SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga
za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. Pod prihodima iskazuju se prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima iskazuju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplate zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2013. do 2015. godine.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: a) organizacijska, b) programska, c) funkcijska, d) lokacijska, e) ekonomska i izvorima financiranja.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu obveze se mogu preuzeti i plaćati samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini.

Članak 6.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine odgovoran je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 8.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 20.000,00 kuna i koristit će se za zakonom utvrđene namjene.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik obvezan je mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju Proračunske zalihe.

Članak 9.

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac.

Nalogodavac za izvršenje stavki iz Proračuna je Općinski načelnik.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 10.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je kada se sredstva Proračuna izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 10.000 kuna te za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000 kuna. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Ugovorima će se obvezati korisnike sredstava da dostave polugodišnje i godišnje izvještaje o realizaciji programa (propisani obrasci za izvještaje FINI, odnosno Državnom uredu za reviziju sa specifikacijom utroška sredstava Proračuna Općine Mošćenička Draga uz obrazloženje).

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel Općine na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 12.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine.

Subota,29.prosinca2012. Stranica8815—broj58

SLUŽBENENOVINE

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 13.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz Proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Članak 14.

U 2013. godini Općina će se zadužiti uzimanjem kredita kod kreditnih institucija u visini od 4.000.000,00 kuna i to 2.000.000,00 kuna za financiranje dodatnih ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga i 2.000.000,00 kuna za izgradnju građevine javne namjene.

Očekivani iznos ukupnog duga po osnovi glavnice kreditnog zaduženja na kraju proračunske godine iznositi će 4.000.000,00 kuna.

V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 15.

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.

Članak 16.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2013. godine.

Članak 17.

Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti interes Općine. U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarene sredstava od prodaje dionica i udjela u kapitalu koriste se samo za otplatu dugu u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstava ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

VI. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

Članak 18.

Za provedbu Proračuna primjenjuje se proračunsko računovodstvo. Jedinstveni upravni odjel Općine obavezan je izraditi financijske izvještaje, sve sukladno zakonskim propisima o financijskom izvješćivanju.

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel Općine obvezan je provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova sukladno zakonskim propisima.

Plan nabave Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu donosi Općinski načelnik.

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 20.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje.

Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava izvješćuje Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće.

Članak 21.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2013. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2013. godini rashodi su proračuna za 2013. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2013. godinu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/12-01/07

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr