SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 21. Petak, 29. srpnja 2005.
GRAD CRES
30

Na temelju članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04) i članka 21. stavka 2. točka 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/ 01 i 15/03), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 21. srpnja 2005. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Cresa za razdoblje
2003. - 2004. godine

I. PRIKAZ OSTVARIVANJA PROGRAMA MJERA

1. Izrada dokumenata prostornog uređenja

1.1. Urbanistički plan uređenja naselja Cres

Sukladno Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru u prethodnom razdoblju pokrenuta je izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Cresa.

Zakonski osnov za izradu urbanističkog plana uređenja naselja Cres utvrđen je Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/9, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 14/00) i člankom 197. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 32/02).

Odluka o izradi UPU Grada Cresa sadržana je u Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Cresa za razdoblje 2000./2001. godine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 7/01).

Poglavarstvo Grada Cresa Zaključkom od 04. listopada 2002. godine usvojilo je Programski zadatak za izradu UPU Cres, a Rješenjem od 30. svibnja 2003. godine imenovalo je Stručni savjet za praćenje izrade UPU Cres u sastavu: Gaetano Negovetić, Željko Mokorić, Jasminka Ćus Rukonić, Lino Sinčić, Darija Vasić i Dubravka Fak.

Ugovor o izradi UPU Cres sklopljen je u svibnju 2003. godine sa Županijskim zavodom za održivi razvoj i prostorno planiranje iz Rijeke, a izrada separata infrastrukture ugovorena je s tvrtkom Termo-plin d.o.o. iz Rijeke. Za potrebe izrade UPU Cres Konzervatorski odjel u Rijeci izradio je Konzervatorsku podlogu. Konzervatorska podloga sadrži povijesni pregled arhitektonske baštine naselja Cres, ocjenu stanja, valorizaciju i smjernice uređenja, te prijedloge načina revitalizacije i očuvanja cjeline, kao i pojedinih objekata. Konzervatorska podloga pored toga sadrži katalog pojedinačnih objekata unutar povijesne jezgre koji su obrađeni dijelom terenskim radom tijekom listopada 2003. godine u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i Zadru te Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu, a dijelom od strane stručnog radnog tima Konzervatoskog odjela u Rijeci tijekom 2004. godine.

Za potrebe izrade UPU Cres izrađivaču plana dostavljena je skenirana službena topografsko-katastarska podloga i ažurirana katastarska podloga zahvata plana u mj. 1:2000.

U cilju što kvalitetnije izrade plana i uvažavanja pojedinačnih projekata investitora koji djeluju na području naselja Cres, u svibnju 2003. godine pozvani su svi pravni i fizički subjekti, udruge i dr. da dostave svoje planove ulaganja bitne s aspekta prostornog planiranja. Od javnih komunalnih poduzeća zatraženo je da u okviru svojih nadležnosti osiguraju podatke iz svog djelokruga rada (podatke o postojećem stanju infrastrukture te podatke o projektima u izradi).

Koncepciju UPU Cres izrađivač plana izložio je na sjednici Stručnog savjeta za praćenje izrade UPU Cres, te na sjednici Gradskog Poglavarstva, 2. prosinca 2003. godine usvojena je Koncepcija UPU Cres te je upućena na prethodnu raspravu.

Prethodna rasprava koncepcije urbanističkog plana uređenja naselja Cres Cresa organizirana je 3. prosinca 2003. godine u Gradskoj vijećnici Grada. Pozvana su tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima koja osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga sa osnovnim ciljem da se prikupe i usaglase mišljenja i moguća rješenja značajna za razvitak, uređenje i oblikovanje prostora u području zahvata. Pozvani su članovi poglavarstva Grada Cresa, vijećnici Gradskog vijeća, Županijski zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša iz Rijeke, Ured državne uprave za prostorno uređenje, Služba za gospodarstvo, Ured za pomorstvo, Županijski ured za katastarsko geodetske poslove, Lučka uprava, Ministarstvo pomorstva, prometa i veze, Lučka kapetanija, Ministarstvo obrane, Protupožarna inspekcija, Hrvatska elektroprivreda, Vodovod i čistoća Cres Lošinj, Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste, Hrvatske telekomunikacije, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Upravni odjel za promet i veze, Dom za odgoj djece u Cresu, Osnovna škola u Cresu, Poljoprivredna zadruga, Marina, Brodogradilište Cres, Cresanka, Adriatriko, Elektrovoda, Autotrans, Valdarke, Crepsa, Ina trgovina Rijeka.

Kako se paralelno sa izradom UPU Cres na nivou Primorsko-goranske županije izrađuje Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije održano je više radnih sastanka sa prof.dr.sc. Vinkom Cetinski predstavnicom izrađivača Glavnog plana razvoja turizma i u nacrt prijedloga UPU Cres ugrađene su smjernice razvoja turizma (smještajni kapaciteti, odnosno vrsta smještaja, kategorija i maksimalni kapaciteti turističkih sadržaja) u skladu s prijedlogom razvojne strategije i poboljšanja konkurentnosti turističke destinacije Cres. Prijedlog vizije i pozicioniranje destinacije Cres kao i Razvojna strategija i poboljšanje konkurentnosti turističke destinacije Cres kao i dorađeni nacrt prijedloga UPU Cres izložen je i prihvaćen na sastanku stručnog savjeta održanog 20. travnja 2004. godine.

Gradsko poglavarstvo je na sjednici održanoj 12. kolovoza 2004. godine usvojilo je izvješće s prethodne rasprave te utvrdilo prijedlog urbanističkog plana uređenja naselja Cres i uputilo na javnu raspravu. Javna rasprava o prijedlogu plana započela je 24. kolovoza 2004. godine i trajala je 30 dana. Javno izlaganje plana organizirano je 10. rujna u prostorijama kino dvorane u Cresu. U periodu javne rasprava dostavljeno je ukupno 55 primjedbi u pismenom obliku, 11 primjedbi upisanih u knjigu primjedbi i 18 primjedbi iznesenih na javnom izlaganju. Sve primjedbe dostavljene su izrađivaču plana, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje koji je izradio izvješće o javnoj raspravi.

1.2. Usklađenje s uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora

U srpnju 2004. godine, Sabor RH donio je Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04), a u rujnu 2004. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine«, broj 128/04) (dalje u

tekstu:Uredba) i utvrdila obveze koje priobalne odnosno otočne županije, gradovi i općine moraju ispoštivati i uskladiti svoje prostorne planove sa Uredbom. Obveza usklađenja utvrđena je retroaktivno i za već donešene prostorne planove. Do usklađenja sa Uredbom i ishođenja suglasnosti Ministarstva svi važeći prostorni planovi se ne primjenjuju. Iz tog razloga nastavak radova na izradi UPU Cres nije moguć dok se Prostorni plan uređenja područja Grada Cresa, a nakon toga i prijedlog UPU Cres ne uskladi sa Uredbom.

Uredba je utvrdila stroge i detaljne norme uređenja, građenja i korištenja prostora u zaštićenom obalnom području kao cjelini, a posebice u građevinskim područjima naselja i izdvojenim građevinskim područjima za ugostiteljsko-turističku namjenu.

Postupak usklađenja prostornih planova sa Uredbom definiran je temeljem dodatnih uputa, naputaka, mišljenja i sl. Ministarstva i Županijskog zavoda. Prvi plan u postupku usklađenja sa Uredbom je Županijski prostorni plan. Predmet usklađenja Prostornog plana županije je formiranje područja ugostiteljsko turističke-namjene sa definiranjem položaja, vrste, površina i kapaciteta ugostiteljsko-turističkih sadržaja za cijelo područje županije, utvrđivanje smještaja i kapaciteta marina, utvrđivanje kriterija određenja izgrađenog područja, zabrana gradnje izvan građevinskog područja, obveza priključenja novih građevina na odvodnju i obveza izrade UPU za sva neizgrađena građevna zemljišta u zaštitnom obalnom području.

U travnju 2005. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdalo je suglasnost na izmjene i dopune prostornog plana Primorsko goranske županije, a u svrhu usklađenja sa Uredbom.

Poglavarstvo Grada Cresa dostavilo je svoje primjedbe na prijedlog izmjena prostornog plana županije u kojim se tražilo da se u izmjene prostornog plana županije ugrade svi turističko-ugostiteljski sadržaji sa površinama, vrstom i kapacitetima turističko-ugostiteljskih sadržaja kako je predviđeno Prostornim planom uređenja Grada Cresa. Iznesena je primjedba odnosno neslaganje sa odredbom kojom se utvrđuje obveza izrade UPU za neizgrađena područja svih pa i onih najmanjih naselja na području Grada Cresa. Isto tako data je primjedba na uvjetovanje obveze priključenja novih građevina na kanalizacijski sustav u svima naseljima na području Grada Cresa jer osim za Cres te naselja Martinščicu i Valun za sva ostala naselja nije u bliskoj budućnosti predviđena izgradnja kanalizacijskog sustava te će i nadalje svaka planska izgradnja biti moguća jedino rješavanjem snabdijevanja vodom putem cisterni ukoliko ne postoji vodoopskrbni sustav, a odvodnja izgradnjom i priključenjem na septičku jamu.

Konačno usaglašenom izmjenom Prostornog plana županije prihvaćena su područja turističko-ugostiteljske namjene predviđena Prostornim planom uređenja Grada Cresa osim naselja, sela i pastirskih stanova u funkciji obavljanja ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Izradu elaborata usklađenja Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa sa izmjenom prostornog plana županije i Uredbom Grad Cres je ugovorio sa Urbanističkim institutom Hrvatske u siječnju 2005. godine. Trenutno je u izradi elaborat usklađenja prostornog plana uređenja područja Grada Cresa. Obzirom da će se pojedina postojeća građevinska područja za izdvojene namjene smanjivati, a zbog potrebe usklađenja plana sa člankom 4. Uredbe biti će potrebno provesti javnu raspravu prijedloga elaborata usklađenja. Člankom 4. Uredbe definirano je da građevinska područja moraju imati izgrađeni dio jednak ili veći od nizgrađenog dijela, a ukoliko je neizgrađeni dio veći mora se građevinsko područje umanjiti na 70 0ovršine.

Najveći dio usklađenja Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa sa Uredbom odnosi se upravo na usklađenje građevinskih područja naselja kao i građevinskih područja za izdvojene namjene sa člankom 4. Uredbe te usklađivanje građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene sa smjernicama iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije - utvrđivanja površina, vrsta i kapaciteta u broju ležaja za svaku pojedinu lokaciju. Elaboratom usklađenja izvršit će se i korekcije izgrađenog građevinskog područja naselja sa odredbom iz Uredbe koja glasi »da se izgrađeni dio građevinskog područja određuje na način da se izuzima svaka neizgrađena površina veća od 5000 m2«, čime se povećava izgrađeni dio građevinskog područja naselja. Nadalje, usklađenje se odnosi na utvrđivanje obveze izrade urbanističkih planova uređenja za sva naselja na području Grada u mjerilu 1:2000 te utvrđivanjem poteza djelomično uređenih plaža i prirodnih morskih plaža.

Nakon što konačni prijedlog elaborata usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Cresa dobije pozitivno mišljenje Županijskog zavoda i ishodi suglasnost Ministarstva potrebno je prijedlog Urbanističkog plana naselja Cres kao i ostale važeće detaljne planove uskladiti sa Uredbom.

1.3. Izrada ostalih urbanističkih i detaljnih planova

Pored izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Cres Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za 2003./2004. godinu bila je predviđena izrada Urbanističkih planova uređenja naselja Valun i Martinščica. Obzirom na izmijenjene zakonske uvjete i obvezu usklađenja prostornog plana uređenja područja Grada Cresa sa Uredbom početak izrade urbanističkih planova uređenja naselja Valun i Martinščica pokrenuti će se nakon usklađivanja Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa sa Uredbom.

Pokrenuti su pripremni radovi na izradi geodetskih podloga za izradu Urbanističkih planova. Prihvaćen je sporazum o međusobnoj suradnji i sufinanciranju između Primorsko- goranske županije, Grada i Državne geodetske uprave o izradi digitalnih ortofoto planova u mjerilu 1:2000 do jeseni 2005. godine.

Izrada Detaljnih planova uređenja DPU kampa Kovačine i DPU uređenje Porozine - I. faza predviđenih Izmjenama i dopunama Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru, a na inicijativu investitora i korisnika prostora nije realizirana. Izrada DPU Kovačine je ugovorena i izrađena je topografsko-katastarska podloga. Programski zadatak i nacrt prijedloga plana kampa Kovačine trebat će uskladiti sa urbanističkim planom uređenja naselja Cres kao i Uredbom te provesti javnu raspravu. Investitor izrade DPU Porozine - I. faza nije pokazao interes za realizaciju plana te izradu detaljnog plana nije ugovorio.

2. Realizacija programa uređenja zemljišta

Imovinsko-vlasnički odnosi

Uređenje građevinskog zemljišta podrazumijeva pripremu i opremanje zemljišta. Nažalost, rješavanje imovinsko- vlasničkih odnosa, preduvjeta daljnjem uređenju zemljišta ne prati željenom brzinom pripremu investicija. Razlog je tome dugogodišnje nerješavanje vlasništva, nedovoljna kadrovska osposobljenost, sporost i neažurnost općinskog suda u rješavanju sporova od interesa za Grad, nedostupnost podataka iz zemljišne knjige, nepostojanje digitalne baze podatake zemljišnih knjiga, neažurirane katastarske podloge, neusklađenost katastra i zemljišnih knjiga, česte izmjene zakonske regulative kao i nedovoljne ovlasti Grada u rješavanju vlasništva nad parcelama potrebnim za izgradnju infrastrukture od interesa za Grad.

Tako u proteklom dvogodišnjem razdoblju nisu riješeni imovinsko-vlasnički odnosi nad zemljištem bitnim za realiza

ciju više projekata od interesa za Grad - koridor prometnice na predjelu Brajdi te nije moguće izvršiti spoj Brajdi na državnu cestu kao i spoj Brajdi sa predjelom Grabar, parcele na predjelu poslovne zone Volnik u vlasništvu Grada, koridor prometnice spoja obalne ceste u Martinšćici sa županijskom cestom, otkup zamljišta predviđenih za parkirališta na predjelu Dari i Melin u Cresu, otkup i izvlaštenje parcela u zahvatu odlagališta otpada Pržić potrebnih za ishođenje građevne dozvole za sanaciju odlagališta otpada na Pržiću i realizaciju sredstava Fonda za zaštitu okoliša, inventarizacija gradskog vlasništva u Cresu za potrebe izrade UPU Cres i planiranja javnih sadržaja i infrastrukture.

U narednom razdoblju trebalo bi svakako ubrzati i pojačati aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih poslova projekata od interesa za Grad, zacrtati jasne prioritete i rokove te izdvojiti sredstva u proračunu za otkup ili zamjenu zemljišta.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U proteklom dvogodišnjem razdoblju značajna su ulaganja u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa. Razlog tome je u poticajnim mjerama Vlade kroz povrat dijela poreza otočnim jedinicama lokalne samouprave koja se ulažu u izgradnju infrastrukture, potporama Ministarstva te kreditnim sredstvima Grada. Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2003./2004. godine predviđena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture-opskrbe pitkom vodom, odvodnje, izgradnje prometnica i javne rasvjete te uređenje javnih površina.

U proteklom dvogodišnjem razdoblju realizirani su slijedeći radovi na izgradnji objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa:

Opskrba pitkom vodom i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

1. Izgradnja kanalizacijskog sustava predjela Brajdi i izgradnja rekonstrukcija vodovodne mreže predjela Brajdi u Cresu,

2. Izgradnja vodovodne mreže skladišno-servisne zone Volnik - dijelom izvedena,

3. Izgradnja kanalizacijskog sustava skladišno-servisne zone Volnik - dijelom izvedena,

4. Izgradnja kanalizacijske mreže predjela Grabar zajedno sa rekonstrukcijom vodovodne mreže - u izgradnji,

5. Izgradnja kanalizacijske mreže klančić Rialto i Zagrebačke ulice,

6. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Martinšćica zajedno sa rekonstrukcijom vodovodne mreže - u izgradnji,

7. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Valun zajedno sa rekonstrukcijom vodovodne mreže - u izgradnji,

8. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Cres (izrađuje se projektna dokumentacija)

Javne površine

1. Uređenje pjacete i trga ispred župne crkve u Cresu,

2. Uređenje partera Trga Frane Petrića, Riva Creskih kapetana i Trg ispred palače Arsan,

3. Uređenje obalnog puta Lungomare u Cresu, izvedeni radovi infrastrukture i betonske podloge te dijelom zelene površine - ostaju radovi na opločenju i urbanoj opremi;

4. Uređenje šetnice prema Dražici - u izgradnji,

5. Uređenje trgova, javnih i parkirališnih prostora u Martinšćici, Kalcića u Valunu i trga ispred crkve u Orlecu

Nerazvrstane ceste

1. Izgradnja prometnica na predjelu Volnik - dijelom probijena,

2. Izgradnja prometnica na predjelu Brajdi - dijelom izvedene,

3. Izgradnja servisne pristupne ceste za Lungomare u Cresu

Javna rasvjeta

1. Izgradnja i rekonstrukcija JR na predjelu Brajdi u Cresu

2. Izgradnja i rekonstrukcija JR u skladišno-servisnoj zoni Volnik - dijelom izvedeno

3. Izgradnja - rekonstrukcija JR uz obalni put Lungomare Sv. Mikule

4. Izgradnja JR u naselju Martinšćica te uz prometnicu Martinšćica-Slatina i uz prometnicu Marinšćica -Zaglav

Odlaganje komunalnog otpada

1. Sanacija odlagališta otpada Pržić - rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa, izrada projektne dokumentacije.

II. POKRIVENOST PODRUČJA GRADA CRESA DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

Područje Grada Cresa pokriveno je dokumentima prostornog uređenja iskazanim u tablici 1.

III. ANALIZA POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Tablica 1 - Pokrivenost područja Grada Cresa dokumentima prostornog uređenja

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

PPUPG Cres (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02) osnovni strateški dokument razvoja i prostornog planiranja na području Grada Cresa za naredno razdoblje. Pri tome je planske odrednice temeljio na očuvanju prirodne, kulturne i povijesne vrjednosti otoka. Definirao je orgnizaciju prostora te osnovnu namjenu i korištenje površina na području Grada Cresa te utvrdio uvjete gradnje stambenih, poslovnih građevina te građevina društvene namjene te koridore i površine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava. Kroz mjere provedbe prostornog plana, kao i elaborat usklađenja sa Uredbom, koji je u izradi, utvrđena je obveza izrade detaljnih dokumenata prostornog uređenja. Tako je Uredbom utvrđena dodatna obveza izrade urbanističkih planova za sva naselja u obalnom pojasu odnosno sva naselja na području otoka.

Urbanistički planovi uređenja donijet će se za:

a) naselja: Cres, Martinšćicu, Valun, Dragozetići, Filozići, Sv. Petar, Vodice, Loznati, Miholašćica, Pernat, Vidovići, Stivan, Zbičina, Beli 2, Pod Beli

b) površine za izdvojene namjene:

- Martinšćica - zona smještajnih kapaciteta i autokampa

- Porozina - turističko naselje

- Merag - turističko naselje

- Zaglav - turističko naselje

- Pržić - zona poslovne namjene

- Orlec - zona poslovne namjene

- Loznati - zona poslovne namjene

Detaljni planovi uređenja donijet će se za:

- naselja koja su zaštićene povijesne urbanističke cjeline: Beli 1, Predošćica, Orlec, Lubenice

- manje zone turističko-ugostiteljske namjene: kamp Travnice u Valunu, kamp u Lubenicama, kamp Železni Menik u Orlecu, Važminec - naselje obnovljeno u funkciji ugostiteljsko-turističke djelatnosti, Ivanje - naselje obnovljeno u funkciji ugostiteljsko-turističke djelatnosti, informacijsko-interpretacijski centar na Križiću

Prioriteti i dinamika izrade Urbanističkih i Detaljnih planova uređenja utvrdit će se Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru u sljedećem četverogodišnjem programu.

Neposredna primjena Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa moguća je za rekonstrukcije svih vrsta građevina i interpolacije unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja te izgradnja infrastrukturnih građevina.

Urbanistički plan uređenja naselja Cres definira prostor naselja Cres sa zonama za izdvojene namjene u smislu utvrđivanja uvjeta nove stambene izgradnje, izgradnje u poslovnoj zone, izgradnje u zonama turističko ugostiteljske namjene, uvjete izgradnje rekreacijskih sadržaja, uređenja i zaštita obalnog pojasa, zelenih površina te izgradnje cjelovitog prometnog sustava, sustava odvodnje i vodoopskrbe. Kroz konzervatorsku studiju utvrđuje zone zaštite kulturne baštine te uvjete rekonstrukcije postojećih i nove izgradnje objekta.

Nakon usklađenja UPU Cres sa Uredbom i nakon utvrđivanja konačnog prijedloga potrebno je, u skladu sa mjerama provedbe plana pokrenuti aktivnosti na izradi:

- detaljnih planova pojedinih zona,

- idejnih-urbanističkih rješenja - zone Dari sa višenamjenskom sportskom dvoranom, sportskim terenima i parkiralištem, šireg zahvata planiranog autobusnog stajališta sa rekonstrukcijom prilazne ceste spoja autobusnog stajališta sa D-100, zone Brajdi sa višestambenim objektom, parkiralištem i zelenim površinama,

- projektne dokumentacije izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih prometnica kao i ostale infrastrukture u zoni zahvata UPU Cres.

Prioriteti i dinamika izrade detaljnih planova, idejnih rješenja i projektne dokumentacije utvrdit će se Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru u sljedećem četverogodišnjem razdoblju i Godišnjim programima izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. SMJERNICE ZA POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

Obzirom na realiziranost postojećih planova, te obveza proizišlih iz Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora utvrđuju se smjernice za postupanje sa pojedinim dokumentima prostornog uređenja iskazanih u tablici 2.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

V. OBJAVA

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/04-1/5

Ur. broj: 2213/02-01-01-05-3

Cres, 21. srpnja 2005.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v. r.

 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Cresa  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=135&mjesto=10002&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr