SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

35.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 28. lipnja 2017. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o provedbi postupaka jednostavne nabave robe,
radova i usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju pravila, uvjeti i način postupanja Općine Omišalj (dalje u tekstu: Općina) u provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.

Članak 2.

Jednostavna nabava je nabava robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna za koju sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Članak 3.

Prilikom provedbe postupaka jednostavne nabave iz ovog Pravilnika, Općina je obvezna u odnosu na sve gospodarske subjekte voditi računa o načelima javne nabave i mogućnosti primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Općina je obvezna primjenjivati odredbe ovog Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

Članak 4.

Postupke jednostavne nabave provode ovlaštene osobe Općine.

Ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka ne moraju imati certifikat u području javne nabave.

II. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 5.

Postupci jednostavne nabave u smislu ovog Pravilnika, dijele se na:

-postupke nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna,

-postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna i manja od 70.000,00 kuna,

-postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna i manja od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova.

1. Jednostavna nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna

Članak 6.

Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna provodi se izdavanjem narudžbenice, odnosno sklapanjem ugovora, u pravilu na temelju jedne ili više dostavljenih ponuda.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučajevima kao što su nabava potrošnog uredskog materijala, usavršavanje službenika, reprezentacija Općinskog načelnika i sl.,sukladno Proceduri zaprimanja, provjere i plaćanja računa Općine Omišalj, voditelj Odsjeka za proračun i financije dodjeljuje poziciju i konto uz provjeru osiguranog iznosa u Proračunu Općine Omišalj, a Općinski načelnik svojom ovjerom odobrava plaćanje računa.

2. Jednostavna nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna i manja od 70.000,00 kuna

Članak 7.

Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna i manje od 70.000,00 kuna i odabir ponude provodi se na temelju zatražene najmanje dvije ponude, koje su prikupljene na dokaziv način (elektroničkom poštom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili na drugi odgovarajući način).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, može se zatražiti jedna ponuda u slučaju:

-nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja ili posebnih okolnosti (konzultantske, odvjetničke, javnobilježničke, zdravstvene i dr. usluge, usluge vještaka, tehnički razlozi, zaštita isključivih prava i sl.),

-kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

-kada nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne nabave se ponavlja,

-žurne nabave, uzrokovane događajima koji se nisu mogli predvidjeti.

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od tri dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

3. Jednostavna nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna i manja od 200.000,00 kuna, odnosno manja od 500.000,00 kuna

Članak 8.

Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manje od 500.000,00 kuna za nabavu radova provodi se na temelju zatražene najmanje tri ponude, koje su prikupljene na dokaziv način (elektroničkom poštom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili na drugi odgovarajući način).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, može se zatražiti jedna ponuda kao u slučaju iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika.

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od pet dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

III.DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 9.

Poziv na dostavu ponude iz članka 7. i 8. ovog Pravilnika mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te izrađen na način da sadrži sve potrebne podatke koji ponuditelju omogućavaju izradu i dostavu ponude.

Članak 10.

Ovlaštene osobe u postupku jednostavne nabave vode zapisnik o otvaranju, pregledu i rangiranju ponuda te predlažu odabir ponude prema kriterijima za odabir iz članka 12. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Obavijest o odabiru ponude zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i rangiranju ponuda s prijedlogom odabira ponude dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju na dokaziv način.

Obavijest o poništenju postupka dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način.

IV.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 12.

Kriteriji za odabir ponude su najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i različiti kriteriji povezani s predmetom nabave, npr. kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i dr.

Uz kriterij iz stavka 1. ovog članka odabrani ponuditelj mora ispuniti i ostale uvjete i zahtjeve, ako su zatraženi u pojedinom postupku jednostavne nabave.

V. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA

                                   *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 13.

S odabranim ponuditeljem, u postupcima iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. i 3. ovog Pravilnika obavezno se sklapa ugovor koji mora biti u skladu s uvjetima određenima u pozivu na dostavu ponude i odabranom ponudom.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa Općinski načelnik.

Članak 14.

Upravni odjel Općine Omišalj obvezan je kontrolirati izvršenje sklopljenih ugovora na temelju provedenog postupka jednostavne nabave.

VI.REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE
NABAVE

Članak 15.

Općina je obvezna voditi registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na svojim internetskim stranicama.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Općinski načelnik će internim aktom propisati način postupanja i obveze Upravnog odjela Općine Omišalj u provedbi postupaka jednostavne nabave utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i objavljuje se i na internetskim stranicama Općine Omišalj.

KLASA: 021-05/17-01/7

URBROJ: 2142-06-17-01-10

Omišalj, 28. lipnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr