SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

12.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 1. ožujka 2007. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PLAN IZVRŠENJE INDEKS

ZA 2006. ZA 2006.


PRIHODI POSLOVANJA 644.103.124,00 608.635.582,47 94,5


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 102.699.100,00 70.431.548,37 68,6


RASHODI POSLOVANJA 568.437.442,00 528.283.671,39 92,9


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 215.342.532,00 169.008.644,25 78,5


RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -36.977.750,00 -18.225.184,80 49,3


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE


PLAN IZVRŠENJE INDEKS

ZA 2006. ZA 2006.


VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 5.012.750,00 5.012.744,29 100,0


C. RAČUNA FINANCIRANJA


PLAN IZVRŠENJE INDEKS

ZA 2006. ZA 2006.


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 59.007.000,00 58.934.120,29 99,9


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 27.042.000,00 27.977.554,35 103,5


NETO FINANCIRANJE 31.965.000,00 30.956.565,94 96,8VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNE GODINE+NETO FINANCIRANJE 0,00 17.744.125,43 -


.

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2006. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 17.744.125,43 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2006. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama


Broj VRSTA PRIHODA Plan Izvršenje Indeks

konta za 2006. za 2006. (4/3*100)

UKUPNI PRIHODI (6+7) 746.802.224,00 679.067.130,84 90,9

6 PRIHODI POSLOVANJA 644.103.124,00 608.635.582,47 94,5

61 PRIHODI OD POREZA 296.544.633,00 297.703.203,20 100,4

611 Porez i prirez na dohodak 198.497.633,00 194.573.823,21 98,0

6111 Porez i prirez na dohodak 165.129.000,00 161.408.259,40 97,7

6111 Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva 12.019.000,00 11.747.901,18 97,7

6111 Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 4.412.000,00 4.089.050,31 92,7

6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za

decentralizirane funkcije osnovnog školstva 7.102.471,00 7.170.500,63 101,0

6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za

decentralizirane funkcije vatrogastva 9.835.162,00 10.158.111,69 103,3

612 Porez na dobit 67.000.000,00 68.243.599,69 101,9

6121 Porez na dobit 67.000.000,00 68.243.599,69 101,9

613 Porezi na imovinu 23.119.000,00 26.972.794,51 116,7

6131 Porez na neizgrađeno građevno zemljište 50.000,00 0,00 -

6131 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine 50.000,00 1.143,48 2,3

6131 Porez na kuće za odmor 19.000,00 35.929,15 189,1

6134 Porez na promet nekretnina 23.000.000,00 26.935.721,88 117,1

614 Porezi na robu i usluge 7.928.000,00 7.912.985,79 99,8

6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 2.926.000,00 3.021.622,77 103,3

6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 5.000.000,00 4.890.074,94 97,8

6145 Porez na reklame 2.000,00 1.288,08 64,4

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD

SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 9.553.234,00 2.587.868,48 27,1

631 Pomoći od inozemnih vlada 703.900,00 3.932,67 0,6

6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 703.900,00 3.932,67 0,6

63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 703.900,00 3.932,67 0,6

633 Pomoći iz proračuna 7.848.534,00 1.842.854,52 23,5

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.477.060,00 1.471.380,00 99,6

63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 207.060,00 307.060,00 148,3

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 1.270.000,00 1.164.320,00 91,7

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 6.371.474,00 371.474,52 5,8

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 6.300.000,00 300.000,00 4,8

63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 69.374,00 69.374,52 100,0

63323 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna 1.200,00 1.200,00 100,0

63324 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna 900,00 900,00 100,0

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.000.800,00 741.081,29 74,0

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.000.800,00 741.081,29 74,0

63422 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika 800,00 800,00 100,0

63423 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova 1.000.000,00 740.281,29 74,0

64 PRIHODI OD IMOVINE 139.779.340,00 136.006.486,99 97,3

641 Prihodi od financijske imovine 46.151.100,00 40.355.248,20 87,4

6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 50.000,00 41.808,48 83,6

64117 Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima 50.000,00 41.808,48 83,6

6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 0,00 5.171.352,09 -

64129 Kamate za ostale vrijednosne papire 0,00 5.171.352,09 -

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.700.000,00 1.848.600,92 108,7

64131 Kamate na oročena sredstva 1.600.000,00 1.769.432,88 110,6

64132 Kamate na depozite po viđenju 100.000,00 79.168,04 79,2

6414 Prihodi od zateznih kamata 44.200.000,00 16.479.411,25 37,3

64141 Zatezne kamate za poreze 130.000,00 117.217,67 90,2

64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 44.070.000,00 16.362.193,58 37,1

6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 100,00 735.905,86 735.905,9

64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 100,00 735.905,86 735.905,9

6416 Prihodi od dividendi 201.000,00 78.169,60 38,9

64163 Prihodi od dividendi na dionice u bankama i ostalim

financijskim institucijama izvan javnog sektora 201.000,00 78.169,60 38,9

6419 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 16.000.000,00 -

64199 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 16.000.000,00 -

642 Prihodi od nefinancijske imovine 93.628.240,00 95.651.238,79 102,2

6421 Naknade za koncesije 2.561.000,00 2.507.220,06 97,9

64213 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 120.000,00 64.414,32 53,7

64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 400.000,00 388.754,12 97,2

64219 Naknade za ostale koncesije 2.041.000,00 2.054.051,62 100,6

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 82.467.240,00 83.369.901,51 101,1

64221 Prihodi od zakupa poslovnog prostora 68.600.000,00 68.912.835,49 100,5

64221 Prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu 970.000,00 1.076.501,86 111,0

64223 Prihodi od iznajmljivanja opreme 2.000,00 7.490,00 374,5

64229 Prihodi od najma stambenog prostora 5.400.000,00 5.676.968,74 105,1

64229 Naknada za uporabu javnih gradskih površina 6.525.000,00 6.728.610,70 103,1

64229 Prihodi od zakupa ostalih prostora u vlasništvu Grada 970.240,00 967.494,72 99,7

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 8.600.000,00 9.774.117,22 113,7

64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 200.000,00 223.873,01 111,9

64236 Prihodi od spomeničke rente 8.100.000,00 9.381.293,38 115,8

64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 300.000,00 168.950,83 56,3

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO

POSEBNIM PROPISIMA 197.483.617,00 171.723.124,41 87,0

651 Administrativne (upravne) pristojbe 5.392.000,00 5.921.305,40 109,8

6513 Ostale upravne pristojbe 5.298.000,00 5.812.526,96 109,7

65139 Prihod od prodaje državnih biljega 5.298.000,00 5.812.526,96 109,7

6514 Ostale pristojbe 94.000,00 108.778,44 115,7

65141 Boravišne pristojbe 94.000,00 108.778,44 115,7

652 Prihodi po posebnim propisima 192.091.617,00 165.801.819,01 86,3

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 126.569.000,00 120.857.725,85 95,5

65231 Komunalni doprinosi 28.400.000,00 31.368.425,73 110,5

65232 Komunalne naknade 98.169.000,00 89.489.300,12 91,2

6526 Ostali nespomenuti prihodi 65.522.617,00 44.944.093,16 68,6

65262 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti 1.061.000,00 1.369.687,37 129,1

65264 Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju 59.222.000,00 35.119.206,26 59,3

65269 Ostali nespomenuti prihodi 5.239.617,00 8.455.199,53 161,4

66 OSTALI PRIHODI 742.300,00 614.899,39 82,8

662 Kazne 90.000,00 42.231,77 46,9

6627 Ostale kazne 90.000,00 42.231,77 46,9

66279 Ostale nespomenute kazne 90.000,00 42.231,77 46,9

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 652.300,00 572.667,62 87,8

6631 Tekuće donacije 228.300,00 210.584,71 92,2

66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba 1.100,00 1.402,53 127,5

66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 0,00 10.000,00 -

66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 227.200,00 199.182,18 87,7

6632 Kapitalne donacije 424.000,00 362.082,91 85,4

66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba 23.500,00 23.498,00 100,0

66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija 1.100,00 1.100,00 100,0

66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 399.400,00 337.484,91 84,5

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 102.699.100,00 70.431.548,37 68,6

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 71.150.000,00 44.731.498,49 62,9

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava 38.250.000,00 20.519.060,99 53,6

7111 Zemljište 38.250.000,00 20.519.060,99 53,6

71112 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 38.250.000,00 20.519.060,99 53,6

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 32.900.000,00 24.212.437,50 73,6

7124 Ostala prava 32.900.000,00 24.212.437,50 73,6

71249 Ostala nespomenuta prava 32.900.000,00 24.212.437,50 73,6

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE 31.549.100,00 25.700.049,88 81,5

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 31.300.000,00 25.447.653,06 81,3

7211 Stambeni objekti 19.300.000,00 19.231.460,83 99,6

72119 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 10.800.000,00 10.155.413,00 94,0

72119 Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada 8.500.000,00 8.932.334,08 105,1

72119 Prihodi od prodaje nadstojničkih stanova 0,00 143.713,75 -

7212 Poslovni objekti 12.000.000,00 5.760.911,23 48,0

72121 Prihodi od prodaje poslovnog prostora 12.000.000,00 5.760.911,23 48,0

7214 Ostali građevinski objekti 0,00 455.281,00 -

72144 Prihodi od prodaje ostalih građevinskih objekata 0,00 455.281,00 -

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 128.000,00 127.977,41 100,0

7221 Uredska oprema i namještaj 128.000,00 127.977,41 100,0

72211 Prihodi od prodaje računala i računalne opreme 128.000,00 127.977,41 100,0

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 2.100,00 2.168,00 103,2

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 2.100,00 2.168,00 103,2

72311 Prihod od prodaje osobnih automobila 2.100,00 2.168,00 103,2

724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih

vrijednosti 119.000,00 118.340,00 99,4

7244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 119.000,00 118.340,00 99,4

72441 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 119.000,00 118.340,00 99,4

725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 0,00 3.911,41 -

7252 Osnovno stado 0,00 3.911,41 -

72521 Prihodi od prodaje stoke 0,00 3.911,41 -


RASHODI

u kunama


Broj VRSTA RASHODA Plan Izvršenje Indeks

konta za 2006. za 2006. (4/3*100)


1 2 3 4 5


UKUPNI RASHODI (3+4) 783.779.974,00 697.292.315,64 89,0

3 RASHODI POSLOVANJA 568.437.442,00 528.283.671,39 92,9

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 163.191.753,00 162.713.452,96 99,7

311 Plaće 128.846.861,00 128.632.740,02 99,8

3111 Plaće za redovan rad 122.869.246,00 122.722.265,01 99,9

3112 Plaće u naravi 474.600,00 473.401,12 99,7

3113 Plaće za prekovremeni rad 2.021.559,00 1.997.612,10 98,8

3114 Plaće za posebne uvjete rada 3.481.456,00 3.439.461,79 98,8

312 Ostali rashodi za zaposlene 10.559.112,00 10.323.784,96 97,8

3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.559.112,00 10.323.784,96 97,8

313 Doprinosi na plaće 23.785.780,00 23.756.927,98 99,9

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.814.336,00 1.814.260,43 100,0

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 19.794.673,00 19.771.355,68 99,9

3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.176.771,00 2.171.311,87 99,7

32 MATERIJALNI RASHODI 204.084.926,00 190.824.291,89 93,5

321 Naknade troškova zaposlenima 5.408.556,00 5.383.930,08 99,5

3211 Službena putovanja 1.937.804,00 1.918.780,00 99,0

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.846.292,00 2.842.646,30 99,9

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 624.460,00 622.503,78 99,7

322 Rashodi za materijal i energiju 25.668.919,00 24.132.547,41 94,0

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.068.783,00 4.026.165,25 99,0

3222 Materijal i sirovine 942.606,00 925.994,88 98,2

3223 Energija 18.516.334,00 17.192.061,66 92,8

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 912.504,00 892.172,35 97,8

3225 Sitni inventar i autogume 1.228.692,00 1.096.153,27 89,2

323 Rashodi za usluge 161.245.341,00 150.327.482,44 93,2

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.934.871,00 5.883.780,71 99,1

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 95.729.356,00 87.898.019,87 91,8

3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.349.917,00 6.151.189,65 96,9

3234 Komunalne usluge 27.564.592,00 27.009.598,79 98,0

3235 Zakupnine i najamnine 3.297.411,00 2.922.864,94 88,6

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.069.534,00 1.029.929,15 96,3

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.227.109,00 10.935.393,73 89,4

3238 Računalne usluge 317.134,00 313.027,94 98,7

3239 Ostale usluge 8.755.417,00 8.183.677,66 93,5

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.762.110,00 10.980.331,96 93,4

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava

i slično 3.004.100,00 2.968.034,04 98,8

3292 Premije osiguranja 1.291.588,00 1.113.862,37 86,2

3293 Reprezentacija 3.135.952,00 2.966.025,99 94,6

3294 Članarine 407.470,00 384.901,23 94,5

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.923.000,00 3.547.508,33 90,4

34 FINANCIJSKI RASHODI 7.136.600,00 6.846.589,72 95,9

342 Kamate za primljene zajmove 4.478.000,00 4.474.366,87 99,9

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 4.478.000,00 4.474.366,87 99,9

343 Ostali financijski rashodi 2.658.600,00 2.372.222,85 89,2

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.129.440,00 1.084.004,19 96,0

3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 70.000,00 53.495,72 76,4

3433 Zatezne kamate 217.160,00 172.577,91 79,5

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.242.000,00 1.062.145,03 85,5

35 SUBVENCIJE 26.693.600,00 26.594.140,69 99,6

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 25.473.600,00 25.473.177,17 100,0

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 25.473.600,00 25.473.177,17 100,0

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima izvan javnog sektora 1.220.000,00 1.120.963,52 91,9

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 358.000,00 357.682,90 99,9

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima 862.000,00 763.280,62 88,5

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR

OPĆE DRŽAVE 5.225.884,00 3.133.865,91 60,0

361 Pomoći inozemnim vladama 119.000,00 118.340,00 99,4

3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 119.000,00 118.340,00 99,4

363 Pomoći unutar opće države 5.106.884,00 3.015.525,91 59,0

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 5.106.884,00 3.015.525,91 59,0

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA

TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 29.269.100,00 29.045.428,72 99,2

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.269.100,00 29.045.428,72 99,2

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.340.600,00 5.688.385,36 89,7

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 22.928.500,00 23.357.043,36 101,9

38 OSTALI RASHODI 132.835.579,00 109.125.901,50 82,2

381 Tekuće donacije 53.979.447,00 53.045.294,29 98,3

3811 Tekuće donacije u novcu 53.384.447,00 52.595.968,34 98,5

3812 Tekuće donacije u naravi 595.000,00 449.325,95 75,5

382 Kapitalne donacije 8.185.816,00 7.370.991,82 90,0

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 7.631.200,00 7.370.991,82 96,6

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 554.616,00 0,00 -

383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 25.770,00 51,5

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 50.000,00 25.770,00 51,5

385 Izvanredni rashodi 4.862.500,00 3.596.780,05 74,0

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 855.000,00 50.149,98 5,9

3859 Ostali izvanredni rashodi 4.007.500,00 3.546.630,07 88,5

386 Kapitalne pomoći 65.757.816,00 45.087.065,34 68,6

3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama

i trgovačkim društvima u javnom sektoru 65.607.816,00 44.937.065,34 68,5

3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama

i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.000,00 150.000,00 100,0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 215.342.532,00 169.008.644,25 78,5

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 50.940.000,00 48.219.558,82 94,7

411 Materijalna imovina - prirodna bogastva 48.953.000,00 11.544.240,16 23,6

4111 Zemljište 48.953.000,00 11.544.240,16 23,6

412 Nematerijalna imovina 1.987.000,00 1.986.766,56 100,0

4123 Licence 1.987.000,00 1.986.766,56 100,0

418 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 34.688.552,10 -

4181 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 34.688.552,10 -

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE 141.963.246,00 105.927.797,55 74,6

421 Građevinski objekti 107.374.050,00 80.832.281,36 75,3

4211 Stambeni objekti 380.000,00 0,00 -

4212 Poslovni objekti 51.059.000,00 36.043.476,18 70,6

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 28.564.000,00 21.852.433,93 76,5

4214 Ostali građevinski objekti 27.371.050,00 22.936.371,25 83,8

422 Postrojenja i oprema 10.794.137,00 8.526.402,66 79,0

4221 Uredska oprema i namještaj 2.116.292,00 2.013.354,89 95,1

4222 Komunikacijska oprema 2.200.364,00 2.198.884,32 99,9

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 869.840,00 800.074,46 92,0

4226 Sportska i glazbena oprema 152.445,00 151.514,11 99,4

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.455.196,00 3.362.574,88 61,6

423 Prijevozna sredstva 802.500,00 802.180,67 100,0

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 802.500,00 802.180,67 100,0

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.723.559,00 1.721.652,95 99,9

4241 Knjige u knjižnicama 357.189,00 357.188,00 100,0

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 374.000,00 372.754,95 99,7

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 670.370,00 670.370,00 100,0

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 322.000,00 321.340,00 99,8

426 Nematerijalna proizvedena imovina 21.269.000,00 14.045.279,91 66,0

4262 Ulaganja u računalne programe 2.800.000,00 2.798.886,19 100,0

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 18.469.000,00 11.246.393,72 60,9

43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I

OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 9.000,00 9.000,00 100,0

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 9.000,00 9.000,00 100,0

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 9.000,00 9.000,00 100,0

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA

NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 22.430.286,00 14.852.287,88 66,2

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 21.843.556,00 14.268.335,85 65,3

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 21.843.556,00 14.268.335,85 65,3

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 586.730,00 583.952,03 99,5

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 586.730,00 583.952,03 99,5


B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE


Broj VLASTITI IZVORI Plan Izvršenje Indeks

konta za 2006. za 2006. (4/3*100)


1 2 3 4 5


9 VLASTITI IZVORI 5.012.750,00 5.012.744,29 100,0

92 REZULTAT POSLOVANJA 5.012.750,00 5.012.744,29 100,0

922 Višak/manjak prihoda 5.012.750,00 5.012.744,29 100,0

9221 Višak prihoda iz prethodne godine 5.012.750,00 5.012.744,29 100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama


Broj VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA Plan Izvršenje Indeks

konta za 2006. za 2006. (4/3*100)

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 59.007.000,00 58.934.120,29 99,9

81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH

ZAJMOVA 2.663.000,00 2.590.243,65 97,3

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 78.000,00 77.960,00 99,9

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima u tuzemstvu 78.000,00 77.960,00 99,9

81211 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni 78.000,00 77.960,00 99,9

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima,

obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 2.585.000,00 2.512.283,65 97,2

8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima,

malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 2.585.000,00 2.512.283,65 97,2

81612 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima,

malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni 2.585.000,00 2.512.283,65 97,2

82 PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA 56.344.000,00 56.343.876,64 100,0

822 Obveznice 56.344.000,00 56.343.876,64 100,0

8221 Obveznice - tuzemne 56.344.000,00 56.343.876,64 100,0

82212 Obveznice - tuzemne 56.344.000,00 56.343.876,64 100,0

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA 27.042.000,00 27.977.554,35 103,5

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 4.016.000,00 3.914.040,63 97,5

515 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim

institucijama izvan javnog sektora 4.016.000,00 3.914.040,63 97,5

5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim

institucijama izvan javnog sektora 4.016.000,00 3.914.040,63 97,5

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 3.100.000,00 4.162.919,30 134,3

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.100.000,00 4.162.919,30 134,3

5321 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u

javnom sektoru 3.100.000,00 4.162.919,30 134,3

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 19.926.000,00 19.900.594,42 99,9

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 19.926.000,00 19.900.594,42 99,9

5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 13.487.000,00 13.486.288,76 100,0

5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i

ostalih financijskih institucija 6.439.000,00 6.414.305,66 99,6


NETO FINANCIRANJE (8-5) 31.965.000,00 30.956.565,94 96,8


.

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

u kunama


Pozi- Broj Funk- VRSTA RASHODA/IZDATAKA Plan Izvršenje Indeks

cija konta cija za 2006. za 2006. (6/5*100)

RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA

RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I

GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ

0111 Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH

PROJEKATA GRADA RIJEKE 42.427.000,00 40.592.718,77 95,7

01110001 0620 Aktivnost: Geografski informacijski sustav 77.000,00 33.877,83 44,0

1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.000,00 23.825,03 99,3

2 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 10.052,80 20,1

3 3239 Ostale usluge 2.500,00 0,00 -

4 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500,00 0,00 -

01110002 0620 Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte 2.530.000,00 2.288.703,80 90,5

22 3223 Energija 10.000,00 0,00 -

24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00 11.076,57 73,8

5 3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 46.527,67 77,5

23 3234 Komunalne usluge 63.000,00 45.768,52 72,6

6 3239 Ostale usluge 3.500,00 3.217,38 91,9

7 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 -

8 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.500,00 400,00 16,0

9 3859 Ostali izvanredni rashodi 2.375.000,00 2.181.713,66 91,9

01110003 0620 Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Gomila 3.280.000,00 3.278.381,63 100,0

10 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim

institucijama izvan javnog sektora 3.280.000,00 3.278.381,63 100,0

01110004 0620 Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica 35.072.000,00 34.710.121,70 99,0

11 4111 Zemljište 35.050.000,00 0,00 -

25 4181 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 34.688.552,10 -

12 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 22.000,00 21.569,60 98,0

01110005 0620 Kapitalni projekt: Radna zona Škurinje 100.000,00 48.800,00 48,8

13 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 48.800,00 48,8

01110007 0620 Kapitalni projekt: Lokacija Gomila 1.078.000,00 133.261,21 12,4

15 4111 Zemljište 1.017.000,00 72.663,01 7,1

16 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 61.000,00 60.598,20 99,3

01110008 0620 Kapitalni projekt: Lokacija Zvonimirova ulica 190.000,00 0,00 -

17 4211 Stambeni objekti 190.000,00 0,00 -

01110011 0620 Kapitalni projekt: Sportsko-rekreacijsko područje Kantrida 100.000,00 99.572,60 99,6

20 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 99.572,60 99,6


Ukupno glava 1: 42.427.000,00 40.592.718,77 95,7


GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I

EKOLOGIJU

0121 Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA 2.466.000,00 1.908.922,14 77,4

01210001 0620 Aktivnost: Usklađenje prostornih planova 180.000,00 158.220,02 87,9

33 3237 Intelektualne i osobne usluge 160.000,00 143.142,60 89,5

34 3239 Ostale usluge 20.000,00 15.077,42 75,4

01210002 0620 Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja 1.136.000,00 792.867,82 69,8

35 3233 Usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 21.447,79 71,5

36 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.036.000,00 705.757,80 68,1

37 3239 Ostale usluge 70.000,00 65.662,23 93,8

01210003 0620 Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja 220.000,00 213.253,90 96,9

38 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 9.553,03 95,5

39 3237 Intelektualne i osobne usluge 105.000,00 102.230,00 97,4

40 3239 Ostale usluge 5.000,00 1.470,87 29,4

50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100,0

01210004 0620 Aktivnost: Zaštita okoliša 206.000,00 166.425,92 80,8

41 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 7.062,33 35,3

42 3237 Intelektualne i osobne usluge 46.000,00 45.164,60 98,2

43 3239 Ostale usluge 5.000,00 600,00 12,0

44 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 1.098,99 7,3

45 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 112.500,00 93,8

01210006 0620 Kapitalni projekt: Prometnice i promet 220.000,00 186.414,00 84,7

47 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 220.000,00 186.414,00 84,7

01210008 0620 Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad 504.000,00 391.740,48 77,7

49 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 504.000,00 391.740,48 77,7


Ukupno glava 2: 2.466.000,00 1.908.922,14 77,4


GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE

ZEMLJIŠTEM

0131 Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U

VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE 8.537.000,00 8.222.008,10 96,3

01310001 0620 Aktivnost: Evidencije o prostoru 695.000,00 675.934,87 97,3

61 3237 Intelektualne i osobne usluge 690.000,00 674.113,92 97,7

62 3239 Ostale usluge 2.000,00 583,95 29,2

63 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.000,00 1.237,00 41,2

01310002 0620 Aktivnost: Priprema zemljišta 436.000,00 431.098,17 98,9

64 3233 Usluge promidžbe i informiranja 62.000,00 61.226,96 98,8

65 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 20.000,00 17.470,56 87,4

66 3859 Ostali izvanredni rashodi 354.000,00 352.400,65 99,5

01310003 0620 Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju kružnog raskrižja

na Škurinju 100.000,00 0,00 -

67 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim

institucijama izvan javnog sektora 100.000,00 0,00 -

01310004 0620 Kapitalni projekt: Lokacija Svilno 2.585.000,00 2.582.567,11 99,9

68 4111 Zemljište 2.585.000,00 2.582.567,11 99,9

01310005 0620 Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište 750.000,00 710.815,67 94,8

69 4111 Zemljište 520.000,00 510.749,70 98,2

70 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 230.000,00 200.065,97 87,0

01310007 0620 Kapitalni projekt: Priprema lokacije za rekonstrukciju

raskrižja Osječka - Ive Lole Ribara 220.000,00 183.427,84 83,4

72 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 220.000,00 183.427,84 83,4

01310008 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije

kružnog raskrižja na Škurinju 3.651.000,00 3.638.164,44 99,6

73 4111 Zemljište 3.651.000,00 3.638.164,44 99,6

01310009 0620 Kapitalni projekt: Lokacija Škurinjsko plase - stanogradnja 100.000,00 0,00 -

74 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 -


Ukupno glava 3: 8.537.000,00 8.222.008,10 96,3


Ukupno razdjel 01: 53.430.000,00 50.723.649,01 94,9


RAZDJEL 02 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA

KOMUNALNI SUSTAV

GLAVA 1 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I

IZGRADNJE

0211 Program: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE 26.694.000,00 21.771.382,22 81,6

02110001 0451 Kapitalni projekt: Cesta 233 1.540.000,00 1.534.198,86 99,6

81 4111 Zemljište 1.280.000,00 1.277.745,62 99,8

82 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 260.000,00 256.453,24 98,6

02110002 0451 Kapitalni projekt: Nova Ciottina - II. faza 50.000,00 0,00 -

84 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 50.000,00 0,00 -

02110003 0451 Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o

komunalnom doprinosu 500.000,00 338.587,09 67,7

86 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 500.000,00 338.587,09 67,7

02110004 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet 500.000,00 30.622,26 6,1

87 4111 Zemljište 400.000,00 0,00 -

88 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 100.000,00 30.622,26 30,6

02110005 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta 102 80.000,00 37.962,71 47,5

89 4111 Zemljište 30.000,00 29.731,25 99,1

90 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 50.000,00 8.231,46 16,5

02110006 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta 104 582.000,00 581.761,56 100,0

91 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 582.000,00 581.761,56 100,0

02110007 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta prema DPU

Škurinjska Draga 8.500.000,00 8.217.894,99 96,7

92 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 8.500.000,00 8.217.894,99 96,7

02110008 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta Poslovnom centru Diračje 23.000,00 16.519,26 71,8

94 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 23.000,00 16.519,26 71,8

02110009 0451 Kapitalni projekt: Trg Sveta Barbara s infrastrukturom 330.000,00 329.784,91 99,9

95 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 330.000,00 329.784,91 99,9

02110010 0451 Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu 1.800.000,00 1.674.635,01 93,0

96 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.800.000,00 1.674.635,01 93,0

02110011 0451 Kapitalni projekt: Klobučarićev trg s infrastrukturom 150.000,00 147.616,47 98,4

97 4214 Ostali građevinski objekti 150.000,00 147.616,47 98,4

02110012 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta s rotorom u

Radničkoj ulici 2.300.000,00 2.235.663,35 97,2

159 4111 Zemljište 570.000,00 565.064,87 99,1

98 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.730.000,00 1.670.598,48 96,6

02110013 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s

infrastrukturom 3.160.000,00 3.158.768,20 100,0

99 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3.160.000,00 3.158.768,20 100,0

02110014 0451 Kapitalni projekt: Tunelski priključci na cestu D-404 100.000,00 0,00 -

100 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 100.000,00 0,00 -

02110015 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta Pastoralnom centru

Škurinje 700.000,00 5.625,00 0,8

102 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 700.000,00 5.625,00 0,8

02110017 0451 Kapitalni projekt: Javni garažni objekt 1.000.000,00 249.916,06 25,0

104 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000,00 249.916,06 25,0

02110018 0451 Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema

zahtjevima mjesnih odbora 50.000,00 0,00 -

105 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 50.000,00 0,00 -

02110019 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji

Zapadni Zamet 500.000,00 168.380,01 33,7

106 4111 Zemljište 200.000,00 0,00 -

107 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 300.000,00 168.380,01 56,1

02110020 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta servisnoj zoni na Rujevici 200.000,00 130.560,01 65,3

108 4111 Zemljište 50.000,00 0,00 -

109 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 150.000,00 130.560,01 87,0

02110021 0451 Kapitalni projekt: Kružno raskrižje »Parkovi« 3.000.000,00 2.149.467,60 71,6

110 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3.000.000,00 2.149.467,60 71,6

02110022 0451 Kapitalni projekt: Raskrižje »Škurinjsko plase« 540.000,00 419.893,50 77,8

111 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 540.000,00 419.893,50 77,8

02110023 0451 Kapitalni projekt: Raskrižje »Ive Lole Ribara« 470.000,00 225.700,00 48,0

112 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 470.000,00 225.700,00 48,0

02110024 0451 Kapitalni projekt: Škurinjska cesta II. 48.000,00 47.232,96 98,4

160 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 48.000,00 47.232,96 98,4

02110025 0451 Kapitalni projekt: Nogostup Brašćine 71.000,00 70.592,41 99,4

161 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 71.000,00 70.592,41 99,4

02110026 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima

GP2c - 1. faza 500.000,00 0,00 -

163 4111 Zemljište 450.000,00 0,00 -

164 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 50.000,00 0,00 -

0212 Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 26.930.000,00 21.984.667,76 81,6

021201 Podprogram: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA

KANTRIDA 14.000.000,00 10.276.250,70 73,4

02120101 0451 Kapitalni projekt: Izgradnja cesta u zahvatu DPU Kantrida 5.900.000,00 2.351.125,98 39,8

113 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 5.900.000,00 2.351.125,98 39,8

02120102 0451 Kapitalni projekt: Infrastrukturni vodovi prema

DPU Kantrida 3.100.000,00 3.099.136,31 100,0

114 4214 Ostali građevinski objekti 3.100.000,00 3.099.136,31 100,0

02120103 0451 Kapitalni projekt: Uređenje plažnog pojasa 5.000.000,00 4.825.988,41 96,5

115 4214 Ostali građevinski objekti 5.000.000,00 4.825.988,41 96,5

021202 Podprogram: INFRASTRUKTURA ZA VELIKE

GRADSKE PROJEKTE 100.000,00 0,00 -

02120201 0451 Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za Sveučilišni

kampus na Trsatu 100.000,00 0,00 -

116 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 100.000,00 0,00 -

021203 Podprogram: INFRASTRUKTURA STAMBENIH

PODRUČJA 12.830.000,00 11.708.417,06 91,3

02120301 0610 Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za

izgradnju stanova na Rujevici 2.500.000,00 1.380.836,05 55,2

120 4214 Ostali građevinski objekti 1.864.000,00 745.177,05 40,0

162 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim

institucijama izvan javnog sektora 636.000,00 635.659,00 99,9

02120302 0610 Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za

izgradnju stanova na Drenovi 10.330.000,00 10.327.581,01 100,0

121 4214 Ostali građevinski objekti 10.330.000,00 10.327.581,01 100,0

0213 Program: PROJEKTI ZA IZGRADNJU STANOVA 2.560.000,00 2.555.475,62 99,8

02130001 0610 Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za stanove

na Rujevici 2.560.000,00 2.555.475,62 99,8

123 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.560.000,00 2.555.475,62 99,8

0214 Program: GRADSKA GROBLJA 2.870.050,00 1.950.470,36 68,0

02140001 0620 Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja 500.050,00 500.045,89 100,0

124 4214 Ostali građevinski objekti 500.050,00 500.045,89 100,0

02140002 0620 Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u groblje Kozala 2.000.000,00 1.111.674,23 55,6

125 4214 Ostali građevinski objekti 2.000.000,00 1.111.674,23 55,6

02140003 0620 Kapitalni projekt: Otkup zemljišta na gradskim grobljima 20.000,00 0,00 -

126 4111 Zemljište 20.000,00 0,00 -

02140004 0620 Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju

Drenova - otplata kredita 350.000,00 338.750,24 96,8

127 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 350.000,00 338.750,24 96,8

0215 Program: OBJEKTI TRŽNE DJELATNOSTI 900.000,00 176.246,53 19,6

02150001 0620 Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti

- centralna gradska tržnica 300.000,00 152.456,53 50,8

128 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 152.456,53 50,8

02150002 0620 Kapitalni projekt: Izgradnja tržnice na lokalitetu Drenova 600.000,00 23.790,00 4,0

129 4214 Ostali građevinski objekti 600.000,00 23.790,00 4,0

0216 Program: CENTRALNA ZONA ZA GOSPODARENJE

OTPADOM 9.220.000,00 8.067.136,92 87,5

02160001 0510 Kapitalni projekt: Izgradnja centralne zone za gospodarenje

otpadom 5.720.000,00 5.193.548,92 90,8

130 4214 Ostali građevinski objekti 2.620.000,00 1.030.629,62 39,3

131 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru 3.100.000,00 4.162.919,30 134,3

02160002 0510 Kapitalni projekt: Izrada projekata za infrastrukturu

pristupa odlagalištu Marišćina 3.500.000,00 2.873.588,00 82,1

165 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.500.000,00 2.873.588,00 82,1

0217 Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM

DRUŠTVIMA 64.757.816,00 44.538.340,30 68,8

021701 Podprogram: OTPADNE VODE 14.025.000,00 9.445.168,38 67,3

02170101 0520 Aktivnost: Otplata kreditnih obveza 6.155.000,00 6.155.006,54 100,0

132 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.155.000,00 6.155.006,54 100,0

02170102 0520 Aktivnost: Program kanalizacije 1 70.000,00 0,00 -

133 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.000,00 0,00 -

02170103 0520 Aktivnost: Objekti odvodnje 7.550.000,00 3.290.161,84 43,6

134 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 7.550.000,00 3.290.161,84 43,6

02170104 0520 Aktivnost: Uvođenje GIS-a 250.000,00 0,00 -

135 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000,00 0,00 -

021702 Podprogram: VODOOPSKRBA 37.432.816,00 25.828.378,54 69,0

02170201 0630 Aktivnost: Otplata kreditnih obveza 1.500.000,00 1.402.143,44 93,5

136 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.500.000,00 1.402.143,44 93,5

02170202 0630 Aktivnost: Program vode 3 7.000.000,00 5.900.146,91 84,3

137 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 7.000.000,00 5.900.146,91 84,3

02170203 0630 Aktivnost: Vodoistražni radovi 400.000,00 213.577,50 53,4

138 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000,00 213.577,50 53,4

02170204 0630 Aktivnost: Objekti vodoopskrbe 28.532.816,00 18.312.510,69 64,2

139 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 28.532.816,00 18.312.510,69 64,2

021703 Podprogram: GOSPODARENJE OTPADOM 8.400.000,00 4.728.807,02 56,3

02170301 0510 Aktivnost: Odlagalište Sovjak 500.000,00 9.620,00 1,9

140 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 9.620,00 1,9

02170302 0510 Aktivnost: Odlagalište Viševac 5.000.000,00 3.003.774,19 60,1

141 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.000.000,00 3.003.774,19 60,1

02170303 0510 Aktivnost: Selekcija otpada 2.400.000,00 1.263.496,12 52,6

142 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.400.000,00 1.263.496,12 52,6

02170304 0510 Aktivnost: Nabava opreme 500.000,00 451.916,71 90,4

143 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 451.916,71 90,4

021704 Podprogram: PLINOFIKACIJA 2.100.000,00 2.100.000,00 100,0

02170401 0432 Aktivnost: Otplata kreditnih obveza 2.100.000,00 2.100.000,00 100,0

144 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.100.000,00 2.100.000,00 100,0

021705 Podprogram: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ 2.800.000,00 2.435.986,36 87,0

02170501 0451 Aktivnost: Nabava autobusa - otplata kredita 2.500.000,00 2.435.986,36 97,4

145 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.500.000,00 2.435.986,36 97,4

02170503 0451 Aktivnost: Izrada projekta za autobazu 300.000,00 0,00 -

147 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 0,00 -

0218 Program: OSTALE AKTIVNOSTI 2.195.000,00 1.969.058,39 89,7

02180001 0451 Aktivnost: Ostali rashodi 1.195.000,00 969.058,39 81,1

148 3233 Usluge promidžbe i informiranja 55.000,00 30.437,20 55,3

149 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000,00 65.578,50 82,0

150 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 184.646,85 65,9

151 3433 Zatezne kamate 40.000,00 34.396,80 86,0

152 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 100.000,00 73.964,92 74,0

153 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 590.000,00 26.484,00 4,5

166 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 527.780,12 -

154 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 50.000,00 25.770,00 51,5

02180002 0840 Aktivnost: Sufinanciranje izgradnje Pastoralnog centra

na Svetištu Trsat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0

155 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0

0219 Program: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 25.473.600,00 25.473.177,17 100,0

02190001 0451 Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD

»Autotrolej« 23.468.000,00 23.468.000,00 100,0

156 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 23.468.000 23.468.000 100,0

02190002 0510 Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD

za gospodarenje otpadom 840.600,00 840.540,00 100,0

157 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 840.600,00 840.540,00 100,0

02190003 0451 Aktivnost: Pokriće gubitka KD »Autotrolej« 1.165.000,00 1.164.637,17 100,0

158 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.165.000,00 1.164.637,17 100,0


Ukupno glava 1: 161.600.466,00 128.485.955,27 79,5


GLAVA 2 DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

0221 Program: GOSPODARENJE STAMBENIM

PROSTOROM U VLASNIŠTVU 8.090.000,00 7.237.808,35 89,5

022101 Podprogram: UPRAVLJANJE STAMBENIM

PROSTOROM GRADA RIJEKE 5.080.000,00 4.790.738,36 94,3

02210101 0610 Aktivnost: Pričuva 2.700.000,00 2.622.284,14 97,1

167 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.700.000,00 2.622.284,14 97,1

02210102 0610 Aktivnost: Tekuće održavanja stambenog prostora za koji

nisu dostatna sredstva pričuve 1.000.000,00 925.607,85 92,6

168 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000,00 925.607,85 92,6

02210103 0610 Aktivnost: Ostali troškovi upravljanja 842.000,00 759.266,86 90,2

169 3223 Energija 30.000,00 15.077,22 50,3

170 3233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000,00 78.536,44 78,5

171 3234 Komunalne usluge 70.000,00 69.195,09 98,9

172 3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000,00 384.156,38 96,0

173 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 1.852,52 92,6

174 3433 Zatezne kamate 40.000,00 39.727,19 99,3

175 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 200.000,00 170.722,02 85,4

02210104 0610 Aktivnost: Povrat razlike sredstava između slobodno

ugovorene najamnine i pričuve 110.000,00 104.067,53 94,6

176 3859 Ostali izvanredni rashodi 110.000,00 104.067,53 94,6

02210105 0610 Aktivnost: Rashodi nastali po sudskim presudama 150.000,00 104.660,32 69,8

177 3859 Ostali izvanredni rashodi 150.000,00 104.660,32 69,8

02210106 0610 Aktivnost: Povrati sredstava 278.000,00 274.851,66 98,9

184 3859 Ostali izvanredni rashodi 278.000,00 274.851,66 98,9

022102 Podprogram: ODRŽAVANJE STAMBENOG

PROSTORA U VLASNIŠTVU 2.570.000,00 2.432.489,50 94,6

02210201 0610 Aktivnost: Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova

stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik 465.000,00 328.584,81 70,7

178 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 465.000,00 328.584,81 70,7

02210202 0610 Aktivnost: Investicijsko održavanje stanova koji se daju

u najam prema listi prioriteta 2.022.000,00 2.021.145,12 100,0

179 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.022.000,00 2.021.145,12 100,0

02210203 0610 Aktivnost: Sufinanciranje uređenja prostora zatvora,

Općinskog i Županijskog suda u Rijeci 83.000,00 82.759,57 99,7

185 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 83.000,00 82.759,57 99,7

022103 Podprogram: KUPNJA I REKONSTRUKCIJA

STAMBENOG PROSTORA 440.000,00 14.580,49 3,3

02210301 0610 Kapitalni projekt: Kupnja stambenog prostora kojim bi

se povećala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke 190.000,00 0,00 -

180 4211 Stambeni objekti 190.000,00 0,00 -

02210302 0610 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija objekta na Pulcu 250.000,00 14.580,49 5,8

186 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 14.580,49 5,8

0222 Program: SOCIJALNI PROGRAM 400.000,00 393.525,99 98,4

02220001 1060 Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova zaštićene i

slobodno ugovorene najamnine korisnicima socijalne skrbi 400.000,00 393.525,99 98,4

181 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 400.000,00 393.525,99 98,4

0223 Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU

STANOGRADNJU GRADA RIJEKE 200.000,00 175.917,85 88,0

02230001 0610 Aktivnost: Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije 200.000,00 175.917,85 88,0

182 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.900,00 8.156,94 39,0

183 3811 Tekuće donacije u novcu 179.100,00 167.760,91 93,7


Ukupno glava 2: 8.690.000,00 7.807.252,19 89,8


GLAVA 3 DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

0231 Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA 31.390.000,00 20.995.293,34 66,9

023101 Podprogram: UPRAVLJANJE POSLOVNIM

OBJEKTIMA 15.540.000,00 12.940.062,08 83,3

02310101 0490 Aktivnost: Pričuva 5.020.000,00 4.589.366,51 91,4

194 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.020.000,00 4.589.366,51 91,4

02310102 0490 Aktivnost: Tekuće održavanje 2.300.000,00 2.296.601,02 99,9

195 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.300.000,00 2.296.601,02 99,9

02310103 0490 Aktivnost: Troškovi upravljanja 3.370.000,00 2.997.181,90 88,9

196 3223 Energija 450.000,00 405.659,87 90,1

197 3233 Usluge promidžbe i informiranja 300.000,00 245.635,79 81,9

198 3234 Komunalne usluge 1.200.000,00 1.125.314,62 93,8

199 3237 Intelektualne i osobne usluge 580.000,00 574.079,79 99,0

200 3239 Ostale usluge 50.000,00 48.000,90 96,0

201 3292 Premije osiguranja 50.000,00 18.478,10 37,0

202 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 20.361,40 67,9

203 3433 Zatezne kamate 10.000,00 3.853,07 38,5

204 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 150.000,00 106.979,75 71,3

205 3859 Ostali izvanredni rashodi 550.000,00 448.818,61 81,6

02310104 0490 Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora

u zakupu 4.500.000,00 2.810.736,36 62,5

210 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.500.000,00 2.810.736,36 62,5

02310105 0490 Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom

vlasništvu 350.000,00 246.176,29 70,3

211 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 350.000,00 246.176,29 70,3

023102 Podprogram: KUPNJA POSLOVNIH OBJEKATA 9.350.000,00 3.843.508,85 41,1

02310201 0490 Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih objekata 9.350.000,00 3.843.508,85 41,1

206 4212 Poslovni objekti 9.350.000,00 3.843.508,85 41,1

023103 Podprogram: REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH

OBJEKATA 6.500.000,00 4.211.722,41 64,8

02310301 0490 Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim

objektima - slobodni poslovni prostor 6.500.000,00 4.211.722,41 64,8

207 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.500.000,00 4.211.722,41 64,8


Ukupno glava 3: 31.390.000,00 20.995.293,34 66,9


GLAVA 4 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE

KOMUNALNE DJELATNOSTI

0241 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE 91.859.000,00 84.686.475,74 92,2

024101 Podprogram: JAVNA RASVJETA 10.629.500,00 10.130.277,58 95,3

02410101 0640 Aktivnost: Utrošak struje i održavanje javne rasvjete 8.584.500,00 8.186.499,56 95,4

220 3223 Energija 5.094.700,00 4.708.166,24 92,4

221 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.449.800,00 3.449.734,08 100,0

222 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 10.299,24 51,5

223 3239 Ostale usluge 20.000,00 18.300,00 91,5

02410102 0640 Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete 610.000,00 603.060,44 98,9

224 4214 Ostali građevinski objekti 410.000,00 405.691,66 98,9

225 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 197.368,78 98,7

02410103 0640 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima i

uređajima javne rasvjete 1.435.000,00 1.340.717,58 93,4

313 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 225.000,00 196.111,80 87,2

226 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.210.000,00 1.144.605,78 94,6

024102 Podprogram: ZELENE POVRŠINE, DJEČJA

IGRALIŠTA I JAVNE FONTANE 20.639.000,00 20.479.703,39 99,2

02410201 0620 Aktivnost: Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta

i javnih fontana 20.321.000,00 20.212.353,57 99,5

227 3223 Energija 140.000,00 122.771,04 87,7

228 3225 Sitni inventar i auto gume 31.800,00 31.762,70 99,9

229 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.024.400,00 19.005.795,87 99,9

230 3234 Komunalne usluge 831.800,00 831.729,96 100,0

231 3237 Intelektualne i osobne usluge 270.000,00 214.232,00 79,3

232 3239 Ostale usluge 7.000,00 2.562,00 36,6

233 3292 Premije osiguranja 16.000,00 3.500,00 21,9

02410202 0620 Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene 318.000,00 267.349,82 84,1

234 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 318.000,00 267.349,82 84,1

024103 Podprogram: POTHODNICI I DIZALA 652.000,00 463.533,14 71,1

02410301 0451 Aktivnost: Održavanje pothodnika i dizala 652.000,00 463.533,14 71,1

235 3223 Energija 65.000,00 37.853,81 58,2

236 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 -

237 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 470.000,00 369.635,34 78,6

238 3234 Komunalne usluge 67.000,00 27.658,10 41,3

239 3239 Ostale usluge 16.000,00 976,00 6,1

240 3292 Premije osiguranja 32.000,00 27.409,89 85,7

024104 Podprogram: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 12.949.900,00 12.663.686,49 97,8

02410401 0510 Aktivnost: Čišćenje javno - prometnih površina 12.949.900,00 12.663.686,49 97,8

241 3225 Sitni inventar i auto gume 200.000,00 74.568,00 37,3

242 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.000,00 2.745,73 9,8

243 3234 Komunalne usluge 12.721.900,00 12.586.372,76 98,9

024105 Podprogram: DIVLJI DEPONIJI 1.246.100,00 1.245.446,40 99,9

02410501 0510 Aktivnost: Sanacija divljih deponija 1.246.100,00 1.245.446,40 99,9

245 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.226.100,00 1.226.004,48 100,0

314 3234 Komunalne usluge 20.000,00 19.441,92 97,2

024106 Podprogram: ČIŠĆENJE MORA 1.174.000,00 1.172.452,32 99,9

02410601 0510 Aktivnost: Čišćenje mora 693.000,00 692.077,32 99,9

246 3234 Komunalne usluge 693.000,00 692.077,32 99,9

02410602 0510 Kapitalni projekt: Nabava opreme 481.000,00 480.375,00 99,9

315 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 481.000,00 480.375,00 99,9

024107 Podprogram: JAVNI SANITARNI ČVOROVI 202.500,00 168.265,59 83,1

02410701 0620 Aktivnost: Održavanje javnih sanitarnih čvorova 172.500,00 168.265,59 97,5

247 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 165.500,00 165.459,59 100,0

248 3239 Ostale usluge 7.000,00 2.806,00 40,1

02410702 0620 Kapitalni projekt: Uređenje javnih sanitarnih čvorova 30.000,00 0,00 -

249 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 0,00 -

024108 Podprogram: JAVNI SATOVI 127.000,00 115.538,57 91,0

02410801 0640 Aktivnost: Održavanje javnih satova 127.000,00 115.538,57 91,0

250 3223 Energija 5.000,00 3.408,69 68,2

251 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 110.000,00 109.951,28 100,0

252 3239 Ostale usluge 8.000,00 0,00 -

253 3292 Premije osiguranja 4.000,00 2.178,60 54,5

024109 Podprogram: AUTOBUSNE ČEKAONICE 360.000,00 350.399,36 97,3

02410901 0620 Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica 320.000,00 318.536,36 99,5

254 3225 Sitni inventar i auto gume 65.000,00 65.000,00 100,0

255 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 253.000,00 251.772,92 99,5

256 3292 Premije osiguranja 2.000,00 1.763,44 88,2

02410902 0620 Kapitalni projekt: Nabava opreme 40.000,00 31.863,00 79,7

316 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.000,00 31.863,00 79,7

024110 Podprogram: PLAŽE 301.000,00 276.590,30 91,9

02411001 0620 Aktivnost: Održavanje plaža 301.000,00 276.590,30 91,9

257 3223 Energija 19.290,00 13.255,01 68,7

258 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 168.000,00 157.381,93 93,7

317 3234 Komunalne usluge 108.000,00 104.250,63 96,5

259 3239 Ostale usluge 4.000,00 0,00 -

260 3292 Premije osiguranja 1.710,00 1.702,73 99,6

024111 Podprogram: PLOČE S NAZIVOM ULICA, TRGOVA,

KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO 35.000,00 17.602,57 50,3

02411101 0620 Aktivnost: Održavanje i postava ploča s nazivom ulica,

trgova, kućnih brojeva, oznaka grada i slično 35.000,00 17.602,57 50,3

261 3223 Energija 3.000,00 1.901,17 63,4

262 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 15.701,40 52,3

263 3239 Ostale usluge 2.000,00 0,00 -

024112 Podprogram: ZAOSTALO OPREMANJE 1.200.000,00 622.344,88 51,9

02411201 0620 Aktivnost: Uređenje javnih površina 422.000,00 123.911,01 29,4

264 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 229.000,00 97.071,01 42,4

318 3237 Intelektualne i osobne usluge 193.000,00 26.840,00 13,9

02411202 0620 Kapitalni projekt: Uređenje parkova i ostalih javnih površina 498.000,00 363.806,75 73,1

265 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 498.000,00 363.806,75 73,1

02411203 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za dječja

igrališta 280.000,00 134.627,12 48,1

266 4111 Zemljište 280.000,00 134.627,12 48,1

024113 Podprogram: OKOLIŠ OBJEKATA U VLASNIŠTVU

GRADA 901.000,00 670.878,79 74,5

02411301 0620 Aktivnost: Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada 894.900,00 664.778,79 74,3

267 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 894.900,00 664.778,79 74,3

02411302 0620 Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene 6.100,00 6.100,00 100,0

268 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.100,00 6.100,00 100,0

024114 Podprogram: KOMUNALNI PRIORITETI NA

PODRUČJU MJESNIH ODBORA 14.461.000,00 12.950.348,60 89,6

02411401 0620 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 10.453.000,00 9.802.142,88 93,8

269 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.914.000,00 9.371.142,62 94,5

270 3237 Intelektualne i osobne usluge 539.000,00 431.000,26 80,0

02411402 0620 Aktivnost: Održavanje javnih površina 2.319.000,00 1.544.512,61 66,6

271 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.114.000,00 1.376.688,45 65,1

272 3237 Intelektualne i osobne usluge 205.000,00 167.824,16 81,9

02411403 0640 Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete 722.000,00 719.040,60 99,6

273 4214 Ostali građevinski objekti 722.000,00 719.040,60 99,6

02411404 0620 Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene 967.000,00 884.652,51 91,5

274 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 967.000,00 884.652,51 91,5

024115 Podprogram: NERAZVRSTANE CESTE 22.838.000,00 20.081.776,56 87,9

02411501 0451 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 19.248.000,00 18.167.135,21 94,4

275 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.728.000,00 15.743.635,21 94,1

319 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 0,00 -

276 3239 Ostale usluge 2.431.000,00 2.423.500,00 99,7

277 3292 Premije osiguranja 64.000,00 0,00 -

02411502 0451 Aktivnost: Čišćenje slivnika 1.390.000,00 1.389.984,04 100,0

278 3234 Komunalne usluge 1.390.000,00 1.389.984,04 100,0

02411503 0451 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za ceste 300.000,00 192.873,88 64,3

279 4111 Zemljište 300.000,00 192.873,88 64,3

02411504 0451 Kapitalni projekt: Oprema za sustav automatskog

upravljanja prometom 1.800.000,00 295.915,43 16,4

280 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.800.000,00 295.915,43 16,4

02411505 0451 Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene 100.000,00 35.868,00 35,9

281 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 100.000,00 35.868,00 35,9

024117 Podprogram: GROBLJA 4.143.000,00 3.277.631,20 79,1

02411701 0620 Aktivnost: Održavanje groblja 4.143.000,00 3.277.631,20 79,1

283 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.140.000,00 3.275.466,12 79,1

284 3292 Premije osiguranja 3.000,00 2.165,08 72,2

0242 Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 16.784.000,00 15.070.608,76 89,8

024201 Podprogram: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 513.000,00 513.000,00 100,0

02420101 0620 Aktivnost: Dežurna pogrebna služba 513.000,00 513.000,00 100,0

285 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 513.000,00 513.000,00 100,0

024202 Podprogram: PRIGODNA DEKORACIJA I

ILUMINACIJA 3.200.700,00 2.729.661,67 85,3

02420201 0620 Aktivnost: Dekoracija i iluminacija 2.838.700,00 2.368.053,67 83,4

286 3223 Energija 209.000,00 105.441,13 50,5

287 3225 Sitni inventar i auto gume 640.200,00 640.174,87 100,0

288 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.842.100,00 1.607.675,67 87,3

289 3235 Zakupnine i najamnine 96.000,00 0,00 -

291 3239 Ostale usluge 51.400,00 14.762,00 28,7

02420202 0620 Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene 362.000,00 361.608,00 99,9

292 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 362.000,00 361.608,00 99,9

024203 Podprogram: MJERE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE

I DEZINFEKCIJE 2.250.000,00 2.244.612,00 99,8

02420301 0530 Aktivnost: Provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije i

dezinfekcije javnih površina, stambenih površina i

poslovnog prostora 2.250.000,00 2.244.612,00 99,8

293 3234 Komunalne usluge 2.190.000,00 2.184.612,00 99,8

294 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 60.000,00 100,0

024204 Podprogram: VETERINARSKE USLUGE 781.000,00 773.519,96 99,0

02420401 0540 Aktivnost: Veterinarske usluge 781.000,00 773.519,96 99,0

295 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 781.000,00 773.519,96 99,0

024205 Podprogram: GRADSKO KUPATILO 395.000,00 341.313,06 86,4

02420501 0620 Aktivnost: Održavanje gradskog kupatila 395.000,00 341.313,06 86,4

296 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 190.000,00 150.000,00 78,9

297 3234 Komunalne usluge 205.000,00 191.313,06 93,3

024206 Podprogram: ZAŠTITA OD POŽARA 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0

02420601 0320 Aktivnost: Gradska vatrogasna zajednica Rijeka 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0

298 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0

024207 Podprogram: OBJEKTI ODGOJNOG I ŠKOLSKOG

SADRŽAJA 1.000.000,00 710.798,54 71,1

02420701 0911 Aktivnost: Održavanje objekata odgojnog i školskog sadržaja 1.000.000,00 710.798,54 71,1

299 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000,00 710.798,54 71,1

024208 Podprogram: OSTALE AKTIVNOSTI 1.685.300,00 1.522.663,92 90,3

02420801 0620 Aktivnost: Materijalni rashodi 1.340.300,00 1.325.099,37 98,9

300 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 98.000,00 83.082,00 84,8

301 3233 Usluge promidžbe i informiranja 158.000,00 157.976,62 100,0

302 3237 Intelektualne i osobne usluge 145.700,00 145.655,60 100,0

303 3239 Ostale usluge 851.600,00 851.532,94 100,0

304 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 86.852,21 99,8

02420802 0620 Aktivnost: Financijski rashodi 165.000,00 117.446,91 71,2

305 3433 Zatezne kamate 70.000,00 50.435,11 72,1

306 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 95.000,00 67.011,80 70,5

02420803 0620 Aktivnost: Ostali rashodi 180.000,00 80.117,64 44,5

307 3859 Ostali izvanredni rashodi 180.000,00 80.117,64 44,5

024209 Podprogram: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 2.386.000,00 1.725.359,61 72,3

02420901 0620 Aktivnost: Redovno održavanje pomorskog dobra 1.760.000,00 1.280.344,95 72,7

308 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.465.000,00 1.102.931,95 75,3

309 3237 Intelektualne i osobne usluge 270.000,00 165.108,00 61,2

310 3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava

i slično 25.000,00 12.305,00 49,2

02420902 0620 Aktivnost: Izvanredno održavanje pomorskog dobra 475.000,00 294.289,76 62,0

312 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 425.000,00 244.879,76 57,6

324 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 49.410,00 98,8

02420903 0620 Kapitalni projekt: Oprema na plažama 151.000,00 150.724,90 99,8

320 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.270,00 14.000,00 98,1

321 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 136.730,00 136.724,90 100,0

024210 Podprogram: URBANA OPREMA 573.000,00 509.680,00 88,9

02421002 0620 Aktivnost: Pomoći dane u inozemstvo 119.000,00 118.340,00 99,4

325 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 119.000,00 118.340,00 99,4

02421001 0620 Kapitalni projekt: Nabava urbane opreme 454.000,00 391.340,00 86,2

311 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 132.000,00 70.000,00 53,0

326 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 322.000,00 321.340,00 99,8


Ukupno glava 4: 108.643.000,00 99.757.084,50 91,8


GLAVA 5 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO

REDARSTVO

0251 Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I

OSTALIH USLUGA 450.000,00 295.837,46 65,7

02510001 0510 Aktivnost: Komunalne usluge 200.000,00 118.601,96 59,3

322 3234 Komunalne usluge 200.000,00 118.601,96 59,3

02510002 0510 Aktivnost: Ostale usluge 250.000,00 177.235,50 70,9

323 3239 Ostale usluge 250.000,00 177.235,50 70,9


Ukupno glava 5: 450.000,00 295.837,46 65,7


Ukupno razdjel 02: 310.773.466,00 257.341.422,76 82,8


RAZDJEL 03 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA

PODUZETNIŠTVO

0301 Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA 249.500,00 168.942,67 67,7

03010001 0411 Aktivnost: Materijalni rashodi 244.500,00 165.041,47 67,5

348 3223 Energija 7.500,00 7.007,67 93,4

328 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 7.177,26 71,8

329 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 75.000,00 69.808,32 93,1

330 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000,00 72.542,50 90,7

331 3239 Ostale usluge 60.000,00 0,00 -

332 3292 Premije osiguranja 12.000,00 8.505,72 70,9

03010002 0411 Aktivnost: Financijski rashodi 5.000,00 3.901,20 78,0

333 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.000,00 3.901,20 78,0

0302 Program: MARKETING 503.000,00 489.987,05 97,4

03020001 0411 Aktivnost: Sajamsko nastupanje 503.000,00 489.987,05 97,4

334 3233 Usluge promidžbe i informiranja 493.000,00 483.040,38 98,0

335 3239 Ostale usluge 5.000,00 2.284,35 45,7

336 3293 Reprezentacija 5.000,00 4.662,32 93,2

0303 Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA 622.000,00 582.550,66 93,7

03030003 0411 Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i

komunalne naknade 622.000,00 582.550,66 93,7

339 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i

srednjim poduzetnicima 622.000,00 582.550,66 93,7

0304 Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE

INFRASTRUKTURE 1.985.500,00 1.546.311,61 77,9

03040001 0411 Aktivnost: Regionalna razvojna agencija - programska

potpora 200.000,00 200.000,00 100,0

340 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 200.000,00 200.000,00 100,0

03040003 0411 Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata

i programa 270.000,00 178.754,96 66,2

342 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 27.025,00 90,1

343 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima 120.000,00 60.729,96 50,6

344 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 91.000,00 75,8

03040004 0411 Kapitalni projekt: Pokretanje poslovne zone Škurinje 319.500,00 0,00 -

346 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 319.500,00 0,00 -

03040005 0411 Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za

Regionalnu razvojnu agenciju »Porin« 961.000,00 960.731,53 100,0

347 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 961.000,00 960.731,53 100,0

03040006 0411 Kapitalni projekt: Uređenje prodavaonice autohtonih

proizvoda 235.000,00 206.825,12 88,0

349 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 235.000,00 206.825,12 88,0


Ukupno razdjel 03: 3.360.000,00 2.787.791,99 83,0


RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ

I ŠKOLSTVO

GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I

ŠKOLSTVO

0411 Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I

OBRAZOVANJA 3.612.550,00 3.534.503,60 97,8

04110001 0980 Aktivnost: Program za darovite učenike i studente 1.240.000,00 1.234.787,62 99,6

358 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.500,00 8.504,25 81,0

359 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava

i slično 14.500,00 14.168,00 97,7

360 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.215.000,00 1.212.115,37 99,8

04110002 0980 Aktivnost: Donacije ustanovama i zakladama 295.000,00 294.126,48 99,7

361 3811 Tekuće donacije u novcu 295.000,00 294.126,48 99,7

04110003 0980 Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela 292.550,00 224.240,85 76,7

362 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 71.250,00 71.096,84 99,8

363 3233 Usluge promidžbe i informiranja 45.000,00 32.412,82 72,0

364 3237 Intelektualne i osobne usluge 86.000,00 60.996,70 70,9

365 3239 Ostale usluge 29.000,00 23.803,66 82,1

366 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 32.146,36 56,4

381 3433 Zatezne kamate 3.800,00 3.784,47 99,6

367 3859 Ostali izvanredni rashodi 500,00 0,00 -

04110004 0911 Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača 1.732.000,00 1.731.943,08 100,0

368 3811 Tekuće donacije u novcu 1.732.000,00 1.731.943,08 100,0

04110005 0911 Aktivnost: Sufinanciranje programskih aktivnosti Vijeća MO 7.000,00 4.216,62 60,2

369 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.000,00 4.216,62 60,2

04110006 0980 Kapitalni projekt: Postavljanje spomen obilježja Nikoli Tesli

na pročelje Osnovne škole Nikola Tesla 46.000,00 45.188,95 98,2

379 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 26.000,00 25.424,95 97,8

380 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 19.764,00 98,8

0412 Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE

USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA 7.466.016,00 6.899.139,27 92,4

04120001 0911 Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka 1.205.500,00 1.205.022,18 100,0

370 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.205.500,00 1.205.022,18 100,0

04120002 0980 Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih 237.500,00 114.736,31 48,3

371 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 237.500,00 114.736,31 48,3

04120003 0912 Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola 285.000,00 225.569,51 79,1

372 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 285.000,00 225.569,51 79,1

04120004 0912 Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola

- decentralizirane funkcije 1.925.067,00 1.759.095,09 91,4

373 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.313.817,00 1.147.867,21 87,4

378 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

- višak dec. funk. 2005. 611.250,00 611.227,88 100,0

04120005 0980 Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva 300.000,00 297.255,17 99,1

374 3292 Premije osiguranja 300.000,00 297.255,17 99,1

04120006 0922 Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola 50.000,00 37.845,08 75,7

375 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 37.845,08 75,7

04120007 0912 Kapitalni projekt: Adaptacija objekata osnovnih škola

- decentralizirane funkcije 3.012.949,00 2.812.388,80 93,3

376 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 177.961,00 89,0

377 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.812.949,00 2.634.427,80 93,7

04120008 0911 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na kotlovnici

PPO Potok 450.000,00 447.227,13 99,4

382 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 450.000,00 447.227,13 99,4


Ukupno glava 1: 11.078.566,00 10.433.642,87 94,2


GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ »RIJEKA«

0421 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG

VRTIĆA RIJEKA 41.776.397,00 41.774.426,07 100,0

04210001 0911 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 38.916.978,00 38.916.978,00 100,0

388 3111 Plaće za redovan rad 31.216.460,00 31.216.460,00 100,0

389 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.330.856,00 2.330.856,00 100,0

390 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 4.838.641,00 4.838.641,00 100,0

391 3133 Doprinosi za zapošljavanje 531.021,00 531.021,00 100,0

04210002 0911 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove 2.362.559,00 2.362.520,04 100,0

392 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 42.600,00 42.600,00 100,0

393 3223 Energija 990.999,00 990.999,00 100,0

394 3234 Komunalne usluge 864.960,00 864.960,00 100,0

395 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 464.000,00 463.961,04 100,0

04210003 0911 Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog

odgoja-predškola i programi za djecu nacionalnih manjina 185.860,00 185.805,00 100,0

396 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 5.000,00 100,0

397 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 142.060,00 142.060,00 100,0

398 3223 Energija 38.800,00 38.745,00 99,9

04210005 0911 Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama 171.000,00 170.239,79 99,6

400 3111 Plaće za redovan rad 171.000,00 170.239,79 99,6

04210004 0911 Kapitalni projekt: Nabava opreme 140.000,00 138.883,24 99,2

399 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 140.000,00 138.883,24 99,2


Ukupno glava 2: 41.776.397,00 41.774.426,07 100,0


GLAVA 3 »DOM MLADIH«

0431 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA

MLADIH 2.994.770,00 2.956.104,48 98,7

04310001 0980 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 2.406.505,00 2.368.220,20 98,4

410 3111 Plaće za redovan rad 1.925.283,00 1.925.283,00 100,0

411 3112 Plaće u naravi 9.200,00 9.200,00 100,0

412 3121 Ostali rashodi za zaposlene 139.932,00 101.647,20 72,6

413 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 298.811,00 298.811,00 100,0

414 3133 Doprinosi za zapošljavanje 33.279,00 33.279,00 100,0

04310002 0980 Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove 523.965,00 523.699,02 99,9

415 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.000,00 17.000,00 100,0

416 3222 Materijal i sirovine 250.448,00 250.448,00 100,0

417 3223 Energija 168.291,00 168.291,00 100,0

418 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 46.000,00 45.734,02 99,4

419 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.226,00 42.226,00 100,0

04310003 0980 Aktivnost: Program rada sa stipendistima 44.300,00 44.185,26 99,7

420 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.100,00 2.039,77 97,1

421 3222 Materijal i sirovine 25.500,00 25.480,00 99,9

422 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.700,00 3.672,00 99,2

423 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.000,00 8.000,00 100,0

424 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 4.993,49 99,9

04310004 0980 Kapitalni projekt: Nabava opreme 20.000,00 20.000,00 100,0

426 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 20.000,00 20.000,00 100,0


Ukupno glava 3: 2.994.770,00 2.956.104,48 98,7


GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO

0441 Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA

- DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 14.794.705,00 14.455.208,78 97,7

044101 Podprogram: REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH

ŠKOLA GRADA RIJEKE 14.609.265,00 14.269.768,78 97,7

04410101 0912 Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada 12.609.265,00 12.272.277,76 97,3

436 3211 Službena putovanja 528.826,00 512.748,01 97,0

437 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 147.300,00 147.233,28 100,0

438 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.440.000,00 1.439.132,50 99,9

439 3222 Materijal i sirovine 71.318,00 67.772,95 95,0

440 3223 Energija 4.891.886,00 4.649.100,14 95,0

441 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 268.000,00 267.598,37 99,9

442 3225 Sitni inventar i auto gume 98.628,00 95.326,00 96,7

443 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 520.000,00 519.722,56 99,9

444 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 944.000,00 943.480,47 99,9

445 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.809.029,00 1.789.261,09 98,9

446 3233 Usluge promidžbe i informiranja 106.130,00 104.559,74 98,5

447 3234 Komunalne usluge 989.314,00 983.689,62 99,4

448 3235 Zakupnine i najamnine 45.300,00 42.163,20 93,1

449 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 176.958,00 147.992,62 83,6

450 3237 Intelektualne i osobne usluge 32.500,00 32.373,92 99,6

451 3238 Računalne usluge 203.174,00 199.791,72 98,3

452 3239 Ostale usluge 150.837,00 148.936,24 98,7

453 3292 Premije osiguranja 2.705,00 2.705,00 100,0

454 3293 Reprezentacija 26.980,00 23.311,35 86,4

455 3294 Članarine 20.470,00 19.890,00 97,2

456 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 132.000,00 131.983,80 100,0

457 3433 Zatezne kamate 3.910,00 3.505,18 89,6

04410102 0912 Kapitalni projekt: Nabava opreme 2.000.000,00 1.997.491,02 99,9

458 4221 Uredska oprema i namještaj 133.877,00 133.602,92 99,8

459 4222 Komunikacijska oprema 7.744,00 7.742,00 100,0

461 4226 Sportska i glazbena oprema 25.145,00 25.144,07 100,0

462 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.028.545,00 1.026.633,36 99,8

508 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 802.500,00 802.180,67 100,0

463 4241 Knjige u knjižnicama 2.189,00 2.188,00 100,0

044102 Podprogram: REDOVNA NASTAVA OSTALIH

OSNOVNIH ŠKOLA 185.440,00 185.440,00 100,0

04410201 0912 Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola 185.440,00 185.440,00 100,0

465 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.440,00 185.440,00 100,0

0442 Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD

DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE 3.091.399,00 3.044.323,58 98,5

044201 Podprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH

ŠKOLA GRADA RIJEKE 2.933.399,00 2.886.640,68 98,4

04420101 0912 Aktivnost: Program produženog boravka 1.309.530,00 1.308.862,00 99,9

466 3111 Plaće za redovan rad 1.085.250,00 1.085.248,14 100,0

467 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 148.935,00 148.912,27 100,0

468 3133 Doprinosi za zapošljavanje 19.165,00 19.163,05 100,0

469 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.600,00 25.266,38 98,7

470 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.230,00 27.227,28 100,0

471 3222 Materijal i sirovine 750,00 615,33 82,0

472 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000,00 844,55 84,5

474 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600,00 1.585,00 99,1

04420102 0912 Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama 160.220,00 146.056,08 91,2

475 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.220,00 48.274,12 96,1

476 3222 Materijal i sirovine 25.000,00 17.884,00 71,5

477 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 85.000,00 79.897,96 94,0

04420103 0912 Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima 244.632,00 230.243,44 94,1

509 3111 Plaće za redovan rad 41.620,00 38.019,30 91,3

510 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.451,00 5.879,55 91,1

511 3133 Doprinosi za zapošljavanje 708,00 659,78 93,2

478 3211 Službena putovanja 458,00 458,00 100,0

479 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.660,00 5.654,50 99,9

480 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.019,00 12.940,02 80,8

512 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.900,00 5.899,92 100,0

482 3237 Intelektualne i osobne usluge 167.816,00 160.732,37 95,8

04420104 0912 Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje 757.017,00 744.343,00 98,3

483 3111 Plaće za redovan rad 424.277,00 423.992,21 99,9

484 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 54.540,00 53.038,02 97,2

485 3133 Doprinosi za zapošljavanje 5.480,00 5.167,69 94,3

486 3211 Službena putovanja 5.720,00 2.860,00 50,0

487 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.500,00 7.494,24 99,9

488 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.500,00 1.000,00 40,0

489 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 146.000,00 145.932,13 100,0

490 3222 Materijal i sirovine 6.520,00 5.724,74 87,8

491 3225 Sitni inventar i auto gume 2.940,00 2.747,00 93,4

492 3233 Usluge promidžbe i informiranja 300,00 295,00 98,3

493 3237 Intelektualne i osobne usluge 65.380,00 61.013,75 93,3

494 3238 Računalne usluge 20.060,00 19.336,22 96,4

495 3239 Ostale usluge 6.700,00 6.672,00 99,6

496 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.100,00 9.070,00 99,7

04420105 0912 Aktivnost: Program međugradske i međunarodne suradnje OŠ 55.000,00 51.147,50 93,0

497 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 51.147,50 93,0

04420106 0912 Aktivnost: Program školskih manifestacija 61.000,00 60.995,09 100,0

498 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.000,00 60.995,09 100,0

04420107 0912 Tekući projekt: Program stvaralaštva 20.000,00 20.000,00 100,0

499 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 100,0

04420108 0912 Tekući projekt: Ostale aktivnosti 58.000,00 57.360,25 98,9

500 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 57.360,25 98,9

04420109 0912 Aktivnost: Programi stručnog usavršavanja 148.000,00 147.685,00 99,8

501 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 148.000,00 147.685,00 99,8

04420110 0912 Aktivnost: Provedba elemenata Hrvatskog nacionalnog

obrazovnog standarda u 24 osnovne škole 120.000,00 119.948,32 100,0

504 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 120.000,00 119.948,32 100,0

044202 Podprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH

ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA 158.000,00 157.682,90 99,8

04420201 0912 Aktivnost: Program produženog boravka 121.000,00 120.745,00 99,8

505 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 121.000,00 120.745,00 99,8

04420202 0912 Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi 23.000,00 22.960,00 99,8

506 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 23.000,00 22.960,00 99,8

04420203 0912 Aktivnost: Program školskih manifestacija 14.000,00 13.977,90 99,8

507 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 14.000,00 13.977,90 99,8


Ukupno glava 4: 17.886.104,00 17.499.532,36 97,8


Ukupno razdjel 04: 73.735.837,00 72.663.705,78 98,5


RAZDJEL 05 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA

ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

0501 Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA 477.000,00 451.918,62 94,7

05010001 1090 Aktivnost: Materijalni rashodi 472.000,00 449.747,16 95,3

518 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,00 29.194,48 97,3

519 3223 Energija 1.000,00 0,00 -

520 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.000,00 58.744,18 97,9

521 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 37.545,69 93,9

523 3237 Intelektualne i osobne usluge 255.000,00 246.388,52 96,6

524 3239 Ostale usluge 60.000,00 55.024,57 91,7

525 3292 Premije osiguranja 11.000,00 8.803,01 80,0

526 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 14.046,71 93,6

05010002 1090 Aktivnost: Financijski rashodi 5.000,00 2.171,46 43,4

527 3433 Zatezne kamate 2.000,00 976,46 48,8

528 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.000,00 1.195,00 39,8

0502 Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE 32.856.896,00 32.101.924,04 97,7

050201 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH 12.107.000,00 11.973.538,19 98,9

05020101 1040 Aktivnost: Prehrana dojenčadi i male djece 400.000,00 400.000,00 100,0

529 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 400.000,00 400.000,00 100,0

05020102 1040 Aktivnost: Smještaj u jaslicama i dječjim vrtićima 5.487.000,00 5.464.426,69 99,6

530 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.487.000,00 5.464.426,69 99,6

05020103 1040 Aktivnost: Marenda u osnovnim školama 2.000.000,00 1.995.035,88 99,8

531 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.000.000,00 1.995.035,88 99,8

05020104 1040 Aktivnost: Obrok u produženom boravku u OŠ 1.805.000,00 1.799.355,78 99,7

532 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.805.000,00 1.799.355,78 99,7

05020105 1040 Aktivnost: Školski udžbenici i školski pribor 910.000,00 894.803,95 98,3

533 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 88.000,00 86.400,00 98,2

534 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 822.000,00 808.403,95 98,3

05020106 1040 Aktivnost: Oprema za novorođenčad 150.000,00 148.389,61 98,9

535 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 150.000,00 148.389,61 98,9

05020107 1040 Aktivnost: Pomoć nezbrinutoj i zlostavljanoj djeci 1.110.000,00 1.059.544,85 95,5

536 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 820.000,00 784.341,63 95,7

537 3811 Tekuće donacije u novcu 290.000,00 275.203,22 94,9

05020108 1040 Aktivnost: Poklon paketi za djecu 70.000,00 37.257,17 53,2

538 3812 Tekuće donacije u naravi 70.000,00 37.257,17 53,2

05020109 1040 Tekući projekt: Program prevencije poremećaja u

ponašanju djece i mladeži 175.000,00 174.724,26 99,8

603 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.500,00 16.456,46 99,7

604 3237 Intelektualne i osobne usluge 145.800,00 145.670,50 99,9

605 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 9.415,58 99,1

607 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.200,00 3.181,72 99,4

050202 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH,

NEMOĆNIH OSOBA I UMIROVLJENIKA 9.638.896,00 9.497.777,89 98,5

05020201 1070 Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog Križa Rijeka 2.800.000,00 2.799.280,50 100,0

539 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.800.000,00 2.799.280,50 100,0

05020202 1020 Aktivnost: Prehrana umirovljenika 375.000,00 374.980,00 100,0

540 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 375.000,00 374.980,00 100,0

05020203 1020 Aktivnost: Pomoć i njega u kući 550.000,00 550.000,00 100,0

541 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 550.000,00 550.000,00 100,0

05020204 1070 Aktivnost: Pogrebne usluge 70.000,00 60.208,70 86,0

542 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 70.000,00 60.208,70 86,0

05020205 1011 Aktivnost: Psihijatrijska bolnica Lopača 3.900.000,00 3.900.000,00 100,0

543 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0

544 3811 Tekuće donacije u novcu 2.400.000,00 2.400.000,00 100,0

05020206 1020 Aktivnost: Klubovi za starije osobe 350.000,00 350.000,00 100,0

545 3811 Tekuće donacije u novcu 350.000,00 350.000,00 100,0

05020207 1020 Aktivnost: Pomoć za umirovljenike 1.290.000,00 1.218.338,49 94,4

546 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000,00 14.792,00 98,6

606 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 900.000,00 874.100,00 97,1

547 3811 Tekuće donacije u novcu 350.000,00 305.000,00 87,1

548 3812 Tekuće donacije u naravi 25.000,00 24.446,49 97,8

05020208 1020 Aktivnost: Pomoć starijim i nemoćnim osobama 88.896,00 56.994,68 64,1

549 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 7.829,79 78,3

550 3811 Tekuće donacije u novcu 68.896,00 39.997,29 58,1

551 3812 Tekuće donacije u naravi 10.000,00 9.167,60 91,7

05020209 1080 Aktivnost: Potpore udrugama i organizacijama u

socijalnoj skrbi 215.000,00 187.975,52 87,4

553 3811 Tekuće donacije u novcu 180.000,00 160.000,00 88,9

554 3812 Tekuće donacije u naravi 35.000,00 27.975,52 79,9

050203 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI 8.824.500,00 8.722.870,76 98,8

05020301 1060 Aktivnost: Naknade za podstanare 2.370.000,00 2.358.000,00 99,5

555 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.370.000,00 2.358.000,00 99,5

05020302 1060 Aktivnost: Naknade za električnu energiju 171.000,00 170.852,16 99,9

556 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 171.000,00 170.852,16 99,9

05020303 1060 Aktivnost: Naknade za grijanje i ogrijev 1.690.000,00 1.647.850,59 97,5

557 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 750.000,00 710.160,00 94,7

558 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 940.000,00 937.690,59 99,8

05020304 1060 Aktivnost: Naknade za ostale komunalne usluge 74.000,00 73.350,56 99,1

559 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 74.000,00 73.350,56 99,1

05020305 1040 Aktivnost: Gradski prijevoz 3.878.000,00 3.877.985,50 100,0

560 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.878.000,00 3.877.985,50 100,0

05020306 1060 Aktivnost: Nužni smještaj 641.500,00 594.831,95 92,7

608 3223 Energija 237.500,00 226.962,71 95,6

609 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 97.988,75 98,0

561 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 12.004,80 80,0

610 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 189.000,00 157.976,89 83,6

562 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 30.000,00 29.898,80 99,7

563 3811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00 70.000,00 100,0

050204 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S

INVALIDITETOM I STRADALNIKA

DOMOVINSKOG RATA 1.517.500,00 1.472.324,50 97,0

05020401 1090 Aktivnost: Psihosocijalna pomoć stradalnicima

Domovinskog rata 75.000,00 75.000,00 100,0

564 3811 Tekuće donacije u novcu 75.000,00 75.000,00 100,0

05020402 1090 Aktivnost: Programi udruga sudionika Domovinskog rata

i veterana 230.000,00 209.250,00 91,0

565 3811 Tekuće donacije u novcu 230.000,00 209.250,00 91,0

05020403 1012 Aktivnost: Prijevoz invalida 712.500,00 700.293,30 98,3

566 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 6.323,90 63,2

567 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.000,00 24.624,82 98,5

568 3292 Premije osiguranja 15.000,00 7.731,07 51,5

569 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 662.500,00 661.613,51 99,9

05020404 1012 Aktivnost: Programi udruga i ustanova osoba s invaliditetom 500.000,00 487.781,20 97,6

570 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 487.781,20 97,6

050205 Podprogram: KAPITALNA ULAGANJA I DONACIJE 769.000,00 435.412,70 56,6

05020501 1090 Kapitalni projekt: Uređenje prostora Centra za autizam 27.000,00 26.900,39 99,6

571 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.000,00 26.900,39 99,6

05020502 1012 Kapitalni projekt: Bazen »Školjić« 200.000,00 0,00 -

572 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 -

05020503 1012 Kapitalni projekt: Nabava opreme za osobe s invaliditetom

(scalamobil) 122.000,00 121.756,04 99,8

611 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 122.000,00 121.756,04 99,8

05020504 1090 Kapitalni projekt: Uređenje prostora socijalne skrbi 420.000,00 286.756,27 68,3

612 4221 Uredska oprema i namještaj 100.000,00 0,00 -

1215 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 320.000,00 286.756,27 89,6

0503 Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG

ZDRAVLJA 4.050.000,00 3.584.486,11 88,5

050301 Podprogram: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 2.330.000,00 1.870.644,20 80,3

05030101 0760 Aktivnost: Prevencija ovisnosti 660.000,00 611.412,22 92,6

573 3811 Tekuće donacije u novcu 660.000,00 611.412,22 92,6

05030102 0760 Aktivnost: Prevencija ozljeda i invaliditeta 130.000,00 90.500,00 69,6

574 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 30.000,00 30.000,00 100,0

575 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 60.500,00 60,5

05030103 0740 Aktivnost: Promicanje zdravlja 445.000,00 350.115,74 78,7

576 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 47.090,49 94,2

577 3239 Ostale usluge 170.000,00 89.630,85 52,7

578 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 40.000,00 40.000,00 100,0

579 3811 Tekuće donacije u novcu 165.000,00 162.000,00 98,2

580 3812 Tekuće donacije u naravi 20.000,00 11.394,40 57,0

05030104 0760 Aktivnost: Prevencija zaraznih bolesti 135.000,00 114.848,88 85,1

581 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.000,00 24.728,07 98,9

582 3811 Tekuće donacije u novcu 110.000,00 90.120,81 81,9

05030105 0760 Aktivnost: Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu 80.000,00 64.686,34 80,9

583 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 60.000,00 100,0

584 3812 Tekuće donacije u naravi 20.000,00 4.686,34 23,4

05030106 0760 Aktivnost: Zaštita stanovništva s povećanim rizikom po

zdravlje 462.000,00 387.541,02 83,9

585 3811 Tekuće donacije u novcu 462.000,00 387.541,02 83,9

05030107 0740 Aktivnost: Prevencija masovnih nezaraznih bolesti 358.000,00 193.500,00 54,1

586 3811 Tekuće donacije u novcu 358.000,00 193.500,00 54,1

05030108 0740 Aktivnost: Nadzor nad čimbenicima okoliša koji utječu

na zdravlje 60.000,00 58.040,00 96,7

587 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 58.040,00 96,7

050302 Podprogram: KAPITALNA ULAGANJA 1.720.000,00 1.713.841,91 99,6

05030201 0750 Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Rijeka 1.520.000,00 1.518.641,91 99,9

588 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.520.000,00 1.518.641,91 99,9

05030202 0750 Kapitalni projekt: Nabava medicinske opreme 200.000,00 195.200,00 97,6

589 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00 195.200,00 97,6

0504 Program: PROGRAM »RIJEKA - ZDRAVI GRAD« 670.500,00 527.897,27 78,7

050401 Podprogram: »RIJEKA - ZDRAVI GRAD« 565.500,00 474.952,27 84,0

05040101 0760 Aktivnost: Edukativni materijal 110.000,00 99.961,97 90,9

591 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00 34.018,51 85,0

592 3239 Ostale usluge 70.000,00 65.943,46 94,2

05040102 0760 Aktivnost: Interesne grupe građana 178.500,00 154.377,88 86,5

593 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.500,00 13.176,00 97,6

594 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 20.707,15 82,8

595 3239 Ostale usluge 100.000,00 98.494,73 98,5

596 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 22.000,00 55,0

05040103 0750 Aktivnost: Međunarodna suradnja 277.000,00 220.612,42 79,6

597 3294 Članarine 7.000,00 7.000,00 100,0

598 3237 Intelektualne i osobne usluge 220.000,00 187.182,34 85,1

599 3239 Ostale usluge 50.000,00 26.430,08 52,9

050402 Podprogram: AKCIJA »GRADOVI I OPĆINE

- PRIJATELJI DJECE« 105.000,00 52.945,00 50,4

05040201 0760 Aktivnost: Edukativni materijal 105.000,00 52.945,00 50,4

601 3239 Ostale usluge 95.000,00 42.945,00 45,2

602 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0


Ukupno razdjel 05: 38.054.396,00 36.666.226,04 96,4


RAZDJEL 06 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA

KULTURU

GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA

KULTURU

0611 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI 6.263.803,00 6.014.930,96 96,0

06110001 0820 Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u

sklopu javnih potreba 950.630,00 880.630,00 92,6

613 3811 Tekuće donacije u novcu 950.630,00 880.630,00 92,6

06110002 0820 Aktivnost: Izložbena aktivnost 742.200,00 658.569,17 88,7

614 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 74.109,84 74,1

615 3239 Ostale usluge 3.200,00 459,33 14,4

616 3811 Tekuće donacije u novcu 639.000,00 584.000,00 91,4

06110003 0820 Aktivnost: Nakladnička djelatnost 937.000,00 906.293,23 96,7

617 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.410,00 18.408,83 100,0

618 3239 Ostale usluge 30.100,00 30.084,40 99,9

619 3811 Tekuće donacije u novcu 888.490,00 857.800,00 96,5

06110004 0820 Aktivnost: Scenska djelatnost 1.199.150,00 1.186.490,00 98,9

620 3237 Intelektualne i osobne usluge 37.700,00 27.750,00 73,6

621 3239 Ostale usluge 400,00 0,00 -

622 3811 Tekuće donacije u novcu 1.161.050,00 1.158.740,00 99,8

06110005 0820 Aktivnost: Glazbena djelatnost 1.389.750,00 1.380.317,56 99,3

623 3237 Intelektualne i osobne usluge 187.650,00 178.728,00 95,2

624 3239 Ostale usluge 15.350,00 15.339,56 99,9

625 3811 Tekuće donacije u novcu 1.186.750,00 1.186.250,00 100,0

06110006 0820 Aktivnost: Filmska djelatnost 298.900,00 293.900,00 98,3

681 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 0,00 -

626 3811 Tekuće donacije u novcu 293.900,00 293.900,00 100,0

06110007 0820 Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih 141.173,00 132.000,00 93,5

627 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.173,00 0,00 -

628 3811 Tekuće donacije u novcu 140.000,00 132.000,00 94,3

06110008 0820 Aktivnost: Nacionalne manjine 216.000,00 205.000,00 94,9

629 3811 Tekuće donacije u novcu 216.000,00 205.000,00 94,9

06110009 0820 Aktivnost: Udruge prijateljstava 7.000,00 7.000,00 100,0

630 3811 Tekuće donacije u novcu 7.000,00 7.000,00 100,0

06110010 0820 Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora 94.000,00 87.000,00 92,6

631 3237 Intelektualne i osobne usluge 19.000,00 18.785,22 98,9

632 3239 Ostale usluge 41.537,00 41.537,00 100,0

633 3293 Reprezentacija 15.000,00 9.274,78 61,8

634 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.463,00 17.403,00 94,3

06110011 0820 Aktivnost: Kulturna suradnja 288.000,00 277.731,00 96,4

682 3237 Intelektualne i osobne usluge 23.000,00 23.000,00 100,0

679 3239 Ostale usluge 20.000,00 17.431,00 87,2

683 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima 120.000,00 120.000,00 100,0

680 3811 Tekuće donacije u novcu 125.000,00 117.300,00 93,8

0612 Program: KULTURNA VIJEĆA 320.000,00 300.735,22 94,0

06120001 0820 Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća 320.000,00 300.735,22 94,0

635 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 317.800,00 298.606,62 94,0

872 3293 Reprezentacija 2.200,00 2.128,60 96,8

0613 Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA

KOJIMA UPRAVLJA ODJEL 2.948.313,00 2.594.966,45 88,0

06130001 0820 Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata 2.750.639,00 2.427.787,77 88,3

636 3112 Plaće u naravi 105.000,00 104.601,12 99,6

637 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.080,00 16.846,76 83,9

638 3222 Materijal i sirovine 35.070,00 35.069,86 100,0

639 3223 Energija 405.439,00 305.192,76 75,3

640 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 372,10 3,7

641 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 6.643,91 66,4

642 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 70.000,00 60.921,06 87,0

643 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 650.000,00 518.415,26 79,8

644 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 16.351,68 81,8

645 3234 Komunalne usluge 541.100,00 541.080,49 100,0

646 3235 Zakupnine i najamnine 335.520,00 335.513,58 100,0

647 3237 Intelektualne i osobne usluge 200.000,00 170.398,58 85,2

648 3239 Ostale usluge 120.000,00 102.531,97 85,4

649 3292 Premije osiguranja 210.000,00 206.470,01 98,3

650 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 1.437,41 14,4

651 3433 Zatezne kamate 1.430,00 749,12 52,4

652 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.000,00 5.192,10 74,2

06130002 0820 Aktivnost: Multimedijalni centar (uređenje kluba Palach) 26.178,00 26.177,30 100,0

653 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.178,00 26.177,30 100,0

06130003 0820 Kapitalni projekt: Nabava opreme 171.496,00 141.001,38 82,2

684 4221 Uredska oprema i namještaj 21.715,00 21.714,78 100,0

654 4222 Komunikacijska oprema 11.000,00 9.999,00 90,9

655 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 138.781,00 109.287,60 78,7

0614 Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE

KULTURE 11.211.735,00 3.589.046,09 32,0

06140001 0820 Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Rijeka 5.000.000,00 729.213,48 14,6

656 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.000.000,00 729.213,48 24,3

657 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000,00 0,00 -

06140002 0820 Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci 1.000.000,00 110.845,00 11,1

658 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000,00 110.845,00 11,1

06140003 0820 Kapitalni projekt: Dominikanski samostan 100.000,00 0,00 -

659 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 -

06140004 0820 Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice 450.000,00 284.900,10 63,3

661 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 450.000,00 284.900,10 63,3

06140005 0820 Kapitalni projekt: Bivša upravna zgrada »Rikard Benčić« 500.000,00 404.297,28 80,9

662 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 404.297,28 80,9

06140006 0820 Kapitalni projekt: Riječka groblja Kozala i Trsat - elaborati

spomeničke baštine 74.000,00 74.000,00 100,0

664 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 74.000,00 74.000,00 100,0

06140007 0820 Kapitalni projekt: Mauzolej Gorup na groblju Kozala 1.000.000,00 602.227,22 60,2

685 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 -

665 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 900.000,00 602.227,22 66,9

06140008 0820 Kapitalni projekt: Pretorij alpske klauzure - arheološka

istraživanja u Starom gradu 300.000,00 0,00 -

667 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 0,00 -

06140010 0820 Kapitalni projekt: Obnova pročelja Srednje talijanske

škole Rijeka 1.000.000,00 674.561,40 67,5

670 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00 674.561,40 67,5

06140011 0820 Kapitalni projekt: Izvedba novog plinskog grijanja u

Muzeju grada Rijeke 632.735,00 632.734,70 100,0

671 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 632.735,00 632.734,70 100,0

06140012 0820 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija protupožarnog sustava u

Muzeju grada Rijeke 80.000,00 76.266,91 95,3

672 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 76.266,91 95,3

06140014 0820 Kapitalni projekt: Postavljanje skulptura na javni prostor 75.000,00 0,00 -

674 4214 Ostali građevinski objekti 75.000,00 0,00 -

06140015 0820 Kapitalni projekt: Obnova pročelja osnovnoškolskih

objekata unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke 1.000.000,00 0,00 -

686 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00 0,00 -

0615 Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI 2.274.000,00 1.025.384,00 45,1

06150001 0820 Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje doma Udruge

Češka beseda 400.000,00 400.000,00 100,0

675 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 400.000,00 400.000,00 100,0

06150002 0820 Kapitalni projekt: KD Kozala - Zaštitni radovi na groblju 440.000,00 0,00 -

678 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 440.000,00 0,00 -

06150003 0820 Kapitalni projekt: Povijesna zbirka Sveučilišne knjižnice

Rijeka 250.000,00 250.000,00 100,0

687 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 250.000,00 250.000,00 100,0

06150004 0820 Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke

- investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat 484.000,00 230.000,00 47,5

868 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 484.000,00 230.000,00 47,5

06150005 0820 Kapitalni projekt: Državni arhiv Rijeka - zaštita

audiovizualne baštine riječke provenijencije 100.000,00 100.000,00 100,0

869 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 100.000,00 100.000,00 100,0

06150006 0820 Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene

Urbanističke cjeline grada Rijeke 600.000,00 45.384,00 7,6

870 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 45.384,00 45.384,00 100,0

871 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 554.616,00 0,00 -


Ukupno glava 1: 23.017.851,00 13.525.062,72 58,8


GLAVA 2 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

0621 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 6.904.854,00 6.845.404,52 99,1

06210001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 5.465.716,00 5.406.266,52 98,9

688 3111 Plaće za redovan rad 4.261.366,00 4.261.152,22 100,0

689 3112 Plaće u naravi 16.000,00 16.000,00 100,0

690 3114 Plaće za posebne uvjete rada 166.798,00 166.556,85 99,9

691 3121 Ostali rashodi za zaposlene 259.314,00 200.890,21 77,5

692 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 686.488,00 686.364,74 100,0

693 3133 Doprinosi za zapošljavanje 75.750,00 75.302,50 99,4

06210002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 934.138,00 934.138,00 100,0

694 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 140.138,00 140.138,00 100,0

695 3223 Energija 142.100,00 142.100,00 100,0

696 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 70.000,00 70.000,00 100,0

697 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 50.000,00 100,0

698 3234 Komunalne usluge 238.300,00 238.300,00 100,0

699 3235 Zakupnine i najamnine 258.600,00 258.600,00 100,0

700 3238 Računalne usluge 35.000,00 35.000,00 100,0

06210003 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 100.000,00 100.000,00 100,0

701 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00 30.000,00 100,0

702 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 25.000,00 100,0

703 3239 Ostale usluge 45.000,00 45.000,00 100,0

06210004 0820 Aktivnost: Manifestacija Nagrada Drago Gervais 50.000,00 50.000,00 100,0

704 3239 Ostale usluge 50.000,00 50.000,00 100,0

06210005 0820 Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe 355.000,00 355.000,00 100,0

705 4241 Knjige u knjižnicama 355.000,00 355.000,00 100,0


Ukupno glava 2: 6.904.854,00 6.845.404,52 99,1


GLAVA 3 MUZEJ GRADA RIJEKE

0631 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 2.927.864,00 2.907.057,03 99,3

06310001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 1.238.982,00 1.218.175,03 98,3

716 3111 Plaće za redovan rad 1.013.947,00 1.004.989,63 99,1

717 3112 Plaće u naravi 3.200,00 3.200,00 100,0

718 3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.000,00 37.127,20 79,0

719 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 157.302,00 155.773,37 99,0

720 3133 Doprinosi za zapošljavanje 17.533,00 17.084,83 97,4

06310002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 362.512,00 362.512,00 100,0

721 3211 Službena putovanja 19.000,00 19.000,00 100,0

722 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 29.112,00 29.112,00 100,0

723 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 2.000,00 100,0

724 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.500,00 19.500,00 100,0

725 3223 Energija 88.000,00 88.000,00 100,0

726 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 10.000,00 100,0

727 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 46.000,00 46.000,00 100,0

728 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 30.000,00 100,0

729 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00 3.000,00 100,0

730 3234 Komunalne usluge 73.000,00 73.000,00 100,0

731 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.000,00 17.000,00 100,0

749 3238 Računalne usluge 5.900,00 5.900,00 100,0

732 3293 Reprezentacija 14.000,00 14.000,00 100,0

733 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000,00 6.000,00 100,0

06310003 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 523.000,00 523.000,00 100,0

734 3211 Službena putovanja 34.000,00 34.000,00 100,0

735 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 5.000,00 100,0

736 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 100,0

737 3222 Materijal i sirovine 8.000,00 8.000,00 100,0

738 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000,00 15.000,00 100,0

739 3233 Usluge promidžbe i informiranja 37.000,00 37.000,00 100,0

740 3237 Intelektualne i osobne usluge 68.000,00 68.000,00 100,0

741 3239 Ostale usluge 331.000,00 331.000,00 100,0

742 3293 Reprezentacija 15.000,00 15.000,00 100,0

743 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 100,0

06310004 0820 Aktivnost: Restauracija umjetnina 108.000,00 108.000,00 100,0

744 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 64.000,00 64.000,00 100,0

745 3237 Intelektualne i osobne usluge 44.000,00 44.000,00 100,0

06310005 0820 Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela 200.000,00 200.000,00 100,0

747 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 200.000,00 200.000,00 100,0

06310006 0820 Kapitalni projekt: Nabava opreme 25.000,00 25.000,00 100,0

748 4221 Uredska oprema i namještaj 25.000,00 25.000,00 100,0

06310007 0820 Kapitalni projekt: Otkup kulturnih dobara za

popunjavanje fundusa 470.370,00 470.370,00 100,0

750 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 470.370,00 470.370,00 100,0


Ukupno glava 3: 2.927.864,00 2.907.057,03 99,3


GLAVA 4 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE

UMJETNOSTI U RIJECI

0641 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 3.429.973,00 3.233.505,79 94,3

06410001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 1.739.490,00 1.620.349,79 93,2

757 3111 Plaće za redovan rad 1.429.126,00 1.340.289,89 93,8

758 3112 Plaće u naravi 4.400,00 4.400,00 100,0

759 3121 Ostali rashodi za zaposlene 59.562,00 43.084,00 72,3

760 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 221.845,00 209.790,94 94,6

761 3133 Doprinosi za zapošljavanje 24.557,00 22.784,96 92,8

06410002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 563.843,00 561.306,00 99,6

762 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.608,00 29.071,00 92,0

763 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.850,00 38.850,00 100,0

764 3223 Energija 61.915,00 61.915,00 100,0

765 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.140,00 9.140,00 100,0

766 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 62.820,00 62.820,00 100,0

767 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.400,00 100.400,00 100,0

768 3234 Komunalne usluge 32.810,00 32.810,00 100,0

769 3235 Zakupnine i najamnine 213.200,00 213.200,00 100,0

770 3239 Ostale usluge 13.100,00 13.100,00 100,0

06410003 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 535.400,00 535.400,00 100,0

771 3211 Službena putovanja 100.000,00 100.000,00 100,0

772 3222 Materijal i sirovine 40.000,00 40.000,00 100,0

773 3223 Energija 29.200,00 29.200,00 100,0

774 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 78.000,00 78.000,00 100,0

775 3233 Usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 30.000,00 100,0

776 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 100.000,00 100,0

777 3239 Ostale usluge 158.200,00 158.200,00 100,0

06410004 0820 Aktivnost: Zaštita građe i dokumentiranje 105.000,00 100.000,00 95,2

778 3222 Materijal i sirovine 55.000,00 50.000,00 90,9

779 3239 Ostale usluge 50.000,00 50.000,00 100,0

06410005 0820 Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela 348.000,00 347.330,00 99,8

780 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 348.000,00 347.330,00 99,8

06410006 0820 Kapitalni projekt: Oprema 138.240,00 69.120,00 50,0

781 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 138.240,00 69.120,00 50,0


Ukupno glava 4: 3.429.973,00 3.233.505,79 94,3


GLAVA 5 HNK »IVANA PL. ZAJCA«

0651 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 38.191.813,00 37.421.082,59 98,0

06510001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 30.743.397,00 30.742.666,72 100,0

791 3111 Plaće za redovan rad 23.791.776,00 23.791.775,48 100,0

792 3112 Plaće u naravi 109.600,00 109.600,00 100,0

793 3113 Plaće za prekovremeni rad 334.331,00 334.331,00 100,0

794 3114 Plaće za posebne uvjete rada 222.255,00 222.255,00 100,0

795 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.569.296,00 1.569.269,00 100,0

796 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 527.624,00 527.565,00 100,0

797 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.774.216,00 3.773.947,14 100,0

798 3133 Doprinosi za zapošljavanje 414.299,00 413.924,10 99,9

06510002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 3.708.098,00 3.708.098,00 100,0

799 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 982.913,00 982.913,00 100,0

800 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 2.000,00 100,0

801 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 100,0

802 3223 Energija 689.185,00 689.185,00 100,0

803 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 80.000,00 80.000,00 100,0

804 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 500.000,00 500.000,00 100,0

805 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 120.000,00 120.000,00 100,0

806 3233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000,00 100.000,00 100,0

807 3234 Komunalne usluge 500.000,00 500.000,00 100,0

808 3235 Zakupnine i najamnine 300.000,00 300.000,00 100,0

809 3238 Računalne usluge 50.000,00 50.000,00 100,0

810 3239 Ostale usluge 70.000,00 70.000,00 100,0

811 3292 Premije osiguranja 10.000,00 10.000,00 100,0

812 3293 Reprezentacija 30.000,00 30.000,00 100,0

813 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 100,0

814 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 54.000,00 54.000,00 100,0

06510003 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 772.700,00 772.700,00 100,0

815 3222 Materijal i sirovine 130.000,00 130.000,00 100,0

816 3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 60.000,00 100,0

817 3237 Intelektualne i osobne usluge 490.000,00 490.000,00 100,0

818 3239 Ostale usluge 92.700,00 92.700,00 100,0

06510004 0820 Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani 510.000,00 510.000,00 100,0

819 3211 Službena putovanja 50.000,00 50.000,00 100,0

820 3222 Materijal i sirovine 100.000,00 100.000,00 100,0

821 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 50.000,00 100,0

822 3237 Intelektualne i osobne usluge 256.000,00 256.000,00 100,0

823 3239 Ostale usluge 54.000,00 54.000,00 100,0

06510005 0820 Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0

824 3211 Službena putovanja 50.000,00 50.000,00 100,0

825 3222 Materijal i sirovine 150.000,00 150.000,00 100,0

826 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 50.000,00 100,0

827 3237 Intelektualne i osobne usluge 550.000,00 550.000,00 100,0

828 3239 Ostale usluge 200.000,00 200.000,00 100,0

06510008 0820 Aktivnost: Plaće po sudskim presudama 687.618,00 687.617,87 100,0

831 3111 Plaće za redovan rad 687.618,00 687.617,87 100,0

06510007 0820 Kapitalni projekt: Zamjena dasaka na pozornici 270.000,00 0,00 -

830 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 270.000,00 0,00 -

06510009 0820 Kapitalni projekt: Radovi na obnovi interijera i sanacija 500.000,00 0,00 -

832 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 0,00 -


Ukupno glava 5: 38.191.813,00 37.421.082,59 98,0


GLAVA 6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

0661 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 3.441.890,00 3.366.077,68 97,8

06610001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 2.659.790,00 2.583.977,68 97,1

841 3111 Plaće za redovan rad 2.106.664,00 2.063.819,20 98,0

842 3112 Plaće u naravi 8.000,00 8.000,00 100,0

843 3113 Plaće za prekovremeni rad 58.459,00 58.458,66 100,0

844 3121 Ostali rashodi za zaposlene 113.770,00 88.668,00 77,9

845 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 335.634,00 328.953,10 98,0

846 3133 Doprinosi za zapošljavanje 37.263,00 36.078,72 96,8

06610002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 292.000,00 292.000,00 100,0

847 3211 Službena putovanja 21.600,00 21.600,00 100,0

848 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 52.500,00 52.500,00 100,0

849 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.000,00 23.000,00 100,0

850 3222 Materijal i sirovine 20.000,00 20.000,00 100,0

851 3223 Energija 39.250,00 39.250,00 100,0

852 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 51.800,00 51.800,00 100,0

853 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 30.000,00 100,0

854 3234 Komunalne usluge 39.600,00 39.600,00 100,0

855 3235 Zakupnine i najamnine 4.250,00 4.250,00 100,0

856 3238 Računalne usluge 3.000,00 3.000,00 100,0

857 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.000,00 7.000,00 100,0

06610003 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 290.100,00 290.100,00 100,0

858 3211 Službena putovanja 2.500,00 2.500,00 100,0

860 3222 Materijal i sirovine 25.000,00 25.000,00 100,0

862 3237 Intelektualne i osobne usluge 195.000,00 195.000,00 100,0

863 3239 Ostale usluge 67.600,00 67.600,00 100,0

06610004 0820 Aktivnost: XI. Revija lutkarskih kazališta 200.000,00 200.000,00 100,0

864 3211 Službena putovanja 40.000,00 40.000,00 100,0

865 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00 5.000,00 100,0

866 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 15.000,00 100,0

867 3239 Ostale usluge 140.000,00 140.000,00 100,0


Ukupno glava 6: 3.441.890,00 3.366.077,68 97,8


Ukupno razdjel 06: 77.914.245,00 67.298.190,33 86,4


RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA

SPORT I TEHNIČKU KULTURU

GLAVA 1 DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA

I TEHNIČKE KULTURE

0711 Program: JAVNE POTREBE U SPORTU 15.217.600,00 15.201.749,95 99,9

071101 Podprogram: REDOVNE AKTIVNOSTI U SPORTU 10.268.925,00 10.268.924,49 100,0

07110101 0810 Aktivnost: Redovne aktivnosti sportskih udruga 9.559.625,00 9.559.624,49 100,0

879 3811 Tekuće donacije u novcu 9.559.625,00 9.559.624,49 100,0

07110102 0810 Aktivnost: Vannastavne aktivnosti djece, učenika i

studenata 395.000,00 395.000,00 100,0

880 3811 Tekuće donacije u novcu 395.000,00 395.000,00 100,0

07110103 0810 Aktivnost: Sportsko - rekreacijske aktivnosti građana 190.950,00 190.950,00 100,0

881 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 24.000,00 100,0

882 3811 Tekuće donacije u novcu 166.950,00 166.950,00 100,0

07110104 0810 Aktivnost: Kineziterapijske aktivnosti invalidnih i osoba

oštećena zdravlja 123.350,00 123.350,00 100,0

883 3811 Tekuće donacije u novcu 123.350,00 123.350,00 100,0

071102 Podprogram: POTICAJNI PROGRAMI U SPORTU 1.914.368,00 1.914.368,00 100,0

07110201 0810 Aktivnost: Sportske naknade, nagrade i priznanja 1.870.555,00 1.870.555,00 100,0

884 3811 Tekuće donacije u novcu 1.870.555,00 1.870.555,00 100,0

07110202 0810 Aktivnost: Pripreme vrhunskih sportaša za velika natjecanja 43.813,00 43.813,00 100,0

885 3811 Tekuće donacije u novcu 43.813,00 43.813,00 100,0

071103 Podprogram: POSEBNI PROGRAMI U SPORTU 1.678.338,00 1.678.338,00 100,0

07110301 0810 Aktivnost: Stručni rad trenera mlađih kategorija 420.000,00 420.000,00 100,0

886 3811 Tekuće donacije u novcu 420.000,00 420.000,00 100,0

07110302 0810 Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga

Grada Rijeke 1.225.000,00 1.225.000,00 100,0

887 3811 Tekuće donacije u novcu 1.225.000,00 1.225.000,00 100,0

07110303 0810 Aktivnost: Djelatnost udruga stručnih osoba u sportu 18.000,00 18.000,00 100,0

888 3811 Tekuće donacije u novcu 18.000,00 18.000,00 100,0

07110304 0810 Aktivnost: Zdravstveni pregledi sportaša 15.338,00 15.338,00 100,0

889 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.338,00 15.338,00 100,0

071104 Podprogram: IZVANREDNI PROGRAMI U SPORTU 1.355.969,00 1.340.119,46 98,8

07110401 0810 Aktivnost: Tradicionalne sportske priredbe Grada Rijeke 260.000,00 260.000,00 100,0

890 3811 Tekuće donacije u novcu 260.000,00 260.000,00 100,0

07110402 0810 Aktivnost: Obilježavanje sportskih uspjeha riječkih sportaša 42.637,00 42.635,90 100,0

891 3234 Komunalne usluge 3.924,00 3.923,52 100,0

892 3235 Zakupnine i najamnine 7.320,00 7.320,00 100,0

893 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.855,00 4.854,38 100,0

894 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.538,00 26.538,00 100,0

07110403 0810 Aktivnost: Značajna međunarodna sportska natjecanja 453.851,00 453.850,80 100,0

895 3811 Tekuće donacije u novcu 453.851,00 453.850,80 100,0

07110404 0810 Aktivnost: Nastup riječkih klubova na međunarodnim

natjecanjima 390.700,00 390.700,00 100,0

896 3811 Tekuće donacije u novcu 390.700,00 390.700,00 100,0

07110405 0810 Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje 21.784,00 21.784,00 100,0

897 3811 Tekuće donacije u novcu 21.784,00 21.784,00 100,0

07110406 0810 Aktivnost: Potpora znanstvenim istraživanjima u sportu 2.850,00 2.850,00 100,0

898 3811 Tekuće donacije u novcu 2.850,00 2.850,00 100,0

07110407 0810 Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi 80.000,00 80.000,00 100,0

899 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00 80.000,00 100,0

07110408 0810 Aktivnost: Informacijski programi u sportu 6.710,00 6.710,00 100,0

900 3811 Tekuće donacije u novcu 6.710,00 6.710,00 100,0

07110410 0810 Aktivnost: Kandidatura Rijeke za MIR 2013. 78.437,00 68.824,88 87,7

920 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.187,00 7.186,30 100,0

921 3237 Intelektualne i osobne usluge 23.750,00 18.849,00 79,4

922 3293 Reprezentacija 47.500,00 42.789,58 90,1

07110411 0810 Aktivnost: Kandidatura Rijeke za EP u nogometu 2012. 19.000,00 12.763,88 67,2

923 3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.150,00 12.763,88 79,0

924 3293 Reprezentacija 2.850,00 0,00 -

0712 Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 2.846.500,00 2.846.296,06 100,0

071201 Podprogram: REDOVNE AKTIVNOSTI U TEHNIČKOJ

KULTURI 1.502.620,00 1.502.416,06 100,0

07120101 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti strukovnih udruga 616.120,00 615.916,06 100,0

925 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 4.796,06 95,9

902 3811 Tekuće donacije u novcu 611.120,00 611.120,00 100,0

07120102 0860 Aktivnost: Vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i

studenata 484.000,00 484.000,00 100,0

903 3811 Tekuće donacije u novcu 484.000,00 484.000,00 100,0

07120103 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti osposobljavanja mladeži i

građana 173.000,00 173.000,00 100,0

904 3811 Tekuće donacije u novcu 173.000,00 173.000,00 100,0

07120104 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti širenja znanstveno - tehničkih

dostignuća građana 130.000,00 130.000,00 100,0

905 3811 Tekuće donacije u novcu 130.000,00 130.000,00 100,0

07120105 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih

osoba 99.500,00 99.500,00 100,0

906 3811 Tekuće donacije u novcu 99.500,00 99.500,00 100,0

071202 Podprogram: POTICAJNI PROGRAMI U TEHNIČKOJ

KULTURI 141.000,00 141.000,00 100,0

07120201 0860 Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička dostignuća 71.000,00 71.000,00 100,0

907 3811 Tekuće donacije u novcu 71.000,00 71.000,00 100,0

07120202 0860 Aktivnost: Tehničko - sportske naknade 70.000,00 70.000,00 100,0

908 3811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00 70.000,00 100,0

071203 Podprogram: POSEBNI PROGRAMI U TEHNIČKOJ

KULTURI 520.000,00 520.000,00 100,0

07120301 0860 Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture 460.000,00 460.000,00 100,0

909 3811 Tekuće donacije u novcu 460.000,00 460.000,00 100,0

07120302 0860 Aktivnost: Djelatnost udruženja stručnih osoba 20.000,00 20.000,00 100,0

910 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 20.000,00 100,0

07120303 0860 Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvenih sposobnosti 40.000,00 40.000,00 100,0

911 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 40.000,00 100,0

071204 Podprogram: IZVANREDNI PROGRAMI U TEHNIČKOJ

KULTURI 682.880,00 682.880,00 100,0

07120401 0860 Aktivnost: Prigodne priredbe tehničke kulture u Rijeci 191.500,00 191.500,00 100,0

912 3811 Tekuće donacije u novcu 191.500,00 191.500,00 100,0

07120402 0860 Aktivnost: Značajne nacionalne priredbe 197.000,00 197.000,00 100,0

913 3811 Tekuće donacije u novcu 197.000,00 197.000,00 100,0

07120403 0860 Aktivnost: Značajne međunarodne priredbe 125.380,00 125.380,00 100,0

914 3811 Tekuće donacije u novcu 125.380,00 125.380,00 100,0

07120404 0860 Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje 62.000,00 62.000,00 100,0

915 3811 Tekuće donacije u novcu 62.000,00 62.000,00 100,0

07120405 0860 Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi 87.000,00 87.000,00 100,0

916 3811 Tekuće donacije u novcu 87.000,00 87.000,00 100,0

07120406 0860 Aktivnost: Informacijski programi u tehničkoj kulturi 10.000,00 10.000,00 100,0

917 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0

07120407 0860 Aktivnost: Projekt Rijeka zdravi grad 10.000,00 10.000,00 100,0

918 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0

0713 Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI

- STUDENATA 810.000,00 810.000,00 100,0

07130001 0860 Aktivnost: Prometna jedinica mladeži - studenata 810.000,00 810.000,00 100,0

919 3811 Tekuće donacije u novcu 810.000,00 810.000,00 100,0


Ukupno glava 1: 18.874.100,00 18.858.046,01 99,9


GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I

TEHNIČKE KULTURE

0721 Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I

TEHNIČKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA 21.505.308,00 21.139.045,51 98,3

07210001 0810 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata kojima

gospodari Grad 8.560.365,00 8.194.107,02 95,7

930 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 47.500,00 32.691,82 68,8

931 3223 Energija 2.470.000,00 2.160.954,23 87,5

932 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 242.478,00 242.477,74 100,0

933 3225 Sitni inventar i auto gume 23.124,00 23.121,44 100,0

934 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 68.279,00 68.278,34 100,0

935 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.483.382,00 2.482.564,07 100,0

936 3233 Usluge promidžbe i informiranja 18.150,00 18.150,00 100,0

937 3234 Komunalne usluge 2.490.035,00 2.490.034,54 100,0

938 3235 Zakupnine i najamnine 398.784,00 398.783,25 100,0

939 3237 Intelektualne i osobne usluge 36.975,00 36.974,84 100,0

940 3292 Premije osiguranja 165.758,00 165.757,33 100,0

941 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.500,00 59.689,31 69,8

942 3433 Zatezne kamate 19.000,00 12.993,35 68,4

943 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 11.400,00 1.636,76 14,4

07210002 0810 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta

kojima gospodare drugi 11.984.943,00 11.984.942,44 100,0

944 3811 Tekuće donacije u novcu 11.984.943,00 11.984.942,44 100,0

07210003 0860 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke

kulture kojima gospodare drugi 960.000,00 959.996,05 100,0

945 3811 Tekuće donacije u novcu 960.000,00 959.996,05 100,0

0722 Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE

SPORTA 55.091.492,00 44.284.038,46 80,4

07220001 0810 Kapitalni projekt: Sportska dvorana »Zamet« 3.050.000,00 2.561.173,76 84,0

946 4111 Zemljište 2.550.000,00 2.540.053,16 99,6

947 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 21.120,60 4,2

07220002 0810 Kapitalni projekt: Kompleks dvoranskog plivališta

»Kantrida« 44.709.000,00 34.393.499,42 76,9

948 4212 Poslovni objekti 41.709.000,00 32.199.967,33 77,2

949 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.000.000,00 2.193.532,09 73,1

07220003 0810 Kapitalni projekt: Nabava opreme 144.820,00 143.889,24 99,4

951 4222 Komunikacijska oprema 17.520,00 17.519,20 100,0

952 4226 Sportska i glazbena oprema 127.300,00 126.370,04 99,3

07220004 0810 Kapitalni projekt: Uređenje košarkaškog igrališta

»Brajda« - II. faza 480.000,00 479.827,01 100,0

953 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 480.000,00 479.827,01 100,0

07220005 0810 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rasvjete na Stadionu

Kantrida 5.237.000,00 5.236.035,48 100,0

954 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.237.000,00 5.236.035,48 100,0

07220006 0810 Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave na pomoćnom

nogometnom igralištu »Kantrida« 330.000,00 329.013,18 99,7

955 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 330.000,00 329.013,18 99,7

07220007 0810 Kapitalni projekt: BC Podvežica 192.000,00 191.928,77 100,0

956 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 192.000,00 191.928,77 100,0

07220009 0810 Kapitalni projekt: Europsko prvenstvo u triatlonu 100.000,00 100.000,00 100,0

958 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 100.000,00 100,0

07220010 0810 Kapitalni projekt: SRC Mlaka, plinifikacija kotlovnice 799.872,00 799.871,60 100,0

959 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 799.872,00 799.871,60 100,0

07220011 0810 Kapitalni projekt: Stadion Krimeja, uređenje pratećih

prostorija 48.800,00 48.800,00 100,0

960 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 48.800,00 48.800,00 100,0


Ukupno glava 2: 76.596.800,00 65.423.083,97 85,4


Ukupno razdjel 07: 95.470.900,00 84.281.129,98 88,3


RAZDJEL 08 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA

FINANCIJE

0801 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 58.532.000,00 58.292.490,09 99,6

08010001 0131 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima 55.621.000,00 55.470.597,59 99,7

973 3111 Plaće za redovan rad 42.455.000,00 42.454.042,07 100,0

974 3112 Plaće u naravi 164.000,00 163.200,00 99,5

975 3113 Plaće za prekovremeni rad 485.000,00 461.054,41 95,1

976 3114 Plaće za posebne uvjete rada 194.000,00 152.247,40 78,5

977 3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.914.000,00 4.832.470,30 98,3

978 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.676.000,00 6.675.438,48 100,0

979 3133 Doprinosi za zapošljavanje 733.000,00 732.144,93 99,9

08010002 0131 Aktivnost: Materijalni rashodi 1.345.000,00 1.325.671,93 98,6

980 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.160.000,00 1.159.230,68 99,9

981 3237 Intelektualne i osobne usluge 64.000,00 63.399,99 99,1

997 3239 Ostale usluge 54.000,00 53.228,47 98,6

982 3292 Premije osiguranja 67.000,00 49.812,79 74,3

08010003 0112 Aktivnost: Financijski rashodi 1.365.000,00 1.295.731,33 94,9

983 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 26.768,93 53,5

984 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 675.000,00 649.008,85 96,1

985 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 70.000,00 53.495,72 76,4

986 3433 Zatezne kamate 14.000,00 11.353,14 81,1

1000 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 556.000,00 555.104,69 99,8

08010004 0131 Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama 201.000,00 200.489,24 99,7

987 3111 Plaće za redovan rad 201.000,00 200.489,24 99,7

0802 Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA 24.404.000,00 24.374.961,29 99,9

08020001 0170 Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka 4.478.000,00 4.474.366,87 99,9

988 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 4.478.000,00 4.474.366,87 99,9

08020002 0170 Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od

banaka 19.926.000,00 19.900.594,42 99,9

989 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka

i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 13.487.000,00 13.486.288,76 100,0

990 5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka

i ostalih financijskih institucija 6.439.000,00 6.414.305,66 99,6

0803 Program: KOMPLEKS VOJARNE TRSAT 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0

08030001 0180 Aktivnost: Obveza prema Ministarstvu obrane RH prema

ugovoru o prijenosu nekretnina vojarne Trsat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0

991 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0

0804 Program: IZDAVANJE OBVEZNICA 350.000,00 307.272,48 87,8

08040001 0112 Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica 350.000,00 307.272,48 87,8

992 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 30.079,17 75,2

993 3239 Ostale usluge 20.000,00 16.792,26 84,0

994 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 240.000,00 233.171,62 97,2

995 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 50.000,00 27.229,43 54,5


Ukupno razdjel 08: 84.286.000,00 83.974.723,86 99,6


RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU

SAMOUPRAVU I UPRAVU

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU

I UPRAVU

0911 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 14.147.100,00 14.100.758,68 99,7

09110001 0131 Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike 5.726.700,00 5.724.549,77 100,0

1002 3211 Službena putovanja 1.085.700,00 1.085.613,99 100,0

1003 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 281.000,00 281.005,00 100,0

1004 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 759.500,00 759.490,96 100,0

1005 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.598.500,00 3.598.439,82 100,0

1006 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.000,00 0,00 -

09110002 0131 Aktivnost: Program stručnog osposobljavanja službenika 26.000,00 25.926,00 99,7

1007 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 26.000,00 25.926,00 99,7

09110003 0133 Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela 7.160.500,00 7.116.581,16 99,4

1008 3223 Energija 1.508.900,00 1.508.174,06 100,0

1009 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 104.500,00 97.020,88 92,8

1010 3225 Sitni inventar i auto gume 146.000,00 145.964,80 100,0

1011 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.675.700,00 1.675.611,45 100,0

1012 3233 Usluge promidžbe i informiranja 285.400,00 285.374,09 100,0

1013 3234 Komunalne usluge 1.493.200,00 1.493.194,92 100,0

1014 3235 Zakupnine i najamnine 30.400,00 30.355,40 99,9

1015 3237 Intelektualne i osobne usluge 591.900,00 591.858,41 100,0

1016 3239 Ostale usluge 211.600,00 211.531,13 100,0

1017 3292 Premije osiguranja 171.000,00 145.209,43 84,9

1018 3293 Reprezentacija 302.700,00 302.659,56 100,0

1019 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 605.600,00 605.546,96 100,0

1020 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,00 1.001,92 50,1

1021 3433 Zatezne kamate 3.000,00 1.527,55 50,9

1022 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 28.600,00 21.550,60 75,4

09110004 0131 Kapitalni projekt: Nabava opreme 1.119.200,00 1.119.021,75 100,0

1023 4221 Uredska oprema i namještaj 197.700,00 197.636,95 100,0

1024 4222 Komunikacijska oprema 596.100,00 596.062,42 100,0

1025 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 250.600,00 250.579,46 100,0

1026 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 74.800,00 74.742,92 99,9

09110005 0131 Kapitalni projekt: Projekt uređenja prizemlja zgrade

Korzo 16 114.700,00 114.680,00 100,0

1033 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 114.700,00 114.680,00 100,0

0912 Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA 486.000,00 485.979,49 100,0

09120001 0131 Aktivnost: Naknada troškova za rad članova vijeća MO 486.000,00 485.979,49 100,0

1027 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 486.000,00 485.979,49 100,0

0913 Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 240.000,00 240.000,00 100,0

09130001 0320 Aktivnost: Aktivnost Gorske službe spašavanja 240.000,00 240.000,00 100,0

1029 3811 Tekuće donacije u novcu 240.000,00 240.000,00 100,0

0914 Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP 2.090.000,00 0,00 -

09140001 0320 Aktivnost: Sufinanciranje nabave autoljestvi i vozila za šume 2.090.000,00 0,00 -

1030 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.090.000,00 0,00 -

0915 Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE 140.500,00 122.470,68 87,2

09150001 0620 Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO 96.800,00 96.799,68 100,0

1031 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 96.800,00 96.799,68 100,0

09150002 0620 Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme 43.700,00 25.671,00 58,7

1032 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 43.700,00 25.671,00 58,7


Ukupno glava 1: 17.103.600,00 14.949.208,85 87,4


GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA RIJEKE

0921 Program: ZAŠTITA OD POŽARA 23.933.510,00 23.887.647,52 99,8

092101 Podprogram: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH

FUNKCIJA VATROGASTVA 14.247.162,00 14.247.162,00 100,0

09210101 0320 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke 12.537.503,00 12.537.503,00 100,0

1043 3111 Plaće za redovan rad 7.024.459,00 7.024.459,00 100,0

1044 3113 Plaće za prekovremeni rad 673.323,00 673.323,00 100,0

1045 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.726.049,00 1.726.049,00 100,0

1046 3121 Ostali rashodi za zaposlene 684.114,00 684.114,00 100,0

1047 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 750.812,00 750.812,00 100,0

1048 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.513.200,00 1.513.200,00 100,0

1049 3133 Doprinosi za zapošljavanje 165.546,00 165.546,00 100,0

09210102 0320 Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke 1.709.659,00 1.709.659,00 100,0

1050 3223 Energija 520.379,00 520.379,00 100,0

1051 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 416.921,00 416.921,00 100,0

1052 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 154.415,00 154.415,00 100,0

1053 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 188.386,00 188.386,00 100,0

1054 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 152.356,00 152.356,00 100,0

1055 3234 Komunalne usluge 92.649,00 92.649,00 100,0

1056 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.138,00 30.138,00 100,0

1057 3292 Premije osiguranja 154.415,00 154.415,00 100,0

092102 Podprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA

IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA 9.686.348,00 9.640.485,52 99,5

09210201 0320 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke 8.911.348,00 8.905.690,40 99,9

1058 3111 Plaće za redovan rad 5.034.400,00 5.034.387,97 100,0

1059 3112 Plaće u naravi 55.200,00 55.200,00 100,0

1060 3113 Plaće za prekovremeni rad 470.446,00 470.445,03 100,0

1061 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.172.354,00 1.172.353,54 100,0

1062 3121 Ostali rashodi za zaposlene 441.268,00 435.659,05 98,7

1063 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 535.900,00 535.883,43 100,0

1064 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.082.610,00 1.082.606,07 100,0

1065 3133 Doprinosi za zapošljavanje 119.170,00 119.155,31 100,0

09210202 0320 Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke 490.000,00 453.071,91 92,5

1066 3223 Energija 190.000,00 153.071,91 80,6

1067 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 300.000,00 300.000,00 100,0

09210203 0320 Kapitalni projekt: Projekt uređenja vatrogasnog tornja 285.000,00 281.723,21 98,9

1068 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 285.000,00 281.723,21 98,9


Ukupno glava 2: 23.933.510,00 23.887.647,52 99,8


GLAVA 3 MJESNI ODBORI

0931 Program: MJESNA SAMOUPRAVA 383.000,00 334.903,30 87,4

09310001 0133 Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora 351.000,00 326.503,30 93,0

1078 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.159,00 10.896,09 71,9

1079 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16,00 0,00 -

1081 3235 Zakupnine i najamnine 1.037,00 1.037,00 100,0

1082 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.600,00 6.365,00 83,8

1083 3239 Ostale usluge 38.483,00 38.447,50 99,9

1084 3293 Reprezentacija 220.832,00 213.564,18 96,7

1085 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.433,00 54.355,53 99,9

1086 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.440,00 1.838,00 13,7

09310002 0133 Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora

iz donacija 32.000,00 8.400,00 26,3

1087 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 800,00 746,00 93,3

1090 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.700,00 1.850,00 50,0

1091 3239 Ostale usluge 13.610,00 1.500,00 11,0

1092 3293 Reprezentacija 13.890,00 4.304,00 31,0


Ukupno glava 3: 383.000,00 334.903,30 87,4


Ukupno razdjel 09: 41.420.110,00 39.171.759,67 94,6


RAZDJEL 10 URED GRADA

1001 Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA 3.385.600,00 3.210.216,97 94,8

10010001 0111 Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća 1.494.500,00 1.490.959,66 99,8

1103 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 1.494.500,00 1.490.959,66 99,8

10010002 0111 Aktivnost: Naknade za rad osoba izabranih na određene

dužnosti 620.300,00 620.281,25 100,0

1104 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava

i slično 620.300,00 620.281,25 100,0

10010003 0111 Aktivnost: Objava akata 370.800,00 366.204,53 98,8

1106 3233 Usluge promidžbe i informiranja 200.800,00 200.746,51 100,0

1107 3239 Ostale usluge 170.000,00 165.458,02 97,3

10010004 0111 Aktivnost: Protokol 900.000,00 732.771,53 81,4

1108 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 49.585,88 99,2

1109 3235 Zakupnine i najamnine 150.000,00 59.640,96 39,8

1110 3237 ntelektualne i osobne usluge 100.000,00 98.474,38 98,5

1218 3239 Ostale usluge 200.000,00 145.127,71 72,6

1111 3293 Reprezentacija 400.000,00 379.942,60 95,0

1002 Program: OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA 7.746.400,00 6.887.509,59 88,9

10020001 0111 Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog

informiranja 3.546.400,00 3.546.397,65 100,0

1112 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.546.400,00 3.546.397,65 100,0

10020002 0111 Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih 1.904.000,00 1.864.955,29 97,9

1113 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.904.000,00 1.864.955,29 97,9

10020003 0111 Aktivnost: Reprezentacija 1.400.000,00 1.397.741,08 99,8

1114 3293 Reprezentacija 1.400.000,00 1.397.741,08 99,8

10020004 0111 Aktivnost: Financijski rashodi 20.000,00 17.814,00 89,1

1115 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000,00 8.549,20 85,5

1194 3433 Zatezne kamate 10.000,00 9.264,80 92,6

10020005 0111 Aktivnost: Ostali rashodi 21.000,00 10.451,59 49,8

1219 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.000,00 10.451,59 95,0

1116 3859 Ostali izvanredni rashodi 10.000,00 0,00 -

10020006 0111 Aktivnost: Proračunska zaliha 855.000,00 50.149,98 5,9

1117 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 855.000,00 50.149,98 5,9

1003 Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA 6.536.500,00 5.717.249,45 87,5

10030001 0111 Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke 129.000,00 128.673,00 99,7

1118 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.000,00 9.000,00 100,0

1119 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.000,00 5.673,00 94,6

1196 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.000,00 114.000,00 100,0

10030002 0111 Aktivnost: Proslave Grada Rijeke (Dan Grada,

Međunarodni riječki karneval, Fiumanka i dr.) 1.771.500,00 1.769.701,78 99,9

1124 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.000,00 22.823,91 99,2

1126 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.000,00 8.936,04 99,3

1127 3233 Usluge promidžbe i informiranja 78.400,00 78.377,36 100,0

1128 3234 Komunalne usluge 43.000,00 42.395,93 98,6

1129 3235 Zakupnine i najamnine 218.000,00 217.907,89 100,0

1130 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 29.100,00 29.012,50 99,7

1131 3237 Intelektualne i osobne usluge 392.700,00 392.604,83 100,0

1132 3239 Ostale usluge 198.000,00 197.732,61 99,9

1133 3293 Reprezentacija 400.000,00 399.620,08 99,9

1134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.300,00 153.290,63 100,0

1135 3811 Tekuće donacije u novcu 227.000,00 227.000,00 100,0

10030003 0111 Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica

Grada Rijeke 1.459.000,00 1.224.034,49 83,9

1136 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 0,00 -

1137 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000,00 17.978,82 71,9

1138 3233 Usluge promidžbe i informiranja 150.000,00 148.938,48 99,3

1139 3234 Komunalne usluge 130.000,00 54.218,82 41,7

1140 3235 Zakupnine i najamnine 266.000,00 202.809,14 76,2

1141 3237 Intelektualne i osobne usluge 98.000,00 97.060,17 99,0

1142 3239 Ostale usluge 618.000,00 587.853,96 95,1

1143 3293 Reprezentacija 100.000,00 91.810,86 91,8

1144 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.000,00 23.364,24 37,7

10030004 0111 Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih

manifestacija 1.236.000,00 967.461,64 78,3

1145 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 40.000,00 20.489,16 51,2

1146 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 3.461,40 34,6

1147 3234 Komunalne usluge 250.000,00 166.921,81 66,8

1148 3235 Zakupnine i najamnine 306.000,00 188.843,80 61,7

1149 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000,00 63.111,47 78,9

1150 3239 Ostale usluge 500.000,00 486.242,27 97,2

1151 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 18.391,73 61,3

1152 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 20.000,00 100,0

10030005 0111 Aktivnost: Suradnja s nacionalnom udrugom Savez gradova 230.000,00 229.271,32 99,7

1153 3294 Članarine 230.000,00 229.271,32 99,7

10030006 0111 Aktivnost: Međunarodna suradnja 579.000,00 497.986,98 86,0

1154 3294 Članarine 150.000,00 128.739,91 85,8

1155 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 401.400,00 341.647,07 85,1

1216 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 27.600,00 27.600,00 100,0

10030008 0860 Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija (Dječji

festival Kvarnerić, MIK i druge manifestacije) 1.123.000,00 891.120,24 79,4

1157 3223 Energija 10.000,00 0,00 -

1158 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 9.187,98 91,9

1159 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 3.103,68 31,0

1160 3234 Komunalne usluge 20.000,00 4.743,36 23,7

1161 3235 Zakupnine i najamnine 250.000,00 246.200,12 98,5

1162 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.000,00 9.200,00 92,0

1163 3237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00 68.827,05 45,9

1164 3239 Ostale usluge 523.000,00 514.186,52 98,3

1165 3293 Reprezentacija 130.000,00 34.682,90 26,7

1166 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 988,63 9,9

10030009 0860 Tekući projekt: Nabava krune za Kraljicu riječkog karnevala 9.000,00 9.000,00 100,0

1193 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 9.000,00 9.000,00 100,0

1004 Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI 2.914.500,00 2.799.566,39 96,1

10040001 0840 Aktivnost: Sredstva za političke stranke 1.325.000,00 1.324.999,92 100,0

1167 3811 Tekuće donacije u novcu 1.325.000,00 1.324.999,92 100,0

10040002 0840 Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama 100.000,00 80.509,00 80,5

1168 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00 70.000,00 87,5

1169 3812 Tekuće donacije u naravi 20.000,00 10.509,00 52,5

10040003 0111 Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama 480.000,00 466.208,65 97,1

1170 3811 Tekuće donacije u novcu 380.000,00 376.233,00 99,0

1171 3812 Tekuće donacije u naravi 100.000,00 89.975,65 90,0

10040004 0860 Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre 84.000,00 65.403,55 77,9

1197 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000,00 12.331,24 82,2

1198 3234 Komunalne usluge 3.000,00 1.756,80 58,6

1199 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,00 6.557,59 82,0

1200 3239 Ostale usluge 40.000,00 36.823,82 92,1

1201 3293 Reprezentacija 10.000,00 534,10 5,3

1172 3811 Tekuće donacije u novcu 8.000,00 7.400,00 92,5

10040005 0860 Aktivnost: Gradska glazba Trsat 484.500,00 421.448,80 87,0

1173 3239 Ostale usluge 64.000,00 63.318,00 98,9

1174 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 23.717,02 94,9

1175 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 120.000,00 100,0

1176 3812 Tekuće donacije u naravi 275.500,00 214.413,78 77,8

10040006 0860 Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje 139.500,00 139.500,00 100,0

1178 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 120.000,00 100,0

1179 3812 Tekuće donacije u naravi 19.500,00 19.500,00 100,0

10040007 0970 Tekući projekt: Pilot projekt »Info-centar za mlade« 120.000,00 119.996,47 100,0

1192 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 119.996,47 100,0

10040008 0970 Aktivnost: Dom za starije i nemoćne osobe »Kantrida« 101.500,00 101.500,00 100,0

1195 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 101.500,00 101.500,00 100,0

10040009 0860 Tekući projekt: Sufinanciranje nabave instrumenata za

Gradsku glazbu Trsat 80.000,00 80.000,00 100,0

1177 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 80.000,00 80.000,00 100,0

1005 Program: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH

MANJINA ZA GRAD RIJEKU 527.000,00 492.076,94 93,4

10050001 0111 Aktivnost: Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku 51.000,00 46.194,24 90,6

1180 3811 Tekuće donacije u novcu 51.000,00 46.194,24 90,6

10050002 0111 Aktivnost: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za

Grad Rijeku 60.000,00 56.138,01 93,6

1181 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 56.138,01 93,6

10050003 0111 Aktivnost: Vijeće crnogorske nacionalne manjine za

Grad Rijeku 53.000,00 52.316,49 98,7

1182 3811 Tekuće donacije u novcu 53.000,00 52.316,49 98,7

10050004 0111 Aktivnost: Vijeće madžarske nacionalne manjine za

Grad Rijeku 55.000,00 51.126,02 93,0

1183 3811 Tekuće donacije u novcu 55.000,00 51.126,02 93,0

10050005 0111 Aktivnost: Vijeće makedonske nacionalne manjine za

Grad Rijeku 57.000,00 47.242,85 82,9

1184 3811 Tekuće donacije u novcu 57.000,00 47.242,85 82,9

10050006 0111 Aktivnost: Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku 67.000,00 66.504,24 99,3

1185 3811 Tekuće donacije u novcu 67.000,00 66.504,24 99,3

10050007 0111 Aktivnost: Vijeće slovenske nacionalne manjine za

Grad Rijeku 64.000,00 61.817,84 96,6

1186 3811 Tekuće donacije u novcu 64.000,00 61.817,84 96,6

10050008 0111 Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku 61.000,00 60.812,00 99,7

1187 3811 Tekuće donacije u novcu 61.000,00 60.812,00 99,7

10050009 0111 Aktivnost: Vijeće talijanske nacionalne manjine za

Grad Rijeku 49.000,00 46.265,25 94,4

1188 3811 Tekuće donacije u novcu 49.000,00 46.265,25 94,4

10050010 0111 Aktivnost: Informiranje javnosti o aktivnostima vijeća

nacionalnih manjina 10.000,00 3.660,00 36,6

1189 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 2.135,00 42,7

1190 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 1.525,00 30,5

1006 Program: SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME U

TRGOVAČKOM DRUŠTVU 150.000,00 150.000,00 100,0

10060001 0830 Aktivnost: Sufinanciranje nabave opreme u Kanalu Ri 150.000,00 150.000,00 100,0

1191 3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.000,00 150.000,00 100,0


Ukupno razdjel 10: 21.260.000,00 19.256.619,34 90,6


RAZDJEL 11 ZAVOD ZA INFORMATIČKU

DJELATNOST

1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.746.020,00 2.738.245,37 99,7

11010001 0133 Aktivnost: Materijalni rashodi 2.746.020,00 2.738.245,37 99,7

1202 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 624.000,00 623.786,17 100,0

1203 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.398.000,00 1.391.685,80 99,5

1204 3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 59.987,02 100,0

1205 3237 Intelektualne i osobne usluge 247.000,00 246.534,11 99,8

1213 3235 Zakupnine i najamnine 417.000,00 416.240,60 99,8

1214 3433 Zatezne kamate 20,00 11,67 58,4

1102 Program: INFORMATIZACIJA UPRAVE 7.993.000,00 7.988.614,69 99,9

11020001 0133 Kapitalni projekt: Nabava programskih proizvoda

- softwarea 1.987.000,00 1.986.766,56 100,0

1206 4123 Licence 1.987.000,00 1.986.766,56 100,0

11020002 0133 Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme 1.638.000,00 1.635.400,24 99,8

1207 4221 Uredska oprema i namještaj 1.638.000,00 1.635.400,24 99,8

11020003 0133 Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme 1.568.000,00 1.567.561,70 100,0

1208 4222 Komunikacijska oprema 1.568.000,00 1.567.561,70 100,0

11020004 0133 Kapitalni projekt: Ulaganja u računalne programe i GIS 2.800.000,00 2.798.886,19 100,0

1209 4262 Ulaganja u računalne programe 2.800.000,00 2.798.886,19 100,0

1103 Program: PERMANENTNO OBRAZOVANJE

CILJANIH SKUPINA 313.000,00 312.997,79 100,0

11030001 0133 Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana

treće životne dobi i s posebnim potrebama 313.000,00 312.997,79 100,0

1210 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 313.000,00 312.997,79 100,0

1104 Program: KAPITALNI PRIJENOSI ZA NABAVU

RAČUNALNE OPREME 65.000,00 64.793,38 99,7

11040001 0133 Kapitalni projekt: Kapitalna donacija Klubu Sušačana 5.000,00 4.818,58 96,4

1211 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.000,00 4.818,58 96,4

11040002 0133 Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć Radio Rijeci 60.000,00 59.974,80 100,0

1212 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 60.000,00 59.974,80 100,0


Ukupno razdjel 11: 11.117.020,00 11.104.651,23 99,9


UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA 810.821.974,00 725.269.869,99 89,4


Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/48

Ur. broj: 2170-01-08-07-2

Rijeka, 1. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=51000&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr