SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
GRAD NOVI VINODOLSKI

48.

Na temelju članka 113.a Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon, te temeljem članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog, Gradsko vijeće, na 25. sjednici, 30. travnja 2024. godine, donosi

Odluku

o transformaciji Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Opće odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o transformaciji Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski, u daljnjem tekstu: Odluka.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak transformacije Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 23/10, 36/10 - ispravak, 40/10 - ispravak,19/13,18/14, 21/16, 18/17 - pročišćeni tekst, 19/18, 05/22, 14/22 - pročišćeni tekst i 41/22 - ispravak), u daljnjem tekstu: transformacija Plana.

Nositelj transformacije Plana je Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade.

Odgovorna osoba Nositelja izrade je čelnik tijela iz stavka 3. ovoga članka.

Pravna osnova za transformaciju Plana

Članak 2.

Postupak transformacije Plana temelji se na odredbama članka 113.a Zakona, u skladu s Pravilnikom o prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Razlozi donošenja Plana, ciljevi i programska polazišta

Članak 3.

Ovom Odlukom određuju se razlozi, ciljevi i programska polazišta za transformaciju Plana.

Razlozi za transformaciju Plana proizlaze iz Zakona kojim je dana mogućnost provedbe postupka transformacije kao procesa prelaska Plana iz analognog u digitalni oblik uz digitalnu transformaciju poslovnih procesa u sustavu ePlanovi.

Cilj transformacije Plana je izrada i donošenje digitalnog oblika Plana sa svojstvima i sadržajima pridruženih sukladno Pravilniku.

Programska polazišta u postupku transformacije Plana su važeća prostorno planska rješenja određena Planom koja se u cijelosti zadržavaju tj. u postupku transformacije Plana ne mogu se izmijeniti prostorno planska rješenja određena Planom.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Granice obuhvata transformacije Plana identične su granicama obuhvata Plana.

Izmjena granica Plana nije predmet transformacije Plana.

Obuhvat Plana prikazan je na Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (https://ispu.mgipu.hr/).

Dinamika s fazama transformacije Plana

Članak 5.

Za transformaciju Plana određuju se dinamika i faze transformacije Plana kako slijedi:

Za transformaciju Plana određuje se dinamika i faze transformacije Plana kako slijedi:

- Donesena Odluka o transformaciji Plana objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije,

- Postupak za odabir stručnog izrađivača sukladno propisima o javnoj nabavi provest će se nakon donošenja VI. izmjena i dopuna Plana koje su još uvijek u postupku izrade,

- Izrada Plana u digitalnom obliku u rokovima utvrđenim Ugovorom s stručnim izrađivačem,

- Prijedlog transformiranog Plana objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Novog Vinodolskog i u informacijskom sustavu prostornog uređenja putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ u trajanju od 15 dana,

- Ishođenje pozitivnog mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije o izvršenoj transformaciji Plana,

- Ishođenje mišljenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, u slučaju negativnog mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Odluku o provedenom postupku transformacije Plana donosi Gradsko vijeće na svoj sjednici nakon provedenih svih faza postupka,

- Odluka o provedenom postupku transformacije Plana objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i u informacijskom sustavu prostornog uređenja putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.

Izvori financiranja transformacije Plana

Članak 6.

Transformacija Plana financirat će se iz sredstava dobivenih iz Mehanizma za oporavak i otpornost, odnosno Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ te iz proračuna Grada Novi Vinodolski.

Druga pitanja značajna za transformaciju Plana

Članak 7.

Prije donošenja Odluke o provedenom postupku transformacije Plana, u skladu sa stavkom 10. članka 113.a Zakona, Nositelj izrade Plana, za transformirani Plan dužan je ishoditi pozitivno mišljenje nadležnog Zavoda za prostorno uređenje.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Odluku o provedenom postupku transformacije Plana ovjerava Predsjednik Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Transformirani Plan dostupan je u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu.

KLASA: 350-03/24-19/1

URBROJ: 2170-11-01-24-3

Novi Vinodolski, 30. travnja 2024. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić

https://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr