SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
OPĆINA MATULJI

16.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji je na sjednici održanoj dana 29.3.2022. godine donijelo je

PLAN

RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MATULJI ZA 2022. GODINU

I.

Planom razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2022.godinu utvrđuju se zadaće i aktivnosti tijela Općine Matulji i operativnih snaga civilne zaštite na području općine Matulji u 2022. godini.

Aktivnosti i zadaće planiraju se na osnovi Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Matulji za razdoblje 2019.-2022. godine koje su usvojene na sjednici Općinskog vijeća održanoj 02. listopada 2018. godine (KLASA:214-01/18-01/0011, URBROJ:2156/04-01-2-42-18-0004) i Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Matulji u.2021. godini.

AKTIVNOSTI TIJELA OPĆINE MATULJI

II.

Tijekom 2022. godinu OPĆINSKO VIJEĆE razmatrat će i donijeti slijedeće dokumente:

·        Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine za 2021. godinu s izvodom iz Proračuna za razvoj civilne zaštite za.2021. godinu.

·        Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine za 2022. godinu s izvodom iz Proračuna za razvoj civilne zaštite za 2022. godinu.

·        Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za. 2021. godinu.

III.

Tijekom 2022. godine OPĆINSKI NAČELNIK razmatrat će i donijeti slijedeće dokumente:

·        Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini za Općinu Matulji i

·        Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari nerazvrstanih cesta Općine Matulji za 2022. godinu.

AKTIVNOSTI OPERATIVNIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE

IV.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE planira tijekom 2022. godine slijedeće aktivnosti:

·        Donosi Plan rada Stožera civilne zaštite za 2022. godinu.

·        Program obilježavanja Dana CZ – 1. ožujka.

·        Priprema i na sjednicama Stožera donosi prijedloge dokumenata koji su u nadležnosti donošenja Općinskog vijeća i Načelnika Općine.

·        Provodi odluke i preporuke Nacionalnog Stožera CZ u svezi COVID-19.

V.

U 2022. godini planirano je educiranje i uvježbavanje za povjerenike CZ i postrojbe CZ opće namjene kao i osposobljavanje Načelnika stožera i Općinskog načelnika te članova stožera koji nisu u organizaciji Područnog ureda CZ Rijeka, a izvršenje planirane obuke ovisit će o stanju zaraze COVID – 19 na području RH i preporukama i odluke Nacionalnog stožera CZ.

Postojeća četiri tunelska skloništa dopunske zaštite u mjestu Matulji voditelj skloništa će redovno tijekom godine pregledavati i izvješće dostavljati načelniku Stožera CZ Općine.

VI.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO «KRAS» ŠAPJANE planira aktivnosti po Planu operativne provedbe Programa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022.godini za Općinu Matulji ( dežurstva i ophodnje). Vršit će uvježbavanje gašenja požara i spašavanje te edukaciju mladeži DVD-a i građana o zaštiti od požara, posebno građana koji žive na rubnim dijelovima šume ( da im kuće ne dođu u požarnu opasnost).

VII.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA Provodi temeljne aktivnosti Postrojbe sukladno zakonskim propisima, te usvojenim Programom rada i razvoja JVP Opatija za 2022. godinu.

JVP izraditi će Plan operativne provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini za Općinu Matulji i dostavlja ga Stožeru CZ Općine.

Također JVP Opatija će sudjelovati u pripremi i uvježbavanju DVD « KRAS» Šapjane u gašenju požara i spašavanja.

Značajnu požnju usmjerit će na provođenju preventivnih mjera zaštite od požara .

VIII.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OPATIJA AKTIV CRVENOG KRIŽA MATULJI planira edukaciju mladeži i pomlatka putem tečaja Prve pomoći koji će sudjelovati na natjecanju ekipa Prve pomoći na nivou gradskog društva Crvenog križa Opatija. Realizacija planirane obuke i natjecanja ovisit će o preporukama i odlukama Nacionalnog Stožera CZ zbog COVID -19. Pored toga planira se sudjelovanje u planskim aktivnostima GD Crvenog križa Opatija, te u aktivnostima Socijalnog vijeća Općine Matulji.

PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

IX.

U sklopu dana CZ održati je susret s pravnim osobama od interesa za sustav CZ, radi upoznavanja istih sa njihovim zadaćama u uvjetima velike nesreće ili katastrofe na području Općine Matulji.

OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

PLANIRANJE U PROSTORU

X.

Kod svih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine potrebno je obuhvatiti mjere zaštite i spašavanja sukladno važećim zakonskim propisima s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru radi smanjenja rizika za ljude i sprječavanja većih materijalnih šteta kao posljedice prirodnih ili tehnoloških nesreća.

EDUKACIJA GRAĐANA

XI.

U organizaciji Općine Matulji, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i GD Crvenog križa Opatija - Aktiva Crvenog križa Matulji održat će se godišnji preventivni zdravstveni program. Realizaciji programa uvjetovat će i COVID-19. odnosno preporuke i odluke Nacionalnog Stožera CZ.

SUSTAV UZBUNJIVANJA

XII.

Testiranje sirene za uzbunjivanje stanovništva vršit će kontinuirano u 12,00 sati, prve subote u mjesecu, prema planu ŽC 112.

SLUŽBA I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

XIII.

Civilnom zaštitom će se u okviru redovne djelatnosti u 2022.godini baviti sljedeće službe i pravne osobe:

1) Hrvatska Gorska služba spašavanja – stanica Rijeka, traganja i spašavanje

2) Park prirode «Učka», protupožarna osma tračka služba

3) Veterinarska stanica Rijeka, zbrinjavanje životinja

4) Hitna medicinska pomoć ( dežurstvo u Cambierievoj ul. Rijeka),

5) «Crikvenica-Opatija-EKO» -(dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija)

6) Udruga”Lisina avantura”,protupožarna osmatračka služba u ljudstvu i tehničkoj opremi

XIV.

FINANCIJSKI UČINCI PROVEDBE PLANA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

IZVOD IZ PRORAČUNA ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE MATULJI U 2022. GODINI

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

ZAVRŠNE ODREDBE

XV.

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2022. godinu stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2022. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Matulji.

KLASA: 214-01/22-01/0002

URBROJ: 2170-27-03-01/1-22-0009

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51211&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr