SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

28.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) a u vezi sa člankom 188. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 261. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07, 14/10, 15/12 - proč.tekst i 19/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. svibnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 - Groblje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja 1- Groblje u Omišlju (u nastavku teksta: Plan), koji je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Općinom Omišalj.

Članak 2.

Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela te obveznih priloga kako slijedi:

I. Tekstualni dio

Odredbe za provođenje

OPĆE ODREDBE

1 UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

2 DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1 VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA

2.2 VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINA (UKUPNA BRUTO IZGRAĐENA POVRŠINA GRAĐEVINE, VISINA I BROJ ETAŽA)

2.3 NAMJENA GRAĐEVINA

2.4 SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

2.5 OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

2.6 UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

3 NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1 UVJETI GRADNJE REKONSTRUKCIJE I OPREMANJE CESTOVNE I ULIČNE MREŽE

3.1.1 Pristupne ceste

3.1.2 Promet u mirovanju

3.1.3 Javna pješačko kolna komunikacija

3.2 UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

3.3 UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE I VODOVA UNUTAR PROMETNIH I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA

3.3.1 Elektroopskrba i javna rasvjeta

3.3.2 Vodoopskrbni sustav

3.3.3 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.4 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

4 UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

5 UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

6 UVJETI I NAČIN GRADNJE

7 MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

8 MJERE PROVEDBE PLANA

9 MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1 REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

9.2 ZAŠTITA VODA I TLA

9.3 MJERE ZA OČUVANJE OKOLIŠA

9.4 MJERE ZA UNAPREĐENJE OKOLIŠA

9.5 MJERE POSEBNE ZAŠTITE

9.5.1 Pristupačnost i nesmetana evakuacija ljudi

9.5.2 Mjere u slučaju velikih nesreća ili katastrofa

9.5.3 Mjere zaštite od poplava

9.5.4 Mjere zaštite od štetnog štetnog djelovanja erozije tla (klizišta)

9.5.5 Zaštita od požara

9.5.6 Sigurnost javnih prometnica i krupne infrastrukture

9.5.7 Zaštita od potresa

9.5.8 Zaštita od rušenja

9.5.9 Sustav uzbunjivanja stanovništva

9.5.10 Sklanjanje ljudi

10 ZAVRŠNE ODREDBE

II. Grafički dio - Kartografski prikazi

1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA mj 1:1000

2.1. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET mj 1:1000

2.2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROENERGETIKA I OSTALI mj 1:1000

2.3. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODOOPSKRBA I ODVODNJA mj 1:1000

3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA mj 1:1000

3.2. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE mj 1:1000

4. UVJETI GRADNJE mj 1:1000

4.1. RASTER I RAZMJEŠTAJ GROBNIH POLJA - polja od I. do IV. mj 1:500

4.2. RASTER I RAZMJEŠTAJ GROBNIH POLJA - POLJE I. I II. mj 1:200

4.3. RASTER I RAZMJEŠTAJ GROBNIH POLJA - POLJE III. mj 1:200

4.4. RASTER I RAZMJEŠTAJ GROBNIH POLJA - POLJE IV. mj 1:200

4.5. TIPOVI UKOPNIH MJESTA. mj 1:100

4.6. PRESJEK A-A. mj 1:100

III. Obvezni prilozi

A. Obrazloženje detaljnog plana uređenja

B.Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

C.Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštovati prilikom izrade plana

D.Zahtjevi i mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima dostavljena u postupku izrade plana

E.Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi

F.Evidencija postupaka izrade i donošenja prostornog plana

G. Sažetak za javnost

Članak 3.

(1) Granice obuhvata Plana i namjena površina unutar obuhvata Plana prikazani su na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina.

(2) Područje obuhvata Plana je površine 1,55 ha, a granice obuhvata utvrđene su na kartografskom prikazu br. 4.5. Prostornog plana uređenja općine Omišalj (u nastavku: PPUO Omišalj).

(3) Područje obuhvata Plana je utvrđeno Odlukom o izradi Detaljnog plana uređenja 1 - groblje (DPU 1 - Groblje) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/11).

1 UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području obuhvata Plana prikazan je na kartografskom prikazu broj 1. Detaljna namjena površina, u mjerilu 1:1000. Planirana je sljedeća detaljna namjena površina:

Površine za razvoj i uređenje

- Postojeće groblje (grobna polja) - SG

- Grobna polja (planirano proširenje groblja) - G1

- Površine za gradnju građevina (mrtvačnica, oproštajna dvorana, prodajni prostor)

- Površina za rekonstrukciju sakralne građevina

- Zaštitne zelene površine - Z

Promet

- kolne površine

- kolno-pješačke površine

- pješačke površine - postojeće

- pješačke površine - planirane staze i stubišta

Unutrašnji prostor groblja definiran je zaštitnom ogradom groblja. Vanjski prostor groblja obuhvaća sve površine izvan ograde groblja, a u funkciji je osnovne namjene groblja, kao što su: zaštitno zelenilo, pristupne prometnice i parkirališta, pristupne pješačke staze i druge pješačke površine, te građevine pratećih sadržaja groblja. Podrobnija podjela prostora groblja je sljedeća:

A. UNUTRAŠNJI PROSTOR GROBLJA

A.1. POSTOJEĆE GROBLJE

- postojeća grobna polja s grobnim mjestima

- postojeća kapela Sv. Duha

- pješačke staze unutar groblja

- kolno-pješačke površine

A.2. PLANIRANO GROBLJE

- grobne parcele - grobnice i grobna mjesta

- vertikalne grobnice u zidu kolumbarija

- mjesta za urne (zid kolumbarija ili kazete u zemlji)

- perivojno-pješačke površine

- pješačke staze unutar groblja

- kolno-pješačke površine

- zelene površine s visokim raslinjem

- površina rezervirana za masovni ukop

B. VANJSKI PROSTOR U FUNKCIJI GROBLJA

B.1. POSTOJEĆE

- mrtvačnica i prateće prostorije

- kolno-pješačke površine

- zelene površine s visokim raslinjem i perivojnim elementima

- površine infrastrukturnih sustava (prometne površine)

B.2. PLANIRANO

- zaštitne zelene površine

2 DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 5.

(1) Predmetno groblje, zajedno s proširenjem, predstavlja malo groblje, do 5 ha. Izgrađeni dio groblja iznosi oko 0,63 ha, a planirano proširenje groblja iznosi oko 0,92 ha.

(2) Postojeće groblje s kapelom Sv. Duha se zadržava uz mogućnost rekonstrukcije.

(3) Planirano proširenje groblja moguće je realizirati u jednoj etapi, a po potrebi može se izvesti i u više etapa. U I etapi izvest će se dio kolno-pješačke površine nužan za pristup grobnom polju G1, unutar kojeg je zid kolumbarija, perivojno-pješačka površina, grobne parcele, mjesta za urne, zaštitno zelenilo i pješačke staze.

(4) U II etapi izvodi se grobno polje G2, unutar kojeg su zid kolumbarija, perivojno- pješačka površina, grobne parcele, zaštitno zelenilo i pješačke staze.

(5) U III etapi izvodi se grobno polje G3, unutar kojeg su grobne parcele, zelene površine s visokim raslinjem i perivojim elementima, pješačke staze i zaštitno zelenilo.

(6) U IV etapi izvodi se grobno polje G4, unutar kojeg su zid kolumbarija, perivojno- pješačka površina, grobne parcele, zelene površine s visokim raslinjem i perivojnim elementima te pješačke staze.

(7) Mrtvačnica i oproštajni trg, pristupne prometnice i parkiralište - obzirom na smještaj izvan ogradnog zida - mogu se uređivati kao posebna etapa u skladu sa financijskim mogućnostima. Međutim, svaka etapa mora imati osigurana sredstva koja će garantirati njihovu dovršenost.

(8) Zgrada mrtvačnice zadržava se unutar postojećih gabarita, a sakralnu građevinu moguće je tlocrtno povećati uz zadržavanje iste visine, sve u skladu sa smjernicama nadležnog konzervatorskog tijela.

2.1 VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA

Članak 6.

Površine unutar obuhvata DPU-a, formirat će se kao jedinstvena građevna čestica za svaku pojedinu etapu.

2.2 VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINA (UKUPNA BRUTO IZGRAĐENA POVRŠINA GRAĐEVINE, VISINA I BROJ ETAŽA)

Članak 7.

Propisuje se maksimalna (max) dozvoljena bruto razvijena površina i maksimalna katnost za građevine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 56.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-06-14-01-3

Omišalj, 29. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr