22-01/1, URBROJ: 2170-03-01-22-5 od 26. siječnja 2022. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objaviti će se i na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Punat.

KLASA: 024-05/22-01/4

URBROJ: 2170-31-01-22-14

Punat, 27. svibnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2224&mjesto=51521&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr