SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
78. Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
302. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu
301. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2011. godini
300. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini
299. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke
298. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
297. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke
296. Plan gradnje vodovodnih građevina u 2011. godini
295. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke
294. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2011. godini
293. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2011. godinu
292. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
291. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
290. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2011. godini
289. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
288. Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente
287. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
286. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu
285. Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2011. godinu
284. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu
283. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu
282. Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
281. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke
280. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kantrida
279. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Eugen Kumičić«
75. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1)
56. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji
55. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
54. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
53. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2011. godinu
52. Proračun Općine Matulji 2011. - 2013.
44. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športu i socijalne skrbi za 2011. godinu u Općini Vrbnik
43. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini u Općini Vrbnik
42. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini u Općini Vrbnik
41. Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
40. Plan razvojnih programa Općine Vrbnik za razdoblje 2011.-2013. godine
39. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2011. godinu
38. Proračun Općine Vrbnik za 2011. godinu
37. Odluka o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti na području Općine Vrbnik
36. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik
35. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
34. Izmjene Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športu i socijalne skrbi za 2010. godinu u Općini Vrbnik
33. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
32. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Općini Vrbnik
31. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Općini Vrbnik
30. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2010. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr