SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

113.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinska načelnica Općine Omišalj 24. studenoga 2020. godine, donosi

PLAN

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ U 2021. GODINI

Članak 1.

Ovim Planom utvrđeno je redovno upravljanje pomorskim dobrom na području općine Omišalj u 2021. godini, utvrđena su sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) koje se mogu obavljati na području Općine Omišalj, uvjeti te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2021. godini.

Članak 2.

U 2021. godini planiraju se aktivnosti zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja pomorskog dobra, te određuju potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Omišalj imenovalo je Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće), koje u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i odredbama ovog Plana, rješava zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja.

U slučaju ako se do sazivanja sjednice Vijeća za obavljanje iste djelatnosti na istoj mikrolokaciji zaprimi više zahtjeva, prednost u razmatranju ima uredan i potpuni zahtjev koji je ranije zaprimljen, osim za mikrolokacije na morskoj obali na kojima postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja nije okončan. Za te mikrolokacije Vijeće može izdati odobrenje jedino nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Na plaži na kojoj je utvrđeno više mikrolokacija za obavljanje iste djelatnosti, jednom podnositelju zahtjeva, koncesijsko odobrenje se može dati samo za jednu mikrolokaciju.

Koncesijska odobrenja izdaju se, u pravilu, na vremenski rok od od jedne kalendarske (nedjeljive) godine. Iznimno, ako se odobrenje izdaje na vremenski rok dulji od jedne kalendarske godine, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Naknade za koncesijska odobrenja utvrđuju se u iznosima predviđenima za turistički razred „A“.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Omišalj te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ležaljke, suncobrani i slična sredstva koja iznajmljuju korisnici koncesijskih odobrenja, za vrijeme dok se ne koriste, ne smiju se držati na plaži, već moraju biti uredno odložena na za to predviđeno mjesto.

Objekti i predmeti postavljeni na pomorskom dobru u svrhu obavljanja djelatnosti temeljem koncesijskog odobrenja, moraju biti sukladni odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 20/19) te se svojim izgledom moraju uklapati u ambijent.

Članak 6.

Troškove potrošnje struje i vode, te druge komunalne troškove snosi korisnik koncesijskog odobrenja. Troškovi postupka izdavanja koncesijskog odobrenja utvrđuju se u iznosu od 250,00 kuna po zahtjevu, a preduvjet izdavanja je plaćanje naknade i troškova postupka, jednokratno, unaprijed.

Članak 7.

Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 8.

Ovaj Plan dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko - goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Omišalj te u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

KLASA: 342-01/20-01/2

UR.BROJ: 2142-06-20-01-2

Omišalj, 24. studenoga 2020.

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51513&odluka=113
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr