SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

83.

Na temelju članka 4. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 29. travnja 2024. godine, donio je

PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI PODUZETNICIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2024. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE – PRAVNI TEMELJ

Programom dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se ciljevi i svrha Programa, korisnici potpora, mjere za provedbu ciljeva, davatelj potpore, obveze davatelja i primatelja/korisnika potpore, definiraju se pojmovi, postupak dodjele potpora, postupak obrade podnesenih prijava, ugovaranje, dodjela potpore, rokovi i nadzor nad namjenskim korištenjem potpore, trajanje Programa i lokacija provedbe, prihvatljivi i neprihvatljivi prijavitelji i sektori, prihvatljive aktivnosti i troškovi, iznos potpore, kriteriji za odabir prijava, intenzitet potpore i visina novčanog iznosa, zbrajanja potpora, vremenski okvir postupka dodjele potpora te objavljivanje i provedba.

Program mjera za razvoj poduzetništva za razdoblje 2022. do 2025. („Službene novine“ broj 6/23) (u daljnjem tekstu: Program mjera) je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim se uspostavlja razvojni okvir poduzetništva na području Primorsko-goranske županije u skladu s postojećim strateškim dokumentima i propisima koji se tiču poduzetništva i razvojne strategije na području Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i Europske unije. (Nacionalna razvojna strategije Republike Hrvatske do 2030. ("Narodne novine" broj 13/21), Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027. (“Službene novine“ broj 27/21), Small Business Act for Europe (COM/2008/0394) i (COM/2011/0078). Pri tome se vodilo računa na razlike koje postoje između razvijenijih i manje razvijenih sredina (otoci, primorje i gorja), a sve sa svrhom strateškog usmjeravanja poticajnih sredstava za daljnji razvoj poduzetništva u Županiji. Programom mjera je utvrđena poduzetnička klima na području Primorsko-goranske županije te se stavlja naglasak na kvalitetu uvjeta poslovanja na području Županije kao prosperitetne regije za ostvarenje vlastitog razvojnog potencijala, ostanak i zapošljavanje mladih te još kvalitetnije korištenje sredstava europskih fondova u sufinanciranju projekata. Postizanjem postavljenih posebnih ciljeva i usklađenom provedbom politika kroz pet prioriteta na čije je definiranje, osim dosegnutog stupnja razvoja, utjecala novonastala globalna kriza uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 koja se snažno odrazila na gospodarstvo Županije i sve segmente društva.

Prioriteti iz Programa mjera:

·         Poticanje razvoja konkurentnih proizvoda i usluga ulaganjem u napredne tehnologije, razvoj, istraživanje i inovacije

·         Podrška razvoju turizma visoke dodane vrijednosti

·         Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva

·         Podrška razvoju gospodarstva u post COVID razdoblju

·         Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija (Gorski kotar i Otoci).

Ovaj Program doprinosi ostvarivanju prioriteta iz područja djelovanja razvoja poduzetništva iz Programa mjera kao akta strateškog planiranja kojim se uspostavlja razvojni okvir poduzetništva na području Primorsko-goranske županije, te Plana razvoja turizma Primorsko goranske županije do 2030. godine.

Program predstavlja akt na temelju kojeg Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Primorsko-goranska županija i/ili Županija) dodjeljuje potpore male vrijednosti poduzetnicima na području Primorsko-goranske županije u 2024.godini.

Pravni temelj za donošenje ovog Programa je članak 4. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17), Uredba Komisije (EU) 2023/2831 "d 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15.12.2023); (u daljnjem tekstu: Uredba komisije (EU) 2023/2831).

II. OPIS NAMJENA – CILJEVI, SVRHA I KORISNICI POTPORA

Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore male vrijednosti čiji su ciljevi poticanje razvoja konkurentnog malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, tehnološko unaprjeđenje kroz primjenu novih suvremenijih tehnologija, energetska učinkovitost, osnaživanje novoosnovanih poslovnih subjekata, jača prisutnost i sudjelovanje žena na tržištu rada, bolje iskorištavanje sredstava iz EU fondova, unapređenje prava i mogućnosti na neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, osnaživanje društva kroz sustav mentoriranja, poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara te ujednačavanje razlike između razvijenijih i manje razvijenih sredina (otoka, primorja i gorja).

Provedba mjera iz Programa doprinosi povećanju produktivnosti i prepoznatljivosti, kvalitetnijim proizvodima, boljem iskorištenju vlastitih resursa, zelenoj tranziciji i energetskoj učinkovitost kod svih prihvatljivih sektora djelatnosti čime se doprinosi povećanju proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova, nadalje, pomoć je poduzetnicima početnicima u početcima poslovanja, a sve kako bi se omogućila konkurentnost poduzetnika na području Županije, naročito na ruralnom području, posebice Gorskog kotara i otoka.

Djelokrug rada Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj koji obuhvaća proračunske programe "Razvoj poduzetništva" i „Razvoj turizma“ ima za cilj i svrhu povećanje broja zaposlenih i smanjenje broja nezaposlenih stanovnika Županije, olakšavanje i unapređenje postojećeg/budućeg poslovanja poduzetnika, poticanje rasta i razvoja dionika malog gospodarstva, povećanje broja novih poduzeća, povećanje udjela mladih poduzetnika i poduzetnika u djelatnostima s višom razinom dodane vrijednosti, ravnomjerniji razvoj turizma na području Primorsko-goranske županije, odnosno jačanje i oplemenjivanje održivog turističkog proizvoda Gorskog kotara, posebice u segmentu razvoja turističkog poduzetničkog potencijala te će se realizacija omogućiti provedbom mjera iz ovog Programa.

Mjere se uklapaju u Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022.-2027.godine, Program mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. do 2025. godine i           Plan razvoja turizma Primorsko goranske županije do 2030. godine te se provedbom istih realiziraju ciljevi i prioriteti navedenih dokumenata.

Korisnici potpora u smislu ovog Programa su prihvatljivi prijavitelji - subjekti malog gospodarstva (mikro i mali, a za Mjere 4., 5. i 6. mikro, mali i srednji poduzetnici) koji su fizičke i pravne osobe (isključivo registrirani kao obrti i trgovačka društva d.o.o., j.d.o.o. te ustanove) u 100% privatnom vlasništvu s registriranim sjedištem na području Primorsko-goranske županije koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16). Potpore male vrijednosti dodjeljivat će se navedenim subjektima malog gospodarstva u obliku bespovratnih sredstava (kapitalnih ulaganja i subvencija) kao nadopuna privatnom financiranju.

Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje „jednom poduzetniku“ ne smije premašiti 300.000,00 eura tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja. Pri svakoj novoj dodjeli potpore male vrijednosti potrebno je uzeti u obzir ukupan iznos potpore male vrijednosti dodijeljenih u tri godine.

Gornje granice primjenjuju se bez obzira na oblik potpore male vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpora koju dodjeljuje Republika Hrvatska (neovisno o razini – državna, regionalna, lokalna) u cijelosti ili djelomično iz sredstava koji su porijeklom iz Europske unije ili iz nacionalnih sredstava Republike Hrvatske.

Ako bi se dodjelom novih potpora male vrijednosti mogla premašiti gornja granica od 300.000,00 eura, ni jedna od tih novih potpora ne može se dodijeliti prema ovome Programu.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, a to je s datumom donošenja Odluke o dodjeli potpore i u iznosu koji je naveden u Odluci od dodjeli potpore, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu i neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

III. MJERE ZA PROVEDBU CILJEVA

Radi ostvarivanja prioriteta javnih politika iz prethodne točke utvrđuje se 8 (osam) mjera:

Mjera 1. Sufinanciranje troškova opreme - prerađivačke djelatnosti (u daljnjem tekstu: Mjera 1.)

Mjera 2. Poticanje energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: Mjera 2.)

Mjera 3. Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima (u daljnjem tekstu: Mjera 3.)

Mjera 4. Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena (u daljnjem tekstu: Mjera 4.)

Mjera 5. Sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove (u daljnjem tekstu: Mjera 5.)

Mjera 6. Potpore za provedbu mjera razumne prilagodbe građevina poslovne namjene ulasku i kretanju osoba s invaliditetom (OSI) i osoba smanjene pokretljivosti (OSP) (u daljnjem tekstu: Mjera 6.)

Mjera 7. Potpore za mentorstvo na području Gorskog kotara za učenike koji se školuju prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) (u daljnjem tekstu: Mjera 7)

Mjera 8. Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara (u daljnjem tekstu: Mjera 8)

IV. DAVATELJ POTPORE

Davatelj potpore je Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.

V. OBVEZE DAVATELJA POTPORE

Županija, kao davatelj potpore, mora izvršiti obveznu provjeru hoće li se odobrenom potporom male vrijednosti (potpora se smatra dodijeljenom datumom donošenja Odluke o dodjeli potpore i u iznosu koji je naveden u Odluci od dodjeli potpore, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu) premašiti propisana gornja granica za dodjelu potpore male vrijednosti.

Županija, kao davatelj potpore, ima obvezu izvješćivanja, pisanim putem, poduzetnika kojem dodjeljuje potporu male vrijednosti o njenom točnom iznosu (bruto novčana protuvrijednost) te da je stekao zakonsko pravo na primanje potpore male vrijednosti jer se potpora male vrijednosti smatra dodijeljenom na dan kad je poduzetnik stekao to pravo.

Županija, kao davatelj potpore, izričito treba navesti da je riječ o potpori male vrijednosti, pozivajući se na Uredbu komisije (EU) 2023/2831), navodeći njezin naziv i podatke o objavi u Službenom listu Europske unije, uz obvezno navođenje naziva programa temeljem kojeg je dodijeljena potpora male vrijednosti.

Županija, kao davatelj potpore, mora dostavljati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti u elektroničkom obliku putem Internet aplikacije registra državnih potpora i potpora male vrijednosti bez odgode Ministarstvu financija sukladno članku 14. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17) i Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti („Narodne novine“ broj 125/17).

VI. OBVEZE PRIMATELJA/KORISNIKA POTPORE

Korisnik potpore male vrijednosti u obvezi je davatelju potpore male vrijednosti dostaviti pisanu izjavu ili izjavu u elektroničkom obliku o svim potporama male vrijednosti koje je primio u tri godine, a sve u cilju kako bi davatelj potpore mogao provjeriti hoće li odobrenjem potpore male vrijednosti po ovom Programu njen korisnik premašiti propisane pragove navedene u točki II. stavak 6. ovog Programa.

Naprijed navedena izjava treba sadržavati: naziv davatelja potpore male vrijednosti, naziv programa potpore male vrijednosti, iznos potpore male vrijednosti i datum dodjele potpora tijekom cijelog trogodišnjeg razdoblja.

Ako je poduzetnik s određenim poduzetnicima povezan na način na koji to propisuje članak 2. stavak 2 Uredbe komisije (EU) 2023/2831, smatra se „jednim poduzetnikom“ te se prilikom određivanja iznosa kojeg je takav poduzetnik primio u tri godine zbrajaju sve potpore koje su primili poduzetnici koji se smatraju „jednim poduzetnikom“ .

VII. POJMOVI

Pojmovi korišteni u ovome Programu imaju sljedeće značenje:

o    Župan“ - čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave

o    Županija“ - jedinica područne (regionalne) samouprave

o    „Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj - upravno tijelo nadležno za provedbu Programa

o    Prijavitelj“ - svaka pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju Javnog poziva

o    Ulaganje“ - prihvatljiva aktivnost/trošak za koji se traži potpora

o    „Korisnik potpore male vrijednosti“ je poduzetnik, odnosno svaka pravna i fizička osoba koja obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima potporu male vrijednosti, bez obzira na njezin oblik i namjenu, i poduzetnici s kojima isti čini „jednog poduzetnika“, a sukladno članku 2. stavku 2. Uredbe komisije (EU) 2023/2831) - pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju „jednim poduzetnikom“.

o    Povjerenstvo“ - tijelo imenovano od strane Župana koje zaprima, obrađuje prijave te utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli potpore

o    „Program potpora“ - svaki akt na temelju kojeg se mogu, bez potrebe za daljnjim provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore poduzetnicima koji su utvrđeni u aktu na općenit i apstraktan način te svaki akt na temelju kojeg se potpora koja nije povezana s određenim projektom može dodijeliti jednom poduzetniku ili više njih na neodređeno razdoblje i/ili u neodređenom iznosu

o    Poduzetnik“ - svaki subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnost bez obzira na njegov pravni oblik ili način financiranja

o    „Intenzitet potpore“ - bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada

o    „Mikro, malo i srednje poduzeće - MSP“ su subjekti definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 06.05.2003. uz odgovarajuću primjenu definicije malih i srednjih poduzeća dane u Prilogu I. Uredbe komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. (SL EU L 187, 26.6.2014., str. 1–78) o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL EU L 187, 26.06.2014. str.1) ) i njezinim izmjenama Uredbi Komisije (EU) 2023/1315 (SL EU L 167, 30.6.2023., str. 1–90), Uredbi Komisije (EU) 2017/1084 (SL EU L 156, 20.6.2017., str. 1–18) i Uredbi Komisije (EU) 2021/1237 (SL EU L 270, 29.7.2021., str. 39–75)

o    „Poljoprivredni proizvodi“ - proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.)

o    „Prerada poljoprivrednih proizvoda“ - svi postupci prerade poljoprivrednog proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnima za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju

o    „Stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda“ - držanje ili izlaganje s ciljem prodaje, ponuda za prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih aktivnosti kojima se proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog proizvođača krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u posebnim prostorijama namijenjenima za tu svrhu

o    „Sektor ribarstva i akvakulture“ - sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1).

VIII. POSTUPAK DODJELE POTPORA

Postupak dodjele potpora iz ovog Programa pokreće i provodi nadležni odjel (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) raspisivanjem Javnih poziva temeljem ovog Programa, koji se objavljuju na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

Odluku o raspisivanju Javnog poziva donosi Župan.

Javni poziv sadrži podatke o:

·         nazivu tijela koje objavljuje javni poziv

·         predmetu javnog poziva

·         uvjetima prijave - prihvatljivim prijaviteljima

·         namjeni - prihvatljivim aktivnostima /troškovima

·         kriterijima odabira

·         iznosu i intenzitetu potpore

·         roku podnošenja prijave

·         načinu i mjestu podnošenja prijave

·         roku i načinu objave odluke o dodjeli potpore

·         ostale informacije.

IX. POSTUPAK OBRADE PODNESENIH PRIJAVA

Povjerenstvo za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provodi postupak obrade prijava.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva voditelj Povjerenstva. Povjerenstvo čine voditelj i 4 (četiri) člana koje imenuje Župan.

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

·         razmatra podnesene prijave i utvrđuje ispunjavanje uvjeta sukladno kriterijima za dodjelu potpore odnosno vrši admínistrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti

·         utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli potpore po pojedinom korisniku

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj .

Nakon administrativne provjere i provjere uvjeta prihvatljivosti, Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog odluke o dodjeli potpore, a Odluku o dodjeli potpore donosi Župan.

Odluka iz prethodnog stavka objavljuje se na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja.

X. IZVOR POTPORA, UGOVARANJE, DODJELA, ROKOVI I NADZOR

Izvor potpore je Proračun Primorsko-goranske županije za 2024. godinu.

Sredstva za provedbu mjera Programa planirana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu unutar razdjela Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Program: 8003 "Razvoj poduzetništva" kroz proračunske aktivnosti: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala; Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara; Poticanje zapošljavana žena i Sufinanciranja pripreme i prijave projekata za EU fondove te 8007 „Razvoj turizma“, kroz proračunsku aktivnost „Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara“.

Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za provedbu ovog Programa.

S korisnicima potpore iz ovog Programa zaključuje se Ugovor, a odobrena sredstva potpore isplaćuju se na žiro račun, odnosno IBAN korisnika potpore po potpisu Ugovora.

Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze korisnika potpore i Primorsko-goranske županije. Ugovor obvezno sadrži odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju visinu i namjenu sredstava, način isplate sredstava, način i postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, obvezu dostave izvješća o provedbi aktivnosti, rokove izvršenja pojedinih obveza korisnika, obveze čuvanja dokumentacije, nadzor i financijsku provjeru na licu mjesta, odredbe o raskidu ugovora i obveze povrata sredstava te nadležnosti suda u slučaju spora.

Dostavljanjem dokumentacije na Javni poziv i potpisivanjem Ugovora o dodjeli potpore, korisnik potpore daje odobrenje Primorsko-goranskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj mrežnoj stranici Županije te u drugim izvještajima. Svi osobni podaci navedeni u prijavi i dokumentaciji koristit će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) isključivo u svrhu odobravanja potpore.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, a to je s datumom donošenja Odluke o dodjeli potpore i u iznosu koji je naveden u Odluci od dodjeli potpore, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu)

Korisnik potpore se obvezuje na namjensko korištenje sredstava potpore. Namjensko korištenje sredstava potpore dokazuje se računima koji glase na korisnika potpore, izvodima po transakcijskom računu kojima se dokazuje izvršeno plaćanje te fotodokumentacijom o realizaciji aktivnosti.

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava potpore ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Primorsko-goranska županija i ostali davatelji državnih potpora.

Korisnik je dužan istaknuti na vidljivom mjestu (internet stranici, predmetu nabave u okviru aktivnosti, u ulaznom prostoru prijavitelja i dr.) da je za provedbu aktivnosti ostvario bespovratna sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, odnosno da su sredstva dodijeljena od strane Primorsko-goranske županije.

Nadzor nad namjenskim korištenjem potpore provodi Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije temeljem dokumentacije korisnika potpore, a po potrebi i kontrolom na licu mjesta.

Primorsko-goranska županija, radi nadzora namjenskog korištenja sredstava potpore, može neposredno kontaktirati sve pravne i fizičke osobe kojima je prema priloženoj dokumentaciji korisnik potpore isplatio novčana sredstva koja je dobio od Primorsko-goranske županije za sufinanciranje aktivnosti iz Ugovora.

Korisniku kojemu je odobrena bespovratna potpora sredstva će se doznačiti na temelju korisnikova zahtjeva uz predočenje dokaza o namjenskom korištenju sredstava (preslika računa, fotodokumentacije i/ili ostalih dokaza) koje će dostaviti Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje potpore, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva, uvećana za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, vratiti u Proračun Primorsko-goranske županije.

XI. TRAJANJE PROGRAMA I LOKACIJA PROVEDBE AKTIVNOSTI

Program traje od dana njegova stupanja na snagu do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Lokacija na kojoj se provodi aktivnost je područje Primorsko-goranske županije.

XII. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pod pojmom “Prijavitelj” u ovom Programu označava se subjekt malog gospodarstva (mikro, mali i srednji) za koji se traži potpora.

Subjekti malog gospodarstva (mikro i mali za sve mjere osim za Mjere 4., 5. i 6. za koju se mogu javiti mikro, mali i srednji poduzetnici), u smislu ovog Programa, su fizičke i pravne osobe (isključivo registrirani kao obrti, trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o. i ustanove) u 100% privatnom vlasništvu s registriranim sjedištem na području Primorsko-goranske županije koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), a prihvatljivi su Prijavitelji ukoliko:

o    Prijavitelj u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nema udjela Republike Hrvatske, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave

o    Prijavitelj je u 100% privatnom vlasništvu s registriranim sjedištem na području Primorsko-goranske županije

o    Prijavitelj je pravna ili fizička osoba koja je mikro ili malo poduzeće (Mjere 4., 5. i 6. se mogu javiti mikro, mali i srednji poduzetnici) sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 06.05.2003. uz odgovarajuću primjenu definicije malih i srednjih poduzeća dane u Prilogu I. Uredbe komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. (SL EU L 187, 26.6.2014., str. 1–78) o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL EU L 187, 26.06.2014. str.1) i njezinim izmjenama Uredbi Komisije (EU) 2023/1315 "d 23. lipnja 2023. (SL EU L 167, 30.6.2023., str. 1–90), Uredbi Komisije (EU) 2017/1084 (SL EU L 156, 20.6.2017., str. 1–18) i Uredbi Komisije (EU) 2021/1237. (SL EU L 270, 29.7.2021., str. 39–75).

o    Prijavitelj u trenutku podnošenja prijave ima odgovarajući oblik registracije

o    Prijavitelj te partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obveze prema Primorsko-goranskoj županiji

o    Prijavitelj je podnio Prijavu koja je u skladu s prihvatljivim aktivnostima, prihvatljivim troškovima i prihvatljivim djelatnostima

o    Prijavitelj ima barem jednog zaposlenog uključujući vlasnika/cu obrta (vlasnik/ca obrta se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe), na puno radno vrijeme i na neodređeno vrijeme; (dokazuje se e-radnom knjižicom, tj. Elektroničkim zapisom ili potvrdom HZZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji)

o    Prijavitelj u trenutku podnošenja prijave ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave ili elektroničkim zapisom dostupnim na e-Građani, u dijelu e-Porezna)

o    Prijavitelj traži potporu u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti – Uredba komisije (EU) 2023/2831) – (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI PO MJERAMA :

Mjera 1. Sufinanciranje troškova opreme - prerađivačke djelatnosti

Prijavitelji koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 („Narodne novine“ broj 58/07 i 72/07) registrirani za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32 (izuzev: Odjeljak 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda; Skupina 25.4 - Proizvodnja oružja i streljiva; Skupina 30.4 - Proizvodnja vojnih borbenih vozila)

Mjera 2. Poticanje energetske učinkovitosti

Prijavitelji koji pripremaju projektno-tehničku dokumentaciju za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije ili ulažu u ugradnju sustava i opreme za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije na području Primorsko-goranske županije

Mjera 3. Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima

Prijavitelji koji prvi put otvaraju ili imaju novoosnovan obrt ili trgovačko društvo.

Mjera 4. Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena

Prijavitelji koji imaju iskazano neto povećanje broja zaposlenih osoba ženskog spola uključujući i samozapošljavanje, na puno radno vrijeme i na neodređeno.

Mjera 5. Sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove

Prijavitelji koji su u postupku pripreme dokumentacije za investicijska ulaganja na području Primorsko-goranske županije radi prijave projekta za EU fondove.

Mjera 6. Potpore za provedbu mjera razumne prilagodbe građevina poslovne namjene ulasku i kretanju osoba s invaliditetom (OSI) i osoba smanjene pokretljivosti (OSP)

Prijavitelji koji ulažu u nabavu opreme ili uređenje poslovnog objekta/prostora radi osiguranja pristupačnosti objektu osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

Mjera 7. Potpore za mentorstvo na području Gorskog kotara za učenike koji se školuju prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Prijavitelji koji obavljaju mentoriranje učenika koji se školuju prema JMO-u. Mentor može biti vlasnik ili zaposlenik poslovnog subjekta i mora imati licenciju za naukovanje.

Mjera 8. Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, 100% u privatnom vlasništvu koji imaju sjedište na području Gorskog kotara (d.o.o., j.d.o.o. i obrti) i sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21), Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine „ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ („Narodne novine“ broj 54/16 i 69/17), Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „hoteli“ („Narodne novine“ broj 56/16 i 120/19), Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" („Narodne novine“ broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14 i 85/15) i izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007 („Narodne novine“ broj 58/07 i 72/07), registrirani su:

• za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima i to u sljedećim vrstama: soba za iznajmljivanje, apartman, studio apartman, hotel, planinarski dom, kuća za odmor, prenoćište, hostel, objekt za robinzonski smještaj i pansion.

• za pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka u sljedećim vrstama ugostiteljskih objekata: restoran, gostionica, krčma, pivnica, konoba, buffet i bistro.

XIII. NEPRIHVATLJIVI SEKTORI, ZABRANA DODJELE POTPORA I IZUZEĆA OD ZABRANE SUKLADNO UREDBI

U okviru ovog Programa nisu prihvatljivi sektori i ne sufinanciraju se djelatnosti Prijavitelja čija je glavna djelatnost (kod obrta navedena kao Pretežita djelatnost u izvatku iz obrtnog registra) utvrđena u Obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku jedna od sljedećih djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 („Narodne novine“ broj 58/07 i 72/07):

Područje A - Poljoprivreda i ribarstvo - izuzev šumarstvo - (Odjeljak 01 i Odjeljak 03)

Područje C - Prerađivačka industrija - (Odjeljak 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda; Skupina 25.4 - Proizvodnja oružja i streljiva; Skupina 30.4 - Proizvodnja vojnih borbenih vozila

Područje K - Financijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (Odjeljak 64, 65, 66),

Područje L - Poslovanje nekretninama (Odjeljak 68),

Područje R - Umjetnost, zabava i rekreacija (Odjeljak 92 djelatnost kockanja, klađenja )

Područje M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (Odjeljak 69.1 Pravne djelatnosti i Odjeljak 70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem).

Korisnici potpore po ovom Programu ne mogu biti poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene:

o    proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske opreme;

o    proizvodnju, preradu i distribuciju duhana;

o    provođenje pokusa na životinjama;

o    benzinske postaje;

o    prodajne auto salone.

Sukladno odredbi članka 1. Uredbe komisije (EU) 2023/2831 dodjela potpora iz ovog Programa nije moguća poduzetnicima koji djeluju u sektorima koji ostvaruju pravo na potporu prema posebnim aktima Europske komisije, a definiranim u članku 1. Uredbe komisije (EU) 2023/2831.

a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva i akvakulture;

b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji se bave preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, ako je iznos potpore utvrđen na temelju cijene ili količine kupljenih proizvoda ili proizvoda stavljenih na tržište;

c) potpora koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji

poljoprivrednih proizvoda;

d) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u jednom od sljedećih slučajeva:

i. ako se iznos potpore utvrđuje na temelju cijene ili količine tih proizvoda koji su kupljeni od primarnih proizvođača ili koje dotični poduzetnici stavljaju na tržište;

ii. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

e) potpore dodijeljene za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, konkretno potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavljanjem i radom distribucijske mreže ili drugim tekućim rashodima povezanima s djelatnošću izvoza;

f) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda ili usluga umjesto uvoznih.

Izuzeće od zabrane:

Ako poduzetnik djeluje i u jednom od prethodno navedenih sektora ( točke (a), (b), (c) ili (d)) i u jednom ili više sektora obuhvaćenih područjem primjene Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 ili obavlja druge djelatnosti obuhvaćene područjem primjene Uredbe Komisije (EU) 2023/2831, Uredba Komisije (EU) 2023/2831 se primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima odnosno djelatnostima, uz uvjet da korisnik potpore osigura odgovarajućim sredstvima, kao što je razdvajanje djelatnosti ili razdvajanje računa, da djelatnosti u sektorima isključenima iz područja primjene Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831.

XIV. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Mjera 1. Sufinanciranje troškova opreme - prerađivačke djelatnosti

Prihvatljive su aktivnosti nabave dugotrajne imovine koja služi unaprjeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne djelatnosti prijavitelja, zelenoj tranziciji ili ekološki prihvatljivim proizvodnim procesima ili poboljšanju učinkovitosti resursa (ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost) namijenjenih isključivo za aktivnosti u funkciji obavljanja prerađivačke djelatnosti navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u iz 2007., odnosno kod obrta, navedenoj kao jedna od djelatnosti (NKD 2007) koja se dokazuje izvatkom iz Obrtnog registra (izuzev Skupine 25.4 - Proizvodnja oružja i streljiva i Skupine 30.4 - Proizvodnja vojnih borbenih vozila).

Prihvatljiv je trošak nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu: (nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa).

Mjera 2. Poticanje energetske učinkovitosti

Prihvatljive su aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije za provođenje mjera energetske učinkovitosti na objektima kao i pripreme projektno-tehničke dokumentacije za postavu sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije te aktivnosti ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije na području Županije - fotonaponske elektrane.

Prihvatljivi su troškovi naknada za inženjere i arhitekte za izradu projektno-tehničke dokumentacije - Glavnog projekta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19 i 65/20) i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23) koji sadržava proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 za lokaciju provedbe projekta s odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja, ukoliko su isti potrebni te koji su evidentirani kao dugotrajna imovina.

Prihvatljivi su troškovi ugradnje sustava/opreme za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije na području Primorsko-goranske županije, odnosno ugradnja nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije koji su evidentirani kao dugotrajna imovina.

Mjera 3. Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima

Prihvatljive su aktivnosti nastale pri pokretanju poslovanja i za obavljanje gospodarske aktivnosti.

Prihvatljivi su troškovi opremanja poslovnog prostora, nabave opreme za osnovnu djelatnost trgovačkog društva ili jednu od djelatnosti obrta, nabavu informatičke opreme i računalnih programa i drugi troškovi vezani za poslovanje novoosnovanog obrta ili trgovačkog društva koji su evidentirani kao dugotrajna imovina.

Mjera 4. Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena

a.) Prihvatljiva je aktivnost zapošljavanja osoba ženskog spola na puno radno vrijeme i na neodređeno koja prethodno nije bila u radnom odnosu minimalno 30 (trideset) dana prije zapošljavanja kod prijavitelja.

b.) Prihvatljiva je aktivnost samozapošljavanja ženske osobe u vlastitom poslovnom subjektu na puno radno vrijeme na neodređeno.

Prihvatljiv trošak je trošak osoblja i materijalni troškovi.

Mjera 5. Sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove

Prihvatljive su aktivnosti koje se odnose na izradu i pripremu dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja.

Prihvatljiv trošak su naknade za izradu i pripremu dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj s dokazom o otvorenom EU natječaju za sufinanciranje ulaganja na koji se prijavljuje prijavitelj s opisom investicijskog ulaganja.

Mjera 6. Potpore za provedbu mjera razumne prilagodbe građevina poslovne namjene ulasku i kretanju osoba s invaliditetom (OSI) i osoba smanjene pokretljivosti (OSP)

Prihvatljive su aktivnosti provedbe pristupačnosti građevina poslovne namjene ulasku i kretanju osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti instalacijom i implementacijom obveznih elemenata pristupačnosti neovisnog življenja i obveznih elemenata pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika.

Prihvatljiv je trošak nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu (rampa, dizalo, vertikalno/horizontalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.) ili dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini (ulazni prostor, stubište, sanitarni prostor, učionica, kupaonica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu i dr,) u skladu s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“ broj 85/08 i 112/12) i Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13).

Mjera 7. Potpore za mentorstvo na području Gorskog kotara za učenike koji se školuju prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Prihvatljiva je aktivnosti izvođenja naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prihvatljivi su troškovi nagrada isplaćenih učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, nabava alata, sitnog inventara i potrošnog materijala te ostalih troškova povezanih s potrebama učenika na naukovanju.

Mjera 8. Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara

Sredstva se odobravaju isključivo za:

• nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme (dugotrajne imovine) u svrhu razvoja i unaprjeđenja ugostiteljskih kapaciteta.

Za sve Mjere prihvatljive su aktivnosti i troškovi koji su u funkciji obavljanja glavne djelatnosti prijavitelja navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD 2007 („Narodne novine“ broj 58/07 i 72/07), odnosno kod obrta, navedenoj kao jedna od djelatnosti koja se dokazuje izvatkom iz Obrtnog registra.

Nisu prihvatljivi troškovi:

·         porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak u slučaju kad je prijavitelj/korisnik potpore porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a (osim ako Prijavitelj dostavi Izjavu ili ogovarajući dokaz da nije u sustavu PDV)

·         troškovi nabave prijevoznih sredstava (vozila, plovila) te mobilnih uređaja nisu prihvatljiv trošak

·         bankovni troškovi, troškovi jamstva i slične naknade

·         reprogram i refinanciranje postojećih kredita

·         troškovi nabave uredskog namještaja, vrata i prozora (osim za Mjeru 3.)

·         trošak za kojeg je već ostvarena potpora iz nekog drugog izvora financiranja

·         svi drugi troškovi koji nisu u vezi s realizacijom prijavljenog projekta.

Dodatno za mjeru 8. nisu prihvatljivi troškovi izgradnje, uređenja i opremanja:

·         garaža i parkirališta,

·         kongresnih centara,

·         dvorana (športskih, koncertnih, kina i sl.),

·         igrališta (teniskih, nogometnih, košarkaških, dječjih i sl.),

·         vozila/plovila namijenjena za prijevoz turista,

·         izradu projektne dokumentacije,

·         kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava.

Poduzetnik se može prijaviti samo na jednu Mjeru u sklopu jednog Javnog poziva.

XV. INSTRUMENT, INTENZITET POTPORE I VISINA NOVČANOG IZNOSA

Potpora male vrijednosti (de minimis potpora) se dodjeljuje Korisniku u obliku bespovratnih sredstava (kapitalnih ulaganja i subvencija).

Najmanji iznos potpore za sve mjere je 1.000,00 eura (za Prijavitelje koji su u sustavu PDV-a minimalni ukupni iznos prihvatljivih troškova bez PDV-a je 1.250,00 eura), osim za mjeru 8. za koju je iznos potpore 2.000,00 eura (za Prijavitelje koji su u sustavu PDV-a minimalni ukupni iznos prihvatljivih troškova bez PDV-a je 2.500,00 eura).

Iznos potpore Primorsko-goranske županije predstavlja državnu potporu male vrijednosti sukladno Uredbi komisije (EU) 2023/2831.

·         Za Mjeru 1., Mjeru 2., Mjeru 3. i Mjeru 7.

Prijavitelju se odobravaju potpore u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura

·         Za mjeru 4.

Prijavitelju se odobravaju potpore u 100% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura u okviru jedne prijave i to:

o    100% potpore za zapošljavanje osobe ženskog spola u Primorsko-goranskoj županiji na području Gorskog kotara u iznosu od 3.000,00 eura (bez PDV-a) po zaposlenoj osobi,

o    100% potpore za samozapošljavanje osobe ženskog spola u Primorsko-goranskoj županiji na području Gorskog kotara u iznosu od 6.000,00 eura (bez PDV-a),

o    100% potpore za zapošljavanje osobe ženskog spola na ostalom području Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.000,00 eura (bez PDV-a) po zaposlenoj osobi,

o    100% potpore za samozapošljavanje osobe ženskog spola na ostalom području Primorsko-goranske županije u iznosu od 4.000,00 eura (bez PDV-a).

·         Za Mjeru 5.

Prijavitelju se odobravaju potpore u 100% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura.

·         Za Mjeru 6.

Prijavitelju se odobravaju potpore u 100% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura.

·         Za Mjeru 8.

Županija će sufinancirati provedbu odabranih projekata najviše do:

• 80% prihvatljivih iznosa troškova provedbe projekta korisnicima koji projekt provode na području koje je razvrstano u II. kategoriju indeksa turističke razvijenosti (korisnik ima obvezu osigurati sredstva u iznosu od najmanje 20% od ukupnog troška projekta), najviše do 8.000,00 eura.

• 90% prihvatljivih iznosa troškova provedbe projekta korisnicima koji projekt provode na području koje je razvrstano u III. kategoriju indeksa turističke razvijenosti (korisnik ima obvezu osigurati sredstva u iznosu od najmanje 10% od ukupnog troška projekta), najviše do 9.000,00 eura.

• 100% prihvatljivih iznosa troškova provedbe projekta korisnicima koji projekt provode na području koje je razvrstano u IV. kategoriju indeksa turističke razvijenosti, najviše do 10.000,00 eura.

(Indeks turističke razvijenosti po jedinicama lokalne samouprave - Institut za turizam 2022.)

XVI. ODREDBE O ZBRAJANJU (KUMULACIJI) POTPORA

Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju temeljem ovog Programa mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/2832.

Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju temeljem ovog Programa mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s uredbama Komisije (EU) br. 1408/2013 i (EU) br. 717/2014 do gornje granice utvrđene člankom 3. stavkom 2. Uredbe komisije (EU) 2023/2831.

Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s ovim Programom ne kumuliraju se s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima niti s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi se takvom kumulacijom premašio najviši relevantni intenzitet potpore ili iznos potpore koji je za konkretan slučaj utvrđen uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene prihvatljive troškove ili se ne mogu pripisati takvim troškovima mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima na temelju uredbe o skupnom izuzeću ili odluke Komisije.

Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom komisije (EU) 2023/2831 mogu se pribrajati potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s drugim odredbama o potporama male vrijednosti do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 3. stavkom 2. Uredbe komisije (EU) 2023/2831.

XVII. VREMENSKI OKVIR POSTUPKA DODJELE POTPORA, OBJAVLJIVANJE I PROVEDBA

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Bespovratna sredstva u okviru ovog Programa dodjeljuju se putem Javnih poziva za dodjelu potpora, a koji će biti objavljeni na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije, www.pgz.hr .

Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascu s potrebnom dokumentacijom koju utvrđuje Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, a objavljuje se u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

Program će se provoditi transparentno, u skladu s člankom 6. Uredbe komisije (EU) 2023/2831.

Primorsko-goranska županija će bilježiti i prikupljati sve informacije u vezi s primjenom ovog Programa. Takvi će zapisi sadržavati sve informacije koje su potrebne kako bi se pokazalo da su ispunjeni uvjeti iz Uredbe.

Zapise koji se odnose na ovaj Program davatelj će potpora čuvati 10 (deset) fiskalnih godina od datuma kad je dodijeljena pojedinačna potpora u okviru Programa.

Primorsko-goranska županija će ovaj Program objaviti na svojim mrežnim stranicama www.pgz.hr .

KLASA: 024-01/24-01/16

URBROJ: 2170-01-01/6-24-22

Rijeka, 29. travnja 2024.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

https://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=00001&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr