SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 21. Ponedjeljak, 12. lipnja 2023.
GRAD RAB

40.

Na temelju članka 5. stavka 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( „Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene Novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora za javni red i sigurnost, Rješenje KLASA: NK-211-05/23-05/72, URBROJ: 511-09-05-23-181 DG od 1. lipnja 2023. godine, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 5. lipnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU 

O ORGANIZACIJI, UPRAVLJANJU I NAPLATI PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA GRADA RABA

1. Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovom se odlukom određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta), organizacija i način naplate parkiranja, parkirališne zone, lokacije, trajanje parkiranja, vrijeme naplate parkiranja, utvrđuju uvjeti stjecanja i korištenja povlaštene parkirališne karte, rezervirana parkirna mjesta, oslobođenja od naplate parkiranja i nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Raba.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na muški i ženski rod.

2. Parkirališne površine

Članak 2.

(1) Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila.

(2) Iznimno, javna parkirališta mogu se koristiti i u svrhu održavanja zabavnih, sportskih, kulturnih, komercijalnih manifestacija ili sličnih događanja te prilikom izvođenja građevinskih radova, koji se ne mogu izvoditi bez zauzimanja dijela parkirališne površine.

(3) Javno parkiralište ne smije se zauzeti bez pisane suglasnosti Organizatora parkiranja koja se izdaje na zahtjev i podliježe plaćanju novčane naknade zbog izgubljene dobiti sukladno Cjeniku Organizatora parkiranja.

(4) Na javnim parkiralištima zabranjeno je držati plovila (samostalno ili na prikolici), te bilo kakve materijale i druge predmete koji onemogućavaju osnovnu funkciju parkirališta (primjerice pijesak, ostali građevinski materijal, drva za ogrjev i sl.).

3. Organizacija i način naplate parkiranja

Članak 3.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja trgovačko društvo DUNDOVO d.o.o. iz Raba, Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2 (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Članak 4.

(1) Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

(2) Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, zatvoreno ili otvoreno, ulično ili izvanulično.

(3) Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine.

(4) Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta sezonskog tipa, parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.

(5) Zatvorena parkirališta su parkirališta sa automatskom, poluautomatskom ili ručnom kontrolom ulaza i/ili izlaza.

(6) Otvorena parkirališta su parkirališta bez automatske, poluautomatske ili ručne kontrole ulaza i izlaza s ograničenim vremenom parkiranja.

(7) Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i/ili vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

(8) Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i/ili horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i prostorno su definirana.

(9) Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata mogu biti s čvrstom podlogom (asfalt, beton, popločena površina) ili podloga od šljunka koja omogućava nesmetano kretanje vozila.

(10) Parkirališno mjesto na javnim parkiralištima sa čvrstom podlogom označava se horizontalnom signalizacijom.

(11) Ostala javna parkirališta označavaju se vertikalnom signalizacijom.

Članak 5.

(1) Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

(2) Javna parkirališta s naplatom moraju imati oznaku zone, dopuštenog trajanja parkiranja ukoliko se parkiranje ne ugovara kao dnevno (temeljem dnevne karte), perioda naplate parkiranja, visine naknade za parkiranje te oznaku stalnosti javnoga parkirališta u smislu čl. 4. st. 3. i 4. ove Odluke.

(3) Privremena parkirališta, uz naznaku sezonskoga karaktera naplate parkiranja, sadrže i obavijest o godišnjem razdoblju unutar kojega se vrši naplata parkiranja.

Članak 6.

(1) Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ove Odluke slijedeće vrste parkirnih karata, a ovisno o lokaciji i zoni naplate parkirališta:

• dnevna parkirna karta

• satna karta (jednosatna ili višesatna)

• povlaštena parkirna karta, odnosno karta po povoljnijim uvjetima.

(2) Parkirna karta vrijedi isključivo za onu zonu za koju je izdana.

(3) Iznimno, kod privremene zabrane parkiranja, posebne regulacije prometa ili nedostatka parkirnih mjesta, korisnici PPK „Stanar“ za zonu O i 1 mogu koristiti parkirna mjesta u zoni 2., 3. i 4.

(4) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila, te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 7.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom, koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila na temelju ugovora o leasingu, koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 8.

(1) Cijenu, način obračuna i način plaćanja usluge parkiranja na javnom parkiralištu pod naplatom, određuje Organizator parkiranja na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim propisima.

(2) Isporučitelj usluge dužan je za cjenik usluga parkiranja na javnom parkiralištu pod naplatom i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnost Grada Raba.

Članak 9.

(1) Sredstva prikupljena naplatom od parkiranja prihod su Organizatora parkiranja i koriste se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te za razvoj djelatnosti parkiranja.

(2) Naknada za korištenje javnih površina, koje služe za javna parkirališta, regulira se Ugovorom između Grada i trgovačkog društva.

4. Parkirališne zone, lokacije, trajanje parkiranja, vrijeme naplate parkiranja

Članak 10.

(1) Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u parkirališne zone.

(2) Parkiranje na javnom parkiralištu uz naplatu može biti vremenski ograničeno ili vremenski neograničeno u okviru vremena naplate parkiranja.

(3) Vrijeme naplate parkiranja može se odrediti kao dio jednoga kalendarskog dana ili u punom trajanju jednoga kalendarskog dana.

Članak 11.

(1) Zone za utvrđivanje visine naknade na javnim parkiralištima označene su kao zone 0., 1., 2., 3. i 4.

(2) Oznaka za zonu 0 je crvene boje, oznaka za zonu 1 je zelene boje, oznaka za zonu 2 je žute boje, oznaka za zonu 3 je narančaste boje, oznaka za zonu 4 je plave boje.

ZONA 0 – ZATVORENO IZVANULIČNO PARKIRALIŠTE

• Nova riva (od trga Municipium Arba do kraja rive obostrano; obuhvaća k.č. 2263/34, 2353/1, 2263/66, 2263/52, 2263/68, 2263/66, 2353/2, 2353/3, 2263/67, 2263/69 k.o. Rab-Mundanije)

• Obala – parkiralište ispred hotela International do trga Sv. Kristofor.

ZONA 1 – ULIČNO I OTVORENO PARKIRALIŠTE

• Slavija (pored i ispred zgrade Fina-e; obuhvaća k.č. 344/2 ZGR, 344/1 ZGR, 345, 2263/53 k.o. Rab-Mundanije)

• Parkiralište ispred marketa (za taxi i osobe sa invaliditetom)

• Boškopini (Parkiralište uz park Boškopini; obuhvaća k.č. 2263/55 dio k.o. Rab-Mundanije)

• Kružni tok (Parkiralište iza zgrade DM-a; obuhvaća k.č. 793 k.o. Banjol).

ZONA 2 – ULIČNO I OTVORENO PARKIRALIŠTE

• Palit 4 „Dvorana“ (pored nove dvorane; obuhvaća k.č. 150/7, 150/3, 150/2, 150/8 k.o. Rab-Mundanije)

• Palit 6 „Krug“ (parkiralište pored PP; obuhvaća k.č. 225/50 k.o. Rab-Mundanije)

• Palit 7 „Dvorana II“ (parkiralište na ulazu u sportsku dvoranu: obuhvaća dio k.č. 225/65, 2264/3, 225/64 k.o. Rab-Mundanije)

• PC Mali Palit (Parkiralište iza PC Mali Palit; obuhvaća k.č. 253/10, 253/26, 225/71, 248/2, 246/7 k.o. Rab-Mundanije)

• Blato (Parkiralište oko nogometnog igrališta; obuhvaća k.č. 790/1 dio, 789/2, 789/4, 789/3 k.o. Banjol).

ZONA 3 – ULIČNO I OTVORENO PARKIRALIŠTE

• Palit 1 „Brdo“ (obuhvaća k.č. 157/3, 159/4, 157/4, 159/3, 157/1, 159/1, 150/4, 156/2, 156/3, 150/3, 156/1, 151 k-o. Rab-Mundanije)

• Palit 2 „Veterinarska“ ( ispred doma zdravlja; obuhvaća k.č. 225/3, 225/4, 225/5, 225/10, 225/15,225/16 k.o. Rab-Mundanije)

• Palit 3 „Ambulanta“ (cesta pored doma zdravlja; obuhvaća k.č. 2387 Rab-Mundanije)

• Palit 5 „Hep-Policija“ (cesta iza PP; obuhvaća k.č. 231/4, 225/14, 225/23, 225/22, 225/21, 225/48, 225/20, 225/19, 225/18 k.o. Rab-Mundanije).

ZONA 4 –PRIVREMENA PARKIRALIŠTA

• Škver (obuhvaća k.č. 181, 2351/9 k.o. Rab-Mundanije)

• Škver II (obuhvaća k.č. 2351/11, 2351/12, 2351/13 k.o. Rab-Mundanije)

• Kampor mel - melić

• Kaštel (obuhvaća k.č. 1156/1 k.o. Barbat)

• Barbat groblje (obuhvaća k.č. 164/3 k.o. Barbat).

Članak 12.

(1) Teretna vozila ukupne dopuštene mase veće od 3,5 tona, autobusi, priključna vozila, kamp prikolice i radni strojevi mogu biti parkirani samo na posebnim parkiralištima koji su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom.

(2) Ukrcaj i iskrcaj putnika iz autobusa može se vršiti isključivo na autobusnom kolodvoru, odnosno na mjestu posebno označenom za tu namjenu.

5. Uvjeti stjecanja i korištenja povlaštene parkirne karte

Članak 13.

(1) Za stanare ulica na području zona u kojima se naplaćuje parkiranje, te za obrtnike ili pravne osobe koje koriste poslovne prostorije unutar tog područja mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene.

(2) Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena parkirališna karta. Povlaštena parkirališna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.

(3) Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja.

(4) Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom donosi Organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost Grada Raba.

(5) Korisnik prava na povlaštenu parkirnu kartu dužan je ispuniti obrazac zahtjeva te odgovara za istinitost podataka. Organizator parkiranja zadržava pravo korisniku koji dostavi neistinite podatke jednostrano raskinuti ugovor bez otkaznog roka. Povlaštena parkirna karta izdaje se nakon ispunjenog i predanog zahtjeva te odobrenja ovlaštene osobe organizatora. U svrhu odobrenja prava na povlaštenu parkirnu kartu Organizator parkiranja može zatražiti i druge dokumente potrebne za utvrđivanje istinitosti podataka. Protiv neizdavanja odobrenja korisnik ima pravo uputiti prigovor upravi Organizatora.

(6) Vrste povlaštenih parkirnih karata su „Stanar“, „Poslovna“, „Zaposlenik“, „Turist“ i „Komercijalna“.

Članak 14.

(1) Pravo na povlaštenu kartu za određenu parkirališnu zonu ima fizička osoba „Stanar“ koja ispunjava slijedeće uvjete:

• ima stalno mjesto prebivališta na području povijesne jezgre grada Raba na kojem se obavlja naplata parkiranja, najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova

• ima vozilo registrirano na svoje ime, na adresi prebivališta, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

• dostavi izjavu da stambeni prostor koristi isključivo i samo za potrebe vlastitog stanovanja

• da se zahtjev podnosi od 15. studeni. – 15. prosinca, tekuće godine za sljedeću godinu

• fizičkoj osobi koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja, može se izdati samo jedna povlaštena karta.

(2) Pravo na povlaštenu kartu ima obrtnik ili pravna osoba „Poslovna“ koja:

• koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora i izvodom iz obrtnog, odnosno sudskog registra

• ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom (za obrtnike)

• ima vozilo registrirano na ime pravne osobe čije je sjedište registrirano na području zone naplate parkiranja, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom (za pravne osobe)

• ne koristi povlaštenu kartu kao fizička osoba – stanar sukladno čl.14. Odluke

• fizičkoj osobi – obrtnik ili pravnoj osobi koja posluje u zoni naplate parkiranja, može se izdati samo jedna povlaštena karta.

(3) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu „Zaposlenik“ ima fizička osoba koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja. Uz zahtjev mora dostaviti:

• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili elektronički zapis da je zaposlena kod obrtnika ili u pravnoj osobi sa sjedištem u zoni naplate parkiranja ili koja obavlja djelatnost u zoni naplate

• ima vozilo registrirano na svoje ime ili na ime osobe s kojom živi u zajedničkom kućanstvu, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnim iskaznicama (svojom i vlasnika vozila), ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila

• fizičkoj osobi koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja, može se izdati samo jedna povlaštena karta.

(4) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu „Turist zona 3“ ima osoba koja boravi u domaćinstvu koje obavlja uslugu iznajmljivanja smještaja na području povijesne jezgre Grada Raba i prijavljena je u sustavu E-VISITOR. Povlaštena parkirna karta „Turist“ vrijedi unutar zone 3. parkiranja.

(5) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu „Turist zona 4“ ima osoba koja boravi u domaćinstvu koje obavlja uslugu iznajmljivanja smještaja na području koje gravitira privremenim parkiralištima Kaštel, Groblje Barbat, Škver i Kampor Melić te je prijavljena u sustavu E-VISITOR. Povlaštena parkirna karta „Turist“ vrijedi unutar zone 4. parkiranja.

(6) Za ostvarivanje prava na povlaštenu kartu Turist korisnik je dužan Organizatoru parkiranja dostaviti potvrdu o prijavi iz sustava E – visitor iz koje je vidljiva dužina boravka, dokaz o vlasništvu vozila i registarsku oznaku vozila prijavljenog turista.

(7) „Komercijalnu“ povlaštenu parkirnu kartu mogu kupiti sve pravne ili fizičke osobe po cijeni definiranoj u Cjeniku. Za istu nije potrebno ispunjavanje posebnih uvjeta navedenih u st.1, 2, 3, 4 i 5. ovoga članka.

(8) Naplata povlaštenih karta obavlja se preko žiro računa Organizatora parkiranja ili istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora parkiranja.

(9) Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, Organizator parkiranja zamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtjev, novom parkirališnom kartom.

(10) Povlaštena karta vrijedi dok fizička, odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz ovoga članka, odnosno do isteka roka važenja.

(11) Povlaštena parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema organizatoru parkiranja i Gradu Rabu.

6. Rezervirana parkirna mjesta

Članak 15.

(1) Na javnom parkiralištu može se na zahtjev korisnika dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto. Pravo na rezervirano parkirališno mjesto ima stanar iz čl.14. st.1, pravna osoba ili obrtnik iz čl.14. st.2., zaposlenik iz čl.14 st.3 ove Odluke. Fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati samo jedno rezervirano parkirališno mjesto.

(2) Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se naknada.

(3) Na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih parkirališnih mjesta ne može prijeći 10% ukupnog broja parkirališnih mjesta.

(4) Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta određuje organizator parkiranja.

(5) Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.

Članak 16.

(1) S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Organizator parkiranja zaključuje ugovor o zakupu sukladno odredbama ove Odluke.

(2) Ugovor o zakupu zaključuje se na vrijeme do najduže jedne godine, uz mogućnost njegova produženja.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka roka od godine dana pod uvjetom da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto.

Članak 17.

Iznimno rezervirano parkirališno mjesto može se odobriti za fizičke i pravne osobe i/ili institucije važne za Grad Rab. Pravo korištenja rezerviranog parkirnog mjesta definira se posebnom Odlukom koju donosi Grad Rab. Odluka vrijedi za tekuću kalendarsku godinu.

Članak 18.

Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom oznakom posebnog znaka za pristupačnost.

7. Oslobođenje od naplate parkiranja

Članak 19.

(1) Za vozila osoba s invaliditetom definiranih Pravilnikom o znaku pristupačnosti, na mjestima označenim za invalide, ne plaća se naknada za parkiranje.

(2) Parkirna mjesta označena za parkiranje vozila osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti ako je znak pristupačnosti propisno istaknut na vozilu i ako se u vozilu nalazi ili njime upravlja invalidna osoba.

(3) Osobe s invaliditetom (oštećenje donjih ekstremiteta 60 ili više posto, odnosno 80 ili više posto tjelesnog oštećenja) koje imaju stalno mjesto prebivališta na području povijesne jezgre Grada Raba i vozilo prijavljeno na svoje ime i adresi prebivališta mogu zatražiti rezervirano parkirno mjesto uz plaćanje povlaštene parkirne karte „stanar“. Lokaciju parkirnog mjesta određuje Organizator parkiranja. Osoba uz zahtjev prilaže kopiju rješenja i znaka pristupačnosti.

Članak 20.

(1) Vozila interventnih službi (Policija, Hitna pomoć, Vatrogasci, HGSS,…) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirna mjesta bez plaćanja naknade.

(2) Umirovljenici stariji od 60 godina koji imaju stalno mjesto prebivališta na području povijesne jezgre Grada Raba, vozilo prijavljeno na svoje ime i adresi prebivališta, što dokazuju osobnom iskaznicom, kopijom prometne dozvole i kopijom rješenja o mirovini.

(3) Počasni građani Grada Raba koji imaju vozilo prijavljeno na svoje ime ili ime supružnika. Osoba uz zahtjev prilaže i dokaz o statusu počasnog građanina.

(4) Liječnici i medicinske sestre primarne zdravstvene zaštite Grada Raba kada obavljaju kućne posjete službenim vozilima, mogu koristiti parkirna mjesta bez plaćanja naknade, najviše 60 minuta, s time da u vozilu mora biti na vidljivom mjestu istaknuto odobrenje s naznakom »liječnik/medicinska sestra u kućnoj posjeti«. Osoba uz zahtjev prilaže i dokaz o obavljanju djelatnosti. Odobrenje izdaje ovlaštena osoba Organizatora.

(5) Redakcijama medijskih kuća koje redovito izvješćuju o događajima sa područja Grada Raba može se izdati jedna povlaštena karta bez naknade koja mora biti vidljivo istaknuta s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla. Povlaštena karta može se koristiti isključivo tijekom vremena izvještavanja sa događanja. Osoba uz zahtjev prilaže i dokaz o obavljanju djelatnosti. Odobrenje izdaje ovlaštena osoba Organizatora.

(6) Osobama iz ovog članka pravo prestaje 31. prosinca svake godine. Zahtjev za produženje prava podnosi se od 15. studenog. do 15. prosinca, tekuće godine za sljedeću godinu uz predočenje isprava kojima dokazuju pravo na povlaštenu kartu s početkom svake kalendarske godine.

8. Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Raba

Članak 21.

(1) Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

(2) Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke i registarske oznake vozila te ispisivanje naloga za plaćanje dnevne parkirne karte, a sve u skladu s odredbama ove Odluke.

9. Prijelazne i završne odredbe

Članak 22.

(1) Organizator parkiranja obavlja djelatnost pružanja usluge parkiranja u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i općim aktima Grada Raba, koji se odnose na uslugu parkiranja.

(2) Organizator parkiranja ne smije bez opravdanih razloga prekinuti ili obustaviti pružanje usluge parkiranja korisniku.

(3) Organizator parkiranja obvezan je o prekidu pružanja usluge i razlozima tog prekida obavijestiti javnost na prikladan način odmah nakon saznanja okolnosti koje su uzrokovale prekid.

Članak 23.

(1) Organizator parkiranja donosi opće uvjete pružanja usluge parkiranja na parkiralištima pod naplatom i sklapa s korisnikom usluge ugovor o pružanju usluge.

(2) Opće uvjete iz stavka 1. ovog članka Organizator parkiranja donosi uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Raba.

(3) Općim uvjetima iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se:

• uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge

• međusobna prava i obveze organizatora i korisnika komunalne usluge

• način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

(4) Opći uvjeti iz stavka 1. ovog članka objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i mrežnim stranicama Organizatora.

(5) Organizator parkiranja dužan je pridržavati se općih uvjeta pružanja usluge parkiranja na parkiralištima pod naplatom i ugovora o pružanja usluge.

Članak 24.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluka o visini naknade za parkiranje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/02-pročišćeni tekst); Odluka o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/02-pročišćeni tekst); Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/02-pročišćeni tekst); Odluka o određivanju parkirališta za autobuse, teretna vozila, kamp i ostale prikolice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/02-pročišćeni tekst); Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/12); Odluka o određivanju lokacije za parkiranje autobusa, teretnih vozila i kamp kućica i njihovih priključnih vozila („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/12); Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za parkiranje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/12) i Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/14).

Članak 25.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 024-04/23-01/03

UR.BROJ: 2170-13-02-01/02-23-2

Rab, 5. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2276&mjesto=51280&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr