SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

169.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog
prostora u ustanovama odgoja i školstva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju način i uvjeti pod kojima ustanove odgoja i školstva čiji je osnivač Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) mogu davati na privremeno korištenje poslovni i sportski prostor (u daljnjem tekstu: prostor).

Pod ustanovama odgoja i školstva u smislu stavka 1. ovoga članka razumijevaju se: Dječji vrtić »Rijeka«, »Dom mladih« Rijeka i osnovne škole čiji je osnivač Grad (u daljnjem tekstu: ustanove).

Članak 2.

Pod prostorom iz članka 1. stavka 1. ove Odluke podrazumijeva se prostor u vlasništvu Grada kojeg ustanove koriste za obavljanje redovne djelatnosti.

Članak 3.

Ustanove mogu davati prostor na privremeno korištenje, pod uvjetom da:

- se privremenim korištenjem prostora ne ometa ostvarivanje plana i programa rada ustanove,

- se visina naknade naplaćuje svaki mjesec na žiroračun ustanove,

- vode odgovarajuću evidenciju o sklapanju ugovora o davanju prostora na privremeno korištenje i propisanu knjigovodstvenu evidenciju,

- se prostor daje na privremeno korištenje sukladno redoslijedu prioriteta utvrđenom po vrstama aktivnosti,

- objavljuju tjedni raspored privremenog korištenja prostora na oglasnoj ploči ustanove.

II. UVJETI I NAČIN DAVANJA PROSTORA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

Članak 4.

Prostor se daje na privremeno korištenje pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: korisnik) za obavljanje odgojno-obrazovnih, kulturnih, socijalnih, humanitarnih, znanstvenih, zdravstvenih te sportskih i tehničkih aktivnosti, poslova i djelatnosti.

Članak 5.

Kategorije prostora, opis prostora, vrste aktivnosti te naknada za pojedinu kategoriju prostora i vrstu aktivnosti za jedan sat (60 minuta) privremenog korištenja prostora, utvrđene su u tabličnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, korisnik prostora dužan je platiti i naknadu za rad radnika ustanove zaduženog za prostor u visini od 30,00 kuna bruto za 1h (60 minuta) pružene usluge, osim za prostor od IV. do VI. kategorije.

Članak 6.

Redoslijed prioriteta u privremenom korištenju prostora od I. do VI. kategorije utvrđuje se ovisno o vrsti aktivnosti koja se u prostoru provodi, i to kako slijedi:

- aktivnosti školskog sporta odnosno školskih sportskih natjecanja, u terminima od 8,00 do 20,00 sati (od ponedjeljka do petka, a subotom i nedjeljom po potrebi),

- aktivnosti iz programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: program javnih potreba u sportu) u terminima od 20,00 do 22,30 sati (od ponedjeljka do petka),

- ostale aktivnosti drugih korisnika, u terminima izvan onih utvrđenih u podstavku 1. i 2. ovoga stavka.

Aktivnosti iz programa javnih potreba u sportu ne mogu se provoditi izvan vremena utvrđenog u stavku 1. podstavku 2. ovoga članka.

Članak 7.

Zahtjev za davanje prostora na privremeno korištenje korisnik podnosi ustanovi u pisanom obliku.

Zahtjev mora sadržavati:

- podatke o korisniku (uz priložene dokaze),

- podatke o prostoru za koji se podnosi zahtjev,

- vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog korištenja, vrstu aktivnosti, poslova ili djelatnosti za koju korisnik podnosi zahtjev.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zahtjev za privremeno korištenje prostora za korisnike koji provode aktivnosti iz programa javnih potreba u sportu podnosi ustanovi, u ime i za račun korisnika, Zajednica sportskih udruga grada Rijeke Riječki sportski savez (u daljnjem tekstu: Riječki sportski savez).

Članak 8.

Odluku o davanju prostora na privremeno korištenje donosi tijelo upravljanja ustanove.

Uvjeti pod kojima se prostor daje na privremeno korištenje utvrđuju se ugovorom, koji se sklapa u pisanom obliku.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, ugovor u ime ustanove sklapa ravnatelj.

Članak 9.

Raspored privremenog korištenja prostora od I. do VI. kategorije za provedbu aktivnosti iz programa javnih potreba u sportu, ustanova utvrđuje u suradnji s Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Riječkim sportskim savezom do 15. siječnja tekuće godine za cijelu kalendarsku godinu.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ugovor o davanju prostora na privremeno korištenje s ustanovom sklapa Riječki sportski savez, u ime i za račun korisnika koji provodi aktivnosti iz programa javnih potreba u sportu.

Članak 10.

Ugovor o davanju prostora na privremeno korištenje sadrži poglavito:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o prostoru koji se daje na privremeno korištenje i o poslovima, aktivnostima ili djelatnosti koju korisnik može obavljati u prostoru,

- iznos naknade za privremeno korištenje prostora i način plaćanja,

- otklanjanje eventualnih šteta,

- vrijeme trajanja privremenog korištenja prostora,

- obveze korisnika glede provedbe mjera zaštite na radu te mjera protupožarne zaštite,

- odredbe o prestanku ugovora.

Članak 11.

Iznimno od odredbe članka 5. ove Odluke, ustanova može prostor dati na privremeno korištenje bez naknade, u sljedećim slučajevima:

- ako ustanove za potrebe ostvarivanja plana i programa rada te unapređivanja odgojno-obrazovnog rada međusobno daju prostor na privremeno korištenje,

- za ostvarivanje humanitarnih aktivnosti,

- za potrebe rada gradskih i županijskih stručnih vijeća ustanova i vježbaonicu studenata,

- za potrebe provođenja nacionalnih programa iz djelokruga obrazovanja,

- za provođenje izbora na lokalnoj razini (mjesna, lokalna i područna /regionalna/ samouprava) i državnoj razini te predsjedničkih izbora i izbora za vijeća nacionalnih manjina,

- za obavljanje aktivnosti iz programa mjesnog odbora u smislu odredbe članka 4. ove Odluke.

Članak 12.

Prihode koje ustanova ostvari od davanja prostora na privremeno korištenje, ustanova može koristiti isključivo za pokriće rashoda tekućeg i investicijskog održavanja tog prostora, osim naknade za uslugu iz članka 5. stavka 2. ove Odluke.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/06).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/148

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-7

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Odluka o davanju na privremeno korištenj  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=634&mjesto=51000&odluka=169
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr