SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

56.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 17/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije» broj 23/01, 04/02, 13/02, 03/05, 09/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 08/07 i 44/07) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 5. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
komunalno-servisnog područja Srdoči

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja komunalno-servisnog područja Srdoči (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan je izradio »Arhitektonsko-građevinski atelje« d.o.o. iz Rijeke, Ive Marinkovića 14.

Članak 3.

Granica obuhvata Plana ucrtana je na kartografskim prikazima od broja 1. do 4.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 12,61 ha.

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

A) TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

5. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

6. Postupanje s otpadom

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

8. Mjere posebne zaštite

8.1. Sklanjanje ljudi

8.2. Zaštita od rušenja

8.3. Zaštita od poplava

8.4. Zaštita od požara

8.5. Zaštita od potresa

9. Mjere provedbe plana

B) GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi:

1. Korištenje i namjena površina M 1:1000

2. Prometna, ulična i komunalna
infrastrukturna mreža

2.1.1. Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.1.2. Prometna infrastrukturna mreža
- uzdužni profili - GMC, SU M 1:1000

2.1.3. Prometna mreža - poprečni profili
- PROMETNICA A M 1:200

2.1.4. Prometna mreža - poprečni profili
- PROMETNICA B M 1:200

2.2. Telekomunikacijska i komunalna
infrastrukturna mreža M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
površina M 1:1000

4. Način i uvjeti gradnje M 1:1000

C) OBVEZNI PRILOZI

I. Obrazloženje Plana

1. Polazišta

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja obuhvata Plana u prostoru Grada

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne značajke

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1.1.4. Zaštićene prirodne i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

1.1.5. Obveze iz planova šireg područja

1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na (demografske) i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. Ciljevi prostornog uređenja

2.1. Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti komunalno-servisnog područja

2.2. Ciljevi prostornog uređenja komunalno-servisnog područja

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i ambijentalnih cjelina

2.2.2. Unapređenje uređenja područja i komunalne infrastrukture

3. Plan prostornog uređenja

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.4. Prometna i ulična mreža

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i ambijentalnih cjelina

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3.8. Pojmovnik

II. Izvod iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 26/05) i Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/07).

III. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja Plana:

- Katastarski plan (M 1:1000), Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka;

- Topografska karta (M 1:1000), Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka;

- Hrvatska osnovna karta (M 1:5000), Državna geodetska uprava;

- Sektorska prostorno-prometna studija autobaze Srdoči (oznaka studije 03/03, »Arhitektonsko-građevinski atelje«, d.o.o., 2003. g., Rijeka).

IV. Studija utjecaja na okoliš komunalno-srevisnog područja Srdoči broj: 5 5318 - U7005/04), Institut građevinarstva Hrvatske d.d., PC Rijeka, 2004. g., Rijeka.

V. Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispr. i 163/04),

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07 i 76/07),

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04) te podzakonski propisi kojima se uređuje zaštita od buke,

- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08),

- Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/ 05, 111/06, 110/07 i 60/08),

- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04, 33/05 i 107/07),

- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 41/08),

- Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07).

VII. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi Plana,

VIII. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana,

IX. Sažetak za javnost.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 5.

Namjena površina prikazana je u kartografskom prikazu broj 1.

Unutar obuhvata Plana utvrđena je slijedeća namjena površina:

1) Gospodarska namjena - komunalno-servisna namjena (K3),

2) Zaštitna zelena površina (Z),

3) Površina infrastrukturnog sustava (IS).

Članak 6.

Površine na području namjene »Zaštitna zelena površina« i »Površina infrastrukturnog sustava« namijenjene su javnom korištenju, a površina na području namjene »Gospodarska namjena - komunalno-servisna namjena« namijenjena je obavljanju gospodarske - komunalno servisne djelatnosti.

Članak 7.

Na području namjene »Gospodarska namjena - komunalno-servisna namjena« planirana je gradnja građevina i uređenje površina auto-baze javnog gradskog prijevoza.

Auto-bazom iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ove Odluke, smatraju se površine i građevine namijenjene smještaju i održavanju vozila javnog gradskog prijevoza, obavljanju djelatnosti komunalnog servisa, administrativnih i drugih pratećih djelatnosti za potrebe pružanja usluge javnog gradskog prijevoza i njegovog razvoja.

Članak 8.

Područje namjene »Zaštitna zelena površina« planirano je urediti kao jedinstvenu cjelinu kojom se odjeljuje površina gospodarske namjene - komunalno-servisne namjene i površina infrastrukturnih sustava od okolnog građevinskog područja naselja.

Članak 9.

Na području namjene »Površina infrastrukturnog sustava« planirana je gradnja dijela glavne mjesne ceste/ ulice (Donja Drenova (od županijske ceste) - Škurinje - /

Tibljaška cesta - Rujevica - Pehlinska cesta / (planirana dionica) - Hosti - Gornji Zamet - do granice grada (Kastav) i gradnja dijela ostale ceste Srdoči-Pehlin.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Članak 10.

Oblik i veličina građevne čestice za smještaj građevina i uređaja komunalne infrastrukture te smještaj prometnica, parkirališta i zelenih površina autobaze istovjetna je obliku i veličini površine »Gospodarska namjena - komunalno- servisna namjene« oznake K3-1 sukladno kartografskom prikazu broj 1.

Članak 11.

Regulacijskim pravcem određenim ovim Planom razdvaja se područje namjene »Gospodarska namjena - komunalno-servisna namjena« od dijela područja namjene »Zaštitna zelena površina« smještenog uz prometnice.

Članak 12.

Gradivi dio površine planirane za gradnju, kolno-manipulativna površina i zelena površina na području namjene »Gospodarska namjena - komunalno servisna namjena« određeni su u kartografskom prikazu broj 3.

Članak 13.

Građevna površina oznake K3-1 na području namjene »Gospodarska namjena - komunalno-servisna namjena« planirana je za gradnju i uređenje:

- građevine za ulaz i izlaz autobusa,

- građevine za obavljanje uredske djelatnosti, prometnog ureda i bloka s pogonsko-energetskim sadržajima,

- građevine dnevnog servisa i opskrbe gorivom,

- građevine za pranje i čišćenje autobusa,

- građevine za periodični servis i popravke/remont autobusa,

- građevine lakirnice,

- građevine spremišta zapaljiivog materijala,

- prometnih površina,

- parkališnih površina za smještaj ispravnih i neispravnih autobusa te vozila zaposlenika auto-baze,

- uređaja za pročišćavanje tehnoloških i zamašćenih voda,

- retencija za oborinske vode,

- energetsko-komunikacijskih podzemnih kanala,

- ostalih tehnoloških građevina, uređaja i objekata u skladu sa zahtjevima tehnološkog procesa suvremene auto-baze javnog prijevoza te

- zelenih površina.

Članak 14.

Na građevnoj površini oznake K3-1 određuju se sljedeći prostorni pokazatelji:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne površine (Kig) iznosi 0,40,

- najveća dozvoljena gustoća izgrađenosti građevne površine (Gig) iznosi 1,2,

- najveći dozvoljeni koeficijent mase građevina iznosi 5.

Članak 15.

Na građevnoj površini oznake K3-1 dozvoljeno je odrediti niveletu platoa na apslolutnoj visini od 259 do 261 m.n.m.

Članak 16.

Na građevnoj površini oznake K3-1 visina građevina mjeri se od nivelacijske kote do:

- najviše završne kote tjemena lučnog zaobljenja krova, ako se građevina gradi s lučnim krovom,

- gornjeg ruba konstrukcije ravnog krova, ako se građevina gradi s ravnim krovom,

- gornjeg ruba krovnog vijenca, ako se građevina gradi s kosim krovom.

Članak 17.

Nivelacijska kota građevine je završna kota poda najniže nadzemne etaže građevine. Nivelacijska kota građevine može biti uzdignuta najviše 0,80 m iznad najniže kote zaravnatog okolnog zemljišta uz rub građevine.

Članak 18.

Na gradivom dijelu građevne površine oznake K3-1 određuje se gradivi dio površine oznake »A« i gradivi dio površine oznake »B«.

Oblik i veličina gradivog dijela površine oznake »A« i gradivog dijela površine oznake »B« određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Na gradivom dijelu površine oznake »A« najveća dozvoljena visina građevine iznosi 17,50 m, a najveći dozvoljeni broj etaža nadzemnog dijela građevine iznosi pet etaža.

Na gradivom dijelu površine oznake »B« najveća dozvoljena visina građevine iznosi 10,50 m, a najveći dozvoljeni broj etaža nadzemnog dijela građevine iznosi dvije etaže.

Članak 19.

Na površinama oznake »A« i »B« iz članka 18. ove Odluke, dozvoljava se gradnja podrumskih etaža i to najviše tri podrumske etaže najveće dozvoljene visine 9,0 m mjereno od nivelacijske kote građevine do završne kote poda najniže podrumske etaže.

Članak 20.

Najmanja dozvoljena udaljenost planiranih građevina na građevnoj površini oznake K3-1 od ruba te površine iznosi polovicu njezine visine, ali ne smije biti manja od 4,0 m.

Članak 21.

Građevine na području namjene »Gospodarska namjena - komunalno-servisna namjena« potrebno je oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja industrijskih građevina, upotrebom postojanih, kvalitetnih i izdržljivih materijala uz primjenu najsuvremenijih tehnologija građenja.

Građevine iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljeno graditi kao montažne građevine.

Pri gradnji građevina koje su dio cjelovitog kompleksa gospodarske - komunalno- servisne površine potrebno je ostvariti prostornu ravnotežu (kompozicijom, proporcijama, kontrastom, ponavljanjem oblika, visinom, materijalima i drugim elementima).

Članak 22.

Krov građevina na području namjene »Gospodarska namjena - komunalno-servisna namjena« može biti ravan, kosi ili lučno zaobljeni krov.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23 stupnja.

Na krovu građevine dozvoljeno je ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje i/ili kolektore sunčeve energije.

Članak 23.

Na građevnoj površini oznake K3-1 broj parkirališnih mjesta određuje se u odnosu na ukupnu građevinsku površinu građevine planirane za gradnju na površini oznake »A«, a iznosi najmanje jedno parkirališno mjesto na 40 m2 građevinske bruto površine te građevine.

 

Parkirališna mjesta iz stavka 1. ovoga članka mogu se osigurati na otvorenim površinama i/ili u sklopu podrumskih etaža građevine za obavljanje uredske djelatnosti.

Najmanje 5% ukupnog broja parkirališnih mjesta iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora biti namijenjeno osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Pojedinačno parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti mora biti najmanje veličine 3,7 x 5,0 m. Dva usporedna (spojena) parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti moraju biti najmanje ukupne veličine 5,9 x 5,0 m. Mjesta za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti moraju biti vidljivo označena te smještena blizu pješačke površine ili ulaza u građevinu.

Članak 24.

Na građevnoj površini oznake K3-1, gradnja i uređenje prometnih površina i otvorenih parkirališta za smještaj autobusa planirana je na kolno-manipulativnim i parkirališnim površinama.

Oblik i veličina kolno-manipulativnih i parkirališnih površina određeni su kartografskim prikazom broj 3.

Na površinama iz stavka 1. ovoga članka najveći dozvoljeni nagib prometnih površina iznosi 5%, a najveći dozvoljeni nagib otvorenih parkirališta za smještaj autobusa iznosi 2%.

Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako to zahtijeva konfiguracija terena, dozvoljava se odstupanje od najvećeg dozvoljenog nagiba za +0,5%.

Članak 25.

Otvorene parkirališne površine potrebno je ozeleniti sadnjom stablašica na način da se na 4 parkirališna mjesta zasadi najmanje 1 stablo.

Površine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je natkrivati prozirnim nadstrešnicama lagane metalne konstrukcije.

Članak 26.

Građevnu površinu oznake K3-1 dozvoljeno je ograditi.

Najveća dozvoljena visina ograde iznosi 1,80 m.

U visini do najviše 1,0 m ogradu je potrebno izvesti kao punu ili čvrstu i to uporabom kamena, betona, opeke i sličnog materijala, a u preostaloj visini kao prozirnu uporabom metala, opeke, živice i sličnog materijala.

Članak 27.

Najmanje 25% građevne površine oznake K3-1 potrebno je urediti kao zelenu površinu.

U izračun zelene površine iz stavka 1. ovoga članka uračunava se zelena površina koja se uređuje na gradivom dijelu, kolno-manipulativnom i parkirališnom dijelu površine te cjelovita zelena površina koja se uređuje oko Vrha Bajevac.

Članak 28.

Najmanje 8% ukupne površine gradivog dijela te kolno- manipulativnog i parkirališnog dijela građevne površine oznake K3-1 potrebno je urediti sadnjom stablašica, ukrasnog grmlja i travnatih površina, na način da se time ne ometa preglednost kolnog prometa auto-bazom.

Članak 29.

Najmanje 18,5% građevne površine oznake K3-1 potrebno je urediti kao cjelovitu zelenu površinu oko Vrha Bajevac u skladu s kartografskim prikazom broj 3.

Zelenu površinu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je urediti kao jedinstvenu cjelinu u funkciji zaštitnog zelenila kojom se odjeljuje gradivi dio te kolno-manipulativni i parkirališni dio auto-baze od okolnog građevinskog područja naselja.

Članak 30.

Na građevnoj površini oznake K3-1 najveća dozvoljena visina potpornog i/ili obložnog zida iznosi 3,0 m, a ako je visina zida veća od 3,0 m tada je zid potrebno izvesti terasasto.

Širina terase između potpornih i/ili obložnih zidova, koju je potrebno ozeleniti, iznosi najmanje 1,0 m.

U širinu ozelenjene terase iz stavka 2. ovoga članka nije uračunata debljina zida.

Potporni i/ili obložni zid izvodi se uporabom betona ili kamena.

3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 31.

Oblik i veličina građevnih čestica za gradnju prometne mreže određuju se lokacijskom dozvolom sukladno kartografskim prikazima broj 1, 2.1.1. i 4.

Na području obuhvata planira se gradnja dijela ceste/ ulice (Donja Drenova (od županijske ceste) - Škurinje - / Tibljaška cesta - Rujevica - Pehlinska cesta / (planirana dionica) - Hosti - Gornji Zamet - do granice grada (Kastav), kao glavne mjesne ceste/ulice te gradnja dijela ulice (Srdoči - Pehlin), kao ostale ulice.

Članak 32.

Uvjeti gradnje dijela glavne mjesne ceste/ulice iz članka 31. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

- najmanji dozvoljeni broj prometnih trakova iznosi tri prometna traka,

- najmanja dozvoljena širina prometnog traka iznosi 3,50 m,

- najmanja dozvoljena širina rubnog traka iznosi 0,35 m,

- najveći dozvoljeni poprečni nagib iznosi od 2,5% do 4,0%,

- najveći dozvoljeni uzdužni nagib iznosi 10% te

- najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 2,0 m.

Članak 33.

Uvjeti gradnje dijela ostale ulice iz članka 31. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

- najmanji dozvoljeni broj prometnih trakova iznosi dva prometna traka,

- najmanja dozvoljena širina prometnog traka iznosi 3,0 m,

- najmanja dozvoljena širina rubnog traka iznosi 0,25 m,

- najveći dozvoljeni poprečni nagib iznosi od 2,5% do 4,0%,

- najveći dozvoljeni uzdužni nagib iznosi 16%,

- najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,60 m.

Članak 34.

Raskrižje kao spoj dijela glavne mjesne ceste/ulice sa dijelom ostale ulice potrebno je graditi na apsolutnoj koti od 242,0 do 244,0 m.n.m.

Raskrižje glavnog cestovnog priključka građevne površine oznake K3-1 i dijela glavne mjesne ceste/ulice potrebno je graditi na apsolutnoj koti od 251,0 do 253,0 m.n.m.

Raskrižje pomoćnog cestovnog priključka građevne površine oznake K3-1 i dijela ostale ulice potrebno je graditi na apsolutnoj koti od 254,5 do 256,5 m.n.m.

Članak 35.

Uz glavnu mjesnu cestu/ulicu planske oznake GMC planirana je gradnja autobusnog ugibališta i stanice javnog gradskog prijevoza sa čekaonicom.

Točan položaj autobusnog ugibališta iz stavka 1. ovoga članka određuje se lokacijskom dozvolom za gradnju glavne mjesne ceste/ulice iz stavka 1. ovog članka.

Ugibalište iz stavka 1. ovoga članka planira se graditi kao kolno proširenje prometnice za zaustavljanje svih vrsta autobusa javnog prijevoza.

Čekaonica iz stavka 1. ovoga članka je građevina gotove konstrukcije koja se planira graditi/postavljati na površini nogostupa prometnice, neposredno uz autobusno ugibalište.

Članak 36.

Najveća dozvoljena visina potpornog i/ili obložnog zida novoplaniranih cesta i ulica iznosi 1,50 m, a ako je visina zida veća od 1,50 m tada je zid potrebno izvesti terasasto.

Širina terase između potpornih i/ili obložnih zidova, koju je potrebno ozeleniti, iznosi najmanje 0,50 m.

U širinu ozelenjene terase iz stavka 2. ovoga članka nije uračunata debljina zida.

Potporni i/ili obložni zid izvodi se uporabom betona ili kamena.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako to zahtijeva konfiguracija terena, visina potpornog i/ili obložnog zida može iznositi do 3,0 m, a isti je potrebno izvesti kao oblikovanu strukturu.

3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 37.

Mjesto i način priključka građevne površine oznake K3- 1 na javnu telekomunikacijsku mrežu prikazan je kartografskim prikazom broj 2.2.

Telekomunikacijske vodove potrebno je položiti podzemno u dijelu glavne mjesne ceste/ulice i ostale ulice.

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 38.

Mjesto i način priključka građevne površine oznake K3- 1 na komunalnu infrastrukturnu mrežu prikazan je u kartografskom prikazu broj 2.2.

Sanitarno-potrošni i protupožarni vodoopskrbni cjevovod, razdjelni cjevovod otpadnih i oborinskih voda, elektroopskrbni kabelski vod i cjevovod plinoopskrbe potrebno je položiti u dijelu cestovne građevine glavne mjesne ceste/ ulice i/ili ostale ulice.

Članak 39.

Vodoopskrbne cjevovovode potrebno je povezati na vodospremu »Marinići« (313/308 m.n.m.), zapremnine 2.000 m3 vode i izvesti od nodularnog lijeva u najvećem profilu promjera 200 (160) mm.

Članak 40.

Javni sustav odvodnje potrebno je izvesti razdjelnim cjevovodom u odgovarajućem padu prema postojećem kolektoru »Zamet«.

Članak 41.

Građevine i površine unutar područja namjene »Gospodarska namjena - komunalno-servisna namjena« planiraju se priključiti na elektroopskrbnu mrežu putem trafostance 10(20) / 0.4 kV opterećenja do 600 kW.

Trafostanicu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je graditi unutar gradivog dijela građevne površine oznake K3-1.

Članak 42.

Područjem obuhvata ovoga Plana prolazi dalekovod DV 110 kV Pehlin-Matulji.

Zaštitni koridor dalekovoda iz stavka 1. ovoga članka iznosi 20 m.

Gradnja zgrada i građevina te uređenje građevnih čestica i javnih površina moguća je unutar koridora dalekovoda ako su ispunjeni tehnički propisi iz Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV (»Narodne novine« broj 53/91 i 24/97), a koji se odnose na sigurnosne visine i udaljenosti, pojačanu izolaciju dalekovoda, te najmanju dozvoljenu udaljenost od dalekovodnog stupa.

Uvjeti sigurnosne udaljenosti građevina koje se grade u koridoru dalekovoda moraju biti ispunjeni i za stanje otklona vodiča dalekovoda kod punog tlaka vjetra (u bilo kojem pravcu) pri temperaturi +40ÊC i to:

- za nepristupačne dijelove zgrada 3,0 m (krov, dimnjak i slično),

- za pristupačne dijelove zgrada 4,0 m (terasa, balkon i slično).

U koridoru dalekovoda nije dozvoljena sadnja raslinja čija bi visina mogla ugroziti pogonsku sigurnost dalekovoda.

Članak 43.

Plinoopskrba područja obuhvata Plana planirana je dogradnjom lokalnog plinovoda položenog u dijelu glavne mjesne ceste/ulice planske oznake GMC.

4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 44.

Oblik i veličina građevnih čestica za uređenje javnih zelenih površina određuju se lokacijskom dozvolom ili rješenjem o uvjetima građenja sukladno kartografskom prikazu broj 1.

Članak 45.

Zaštitnu zelenu površinu oznake Z potrebno je urediti sadnjom i održavanjem vrijednih stablašica te sadnjom drvoreda, travnjaka, cvjetnjaka i zelenih terasa.

Sadnja drvoreda iz stavka 1. ovoga članka planirana je uz novoplanirani dio glavne mjesne ceste/ulice i ostale ulice.

Članak 46.

Na zaštitnoj zelenoj površini oznake Z, osim sadnje i održavanja zelenih površina, dozvoljena je gradnja i uređenje:

a) pješačko - biciklističkih staza najmanje dozvoljene širine 1,60 m te poprečnog nagiba od 2,5 do 4,0%,

b) nadstrešnice, pergole i slično, isključivo primjenom laganih i privremenih gotovih konstrukcija koji mogu zauzimati najviše 5% ukupne površine građevne čestice,

c) objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Oblikovanjem staza, nadstrešnica, pergola i slično te objekata i uređaja komunalne infrastrukture ne smije se narušiti prostorna ravnoteža s prirodnim okolišem.

 

5. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

Članak 47.

Prirodnu i ambijentalnu vrijednost područja obuhvata ovoga Plana predstavlja prirodna zelena površina podnožja i morfološke glavice stjenovitog i vapnenačkog Vrha Bajevac, prikazana kartografskim prikazom broj 3.

Na zelenoj površini iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljen nikakav zahvat u prostoru osim uređenja pješačkih staza.

Morfološku glavicu Vrha Bajevac, na građevnoj površini oznake K3-1, potrebno je sačuvati kao prirodni reljefno- kraški element, vrijedan uspon, vidikovac i razglednu točku cijelog Kvarnera te kao jedinstvenu zaštitnu zelenu površinu prema okolnom građevinskom području naselja.

6. Postupanje s otpadom

Članak 48.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati kako slijedi:

- smanjivati količine otpada,

- otpad sortirati i obavljati druge radnje radi smanjivanja količine i volumena otpada,

- organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i druge materijale).

Članak 49.

Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se sakuplja otpad moraju biti opremljeni na način kojim se sprječava rasipanje ili prolijevanje otpada te nastajanje i širenje prašine, buke i neugodnih mirisa.

Članak 50.

Sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07 i 60/08) te drugih podzakonskih propisa kojima se regulira postupanje s otpadom.

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 51.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje - I. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje vrijednosti kakvoće zraka propisano Uredbom o određivanju područja i naseljenih područja prema kategoriji kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 68/08).

Članak 52.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04) te podzakonskim propisima kojima se regulira zaštita od buke.

Članak 53.

Građevine remonta, dnevnog servisa i ostale servisne građevine unutar građevinske površine oznake K3-1 potebno je graditi sa zvučnom izolacijom vanjskih zidova.

Vrijednost zvučne izolacije vanjskih zidova iz stavka 1. ovoga članka mora iznositi Rw 4 35 dB.

Članak 54.

Brzina kretanja vozila unutar autobaze ograničena je na najveću dopuštenu brzinu od 20 km/h.

Za izlaz i ulaz autobusa u autobazu obvezno je koristiti isključivo glavni ulaz.

Članak 55.

Na dijelu površine infrastrukturnog sustava oznake IS-1 potrebno je izvesti akustičke barijere koje moraju smanjiti razinu buke za Rw = 7 dB prema okolnim stambenim naseljima, sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Članak 56.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05) i Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/94, 12/ 94, 12/95, 24/96 i 4/01).

Područje obuhvata Plana nalazi se u zoni djelomične zaštite izvorišta vode za piće.

Članak 57.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacijskih sustava riječkog područja (IGH - PC Rijeka elaborat broj 5100-1-514994/96 Rijeka 1996/97) i Odluci o odvodnji otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98) i Pravilniku o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

Članak 58.

Unutar područja namjene »Gospodarska namjena - komunalno-servisna namjena« potrebno je graditi interni kanalizacijski sistem kao razdjelni sistem odvodnje.

Prilikom gradnje razdjelnog sistema odvodnje iz stavka 1. ovoga članka potrebno je izvesti zaseban sistem odvodnje sanitarne i tehnološke otpadne vode te zaseban sistem odvodnje oborinske vode.

Članak 59.

Oborinske vode sa krovova građevina dozvoljeno je upuštati izravno u zemljište putem retencija i upojnih bunara.

Oborinske vode s vanjskih kolno-manipulativnih površina i parkirališta potrebno je sakupljati putem ivičnih rigola i rešetki, sprovoditi preko pjeskolova i pročišćavati u separatorima ulja, masti i naftnih derivata te nakon toga upuštati u retencije i upojne bunare.

Točan položaj retencija i upojnih bunara iz stavka 1. i 2. ovog članka nije određen ovim Planom.

Članak 60.

Otpadne sanitarne i tehnološke vode iz građevine potrebno je sprovoditi te upuštati u sustav javne odvodnje.

Tehnološke vode iz stavka 1. ovoga članka, prije upuštanja u javni sustav odvodnje, moraju se pročistiti odgovarajućim uređajem čiji odabir mora odgovarati kakvoći tehnološke vode koju je potrebno pročistiti.

Članak 61.

Područje obuhvata Plana nalazi se na krškom zemljištu na kojem nema zaštićenog šumskog i poljoprivrednog tla.

Zaštitu tla potrebno je provoditi sukladno mjerama sprječavanja oštećivanja ekoloških funkcija tla.

Pri izvedbi zemljanih radova na građevnoj površini oznake K3-1 te pri gradnji građevina za obavljanje gospodarske - komunalno-servisne djelatnosti nije dozvoljeno unošenje u tlo otpadnih i drugih tvari.

Na prometnim površinama i zaštitnoj zelenoj površini nije dozvoljeno pranje vozila i strojeva, odlijevanje vode onečišćene deterdžentima i drugim sredstvima te odlaganje tehnološkog i drugog otpada.

Članak 62.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati u skladu sa Zakonom o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07 i 60/08).

Komunalni otpad potrebno je organizirano prikupljati u kontejnerima za primarnu separaciju otpada i sabirnim kontejnerima.

Specijalni otpad, kojeg čine neuporabljivi dijelovi autobusa i vozila (odbačene baterije i akomulatori, istrošeni katalizatori i drugo), tvari koje više ne zadovoljavaju kakvoćom (ulja, kiseline, otapala i drugo) te ostaci procesa otklanjanja onečišćenja (muljevi iz uređaja za pročišćavanje, prašina iz fltra za zrak, istrošeni filtri i drugo) potrebno je prikupljati u zasebnim spremnicima i odvoziti na organizirana prihvatilišta tog otpada.

Kontejneri i spremnici iz stavka 2. i 3. ovoga članka moraju biti smješteni na građevnoj površini oznake K3-1.

8. Mjere posebne zaštite

8.1. Sklanjanje ljudi

Članak 63.

Zaštita i sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških nesreća te ratnih razaranja planira se gradnjom i uređenjem skloništa i drugih objekata za zaštitu ljudi sukladno odredbama Zakona o policiji (»Narodne novine« broj 129/00 i 41/08) i Pravilnika o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (»Narodne novine« broj 2/91 i 74/93).

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupati sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86, 30/94 i 76/07) i Pravilnika o tehničkim normativima za skloništa (»Narodne novine« broj 53/91 i 55/96).

Dozvoljava se uređenje skloništa kao dvonamjenskog s prvenstveno mirnodopskom namjenom.

8.2. Zaštita od rušenja

Članak 64.

Zaštitu od rušenja potrebno je provoditi primjenom sljedećih mjera:

1. prilikom gradnje dijela glavne mjesne ceste i dijela ostale ulice mora se u potpunosti poštovati udaljenost između građevnog i regulacijskog pravca duž dijelova trase ceste/ulice,

2. prilikom izrade idejnog projekta za gradnju i uređenje građevne površine oznake K3-1 potrebno je voditi računa o međusobnim udaljenostima građevina u svrhu osiguravanja slobodnih prolaza i površina te o potrebi uspostavljanja prostornih razgraničenja (zelenilo, slobodne površine i slično) u svrhu olakšanja pristupa i evakuacije prilikom incidentne situacije,

3. unutar zaštitne zelene površine potrebno je omogućiti i sklanjanje ljudi uređenjem površina koje omogućuju pristup interventnim vozilima,

4. materijal koji je nastao kao posljedica rušenja prilikom incidentne situacije dozvoljeno je odlagati na područjima koja su Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 26/05) predviđena za nasipavanje.

8.3. Zaštita od poplava

Članak 65.

Na građevnoj površini oznake K3-1, kao mjera zaštite od poplava, planirana je gradnja retencije oborinske vode sukladno članku 59. ove Odluke.

8.4. Zaštita od požara

Članak 66.

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04, 33/05 i 107/07) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 41/08).

Članak 67.

Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je u nedostatku domaćih propisa primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Kod projektiranja i gradnje podzemnih garaža potrebno je u nedostatku domaćih propisa primjenjivati numeričku metodu TRVB 106.

Članak 68.

Kod projektiranja dijelova novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94 i 142/03).

Članak 69.

Kod određivanja međusobne udaljenosti između objekata potrebno je voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intezitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i drugom.

Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost treba biti jednaka visini višeg objekta, odnosno najmanje 6,0 metara.

Međusobni razmak stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta.

Ukoliko se ne može postići najmanja propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne pojačane mjere zaštite od požara.

Članak 70.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezna je gradnja hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 08/06).

Članak 71.

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova potrebno je poštivati Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95) i propise donesene temeljem istoga.

Članak 72.

Pri izradi idejnih i glavnih projekata obvezno je pridržavati se prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Pro

 

cjene ugroženosti od požara Grada Rijeke, pozitivnih propisa i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara.

Glavni projekt za gradnju i rekonstrukciju građevina mora biti usklađen s mjerama zaštite od požara utvrđenim pozitivnim propisima, ovom Odlukom te elaboratom zaštite od požara.

8.5. Zaštita od potresa

Članak 73.

Zaštitu od potresa potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine» broj 174/04 i 79/07).

Područje obuhvata ovoga Plana nalazi se u seizmičkoj zoni 7+. Seizmičko zoniranje područja obuhvata Plana utvrđeno je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 26/05).

9. Mjere provedbe Plana

Članak 74.

Gradnji građevina i uređenju površina određenih Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih objekata i uređaja prometne i komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

III. POSEBNA ODREDBA

Članak 75.

Kod gradnje novih građevina, rekonstrukcije postojećih građevina te uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07 i 76/07).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 77.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 78.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana te obvezni prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine sastavni dio Plana, nisu predmet objave.

Članak 79.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/34

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-2

Rijeka, 5. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=51000&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr